EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0432

Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 година за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата текст от значение за ЕИП

OB L 136, 25.5.2012, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj

25.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 432/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че държавите-членки предоставят на Комисията свои списъци на здравните претенции за храните, както са предвидени в член 13, параграф 1 от посочения регламент, в срок не по-късно от 31 януари 2008 г. Националните списъци на претенциите трябва да бъдат придружени от условията, които се прилагат по отношение на тях, и от позовавания на съответните научни обосновки.

(3)

В член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че след консултиране с Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“), Комисията приема не по-късно от 31 януари 2010 г. списък на разрешените здравни претенции за храните, както са предвидени в член 13, параграф 1 от същия регламент, както и всички необходими условия за използване на претенциите.

(4)

На 31 януари 2008 г. Комисията получи от държавите-членки списъци с над 44 000 здравни претенции. Преглед на националните списъци показа, че поради големия брой повтарящи се претенции и след обсъждане с държавите-членки се появи необходимост от обединяване на националните списъци в консолидиран списък на претенциите, за които Органът би следвало да даде научно становище, наричан по-долу „консолидираният списък“ (2).

(5)

На 24 юли 2008 г. Комисията официално препрати до Органа искането за научно становище съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, заедно с техническото задание и първата част от консолидирания списък. Следващите части от консолидирания списък бяха препратени през ноември и декември 2008 г. Консолидираният списък беше окончателно оформен от Комисията с приемането на добавка, изпратена на Органа на 12 март 2010 г. Впоследствие някои от претенциите в консолидирания списък бяха оттеглени от държавите-членки преди да бъдат оценени от Органа. Научната оценка на органа приключи с публикуването на становищата му в период от октомври 2009 г. до юли 2011 г. (3)

(6)

При оценката Органът установи, че някои заявления са обхващали различни ефекти, предмет на претенции, а в други се е твърдяло наличието на един и същ ефект. Следователно дадена здравна претенция по смисъла на настоящия регламент може да представлява едно или повече вписвания в консолидирания списък.

(7)

За редица здравни претенции Органът заключи, че на базата на предоставените данни е установена причинно-следствена връзка между категорията храна, храната или някоя от нейните съставки и ефекта, предмет на претенцията. Здравните претенции, по отношение на които са направени тези заключения и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, следва да бъдат разрешени по смисъла на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъдат включени в списък на разрешените претенции.

(8)

В член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че разрешените здравни претенции следва да бъдат придружени от всички необходими условия (в това число и ограничения) за използването им. Следователно списъкът на разрешените претенции следва да включва формулировката на претенциите, специфичните условия за използването им и, когато това е приложимо, условията или ограниченията за използване на храната и/или допълнителна информация или предупреждение в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, и съгласно становищата на Органа.

(9)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции са верни, ясни, надеждни и полезни за потребителя. В тази връзка трябва да се вземат предвид формулировката и представянето на здравните претенции. Когато формулировката на претенциите има същото значение за потребителя, каквото има и разрешена здравна претенция, тъй като при нея е налице същата връзка като съществуващата между категория храни, храна или една от нейните съставки и здравето, претенциите следва да се подчиняват на същите условия за използване като посочените във връзка с разрешените здравни претенции.

(10)

Комисията установи известен брой представени за оценка претенции, които се отнасят до въздействието на растителни или билкови субстанции, по-известни като „ботанически“ субстанции, за които органът все още трябва да извърши научна оценка. Освен това някои здравни претенции трябва да бъдат подложени на допълнителна оценка, преди Комисията да може да се произнесе относно тяхното включване в списъка на разрешените претенции, а за други оценката е приключила, но поради основателни причини Комисията все още не е могла да се произнесе.

