25.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 432/2012,

16. mai 2012,

millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 10 lõike 1 kohaselt on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt nendele väidetele luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 31. jaanuariks 2008 toidu kohta esitatavate kõnealuse määruse artikli 13 lõikes 1 osutatud tervisealaste väidete riiklikud nimekirjad. Tervisealaste väidete riiklik nimekiri peab olema koos väidetele kohaldatavate tingimustega ja koos viidetega asjaomastele teaduslikele põhjendustele.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 on sätestatud, et pärast Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi „amet”) konsulteerimist võtab komisjon hiljemalt 31. jaanuariks 2010 vastu toidu kohta esitatavate artikli 13 lõikes 1 osutatud lubatud tervisealaste väidete nimekirja ja kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks.

(4)

31. jaanuaril 2008 sai komisjon liikmesriikidelt nimekirjad, milles oli üle 44 000 tervisealase väite. Riiklike nimekirjade läbivaatamine näitas, et arvukate kattuvate väidete tõttu ning pärast edasiseid arutelusid liikmesriikidega, oli vaja riiklike nimekirjade alusel koostada konsolideeritud nimekiri, mis sisaldab tervisealaseid väiteid, mille kohta amet peab andma teaduslikku nõu (edaspidi „konsolideeritud nimekiri”) (2).

(5)

24. juulil 2008 edastas komisjon ametile määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 alusel ametliku taotluse teadusliku arvamuse saamiseks koos volituse ja konsolideeritud nimekirja esimese osaga. Järgmised konsolideeritud nimekirja osad edastati 2008. aasta novembris ja detsembris. Konsolideeritud nimekirja lõpliku versiooni koostas komisjon lisa kujul, mis esitati ametile 12. märtsil 2010. Seejärel võtsid liikmesriigid konsolideeritud nimekirjas esitatud väidetest osa tagasi enne, kui amet jõudis neid hinnata. Ameti teaduslik hindamine viidi lõpule 2009. aasta oktoobrist kuni 2011. aasta juulini avaldatud arvamustes (3).

(6)

Amet jõudis hindamise käigus järeldusele, et mõnel juhul osutab sama kanne erinevatele väidetavatele mõjudele või osutavad eri kanded samale väidetavale mõjule. Seega võib käesolevas määruses käsitletav tervisealane väide hõlmata konsolideeritud nimekirja ühte või mitut kannet.

(7)

Mitme tervisealase väite osas jõudis amet esitatud andmete alusel järeldusele, et on tõestatud põhjuslik seos toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja väidetava mõju vahel. Nendele järeldustele vastavad tervisealased väited, mis on vastavad määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele, tuleks heaks kiita määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohaselt ning need tuleks lisada lubatud tervisealaste väidete nimekirja.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 on sätestatud, et lubatud tervisealastele väidetele peavad olema lisatud kõik vajalikud tingimused (sh piirangud) nende väidete kasutamiseks. Seega peaks lubatud väidete nimekiri sisaldama väidete sõnastust, väidete kasutamise eritingimusi ning vajaduse korral toidu kasutustingimusi või -piiranguid ja/või lisaselgitust või hoiatust määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt ning kooskõlas ameti arvamustega.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärkidest on tagada, et tervisealased väited on tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud. Seda tuleb väidete sõnastamisel ja esitamisel arvesse võtta. Juhul kui väidete sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel (sest see näitab, et toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on sama seos), peavad väidete suhtes kehtima samad kasutustingimused kui lubatud tervisealaste väidete suhtes.

(10)

Komisjon on kindlaks teinud mitu hindamiseks esitatud väidet, mis osutavad sellise taimse materjali või taimsete ainete mõjule, mida üldiselt tuntakse „botaaniliste” ainete nimetuse all ning mille kohta ei ole ametil teaduslik hinnang veel valminud. Lisaks on veel mitu tervisealast väidet, mida tuleb täiendavalt hinnata enne, kui komisjon saab otsustada, kas need lubatud väidete nimekirja lisada või välja jätta, või mida on juba hinnatud, kuid mille kohta ei saa komisjon praegu muudel asjakohastel põhjustel otsust teha.

