EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0432

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj

25.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 432/2012

zo 16. mája 2012

o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ ich v súlade s uvedeným nariadením nepovolila Komisia a neboli zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

V článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že členské štáty predkladajú Komisii najneskôr do 31. januára 2008 vnútroštátne zoznamy zdravotných tvrdení o potravinách uvedených v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia. Vnútroštátne zoznamy tvrdení sa musia predložiť spolu s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a odkazmi na príslušné vedecké odôvodnenia.

(3)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) Komisia prijme najneskôr do 31. januára 2010 zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách uvedených v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia a všetky nevyhnutné podmienky na používanie týchto tvrdení.

(4)

Komisii boli 31. januára 2008 od členských štátov doručené zoznamy obsahujúce viac ako 44 000 zdravotných tvrdení. Pri preskúmaní vnútroštátnych zoznamov sa ukázalo, že vzhľadom na duplicitu mnohých položiek a na základe diskusií s členskými štátmi je nevyhnutné zlúčiť vnútroštátne zoznamy do jedného konsolidovaného zoznamu zdravotných tvrdení (ďalej len „konsolidovaný zoznam“) (2), ku ktorému by mal úrad poskytnúť vedecké stanovisko.

(5)

Komisia zaslala 24. júla 2008 úradu formálnu žiadosť o vedecké stanovisko k zoznamu povolených zdravotných tvrdení podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 spolu s referenčným rámcom a prvou časťou konsolidovaného zoznamu. Ďalšie časti konsolidovaného zoznamu boli zaslané v novembri a decembri 2008. Komisia dokončila konsolidovaný zoznam vo forme dodatku, ktorý bol úradu predložený 12. marca 2010. Členské štáty následne ešte pred zhodnotením úradom niektoré tvrdenia z konsolidovaného zoznamu stiahli. Vedecké hodnotenie úrad zavŕšil uverejnením svojich stanovísk v období od októbra 2009 do júla 2011 (3).

(6)

Úrad pri zhodnocovaní zistil, že niektoré predložené tvrdenia zahŕňali rozličné tvrdené účinky alebo zlučovali rovnaký tvrdený účinok. Preto zdravotné tvrdenia zohľadnené týmto nariadením môžu predstavovať jednu alebo viac položiek konsolidovaného zoznamu.

(7)

V prípade mnohých zdravotných tvrdení úrad na základe predložených údajov dospel k záveru, že bola zistená príčinná súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a tvrdeným účinkom. Zdravotné tvrdenia, ktorých sa týka uvedený záver a ktoré zodpovedajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 1924/2006, by sa mali povoliť podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 a zahrnúť do zoznamu povolených tvrdení.

(8)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa ustanovuje, že povolené zdravotné tvrdenia musia zahŕňať všetky nevyhnutné podmienky na ich používanie (vrátane obmedzení). Zoznam povolených tvrdení by preto mal zahŕňať znenie tvrdení a špecifické podmienky používania daných tvrdení a podľa potreby aj podmienky a obmedzenia používania a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie, ktoré sú v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1924/2006 a zodpovedajú stanoviskám úradu.

(9)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečenie toho, aby boli zdravotné tvrdenia pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné pre používateľa, čo by malo byť zohľadnené v znení tvrdenia a v jeho prezentácii. V prípade, že znenie tvrdení má pre spotrebiteľov rovnaký význam ako znenie povoleného zdravotného tvrdenia, keďže preukazuje rovnakú súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou jej zložkou a zdravím, mali by sa na príslušné tvrdenia vzťahovať tie isté podmienky použitia, aké sú uvedené pri povolených zdravotných tvrdeniach.

(10)

Komisia identifikovala množstvo tvrdení predložených na hodnotenie, ktoré uvádzajú účinky rastlín alebo rastlinných látok nazývaných aj ako „botanické“ látky, pre ktoré musí úrad ešte vypracovať vedecké hodnotenie. Okrem toho existuje mnoho zdravotných tvrdení, pre ktoré sa buď požaduje vypracovanie ďalšieho hodnotenia, aby Komisia bola schopná posúdiť ich nárok na začlenenie do zoznamu povolených tvrdení, alebo pre ktoré už hodnotenie existuje, ale v dôsledku iných oprávnených faktorov nie je Komisia v súčasnosti schopná vykonať ich posúdenie.