(11)

Претенциите, които все още не са оценени от Органа или по които Комисията все още не се е произнесла, ще бъдат публикувани на уебсайта на Комисията (4) и могат да продължат да се използват съгласно член 28, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(12)

Съгласно член 6, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции трябва да се базират на общоприети научни доказателства. Поради това здравните претенции, които не са получили положителна оценка на своята научна обоснованост от страна на Органа, тъй като не е била установена причинно-следствена връзка между категория храна, храна или една от нейните съставки и ефекта, предмет на претенцията, следва да не се разрешават. Разрешението може да бъде основателно отказано и ако здравните претенции не отговарят на общите и специалните изисквания на Регламент (ЕО) № 1924/2006, дори и в случай на положителна научна оценка от страна на Органа. Не следва да се отправят здравни претенции, които не са в съответствие с общоприетите хранителни и здравни принципи. Органът заключи, че за една претенция (5), свързана с въздействието на мазнините върху нормалната абсорбция на мастноразтворими витамини, и за друга претенция (6), свързана с въздействието на натрия върху запазването на нормалната мускулна функция, е установена причинно-следствена връзка. Използването на тези здравни претенции обаче може да предаде подвеждащо и объркващо послание на потребителите, тъй като би насърчило консумацията на тези хранителни вещества, чийто прием следва да бъде намален по препоръки на европейски, национални и международни органи, на базата на общоприето научно становище. Поради това тези две претенции не отговарят на разпоредбите на член 3, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, които предвиждат, че използването на претенциите не бива да е двузначно или подвеждащо. Освен това, дори и съответните здравни претенции да бяха разрешени само при специфични условия на използване и/или бяха придружени от допълнителна информация или предупреждения, това не би било достатъчно да се намали объркването на потребителите, поради което претенциите не следва да бъдат разрешени.

(13)

Настоящият регламент следва да се прилага шест месеца след датата на влизането му в сила, за да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да приспособят своите изисквания, в това число и забраната, съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, на тези здравни претенции, които все още не са оценени от Органа и по които Комисията все още не се е произнесла.

(14)

В член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че Комисията създава и поддържа Регистър на ЕС на хранителните и здравните претенции за храните, наричан за краткост по-долу „регистърът“. Регистърът ще съдържа всички разрешени претенции и, inter alia, условията за използване, които се прилагат спрямо тях. Също така регистърът ще съдържа списък на отхвърлените здравни претенции и мотивите за отхвърлянето им.

(15)

Здравните претенции, които са били оттеглени от държавите-членки, няма да бъдат включени в списъка на отхвърлените претенции в регистъра на Съюза. Регистърът ще бъде периодично актуализиран и, в зависимост от случая, ще отразява напредъка на процедурите във връзка със здравните претенции, които все още не са оценени от Органа или по които Комисията все още не се е произнесла.

(16)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети предвид коментарите и становищата, представени на Комисията от представителите на широката общественост и заинтересованите страни.

(17)

Добавянето или използването на субстанции в храните, както и класификацията на продуктите като храни или лекарствени продукти е регламентирано в специфичното законодателство на Съюза и в специфичното национално законодателство. Решение във връзка със здравна претенция, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006, като включване в списъка с разрешените здравни претенции, посочен в член 13, параграф 3 от него, не представлява разрешение за търговия със субстанцията, предмет на претенцията, решение за това дали субстанцията може да бъде използвана в храни, или класификация на определен продукт като храна.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешени здравни претенции

1.   Списъкът на здравните претенции, които могат да се отнасят за храни, както е посочено в член 13, параграф 3 от регламент (ЕО) № 1924/2006, е установен в приложението към настоящия регламент.

2.   Здравните претенции, посочени в параграф 1, могат да се отнасят за храни в съответствие с условията, установени в приложението.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Отговаря на вписвания ID 670 и ID 2902 в консолидирания списък.

(6)  Отговаря на вписване ID 359 в консолидирания списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използването на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Брой на бюлетина на ЕОБХ

Номер на съответното вписване в консолидирания списък, представен на ЕОБХ за оценка

Активен въглен

Активният въглен допринася за намаляване на прекомерното натрупване на газове след хранене

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 1 g активен въглен на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при прием на 1 g най-малко 30 минути преди хранене и 1 g малко след хранене.

 

2011;9(4):2049

1938

Алфа-линоленова киселина

(АЛК)

АЛК допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на АЛК най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 2 g АЛК.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Арабиноксилан, произведен от пшеничен ендосперм

Консумацията на арабиноксилан като част от храненето допринася за намаляване на степента на покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 8 g богати на арабиноксилан влакнини, произведени от пшеничен ендосперм (най-малко 60 тегловни процента арабиноксилан) на 100 g налични въглехидрати в количествено определена порция като част от храненето. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при прием на богати на арабиноксилан влакнини, произведени от пшеничен ендосперм, като част от храненето.

