EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 607/2012, 6. juuli 2012 , milles käsitletakse üksikasjalikke eeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ettenähtud nõuetekohase hoolsuse süsteemi ning järelevalveorganisatsioonide suhtes tehtavate kontrollide sageduse ja laadi kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 607/2012,

6. juuli 2012,

milles käsitletakse üksikasjalikke eeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ettenähtud nõuetekohase hoolsuse süsteemi ning järelevalveorganisatsioonide suhtes tehtavate kontrollide sageduse ja laadi kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2 ja artikli 8 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 995/2010 kohaselt peavad ettevõtjad kasutama korra ja meetmete raamistikku (edaspidi „nõuetekohase hoolsuse süsteem”), et viia miinimumini oht, et nad lasevad siseturule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või sellest saadud tooteid.

(2)

On vaja täpsustada, millistel juhtudel tuleb esitada teave puuliikide teadusliku täisnimetuse kohta, riigi piirkonna kohta, kus puit üles töötati, ja puidu ülestöötamise loa kohta.

(3)

On vaja täpsustada, kui tihti ja kuidas peavad pädevad asutused kontrollima järelevalveorganisatsioone.

(4)

Selleks et kaitsta üksikisikuid käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluval isikuandmete töötlemisel, eelkõige kontrollide raames saadud isikuandmete töötlemisel, järgitakse nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3).

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuetekohase hoolsuse süsteemi ning järelevalveorganisatsioonide kontrolli sageduse ja laadi kohta.

Artikkel 2

Nõuetekohase hoolsuse süsteemi kohaldamine

1.   Ettevõtjad kohaldavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi igat liiki puidu või puittoote suhtes, mida teatav tarnija on kuni 12-kuuse ajavahemiku jooksul tarninud, tingimusel et ei muudeta puude liike, ülestöötamisriike või vajaduse korral riigi piirkondi, kus puit üles töötati, ega ülestöötamislube.

2.   Lõike 1 kohaldamine ei mõjuta ettevõtjate kohustust kasutada meetmeid ja menetlusi, millega antakse juurdepääs määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud teabele kõigi ettevõtja poolt turule lastavate puidu- ja puittoodete saadetiste kohta.

Artikkel 3

Ettevõtja tarneid käsitlev teave

1.   Määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti a kohane teave ettevõtja tehtavate puidutarnete või puittootetarnete kohta esitatakse vastavalt lõigetele 2, 3 ja 4.

2.   Puuliigi teaduslik täisnimetus, millele on osutatud määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti a esimeses taandes, esitatakse juhul, kui puudub ühtne tavanimetus.

3.   Riigi piirkonda käsitlev teave, millele on osutatud määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti a teises taandes, esitatakse juhul, kui ebaseadusliku ülestöötamise oht erineb riigis piirkonniti.

4.   Ülestöötamisluba käsitlev teave, millele on osutatud määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti a teises taandes, esitatakse juhul, kui ebaseadusliku ülestöötamise oht on ülestöötamislubade puhul riigi või piirkonna tasandil erinev.

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse ülestöötamisloana mis tahes kokkulepet, millega antakse õigus teatavas piirkonnas puitu üles töötada.

Artikkel 4

Ohu hindamine ja vähendamine

Ohuhindamis- ja vähendamismenetlustes võib arvesse võtta määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti b teise lõigu esimeses taandes ja artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud tõendit või muid kolmandate isikute poolse kontrolli süsteeme, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

a)

on kehtestatud üldsusele kättesaadav, kolmandatele isikutele kasutuseks sobiv nõuete süsteem, mis hõlmab vähemalt kõiki kohaldatavate õigusnormide asjakohaseid nõudeid;

b)

on ette nähtud, et kolmas isik kontrollib asjakohasel viisil (sh kohapeal) korrapäraselt hiljemalt iga 12 kuu järel, kas kohaldatavaid õigusnorme järgitakse;

c)

kaasneb kolmanda isiku heakskiidetud võimalus teha tarneahela mis tahes etapis enne kohaldatavate õigusnormide kohaselt ülestöötatud puidu ja sellisest puidust saadud toodete turulelaskmist kindlaks sellise puidu ja selliste puittoodete päritolu;

d)

on ette nähtud kolmanda isiku heakskiidetud kontrollid, millega tagatakse, et teadmata päritoluga puit või puittooted ega puit või puittooted, mis ei ole üles töötatud kohaldatavate õigusnormide kohaselt, ei jõuaks tarneahelasse.

