Help Print this page 

Document DD_2013_13_043_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 043
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.043.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 043

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 399

18

 

 

31989L0686

 

 

 

(89/686/EEZ)
Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu

3

2001

L 055

65

 

 

32001D0148

 

 

 

(2001/148/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2001. o primjeni članka 3. stavka 3. točke (e) Direktive 1999/5/EZ na lavinske radiofarove (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 194) (1)

24

2002

L 200

1

 

 

32002D1376

 

 

 

Odluka br. 1376/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o izmjeni Odluke br. 1336/97/EZ o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže

25

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2246/2002 od 16. prosinca 2002. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice

29

2005

L 313

1

 

 

32005L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/78/EZ od 14. studenoga 2005. o provedbi Direktive 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s kompresijskim paljenjem za primjenu u vozilima i emisije plinovitih onečišćujućih tvari iz motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo koriste prirodni plin ili ukapljeni naftni plin za primjenu u vozilima i o izmjeni njezinih priloga I., II., III., IV. i VI. (1)

35

2007

L 280

10

 

 

32007R1238

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1238/2007 od 23. listopada 2007. o utvrđivanju pravila za kvalifikacije članova Odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije

128

2008

L 093

24

 

 

32008D0286

 

 

 

(2008/286/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2007/176/EZ u odnosu na popis normi i/ili specifikacija za elektroničke komunikacijske mreže i usluge te pripadajuću opremu i usluge (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1001) (1)

129

2009

L 035

32

 

 

32009R0079

 

 

 

Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (1)

130

2009

L 105

9

 

 

32009D0343

 

 

 

(2009/343/EZ)
Odluka Komisije od 21. travnja 2009. kojom se izmjenjuje Odluka 2007/131/EZ o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2787) (1)

145

2009

L 164

45

 

 

32009L0054

 

 

 

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (1)

150

2009

L 188

1

 

 

32009R0595

 

 

 

Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (1)

164

2009

L 261

1

 

 

32009L0057

 

 

 

Direktiva 2009/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (kodificirana verzija) (1)

177

2009

L 269

9

 

 

32009R0953

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se u posebne prehrambene svrhe smiju dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe (1)

216

2009

L 288

10

 

 

32009D1041

 

 

 

Odluka br. 1041/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju programa suradnje sa stručnjacima iz trećih zemalja u audiovizualnom području (MEDIA Mundus)

227

2009

L 344

37

 

 

32009L0163

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/163/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni Direktive 94/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sladilima za uporabu u hrani u pogledu neotama (1)

235

2010

L 075

33

 

 

32010D0172

 

 

 

(2010/172/EU)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2010. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ u pogledu popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1707) (1)

239

2010

L 117

95

 

 

32010D0267

 

 

 

(2010/267/EU)
Odluka Komisije od 6. svibnja 2010. o usklađenim tehničkim uvjetima za uporabu frekvencijskog pojasa 790-862 MHz za terestričke sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge u Europskoj uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 2923) (1)

241

2010

L 225

10

 

 

32010L0059

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/59/EU od 26. kolovoza 2010. o izmjeni Direktive 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (1)

248

2010

L 292

21

 

 

32010R1009

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1009/2010 od 9. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa blatobrana određenih motornih vozila i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1)

251

2011

L 011

18

 

 

32011R0026

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 26/2011 od 14. siječnja 2011. o odobravanju vitamina E kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1)

260

2011

L 085

3

 

 

32011L0037

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/37/EU od 30. ožujka 2011. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (1)

264

2011

L 108

13

 

 

32011R0407

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 407/2011 od 27. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uključivanja određenih pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji tipa motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za takva vozila (1)

269

2011

L 336

2

 

 

22011A1220(01)

 

 

 

Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup

277

2012

L 136

1

 

 

32012R0432

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

281

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top