 

2011;9(6):2205

830

Влакнини от ечемично зърно

Влакнините от ечемично зърно допринасят за увеличаване на обема на изпражненията

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на такива влакнини най-малко в количеството, посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Бета-глюкани

Бета-глюканите допринасят за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 1 g бета-глюкани с произход от овес, овесени трици, ечемик или ечемични трици, или от смес от такива източници на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 3 g бета-глюкани, получени от овес, овесени трици, ечемик или ечемични трици, или от смес от такива бета-глюкани.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Бета-глюкани, получени от овес и ечемик

Консумацията на бета-глюкани, получени от овес или ечемик, като част от храненето допринася за намаляване на степента на покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 4 g бета-глюкани, получени от овес или ечемик, на всеки 30 g налични въглехидрати в количествено определена порция като част от храненето. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при прием на бета-глюкани, получени от овес или ечемик, като част от храненето.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Бетаин

Бетаинът допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 500 mg бетаин на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 1,5 g бетаин.

Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че дневният прием на повече от 4 g би могъл да доведе до значително повишаване на концентрацията на холестерол в кръвта.

2011;9(4):2052

4325

Биотин

Биотинът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Биотин

Биотинът допринася за нормалната функция на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Биотин

Биотинът допринася за нормалния метаболизъм на макро хранителните вещества

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Биотин

Биотинът допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Биотин

Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на косата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Биотин

Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Биотин

Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на биотин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Калций

Калцият допринася за нормалното кръвосъсирване

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Калций

Калцият допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Калций

Калцият допринася за нормалната функция на мускулите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Калций

Калцият допринася за нормалното пренасяне на нервни импулси

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Калций

Калцият допринася за нормалната функция на храносмилателните ензими

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Калций

Калцият участва в процеса на делене и специализация на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Калций

Калцият е необходим за поддържане на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Калций

Калцият е необходим за поддържане на нормалното състояние на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калций най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Въглехидратно-електролитни разтвори

Въглехидратно-електролитните разтвори допринасят за поддържането на издръжливостта при продължително физическо натоварване

Като условие за поставянето на претенцията въглехидратно-електролитните разтвори следва да съдържат 80-350 kcal/L с произход от въглехидрати и най-малко 75 % от енергийната стойност следва да е с произход от въглехидрати с висок гликемичен индекс като глюкозата, глюкозните полимери и захарозата. В допълнение тези напитки следва да съдържат между 20 mmol/L (460 mg/L) и 50 mmol/L (1 150 mg/L) натрий и да имат осмолалност между 200 и 330 mOsm/kg вода.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Въглехидратно-електролитни разтвори

Въглехидратно-електролитните разтвори увеличават усвояването на вода по време на физическо натоварване

Като условие за поставянето на претенцията въглехидратно-електролитните разтвори следва да съдържат 80-350 kcal/L с произход от въглехидрати и най-малко 75 % от енергийната стойност следва да е с произход от въглехидрати с висок гликемичен индекс като глюкозата, глюкозните полимери и захарозата. В допълнение тези напитки следва да съдържат между 20 mmol/L (460 mg/L) и 50 mmol/L (1,150 mg/L) натрий и да имат осмолалност между 200 и 330 mOsm/kg вода.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Хитозан

Хитозанът допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да се използва само за храна, която осигурява дневен прием на 3 g хитозан. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 3 g хитозан.

 

2011;9(6):2214

4663

Хлорид

Хлоридът допринася за нормалното храносмилане посредством производството на хидрохлорна киселина в стомаха

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на хлорид най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Претенцията не може да бъде използвана за хлорид, получен от натриев хлорид.

2010;8(10):1764

326

Холин

Холинът допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 82,5 mg холин на 100 g или 100 ml или на единична порция храна.