(11)

Väited, mille hindamine ameti poolt või käsitlemine komisjoni poolt ei ole veel lõpule viidud, avaldatakse komisjoni veebilehel (4) ja nende kasutamist võib jätkata kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 28 lõigetega 5 ja 6.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 6 lõike 1 ja artikli 13 lõike 1 kohaselt peavad tervisealased väited põhinema üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. Seega ei tohiks lubada esitada väiteid, mis ei ole teaduslikul hindamisel saanud ametilt positiivset hinnangut, sest jõuti järeldusele, et ei ole tõestatud põhjuslik seos toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja väidetava mõju vahel. Loa võib põhjendatult jätta andmata, kui tervisealane väide ei vasta määruse (EÜ) nr 1924/2006 muudele üld- ja erinõuetele isegi, kui ameti teaduslik hinnang oli soosiv. Esitada ei tohiks tervisealaseid väited, mis on vastuolus üldtunnustatud toitumis- ja tervisealaste põhimõtetega. Amet jõudis ühe väite osas, (5) mis osutab mõjule, mis rasvadel on rasvlahustuvate vitamiinide normaalsele imendumisele, ja ühe teise väite osas, (6) mis osutab mõjule, mis naatriumil on lihaste normaalse talitluse säilitamisele, järeldusele, et nende puhul on põhjuslik seos tõestatud. Siiski annaks nende tervisealaste väidete kasutamine tarbijatele vastuolulist ja segadusseajavat teavet, sest nende kohaselt julgustatakse kõnealuseid toitaineid tarbima, kuigi üldtunnustatud teadusliku nõuande põhjal soovitavad Euroopa, riiklikud ja rahvusvahelised asutused tarbijatel nende toitainete tarbitavat kogust vähendada. Seega ei ole need kaks väidet kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 teise lõigu punktiga a, mille kohaselt ei tohi väide olla mitmeti mõistetav või eksitav. Isegi kui nende tervisealaste väidete esitamist lubataks ainult kasutamise eritingimuste täitmise korral ja/või nendele oleks lisatud lisaselgitused või -hoiatused, ei selgitaks see tarbijate jaoks olukorda piisavalt ning seega ei tuleks neid väiteid lubada.

(13)

Käesolevat määrust tuleks hakata kohaldama kuus kuud pärast selle jõustumist, et võimaldada toidukäitlejatel kohanduda selle nõuetega, sealhulgas selliste väidete esitamise keelamisega määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 10 lõike 1 kohaselt, mille hindamine ameti poolt ja käsitlemine komisjoni poolt on lõpule viidud.

(14)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et komisjon loob toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete Euroopa Liidu registri (edaspidi „register”) ja haldab seda. Register sisaldab kõiki lubatud väiteid ja muu hulgas nende suhtes kohaldatavaid kasutustingimusi. Register sisaldab ka tagasilükatud tervisealaste väidete nimekirja ja nende tagasilükkamise põhjusi.

(15)

Registris esitatud lubatud tervisealaste väidete nimekiri ei sisalda liikmesriikide poolt tagasivõetud tervisealaseid väiteid. Registrit ajakohastatakse korrapäraselt ja vastavalt vajadusele sõltuvalt muutustest selliste tervisealaste väidete olukorras, mille hindamine ameti poolt ja/või käsitlemine komisjoni poolt ei ole veel lõpule viidud.

(16)

Märkusi ja seisukohti, mis komisjon on üldsuselt ja huvitatud sidusrühmadelt saanud, on võetud käesoleva määrusega ettenähtud meetmete üle otsustamisel asjakohaselt arvesse.

(17)

Ainete lisamist toiduainetesse või nende kasutamist toiduainetes ning toodete klassifitseerimist toiduaineteks või ravimiteks reguleeritakse liidu ja riikide eriõigusaktidega. Ükski kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1924/2006 tervisealase väite kohta tehtud otsus, näiteks otsus artikli 13 lõikes 3 osutatud lubatud väidete nimekirja lisamise kohta, ei tähenda seda, et väites käsitletavale ainele on antud müügiluba, et see on otsus aine toiduainena kasutamise lubamise kohta ega seda, et teatav toode on klassifitseeritud toiduaineks.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lubatud tervisealased väited

1.   Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 3 osutatud nimekiri väidetest, mida on lubatud toidu kohta esitada, sisaldub käesoleva määruse lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealaseid väiteid võib toidu kohta esitada, järgides lisas kehtestatud tingimusi.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust hakatakse kohaldama alates 14. detsembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Vastavad konsolideeritud nimekirja kannetele ID 670 ja ID 2902.

(6)  Vastab konsolideeritud nimekirja kandele ID 359.


LISA

LUBATUD TERVISEALASTE VÄIDETE NIMEKIRI

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA Journal nr

Asjaomane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas

Aktiivsüsi

Aktiivsüsi aitab vähendada ülemäärast söömisjärgset puhitust

Väidet võib kasutada üksnes toote kohta, mis sisaldab 1 g aktiivsütt määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime saavutatakse manustades 1 g vähemalt 30 minutit enne ja 1 g kohe pärast sööki.