(11)

Tvrdenia, pre ktoré úrad ešte nevypracoval hodnotenie alebo ktoré ešte Komisia neposúdila, sa uverejnia na webovej lokalite Komisie (4) a môžu sa naďalej používať na základe článku 28 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(12)

Podľa článku 6 ods. 1 a článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa zdravotné tvrdenia musia zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých dôkazoch. Zdravotné tvrdenia, ktorých vedecké odôvodnenie úrad nezhodnotil kladne z dôvodu, že nedošiel k záveru, že bola zistená príčinná súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a tvrdeným účinkom, by sa teda nemali povoliť. Povolenie je tiež možné legitímne zamietnuť, ak zdravotné tvrdenia nie sú v súlade s inými všeobecnými alebo špecifickými požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, a to dokonca aj v prípade kladného vedeckého hodnotenia úradu. Zdravotné tvrdenia, ktoré nie sú v súlade so všeobecne prijatými zásadami výživy a zdravia, by sa nemali uvádzať. Úrad dospel k záveru, že pre tvrdenie (5) o účinku tukov na normálne vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch a ďalšie tvrdenie (6) o účinku sodíka na udržanie normálnej funkcie svalov bola zistená príčinná súvislosť. Používanie týchto dvoch zdravotných tvrdení by však spotrebiteľom poskytlo protirečiace a zmätočné informácie, pretože by povzbudzovalo na spotrebu živín, o ktorých európske, vnútroštátne i medzinárodné úrady informujú na základe všeobecne uznávaných vedeckých odporúčaní, že ich príjem by sa mal obmedziť. Preto uvedené dve tvrdenia nie sú v súlade s článkom 3 druhým odsekom písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006, kde sa uvádza, že používanie tvrdení nesmie byť nejednoznačné ani klamlivé. Navyše dokonca ani v prípade, ak by sa mali príslušné zdravotné tvrdenia povoliť len za určitých podmienok použitia a/alebo spolu s ďalšími informáciami alebo varovaním, ani to by nestačilo na zamedzenie uvedenia spotrebiteľa do omylu, a preto by sa uvedené tvrdenia nemali povoliť.

(13)

Toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať šesť mesiacov po jeho nadobudnutí účinnosti, aby sa umožnilo prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prispôsobiť sa v ňom uvedeným požiadavkám vrátane zákazu na základe článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 tých zdravotných tvrdení, pre ktoré úrad už vypracoval hodnotenie a ktoré už Komisia posúdila.

(14)

V článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že Komisia zriadi a spravuje Register výživových a zdravotných tvrdení Únie o potravinách (ďalej len „register“). Register obsahuje všetky povolené tvrdenia a okrem iného podmienky používania, ktoré sa na ne vzťahujú. Register obsahuje takisto zoznam zamietnutých zdravotných tvrdení aj s odôvodnením ich zamietnutia.

(15)

Zdravotné tvrdenia, ktoré boli stiahnuté členskými štátmi, sa nezahrnú do zoznamu zamietnutých tvrdení v registri Únie. Register sa bude periodicky aktualizovať a bude sledovať postup v prípade zdravotných tvrdení, pre ktoré úrad ešte nevypracoval hodnotenie a/alebo ktoré ešte Komisia neposúdila.

(16)

Pripomienky a stanoviská, ktoré boli doručené Komisii od verejnosti a zainteresovaných strán, boli pri stanovení opatrení v tomto nariadení primerane zohľadnené.

(17)

Pridávanie látok do potravín alebo ich použitie v potravinách upravujú konkrétne právne predpisy Únie a jednotlivých štátov, čo platí aj pre klasifikáciu výrobkov ako potravín alebo liekov. Žiadne rozhodnutie týkajúce sa zdravotného tvrdenia v súlade s nariadením (ES) č. 1924/2006, ako napr. zaradenie do zoznamu povolených tvrdení podľa článku 13 ods. 3 uvedeného nariadenia, nepredstavuje povolenie na umiestnenie danej látky, ktorej sa tvrdenie týka, na trh, rozhodnutie, či môže byť látka použitá v potravinách, alebo klasifikáciu určitého výrobku ako potraviny.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolené zdravotné tvrdenia

1.   Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Zdravotné tvrdenia uvedené v odseku 1 možno uvádzať na potravinách v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.

