15/Sv. 32

HR

Službeni list Europske unije

170


32012R0607


L 177/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 607/2012

od 6. srpnja 2012.

o detaljnim pravilima za sustav dužne pažnje i učestalost i vrste provjera nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drva i proizvode od drva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drva i proizvode od drva (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2. i članak 8. stavak 8.,

budući da:

(1)

Prema Uredbi (EU) br. 995/2010 gospodarski subjekti dužni su primjenjivati okvir postupaka i mjera (dalje u tekstu nazvan sustav dužne pažnje) kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo stavljanje nezakonito posječenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito posječenog drva na unutarnje tržište.

(2)

Potrebno je pojasniti slučajeve u kojima je potrebno navesti podatke o punom znanstvenom nazivu vrste drva, o regiji unutar pojedine države članice gdje je drvo posječeno i o koncesiji za sječu.

(3)

Potrebno je regulirati učestalost i vrstu provjera koje nadležna tijela provode nad nadzornim organizacijama.

(4)

Za zaštitu osoba u vezi s obradom njihovih osobnih podataka u području primjene ove Uredbe, posebno u odnosu na obradu osobnih podataka dobivenih u kontekstu provjera, primjenjuju se odredbe utvrđene u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (2) i u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (3).

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za provedbu Zakona o upravljanju i trgovini šumama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila o sustavu dužne pažnje i o učestalosti te vrste provjera nadzornih organizacija.

Članak 2.

Primjena sustava dužne pažnje

1.   Gospodarski subjekti primjenjuju sustav dužne pažnje za svaku pojedinu vrstu drva ili proizvoda od drva koje dobavlja određeni dobavljač u razdoblju od najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da su vrste drveća, zemlja ili zemlje sječe ili, prema potrebi, pojedine regije unutar države članice, i koncesije za sječu ostali nepromijenjeni.

2.   Prvim se stavkom ne dovodi u pitanje obveza gospodarskog subjekta da provodi mjere i postupke kojima se pružaju podaci, navedeni u članku 6. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 995/2010, o svakoj isporuci drva i proizvoda od drva koje gospodarski subjekt stavlja na tržište.

Članak 3.

Informacije o isporukama gospodarskog subjekta

1.   Informacije o isporukama drva ili proizvoda od drva gospodarskog subjekta prema članku 6. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 995/2010 pružaju se u skladu sa stavcima 2., 3. i 4.

2.   Puni znanstveni naziv vrste drveta naveden u prvoj alineji članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 995/2010 mora se navesti kad postoji nejasnoća u korištenju uobičajenog naziva.

3.   Informacija o regiji unutar države članice naveden u drugoj alineji članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 995/2010 mora se navesti kad rizik od nezakonite sječe varira između pojedinih nacionalnih regija.

4.   Informacije o koncesiji za sječu navedeni u drugoj alineji članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 995/2010 moraju se navesti kad varira rizik od nezakonite sječe između koncesija za sječu u zemlji ili pojedinoj nacionalnoj regiji.

U svrhu prvog podstavka, bilo koja mjera kojom se dodjeljuje pravo na sječu drva u određenoj regiji smatra se koncesijom za sječu.

Članak 4.

Procjena i smanjenje rizika

Certificiranja ili sustavi provjere od treće strane, navedeni u prvoj alineji drugog podstavka članka 6. stavka 1. točke (b) i članka 6. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 995/2010, mogu se uzimati u obzir kod procjene rizika i postupaka za smanjenje rizika ako ispunjavaju sljedeća mjerila:

(a)

ako je njima predviđen i javno je dostupan za korištenje trećoj strani sustav zahtjeva koji obuhvaća najmanje sve relevantne zahtjeve primjenljivog zakonodavstva;

(b)

njima su predviđene primjerene provjere, uključujući preglede na licu mjesta, koje provodi treća strana u redovitim vremenskim razmacima koji nisu dulji od 12 mjeseci, u svrhu provjere ispunjavanja primjenjivog zakonodavstva;

(c)

oni sadržavaju načine, provjerene od treće strane, praćenja sljedivosti drva posječenog u skladu s primjenljivim zakonodavstvom, kao i proizvoda od drva koji se dobivaju od takvog drva, u svakoj fazi lanca opskrbe prije nego što se takvo drvo ili proizvodi od drva stave na tržište;

(d)

njima su predviđene kontrole, provjerene od treće strane, kojima se osigurava da drvo ili proizvodi od drva nepoznatog podrijetla, ili drvo ili proizvodi od drva koji nisu posječeni u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ne uđu u lanac opskrbe.