 

2011;9(4):2049

1938

ALFA-linoleenhape

(ALA)

ALA aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt ALA allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele: OOMEGA-3-RASVHAPETE ALLIKAS.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 2 g ALA-d.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Beetaglükaanid

Beetaglükaanid aitavad hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet tohib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 1 g beetaglükaane, mis on saadud kaerast, kaerakliidest, odrast, odrakliidest, või nendest allikatest pärit segudest määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime saavutatakse, kui päevase kogusena tarbitakse 3 g beetaglükaane, mis on saadud kaerast, kaerakliidest, odrast, odrakliidest või nende beetaglükaanide segudest.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betaiin

Betaiin aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 500 mg betaiini määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 1,5 g betaiini.

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et päevas üle 4 g manustamisel võib vere kolesterooli tase märkimisväärselt tõusta.

2011;9(4):2052

4325

Biotiin

Biotiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotiin

Biotiin aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotiin

Biotiin aitab kaasa makrotoitainete ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotiin

Biotiin aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1728

120

Biotiin

Biotiin aitab hoida juukseid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotiin

Biotiin aitab hoida limaskestasid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotiin

Biotiin aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Dokosaheksaeenhape

(DHA)

DHA aitab säilitada normaalset ajutalitlust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 40 mg DHA-d 100 g ja 100 kcal kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg DHA-d.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokosaheksaeenhape

(DHA)

DHA aitab hoida normaalset nägemist

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 40 mg DHA-d 100 g ja 100 kcal kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg DHA-d.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Eikosapentaeenhape ja dokosaheksaeenhape

(EPA/DHA)

EPA ja DHA aitavad kaasa normaalsele südametalitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt EPA ja DHA allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele: OOMEGA-3-RASVHAPETE ALLIKAS. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg EPA-d ja DHA-d.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Fluoriid

Fluoriid aitab säilitada hammaste mineralisatsiooni

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt fluoriidi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folaat

Folaat aitab kaasa kudede kasvule naise organismis raseduse ajal

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folaat

Folaat aitab kaasa normaalsele aminohapete sünteesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folaat

Folaat aitab kaasa normaalsele vereloomele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1213

79

Folaat

Folaat aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1213

80

Folaat

Folaat aitab kaasanormaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folaat

Folaat aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1213

91

Folaat

Folaat aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1760

84

Folaat

Folaat osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt fosfori allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor aitab kaasa rakumembraanide normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt fosfori allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt fosfori allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor aitab hoida hambaid normaalsetena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt fosfori allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glükomannaan

(Rivieri titaanjuure glükomannaan)

Glükomannaan aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 4 g glükomannaani. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 4 g glükomannaani.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glükomannaan

(Rivieri titaanjuure glükomannaan)

Vähendatud kalorsusega dieedi raames aitab glükomannaan kaasa kaalukaotusele.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 1 g glükomannaani määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g glükomannaani kolme ühegrammise annusena koos 1–2 klaasi veega enne sööki ning vähendatud kalorsusega dieedi raames.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guarkummi

Guarkummi aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 10 g guarkummi. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 10 g guarkummi

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku.

2010;8(2):1464

808

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

(HPMC)

Hüdroksüpropüülmetüültselluloosi tarbimine söögikorra osana aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast sööki.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 4 g HPMC-d määratletud portsjoni kohta söögikorra osana. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui söögikorra osana tarbitakse 4 g HPMC-d.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku

2010;8(10):1739

814

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

(HPMC)

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 5 g HPMC-d. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 5 g HPMC-d.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku

2010;8(10):1739

815

Jogurti eluskultuurid

Eluskultuurid jogurtis või fermenteeritud piimas parandavad tootes sisalduva laktoosi imendumist inimestel, kellel esineb raskusi laktoosi imendumisega

Et toode oleks väitega kooskõlas, peaks jogurt või hapendatud piim sisaldama vähemalt 108 pesa moodustavat ühikut elusaid startermikroorganisme (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ja Streptococcus thermophilus) grammi kohta.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Jood

Jood aitab kaasa normaalsele kognitiivsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1800

273

Jood

Jood aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jood

Jood aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1800

273

Jood

Jood aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1214

370

Jood

Jood aitab kaasa kilpnäärmehormoonide normaalsele tootmisele ja normaalsele kilpnäärmetalitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kaalium

Kaalium aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaaliumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010; 8(2):1469

386

Kaalium

Kaalium aitab kaasa normaalsele lihaste tööle

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaaliumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010; 8(2):1469

320

Kaalium

Kaalium aitab hoida vererõhku normaaltasemel

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaaliumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010; 8(2):1469

321

Kaerast ja odrast saadud beetaglükaanid

Kaerast või odrast saadud beetaglükaanide tarbimine söögikorra osana aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast sööki.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab määratletud portsjonis söögikorra osana vähemalt 4 g kaerast või odrast saadud beetaglükaane iga 30 g omastatavate süsivesikute kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime saavutatakse kaerast või odrast saadud beetaglükaanide tarbimisel söögikorra osana.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Kaeratera kiudained

Kaeratera kiudained aitavad suurendada väljaheite hulka.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on selle kiudaine kõrge sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KÕRGE KIUDAINESISALDUSEGA.