(5)  Zodpovedá položkám ID 670 a ID 2902 konsolidovaného zoznamu.

(6)  Zodpovedá položke ID 359 konsolidovaného zoznamu.


PRÍLOHA

Zoznam povolených zdravotných tvrdení

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky použitia tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie

Číslo Vestníka EFSA (EFSA Journal)

Číslo príslušnej položky v konsolidovanom zozname predloženom úradu EFSA na účely posúdenia

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie prispieva k zníženiu nadmernej plynatosti po jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g aktívneho uhlia na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri 1 g, ktorý sa má užiť minimálne 30 minút pred jedlom alebo krátko po ňom.

 

2011;9(4):2049

1938

Arabinoxylán vyrobený zo pšeničného endospermu

Konzumácia arabinoxylánu ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 8 g vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) vyrobený zo pšeničného endospermu (najmenej 60 hmotnostných percent AX) na 100 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glukány

Beta-glukány prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1 g beta-glukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zo zmesí týchto zdrojov na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g beta-glukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zmesí týchto beta-glukánov.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glukány z ovsa a jačmeňa

Konzumácia beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 4 g beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa na každých 30 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii beta-glukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaín

Betaín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 500 mg betaínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 1,5 g betaínu.

Pri použití tohto tvrdenia musí byť spotrebiteľ informovaný o tom, že denný príjem prevyšujúci 4 g môže výrazne zvýšiť hladinu cholesterolu v krvi.

2011;9(4):2052

4325

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotín

Biotín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotín

Biotín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotín

Biotín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Draslík

Draslík prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Enzým laktáza

Enzým laktáza zlepšuje trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade výživových doplnkov s dávkou najmenej 4 500 FCC (Food Chemicals Codex) jednotiek s návodom pre cieľovú populáciu, aby ich užívalo s každým jedlom, ktoré obsahuje laktózu.

Cieľovú populáciu je potrebné informovať aj o tom, že znášanlivosť laktózy je premenlivá a že by si mala vyžiadať informácie o úlohe tejto látky vo svojej strave.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Fluorid

Fluorid prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fluoridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folát

Folát prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folát

Folát prispieva k správnej syntéze aminokyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

Folát prispieva k správnej tvorbe krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folát

Folát prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2009; 7(9):1213

80

Folát

Folát prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

Folát prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2009; 7(9):1213

91

Folát

Folát prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folát

Folát zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor prispieva k správnemu fungovaniu bunkových membrán

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 4 g glukomananu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 4 g glukomananu.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou k zníženiu telesnej hmotnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g glukomananu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g glukomananu v troch 1 g dávkach spolu s 1 – 2 pohármi vody, pred jedlom a v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní alebo v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guarová guma

Guarová guma prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 g guarovej gumy. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g guarovej gumy.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(2):1464

808

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Konzumácia hydroxypropyl metylcelulózy s jedlom prispieva k obmedzeniu zvýšenia glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 4 g HPMC na kvantifikovanú porciu ako súčasť jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 4 g HPMC ako súčasti jedla.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Hydroxypropyl metylcelulóza prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 5 g HPMC. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 5 g HPMC.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny

odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

815

Horčík

Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Horčík

Horčík prispieva k rovnováhe elektrolytov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Horčík

Horčík prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Horčík

Horčík prispieva k normálnej syntéze bielkovín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Horčík

Horčík prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Horčík

Horčík zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Chitosan

Chitosan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečí denný príjem 3 g chitosanu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g chitosanu.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorid

Chlorid prispieva k správnemu tráveniu produkovaním kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom chloridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Tvrdenie sa nemôže používať v prípade chloridu, ktorého zdrojom je chlorid sodný.