 

2011;9(4):2056

3090

Холин

Холинът допринася за нормалния метаболизъм на липидите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 82,5 mg холин на 100 g или 100 ml или на единична порция храна.

 

2011;9(4):2056

3186

Холин

Холинът допринася за поддържането на нормалната функция на черния дроб

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 82,5 mg холин на 100 g или 100 ml или на единична порция храна.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Хром

Хромът допринася за нормалния метаболизъм на макро хранителните вещества

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тривалентен хром най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Хром

Хромът допринася за поддържането на нормална концентрация на глюкоза в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тривалентен хром най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Мед

Медта допринася за поддържането на нормалното състояние на съединителната тъкан

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Мед

Медта допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Мед

Медта допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Мед

Медта допринася за нормалната пигментация на косата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Мед

Медта допринася за нормалния пренос на желязо в организма

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Мед

Медта допринася за нормалната пигментация на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Мед

Медта допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Мед

Медта допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на мед най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Креатин

Креатинът увеличава физическата издръжливост при последователни краткотрайни, високоинтензивни натоварвания

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 3 g креатин. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 3 g креатин.

Претенцията може да бъде използвана само за храни, предназначени за възрастни хора, практикуващи спортове, свързани с високоинтезивно натоварване

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Докозахексаенова киселина (DHA)

DHA допринася за поддържането на нормалната функция на мозъка

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 40 mg DHA на 100 g и на 100 kcal. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Докозахексаенова киселина (DHA)

DHA допринася за поддържането на нормалното зрение

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 40 mg DHA на 100 g и на 100 kcal. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Ейкозапентаенова киселина и докозахексаенова киселина (EPA/DHA)

EPA и DHA допринасят за нормалната сърдечна функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на EPA и DHA най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 250 mg EPA и DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Флуорид

Флуоридът допринася за поддържането на минерализацията на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на флуорид най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Фолат

Фолатът допринася за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Фолат

Фолатът допринася за нормалния синтез на аминокиселини

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Фолат

Фолатът допринася за нормалното кръвообразуване

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Фолат

Фолатът допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Фолат

Фолатът допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Фолат

Фолатът допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Фолат

Фолатът допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Фолат

Фолатът участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фолат най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Храни с ниско или намалено съдържание на наситени мастни киселини

Намаленият прием на наситени мазнини допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която най-малкото има ниско съдържание на наситени мастни киселини, така както е посочено в претенцията НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСИТЕНИ МАЗНИНИ, или намалено съдържание на наситени мастни киселини, така както е посочено в претенцията НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА (ИМЕ НА ХРАНИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Храни с ниско или намалено съдържание на натрий

Намаленият прием на натрий допринася за поддържането на нормално кръвно налягане

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която най-малкото има ниско съдържание на натрий/сол, така както е посочено в претенцията НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАТРИЙ/СОЛ, или намалено съдържание на натрий/сол, така както е посочено в претенцията НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА (ИМЕ НА ХРАНИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Глюкоманан

(konjac mannan)

Глюкомананът допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 4 g глюкоманан. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 4 g глюкоманан.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Глюкоманан

(konjac mannan)

При нискокалорични диети глюкомананът допринася за загубата на телесно тегло

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 1 g глюкоманан на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 3 g глюкоманан на три дози, всяка от по 1 g, заедно с 1-2 чаши вода, преди хранене и при нискокалорични диети.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Гума гуар

Гумата гуар допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да се използва само за храна, която осигурява дневен прием на 10 g гума гуар. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 10 g гума гуар.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(2):1464

808

Хидроксипропил метилцелулоза

(HPMC)

Консумацията на хидроксипропил метилцелулоза по време на хранене допринася за намаляване на степента на покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 4 g HPMC на количествено определена порция като част от храненето. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 4 g HPMC като част от храненето.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(10):1739

814

Хидроксипропил метилцелулоза

(HPMC)

Хидроксипропил метилцелулоза допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да се използва само за храна, която осигурява дневен прием на най-малко 5 g HPMC. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 5 g HPMC.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(10):1739

815

Йод

Йодът допринася за нормалната когнитивна функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Йод