 

2011;9(6):2249

822

Kaltsium

Kaltsium aitab kaasa normaalsele vere hüübimisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kaltsium

Kaltsium aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

234

Kaltsium

Kaltsium aitab kaasa normaalsele lihaste tööle

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kaltsium

Kaltsium aitab kaasa normaalsele närviülekandele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kaltsium

Kaltsium aitab kaasa seedeensüümide normaalsele tööle

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

355

Kaltsium

Kaltsium osaleb rakkude jagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1725

237

Kaltsium

Kaltsium on vajalik, et hoida luid normaalsetena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kaltsium

Kaltsium on vajalik normaalsete hammaste säilitamiseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kaltsiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kitosaan

Kitosaan aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 3 g kitosaani. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g kitosaani.

 

2011;9(6):2214

4663

Kloriid

Kloriid aitab kaasa normaalsele seedimisele, soodustades soolhappe tootmist maos

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kloriidi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

Väidet ei tohi kasutada kloriidi kohta, mille allikaks on naatriumkloriid.

2010;8(10):1764

326

Koliin

Koliin aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 82,5 mg koliini 100 g või 100 ml või ühe toiduportsjoni kohta.

 

2011;9(4):2056

3090

Koliin

Koliin aitab kaasa normaalsele rasvaainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 82,5 mg koliini 100 g või 100 ml või ühe toiduportsjoni kohta.

 

2011;9(4):2056

3186

Koliin

Koliin aitab säilitada normaalset maksa talitlust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 82,5 mg koliini 100 g või 100 ml või ühe toiduportsjoni kohta.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Kreatiin

Kreatiin tõstab füüsilist suutlikkust lühiajaliste, suure intensiivsusega füüsiliste pingutuste puhul

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 3 g kreatiini. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g kreatiini.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on ette nähtud täiskasvanuile, kes sooritavad suure intensiivsusega füüsilisi pingutusi

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kreeka pähklid

Kreeka pähklid aitavad kaasa veresoonte elastsemaks muutmisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 30 g kreeka pähkleid. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 30 g kreeka pähkleid.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Kroom

Kroom aitab kaasa makrotoitainete normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kolmevalentse kroomi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Kroom

Kroom aitab hoida normaalset vere glükoosi taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kolmevalentse kroomi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Laktaasiensüüm

Laktaasiensüüm tõstab laktoosi imendumist inimestel, kellel esineb raskusi laktoosi imendumisega

Väidet võib kasutada üksnes toidulisandite kohta, mille miinimumannus on 4 500 FCC-ühikut (Food Chemicals Codex) ja millele on lisatud soovitus sihtrühmale tarbida seda iga laktoosi sisaldava söögikorra puhul.

Sihtrühma kuuluvatele isikutele antakse teave, et laktoositaluvus on varieeruv ja et nad peaksid laskma end nõustada seoses selle aine rolliga oma toitumises.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktuloos

Laktuloos aitab kiirendada soolestiku tööd

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 10 g laktuloosi ühes määratletud portsjonis. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse üks 10 g annus laktuloosi.

 

2010;8(10):1806

807

Liha või kala

Liha ja kala aitavad tõsta raua imendumist, kui teisi rauda sisaldavaid toite süüa koos liha või kalaga

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 50 g liha või kala ühes määratletud portsjonis. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui mitteheemset rauda sisaldava toiduga koos tarbitakse 50 g liha või kala.

 

2011;9(4):2040

1223

Linoolhape

Linoolhape aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 1,5 g linoolhapet (LA) 100 g ja 100 kcal kohta.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 10 g LA-d.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Madala või vähendatud küllastunud rasvhapete sisaldusega toidud

Küllastunud rasvhapete tarbimise vähendamine aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, milles küllastunud rasvhapete sisaldus on vähemalt madal, nagu osutatud väites MADALA KÜLLASTUNUD RASVHAPETE SISALDUSEGA, või nagu osutatud väites VÄHENDATUD [TOITAINE NIMETUS] SISALDUSEGA vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas loetletule.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Madala või vähendatud naatriumisisaldusega toidud