2010;8(10):1764

326

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene lipidov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholín

Cholín prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chróm

Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chróm

Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Jód

Jód prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jód

Jód prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jód

Jód prispieva k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a k správnemu fungovaniu štítnej žľazy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kyselina α-linolénová

(ALA)

ALA prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom ALA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová

(EPA/DHA)

EPA a DHA prispievajú k správnej funkcii srdca

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom EPA a DHA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Kyselina linolová

Kyselina linolová prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1,5 g kyseliny linolovej (LA) na 100 g a na 100 kcal.

Spotrebiteľ by mal byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g LA.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Kyselina olejová

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasýtený tuk

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej syntéze a látkovej premene steroidných hormónov, vitamínu D a niektorých neurotransmiterov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zdravej duševnej výkonnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Kreatín

Kreatín zvyšuje fyzickú výkonnosť v priebehu krátkodobých po sebe nasledujúcich dávok veľmi intenzívneho cvičenia

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 3 g kreatínu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g kreatínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín určených pre dospelých, ktorí vykonávajú veľmi intenzívne cvičenie

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Laktulóza

Laktulóza prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 10 g laktulózy v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri 10 g laktulózy v jednej porcii za deň.

 

2010;8(10):1806

807

Mangán

Mangán prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangán

Mangán prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangán

Mangán prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangán

Mangán prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Mäso alebo ryby

Mäso alebo ryby prispievajú k lepšiemu vstrebávaniu železa, keď sa konzumujú spolu s ďalšími potravinami, ktoré obsahujú železo

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 50 g mäsa alebo ryby v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 50 g mäsa alebo ryby spolu s potravinou (potravinami), ktoré obsahujú železo.

 

2011;9(4):2040

1223

Meď

Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Meď

Meď prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu prenosu železa v tele

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Meď

Meď prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Melatonín

Melatonín prispieva k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag)

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 0,5 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri príjme minimálne 0,5 mg tesne pred časom spania prvý deň cesty a niekoľko nasledujúcich dní po príchode na miesto určenia.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonín

Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 1 mg melatonínu tesne pred spaním.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdén

Molybdén prispieva k správnej látkovej premene sírnych aminokyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom molybdénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(červená fermentovaná ryža)

Monacolin K z červenej fermentovanej ryže prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 mg monacolinu K z červenej fermentovanej ryže. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej fermentovanej ryže.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononenasýtené a/alebo polynenasýtené mastné kyseliny

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA sú nenasýtené tuky]

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného denného jedla v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej hmotnosti po jej znížení

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina musí spĺňať špecifikácie stanovené v smernici 96/8/ES týkajúce sa potravín podľa článku 1 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice. Aby sa dosiahol tvrdený účinok, namiesto jedného jedla sa má každý deň použiť náhrada za dávku jedla.

 

2010; 8(2):1466

1418

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu telesnej hmotnosti

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina musí spĺňať špecifikácie stanovené v smernici 96/8/ES týkajúce sa potravín podľa článku 1 ods. 2 písm. b) tejto smernice. Aby sa dosiahol tvrdený účinok, namiesto dvoch jedál sa majú každý deň použiť náhrady za dávku jedla.

 

2010; 8(2):1466

1417

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (1) vyvoláva menší vzostup hladiny glukózy v krvi po ich konzumácii v porovnaní s potravinami/nápojmi, ktoré obsahujú cukor

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou tak, aby potraviny alebo nápoje obsahovali množstvo cukrov znížené najmenej o hodnotu uvedenú v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

D-tagatóza a izomaltulóza by sa mali nahradiť ekvivalentnými množstvami iných cukrov v rovnakom pomere, ako je pomer uvedený v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (2) prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch (ktoré znižujú pH plaku pod 5,7), by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou v takých množstvách, aby konzumácia týchto potravín alebo nápojov neznižovala pH plaku pod 5,7 počas a do 30 minút po ich konzumácii.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Niacín

Niacín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacín

Niacín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacín

Niacín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacín

Niacín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Potraviny s nízkym alebo zníženým obsahom nasýtených mastných kyselín

Zníženie spotreby nasýtených tukov prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM NASÝTENÝCH TUKOV alebo znížený obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Potraviny s nízkym alebo so zníženým obsahom sodíka

Zníženie spotreby sodíka prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM SODÍKA/SOLI alebo znížený obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Rastlinné steroly a rastlinné stanoly