Йодът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Йод

Йодът допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Йод

Йодът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Йод

Йодът допринася за нормалното производство на тироидни хормони и нормалната функция на щитовидната жлеза

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Желязо

Желязото допринася за нормалната когнитивна функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Желязо

Желязото допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Желязо

Желязото допринася за нормалното образуване на червени кръвни телца и хемоглобин

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Желязо

Желязото допринася за нормалния пренос на кислород в тялото

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Желязо

Желязото допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Желязо

Желязото допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Желязо

Желязото участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Ензим лактаза

Ензимът лактаза подобрява разграждането на лактозата при лица, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата

Претенцията може да бъде използвана само за хранителни добавки с минимална дозировка от 4 500 единици съгласно FCC (Кодекс за химичните вещества в храните), с инструкции за целевите групи веществото да се консумира с всяко хранене, съдържащо лактоза.

На целевите групи се предоставя също информацията, че поносимостта към лактоза е различна при различните хора и че те следва да потърсят компетентно мнение относно ролята на това вещество в техния хранителен режим.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Лактулоза

Лактулозата допринася за ускоряване на физиологичния ритъм на дебелото черво

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 10 g лактулоза в единична количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при еднократен прием на 10 g лактулоза на ден.

 

2010;8(10):1806

807

Линолова киселина

Линоловата киселина допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява най-малко 1,5 g линолова киселина (ЛК) на 100 g и на 100 kcal.

Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 10 g ЛК.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Живи култури в йогурта

Живите култури в йогурта или в киселото мляко подобряват разграждането на лактозата в продукта при лица, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата

Като условие за поставянето на претенцията йогуртът или киселото мляко следва да съдържа най-малко 108 единици, образуващи колония, от микроорганизми, които представляват жива закваска (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus), на грам.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Магнезий

Магнезият допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Магнезий

Магнезият допринася за електролитния баланс

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Магнезий

Магнезият допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Магнезий

Магнезият допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Магнезий

Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Магнезий

Магнезият допринася за нормалния синтез на белтъчини

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Магнезий

Магнезият допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Магнезий

Магнезият допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Магнезий

Магнезият допринася за поддържането на нормалното състояние на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Магнезий

Магнезият участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на магнезий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Манган

Манганът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на манган най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Манган

Магнезият допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на манган най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Манган

Манганът допринася за нормалното образуване на съединителна тъкан

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на манган най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Манган

Манганът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на манган най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Заместител на хранения за регулиране на телесното тегло

Ежедневното заместване на едно хранене при нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на телесното тегло след намаляването му

Като условие за поставяне на претенцията храната следва да съответства на спецификациите, установени с Директива 96/8/ЕО по отношение на хранителните продукти по член 1, параграф 2, буква б) от същата директива. За постигане на претендирания ефект е необходимо ежедневното заместване на едно хранене със заместители на хранения.

 

2010; 8(2):1466

1418

Заместител на хранения за регулиране на телесното тегло

Ежедневното заместване на две хранения при нискокалорична диета със заместители на хранения допринася за намаляване на телесното тегло

Като условие за поставяне на претенцията храната следва да съответства на спецификациите, установени с Директива 96/8/ЕО по отношение на хранителните продукти по член 1, параграф 2, буква б) от същата директива. За постигане на претендирания ефект е необходимо ежедневното заместване на две хранения със заместители на хранения.

 

2010; 8(2):1466

1417

Месо и риба

Месото и рибата допринасят за подобряване на усвояването на желязото, когато се консумират с други храни, съдържащи желязо

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 50 g месо или риба в единична количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при консумация на 50 g месо или риба, заедно с храна(и), съдържаща(и) неорганично желязо.

 

2011;9(4):2040

1223

Мелатонин

Мелатонинът допринася за по-лесната адаптация на организма след пътуване със смяна на часовите зони

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа най-малко 0,5 mg мелатонин на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при минимален прием на 0,5 mg мелатонин малко преди лягане на първия ден от пътуването и през следващите няколко дни след пристигане на местоназначението.