Naatriumi tarbimise vähendamine aitab hoida vererõhku normaaltasemel

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, milles naatriumi-/soolasisaldus on vähemalt nii madal, nagu osutatud väites MADALA NAATRIUMI-/SOOLASISALDUSEGA, või vähendatud nagu osutatud väites VÄHENDATUD [TOITAINE NIMETUS] SISALDUSEGA vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas loetletule.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Magneesium

Magneesium aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1807

244

Magneesium

Magneesium aitab kaasa elektrolüütide tasakaalule

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

238

Magneesium

Magneesium aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magneesium

Magneesium aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

242

Magneesium

Magneesium aitab kaasa normaalsele lihaste tööle

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magneesium

Magneesium aitab kaasa normaalsele valgusünteesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

364

Magneesium

Magneesium aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magneesium

Magneesium aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneesium

Magneesium aitab hoida hambaid normaalsetena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneesium

Magneesium osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangaan

Mangaan aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangaan

Mangaan aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangaan

Mangaan aitab kaasa sidekoe normaalsele moodustumisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1808

404

Mangaan

Mangaan aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatoniin

Melatoniin kergendab ajavööndivahetuse väsimusega seotud subjektiivseid kaebusi

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 0,5 mg melatoniini määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime saavutatakse 0,5 g minimaalannusega, mis tuleb sisse võtta enne magamaminekut esimesel reisipäeval ja paaril järgneval päeval pärast sihtkohta saabumist.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatoniin

Melatoniin lühendab uinumiseks kuluvat aega

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 1 mg melatoniini määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui tarbitakse 1 mg melatoniini vahetult enne magamaminekut.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molübdeen

Molübdeen aitab kaasa normaalsele väävlitsisaldava aminohappe ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt molübdeeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(punane fermenteeritud riis)

Punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 10 mg punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K-d. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 10 mg punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K-d.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapped

Küllastunud rasvhapetega toidu asendamine küllastumata rasvhapetega toiduga aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset [Monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapped on küllastumata rasvhapped]

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on suure küllastumata rasvhapete sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Niatsiin

Niatsiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niatsiin

Niatsiin aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niatsiin

Niatsiin aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1757

55

Niatsiin

Niatsiin aitab hoida limaskesti normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niatsiin

Niatsiin aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niatsiin

Niatsiin aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1757

47

Nisu endospermist toodetud arabinoksülaan

Arabinoksülaani tarbimine söögikorra osana aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast sööki.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 8 g nisu endospermist toodetud arabinoksülaani (AX) rikkaid kiudaineid (vähemalt 60 % AX kogukaalus) 100 g omastatavate süsivesikute kohta määratletud portsjonis söögikorra osana. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime saavutatakse nisu endospermist toodetud arabiinoksülaani (AX) rikaste kiudainete tarbimisel söögikorra osana.

 

2011;9(6):2205

830

Nisuklii kiudained

Nisuklii kiudained aitavad kiirendada soolestiku tööd

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on selle kiudaine kõrge sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KÕRGE KIUDAINESISALDUSEGA. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et väidetav mõju avaldub siis, kui päevas tarbitakse vähemalt 10 g nisukliisid.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Nisuklii kiudained

Nisuklii kiudained aitavad suurendada väljaheite hulka

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on selle kiudaine kõrge sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KÕRGE KIUDAINESISALDUSEGA.

 

2010;8(10):1817

3066

Odratera kiudained

Odratera kiudained aitavad suurendada väljaheite hulka.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on selle kiudaine kõrge sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KÕRGE KIUDAINESISALDUSEGA.

 

2011;9(6):2249

819

Oleiinhape

Küllastunud rasvhapetega toidu asendamine küllastumata rasvhapetega toiduga aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset. Oleiinhape on küllastumata rasvhape.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on suure küllastumata rasvhapete sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Oliiviõli polüfenoolid

Oliiviõli polüfenoolid aitavad kaitsta vere lipiide oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes oliiviõli kohta, mis sisaldab vähemalt 5 mg hüdroksütürosooli ja selle derivaate (nt oleuropeiini kompleks ja türosool) 20 g oliiviõli kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 20 g oliiviõli.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Pantoteenhape

Pantoteenhape aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt pantoteenhappe allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantoteenhape

Pantoteenhape aitab kaasa steroidhormoonide, vitamiin D ja teatavate neurotransmitterite normaalsele sünteesile ja ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt pantoteenhappe allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1218

181

Pantoteenhape

Pantoteenhape aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt pantoteenhappe allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1758

63

Pantoteenhape

Pantoteenhape aitab kaasa normaalsele vaimsele jõudlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt pantoteenhappe allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektiinid

Pektiinid aitavad hoida normaalset vere kolesterooli taset

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 6 g pektiine. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 6 g pektiine.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektiinid

Pektiinide tarbimine söögikorra osana aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast sööki.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab 10 g pektiine määratletud portsjoni kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui söögikorra osana tarbitakse 10 g pektiine.