Artikkel 5

Ettevõtja dokumenteerimiskohustused

1.   Määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punkti a kohane teave ettevõtja tehtud tarnete kohta ja riskivähendamismenetluste kohaldamine dokumenteeritakse asjakohastes protokollides, mida säilitatakse viis aastat ning tehakse pädevale asutusele kontrollimiseks kättesaadavaks.

2.   Ettevõtjad peavad oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi kohaldamisel suutma tõendada, kuidas kontrolliti kogutud teabe vastavust määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud ohuhindamiskriteeriumidele, kuidas valiti riskivähendamismeetodid ja kuidas määras ettevõtja kindlaks ohu suuruse.

Artikkel 6

Järelevalveorganisatsiooni suhtes tehtavate kontrollide sagedus ja laad

1.   Pädevad asutused tagavad, et määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 4 kohaseid korrapäraseid kontrolle tehakse vähemalt iga kahe aasta järel.

2.   Määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 4 kohaseid kontrolle tehakse eelkõige järgmistel juhtudel:

a)

kui pädev asutus on ettevõtjate kontrollimisel avastanud, et järelevalveorganisatsiooni kehtestatud nõuetekohase hoolsuse süsteem ei ole piisavalt tõhus või et ettevõtjad on seda puudulikult rakendanud;

b)

kui komisjon on teatanud pädevatele asutustele, et teatavas järelevalveorganisatsioonis on tehtud täiendavaid muudatusi vastavalt komisjoni 23. veebruari 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 363/2012 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ettenähtud järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate menetluseeskirjade kohta) (4) artikli 9 lõikele 2.

3.   Kontrolle tehakse ette hoiatamata, v.a juhul, kui järelevalveorganisatsiooni eelnev teavitamine on tõhusa kontrollimise tagamiseks vajalik.

4.   Pädevad asutused teevad kontrolle dokumenteeritud korras.

5.   Kontrollid, millega pädevad asutused tagavad määruse (EL) nr 995/2010 nõuete täitmise, hõlmavad eelkõige ja vajaduse korral järgmist:

a)

pistelised kontrollid, sealhulgas kohapealsed auditid;

b)

järelevalveorganisatsiooni dokumentide ja protokollide kontroll;

c)

vestlused järelevalveorganisatsiooni juhtkonna ja töötajatega;

d)

vestlused ettevõtjate ja kauplejate või muude asjakohaste isikutega;

e)

ettevõtjate dokumentide ja protokollide kontroll;

f)

asjaomase järelevalveorganisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi kasutanud ettevõtjate tarnetest võetud kaubaproovide kontroll.

Artikkel 7

Järelevalveorganisatsiooni suhtes tehtud kontrolli aruanne

1.   Pädevad asutused koostavad iga konkreetse tehtud kontrolli kohta aruande, milles nad kirjeldavad kasutatud protsessi ja meetodeid ning esitavad saadud tulemused ja tehtud järeldused.

2.   Pädevad asutused teatavad kontrollitud järelevalveorganisatsioonile aruande kavandis esitatud tulemused ja järeldused. Järelevalveorganisatsioon võib esitada pädevatele asutustele märkusi nende ettenähtud ajavahemiku jooksul.

3.   Pädevad asutused koostavad konkreetsete kontrollide aruannete põhjal aruanded, millele on osutatud määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõikes 4.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  ELT L 115, 27.4.2012, lk 12.


Top