 

2010; 8(2):1467

1953

Мелатонин

Мелатонинът допринася за съкращаване на времето за заспиване

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 1 mg мелатонин на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 1 mg мелатонин малко преди лягане.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Молибден

Молибденът допринася за нормалното протичане на метаболизма на серосъдържащите аминокиселини

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на молибден най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (мая от червен ориз)

Монаколин К от мая от червен ориз допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 10 mg монаколин К от мая от червен ориз. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 10 mg монаколин К от ферментирал препарат от мая от червен ориз.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Мононенаситени и/или полиненаситени мастни киселини

Заместването на наситените мазнини в хранителния режим с ненаситени мазнини допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта (мононенаситените и полиненаситените мастни киселини са ненаситени мазнини)

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която има високо съдържание на ненаситени мастни киселини, така както е посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕНАСИТЕНИ МАЗНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Ниацин

Ниацинът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Ниацин

Ниацинът допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Ниацин

Ниацинът допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Ниацин

Ниацинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Ниацин

Ниацинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Ниацин

Ниацинът допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на ниацин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Влакнини от овесено зърно

Влакнините от овесено зърно допринасят за увеличаване на обема на изпражненията

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на такива влакнини най-малко в количеството, посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Олеинова киселина

Заместването на наситените мазнини в хранителния режим с ненаситени мазнини допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта. Олеиновата киселина е ненаситена мазнина.

Претенцията може да бъде използвана само за храна с високо съдържание на ненаситени мастни киселини, така както е посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Полифеноли в маслиновото масло

Полифенолите в маслиновото масло допринасят за защитата на липидите в кръвта от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за маслиново масло, което съдържа най-малко 5 mg хидрокситирозол и неговите производни (напр. олеуропеин комплекс и тирозол) на 20 g маслиново масло. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 20 g маслиново масло.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Пантотенова киселина

Пантотеновата киселина допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на пантотенова киселина най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Пантотенова киселина

Пантотеновата киселина допринася за нормалния синтез и метаболизъм на стероидни хормони, витамин D и някои невропредаватели

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на пантотенова киселина най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Пантотенова киселина

Пантотеновата киселина допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на пантотенова киселина най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Пантотенова киселина

Пантотеновата киселина допринася за нормалната умствена дейност

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на пантотенова киселина най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Пектини

Пектините допринасят за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 6 g пектини. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 6 g пектини.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(10):1747

818, 4236

Пектини

Консумацията на пектини по време на хранене допринася за намаляване на степента на покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която съдържа 10 g пектини на количествено определена порция. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 10 g пектини като част от храненето.

Трябва да се предвиди предупреждение за опасност от задавяне за хората, изпитващи затруднения при преглъщането или за случаите, в които се приема с недостатъчно количество течности

препоръка да се приема с обилно количество вода, за да се гарантира, че веществото ще стигне до стомаха.

2010;8(10):1747

786

Фосфор

Фосфорът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фосфор най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Фосфор

Фосфорът допринася за нормалната функция на клетъчните мембрани

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фосфор най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Фосфор

Фосфорът допринася за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фосфор най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Фосфор

Фосфорът допринася за поддържането на нормалното състояние на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на фосфор най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Растителни стероли и растителни станоли

Растителните стероли/станоли допринасят за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта

Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 0,8 g растителни стероли/станоли.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Калий

Калият допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Калий

Калият допринася за нормалната функция на мускулите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Калий

Калият допринася за поддържането на нормално кръвно налягане

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на калий най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Белтъчини

Белтъчините допринасят за растежа на мускулната маса

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на белтъчини най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА БЕЛТЪК от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Белтъчини

Белтъчините допринасят за поддържането на мускулната маса

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на белтъчини най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА БЕЛТЪК от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Белтъчини

Белтъчините допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на белтъчини най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА БЕЛТЪК от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Устойчиво нишесте

Заместването на разтворимото нишесте с устойчиво при храненето допринася за намаляване на степента на покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след хранене.

Претенцията може да бъде използвана само за храни, в които разтворимото нишесте е било заместено с устойчиво, така че крайното съдържание на устойчиво нишесте е най-малко 14 % от общото съдържание на нишесте.