Lämbumisohu hoiatus antakse neelamisraskustega isikutele või ebapiisava vedelikukogusega allaneelamisel, st soovitatakse seda manustada küllaldase hulga veega, et tagada aine jõudmine makku.

2010;8(10):1747

786

Raud

Raud aitab kaasa normaalsele kognitiivsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

253

Raud

Raud aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Raud

Raud aitab kaasa vere punaliblede ja hemoglobiini normaalsele moodustumisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Raud

Raud aitab kaasa hapniku normaalsele transpordile kehas

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Raud

Raud aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Raud

Raud aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Raud

Raud osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1215

368

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab hoida limaskesti normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab hoida punaseid vereliblesid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab hoida normaalset nägemist

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab hoida rauaainevahetust normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflaviin

(vitamiin B2)

Riboflaviin aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1814

41

Rukkikiudained

Rukkikiudained aitavad kaasa normaalsele sooletalitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on selle kiudaine kõrge sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KÕRGE KIUDAINESISALDUSEGA.

 

2011;9(6):2258

825

Seleen

Seleen aitab kaasa normaalsele spermatogeneesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleen

Seleen aitab hoida juukseid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen aitab hoida küüsi normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleen

Seleen aitab kaasa kilpnäärme normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleen

Seleen aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Suhkruasendajad, st magusained;

ksülitool, sorbitool, mannitool, maltitool, laktitool, isomalt, erütritool, sukraloos ja polüdekstroos; D-tagatoos ja isomaltuloos

Suhkru (1) asemel <suhkruasendaja nimetus> sisaldavate toitude/jookide tarbimine aitab säilitada hammaste mineralisatsiooni

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb toitudes või jookides (mis alandavad hambakatu pH taset alla 5,7) suhkrud asendada suhkruasendajatega, st tehismagusainetega, ksülitooli sorbitooli, mannitooli, maltitooli, laktitooli, isomaldi, erütritooli, D-tagatoosi ja isomaltuloosi, sukraloosi või polüdekstroosiga või nende kombinatsiooniga nii, et need toidud või joogid ei alandaks tarbimise ajal ega kuni 30 minuti jooksul pärast tarbimist hambakatu pH taset allapoole 5,7.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Suhkruasendajad, st tehismagusained; ksülitool, sorbitool, mannitool, maltitool, laktitool, isomalt, erütritool, sukraloos ja polüdekstroos; D-tagatoos ja isomaltuloos

Suhkru (2) asemel <suhkruasendaja nimetus> sisaldavate toitude/jookide tarbimine kutsub pärast nende tarbimist esile glükoositaseme madalama tõusu veres võrreldes suhkrut sisaldavate toitudega/jookidega

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb toitudes või jookides asendada suhkrud suhkruasendajatega, st tehismagusainetega, ksülitooli, sorbitooli, mannitooli, maltitooli, laktitooli, isomaldi, erütritooli, sukraloosi või polüdekstroosiga, või nende kombinatsiooniga nii, et toidud või joogid sisaldaksid suhkruid vähendatud koguses vähemalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud väites VÄHENDATUD [TOITAINE NIMETUS] SISALDUSEGA tingimustele vastavalt.

D-tagatoosi ja isomaltuloos peaksid asendama muid suhkruid samas proportsioonis, nagu osutatud määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud väites VÄHENDATUD [TOITAINE NIMETUS] SISALDUSEGA

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Suhkruvaba närimiskumm

Suhkruvaba närimiskumm aitab säilitada hammaste mineralisatsiooni

Väidet võib kasutada üksnes närimiskummi kohta, mis vastab määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite [SUHKRUVABA] kasutamise tingimustele.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub närimiskummi närimisel vähemalt 20 minuti vältel pärast söömist või joomist.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Suhkruvaba närimiskumm

Suhkruvaba närimiskumm aitab neutraliseerida happerünnakut

Väidet võib kasutada üksnes närimiskummi kohta, mis vastab määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite [SUHKRUVABA] kasutamise tingimustele.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub närimiskummi närimisel vähemalt 20 minuti vältel pärast söömist või joomist.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Suhkruvaba närimiskumm

Suhkruvaba närimiskumm aitab vähendada suu kuivust

Väidet võib kasutada üksnes närimiskummi kohta, mis vastab määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite [SUHKRUVABA] kasutamise tingimustele.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub, kui närimiskummi tarbitakse alati, kui suu tundub kuivana.