Članak 5.

Vođenje evidencije od strane gospodarskih subjekata

1.   Informacije o isporukama gospodarskog subjekta, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 995/2010 i primjena postupaka za smanjenje rizika moraju se dokumentirati odgovarajućim vođenjem evidencije, koja se čuva pet godina i koja je dostupna za provjere od strane nadležnog tijela.

2.   Primjenom sustava dužne pažnje gospodarski subjekti moraju moći dokazati kako su prikupljene informacije provjeravane prema mjerilima rizika predviđenim u članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 995/2010, kako je donesena odluka o poduzimanju mjera za smanjenje rizika i kako je subjekt utvrdio stupanj rizika.

Članak 6.

Učestalost i vrsta provjera nad nadzornim organizacijama

1.   Nadležno tijelo treba osigurati da se u redovitim vremenskim razmacima provode provjere navedene u članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 995/2010 i to najmanje jednom svake dvije godine.

2.   Provjere navedene u članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 995/2010 provode se posebno u svakom od sljedećih slučajeva:

(a)

ako je nadležno tijelo tijekom provedbe kontrola nad gospodarskim subjektom otkrilo nedostatke u učinkovitosti ili u primjeni od strane subjekta sustava dužne pažnje koji je uspostavila nadzorna organizacija;

(b)

kad Komisija obavijesti nadležna tijela da je u nadzornoj organizaciji došlo do naknadnih promjena, kako je predviđeno u članku 9. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 363/2012 od 23. veljače 2012. o pravilima postupanja za priznanje i oduzimanje priznanja nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji u promet drvo i proizvode od drva (4).

3.   Provjere se provode bez prethodne najave, osim kad je radi osiguranja učinkovitosti provjere potrebna prethodna najava nadzornoj organizaciji.

4.   Nadležna tijela provode provjere u skladu s dokumentiranim postupcima.

5.   Nadležna tijela provode provjere kako bi osigurale ispunjavanje odredaba Uredbe (EU) br. 995/2010, a koja obuhvaćaju, posebno i prema potrebi, sljedeće aktivnosti:

(a)

nasumične provjere, uključujući revizije na licu mjesta;

(b)

ispitivanje dokumentacije i evidencija nadzornih organizacija;

(c)

razgovore s upravom i osobljem nadzornih organizacija;

(d)

razgovore s gospodarskim subjektima i trgovcima ili drugim važnim osobama;

(e)

ispitivanje dokumentacije i evidencije gospodarskih subjekata;

(f)

ispitivanje uzoraka iz isporuka gospodarskog subjekta koji primjenjuju sustav dužne pažnje pojedine nadzorne organizacije.

Članak 7.

Izvješća o provjerama nad nadzornim organizacijama

1.   Nadležna tijela izrađuju izvješća o pojedinačnim provjerama koje su provele, koji sadrže opis primijenjenih postupaka i tehnologija kao i njihove nalaze i zaključke.

2.   Nadležna tijela dostavljaju nadzornoj organizaciji koja je bila predmetom provjere rezultate i zaključke nacrta izvješća. Nadzorna organizacija može dostaviti primjedbe nadležnim tijelima u roku koji je zadalo nadležno tijelo.

3.   Nadležna tijela izrađuju izvješća navedena u članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 995/2010 na temelju izvješća o pojedinačnim provjerama.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 295, 12.11.2010., str. 23.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 115, 27.4.2012., str. 12.