Rastlinné steroly/stanoly prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 0,8 g rastlinných sterolov/stanolov.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Rezistentný škrob

Nahradenie stráviteľného škrobu v jedle rezistentným škrobom prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, v ktorej bol stráviteľný škrob nahradený rezistentným škrobom, takže konečný obsah rezistentného škrobu predstavuje najmenej 14 % celkového škrobu.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravých červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi prispievajú k udržaniu vytrvalostnej výkonnosti počas dlhšieho vytrvalostného cvičenia

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať medzi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi podporujú absorpciu vody počas telesného cvičenia

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať medzi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by sa mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Selén

Selén prispieva k správnej spermatogenéze

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých nechtov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selén

Selén prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamín

Tiamín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii srdca

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vláknina z jačmenného zrna

Vláknina z jačmenného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnemu fungovaniu svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej neurotransmisii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnemu fungovaniu tráviacich enzýmov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Vápnik

Vápnik zohráva úlohu v procese delenia a špecializácie buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnej látkovej premene železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamín A

Vitamín A prispieva k zachovaniu zdravých slizníc

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamín A

Vitamín A zohráva úlohu v procese špecializácie buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

vitamín B12

Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej syntéze cysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k regulácii hormonálnej činnosti

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamín C

Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 200 mg vitamínu C. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg naviac k odporúčanému dennému príjmu vitamínu C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamín C

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ďasien

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej funkcii psychiky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamín C

Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamín C

Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamín C

Vitamín C prispieva k regenerácii redukovanej formy vitamínu E

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamín C

Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu/využitiu vápnika a fosforu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu správneho fungovania svalov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamín D

Vitamín D zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamín E

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu E, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamín K

Vitamín K prispieva k správnej zrážanlivosti krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamín K

Vitamín K prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vlašské orechy

Vlašské orechy prispievajú k zlepšeniu pružnosti krvných ciev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 30 g vlašských orechov. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 30 g vlašských orechov.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Vláknina z ovseného zrna

Vláknina z ovseného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Vláknina zo pšeničných otrúb

Vláknina zo pšeničných otrúb prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že uvedený účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 10 g vlákniny zo pšeničných otrúb.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vláknina zo pšeničných otrúb

Vláknina zo pšeničných otrúb prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Voda

Voda prispieva k udržaniu normálnych telesných a kognitívnych funkcii

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Voda

Voda prispieva k udržaniu správnej regulácie telesnej teploty

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES

2011;9(4):2075

1208

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene kyselín a zásad

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene sacharidov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinok

Zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze DNA.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinok

Zinok prispieva k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene mastných kyselín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene vitamínu A

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze bielkovín

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých kostí

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1819

301

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinok

Zinok prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinok

Zinok zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Železo

Železo prispieva k správnej kognitívnej funkcii

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Železo

Železo prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Železo

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Železo

Železo prispieva k správnemu prenosu kyslíka v tele

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Železo

Železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Železo

Železo prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Železo

Železo zohráva úlohu v procese delenia buniek

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Žitná vláknina

Žitná vláknina prispieva k správnej funkcii čriev

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Živé jogurtové kultúry

Živé kultúry v jogurte alebo kyslomliečnych výrobkoch zlepšujú trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy

Aby mohlo byť na nich uvedené toto tvrdenie, jogurt alebo kyslomliečne výrobky by mali obsahovať najmenej 108 jednotiek, ktoré tvoria kolónie (CFU) živých zákvasových mikroorganizmov (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) na gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k neutralizácii kyselín spôsobujúcich zubný povlak

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k zmierneniu pocitu sucha v ústach

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri používaní žuvačky vždy vtedy, keď sa dostaví pocit sucha v ústach.

 

2009; 7(9):1271

1240

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom neutralizuje kyseliny spôsobujúce zubný povlak účinnejšie než žuvačky bez obsahu cukru bez karbamidu

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré splňujú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, každý kus žuvačky bez obsahu cukru by mal obsahovať najmenej 20 mg karbamidu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že žuvačka by sa mala po jedle alebo pití žuvať najmenej 20 minút.

 

2011;9(4):2071

1153


(1)  V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“

(2)  V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“


Top