 

2009; 7(9):1271

1240

Suhkruvaba närimiskumm karbamiidiga

Karbamiidiga suhkruvaba närimiskumm neutraliseerib happerünnakuid tõhusamalt kui karbamiidita suhkruvaba närimiskumm.

Väidet võib kasutada üksnes närimiskummi kohta, mis vastab määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite [SUHKRUVABA] kasutamise tingimustele.

Et toode oleks väitega kooskõlas, peab iga tükk suhkruvaba närimiskummi sisaldama vähemalt 20 g karbamiidi. Tarbijat tuleb teavitada, et närimiskummi tuleks närida vähemalt 20 minuti vältel pärast söömist või joomist.

 

2011;9(4):2071

1153

Süsivesik-elektrolüütlahused

Süsivesik-elektrolüütlahused aitavad kaasa vastupidavussuutlikkusele pikema vastupidavustreeningu vältel

Et toode oleks väitega kooskõlas, peaksid süsivesik-elektrolüütlahused sisaldama 80–350 kcal/l süsivesikutest ja vähemalt 75 % energiast peaks tulema kõrge glükeemilise vastusega süsivesikutest, nagu glükoos, glükoosi polümeerid ja sahharoos. Lisaks peaksid need joogid sisaldama 20 mmol/l (460 mg/l) kuni 50 mmol/l (1,150 mg/l) naatriumi ja olema osmolaalsusega vahemikus 200–330 mOsm ühe kg vee kohta.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Süsivesik-elektrolüütlahused

Süsivesik-elektrolüütlahused aitavad kaasa vee imendumisele füüsilise treeningu vältel

Et toode oleks väitega kooskõlas, peaksid süsivesik-elektrolüütlahused sisaldama 80–350 kcal/l süsivesikutest ja vähemalt 75 % energiast peaks tulema kõrge glükeemilise vastusega süsivesikutest, nagu glükoos, glükoosi polümeerid ja sahharoos. Lisaks peaksid need joogid sisaldama 20 mmol/l (460 mg/l) kuni 50 mmol/l (1,150 mg/l) naatriumi ja olema osmolaalsusega vahemikus 200–330 mOsm ühe kg vee kohta.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Taimsed steroolid ja taimseid stanoolid

Taimsed steroolid ja taimseid stanoolid aitavad hoida normaalset vere kolesterooli taset

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse vähemalt 0,8 g taimseid steroole/stanoole.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Tiamiin

Tiamiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tiamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamiin

Tiamiin aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tiamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamiin

Tiamiin aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tiamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamiin

Tiamiin aitab kaasa normaalsele südametalitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tiamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1222

20

Toidukorra toidu asendaja kehakaalu alandamise eesmärgil

Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas ühe toidukorra asendamine toidukorra toidu asendajaga aitab kaasa kehakaalu hoidmisele pärast kaalukaotust.

Et toode oleks väitega kooskõlas, peab see vastama direktiivis 96/8/EÜ sätestatud spetsifikatsioonidele toitude kohta selle direktiivi artikli 1 lõike 2 punkti b kohaselt. Väidetava mõju saavutamiseks tuleks päevas üks söögikord asendada toidukorra toidu asendajaga.

 

2010; 8(2):1466

1418

Toidukorra toidu asendaja kehakaalu alandamise eesmärgil

Vähendatud kalorsusega dieedi raames päevas kahe toidukorra asendamine toidukorra toidu asendajaga aitab kaasa kaalu kaotamisele

Et toode oleks väitega kooskõlas, peab see vastama direktiivis 96/8/EÜ sätestatud spetsifikatsioonidele toitude kohta selle direktiivi artikli 1 lõike 2 punkti b kohaselt. Väidetava mõju saavutamiseks tuleks päevas kaks söögikorda asendada toidukorra toidu asendajaga.

 

2010; 8(2):1466

1417

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele happe-alustasakaalule

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

360

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele süsivesikute ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

382

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele kognitiivsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

296

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele DNA-sünteesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele viljakusele ja reproduktsioonile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele makrotoitainete ainevahetustele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

2890

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele rasvhapete ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

302

Tsink

Tsink aitab kaasa vitamiin A normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

361

Tsink

Tsink aitab kaasa normaalsele valgusünteesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Tsink

Tsink aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Tsink

Tsink aitab hoida juukseid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

412

Tsink

Tsink aitab hoida küüsi normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

412

Tsink

Tsink aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

293

Tsink

Tsink aitab hoida vere testosterooni taset normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2010;8(10):1819

301

Tsink

Tsink aitab hoida normaalset nägemist

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

361

Tsink

Tsink aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Tsink

Tsink aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Tsink

Tsink osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Valgud

Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvule

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt valgu allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VALGUALLIKAS.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Valgud

Valgud aitavad kaasa lihasmassi säilimisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt valgu allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VALGUALLIKAS.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Valgud

Valgud aitavad hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt valgu allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VALGUALLIKAS.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Vask

Vask aitab kaasa sidekoe püsimisele normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Vask

Vask aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Vask

Vask aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Vask

Vask aitab kaasa juuste normaalsele pigmentatsioonile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Vask

Vask aitab kaasa raua normaalsele transpordile kehas

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Vask

Vask aitab kaasa naha normaalsele pigmentatsioonile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Vask

Vask aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Vask

Vask aitab rakke kaitsta oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Vesi

Vesi aitab hoida füüsilise ja kognitiivse talitluse normaalsena

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et väidetud mõju saavutamiseks tuleb päevas tarbida vähemalt 2 liitrit vett koos toidust ja joogist saadava veega

Väidet tohib kasutada üksnes vee kohta, mis vastab direktiividele 2009/54/EÜ ja/või 98/83/EÜ

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Vesi

Vesi aitab hoida kehatemperatuuri regulatsiooni normaalsena

Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et väidetud mõju saavutamiseks tuleb päevas tarbida vähemalt 2 liitrit vett koos toidust ja joogist saadava veega

Väidet tohib kasutada üksnes vee kohta, mis vastab direktiividele 2009/54/EÜ ja/või 98/83/EÜ

2011;9(4):2075

1208

Vitamiin A

Vitamiin A aitab kaasa normaalsele rauaainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamiin A

Vitamiin A aitab hoida limaskesti normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamiin A

Vitamiin A aitab hoida nahka normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamiin A

Vitamiin A aitab hoida normaalset nägemist

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamiin A

Vitamiin A aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamiin A

Vitamiin A osaleb rakkude spetsialiseerumise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin A allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa vere punaliblede normaalsele moodustumisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamiin B12

Vitamiin B12 aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):4114

108

Vitamiin B12

Vitamiin B12 osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B12 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa normaalsele tsüsteiini sünteesile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa normaalsele valgu- ja glükogeeniainevahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1759

77

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa vere punaliblede normaalsele moodustumisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1759

78

Vitamiin B6

Vitamiin B6 aitab kaasa hormonaalse aktiivsuse regulatsioonile

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin B6 allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi normaalse talitluse säilimisele intensiivse kehalise koormuse ajal ja pärast seda

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 200 mg C-vitamiini. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 200 mg lisaks soovitatavale päevasele C-vitamiini kogusele.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele veresoonte normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele luude normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele kõhrkoe normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele igemete normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele naha normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele hammaste normaalseks talitluseks

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa normaalsele energiavahetusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa normaalsetele psühholoogistele funktsioonidele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1815

140

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamiin C

Vitamiin C aitab vähendada väsimust ja kurnatust

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamiin C

Vitamiin C aitab kaasa E-vitamiini algvormi taastekkimisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1815

202

Vitamiin C

Vitamiin C suurendab raua imendumist

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamiin D

Vitamiin D aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori normaalsele imendumisele/ärakasutamisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamiin D

Vitamiin D aitab kaasa normaalsele vere kaltsiumisisaldusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamiin D

Vitamiin D aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamiin D

Vitamiin D aitab hoida lihaste talitlust normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamiin D

Vitamiin D aitab hoida hambaid normaalsetena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamiin D

Vitamiin D aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamiin D

Vitamiin D osaleb rakujagunemise protsessis

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamiin E

Vitamiin E aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin E allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamiin K

Vitamiin K aitab kaasa vere normaalsele hüübimisele

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin K allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamiin K

Vitamiin K aitab hoida luid normaalsena

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiin K allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele [VITAMIINI NIMI/VITAMIINIDE NIMED] JA/VÕI [MINERAALTOITAINE NIMI/MINERAALTOITAINETE NIMED] ALLIKAS

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vähelõhustuv tärklis

Seeduva tärklise asendamine söögikorra raames vähelõhustuva tärklisega aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast sööki

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, milles seeduv tärklis on asendatud vähelõhustuva tärklisega nii, et vähelõhustuva tärklise lõppsisaldus moodustab vähemalt 14 % tärklise kogusisaldusest.

 

2011;9(4):2024

681


(1)  D-tagatoosi ja isomaltuloosi puhul on siin mõeldud „muid suhkruid”

(2)  D-tagatoosi ja isomaltuloosi puhul on siin mõeldud „muid suhkruid”