 

2011;9(4):2024

681

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на червените кръвни телца

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното зрение

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за нормалното протичане на метаболизма на желязото

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Рибофлавин (витамин B2)

Рибофлавинът допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на рибофлавин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Влакнини от ръж

Влакнините от ръж допринасят за нормалната функция на червата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на такива влакнини най-малко в количеството, посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Селен

Селенът допринася за нормалната сперматогенеза

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Селен

Селенът допринася за поддържане на нормалното състояние на косата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Селен

Селенът допринася за поддържането на нормалното състояние на ноктите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Селен

Селенът допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Селен

Селенът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Селен

Селенът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на селен най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Заместители на захарта, т.е. интензивни подсладители;

ксилитол, сорбитол, манитол, малтитол, лактитол, изомалт, еритритол, захароза и полидекстроза; D-тагатоза и изомалтулоза

Консумацията на храни/напитки, съдържащи <име на заместител на захарта> вместо захар (1), причинява по-слабо покачване на концентрацията на глюкоза в кръвта след консумация в сравнение със съдържащите захар храни/напитки

Условие за поставянето на претенцията е захарите в храните или напитките да бъдат заместени със заместители на захарта, т.е. интензивни подсладители, ксилитол, сорбитол, манитол. малтитол, лактитол, изомалт, еритритол, захароза или полидекстроза, или комбинация от тях, така че храните или напитките да съдържат количество захари, намалени най-малко с количеството, посочено в претенцията НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА (ИМЕ НА ХРАНИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

За случаите на D-тагатоза и изомалтулоза същите следва да заместват равни количества от други захари, в съотношението, посочено в претенцията НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА (ИМЕ НА ХРАНИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Заместители на захарта, т.е. интензивни подсладители;

ксилитол, сорбитол, манитол, малтитол, лактитол, изомалт, еритритол, захароза и полидекстроза; D-тагатоза и изомалтулоза

Консумацията на храни/напитки, съдържащи <име на заместител на захарта> вместо захар (2), допринася за поддържането на минерализацията на зъбите

Условие за поставянето на претенцията е захарите в храните или напитките (които понижават нивото на pH на зъбната плака до по-малко от 5,7) да бъдат заместени със заместители на захарта, т.е. интензивни подсладители, ксилитол, сорбитол, манитол. малтитол, лактитол, изомалт, еритритол, D-тагатоза, изомалтулоза, захароза или полидекстроза, или комбинация от тях, в такива количества, че консумацията на тези храни или напитки да не понижава нивото на pH на зъбната плака до по-малко от 5,7 по време и до 30 минути след консумация.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Дъвка без захар

Дъвката без захар допринася за поддържането на минерализацията на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за дъвка, която отговаря на условията за използване на хранителна претенция ПРОДУКТ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАХАР от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дъвчене в продължение на най-малко 20 минути след хранене или пиене.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Дъвка без захар

Дъвката без захар допринася за неутрализиране на киселините в зъбната плака

Претенцията може да бъде използвана само за дъвка, която отговаря на условията за използване на хранителна претенция ПРОДУКТ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАХАР от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дъвчене в продължение на най-малко 20 минути след хранене или пиене.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Дъвка без захар

Дъвката без захар допринася за намаляване на чувството на сухота в устата

Претенцията може да бъде използвана само за дъвка, която отговаря на условията за използване на хранителна претенция ПРОДУКТ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАХАР от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при използване на дъвката при чувство на сухота в устата.

 

2009; 7(9):1271

1240

Дъвка без захар, съдържаща карбамид

Дъвката без захар, съдържаща карбамид, неутрализира киселините в зъбната плака по-успешно, отколкото дъвката без захар, която не съдържа карбамид

Претенцията може да бъде използвана само за дъвка, която отговаря на условията за използване на хранителна претенция ПРОДУКТ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАХАР от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Като условие за поставяне на претенцията всеки къс дъвка без захар следва да съдържа най-малко 20 mg карбамид. Предоставя се информация за потребителя, че дъвката следва да бъде дъвкана в продължение на най-малко 20 минути след хранене или пиене.

 

2011;9(4):2071

1153

Тиамин

Тиаминът допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тиамин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Тиамин

Тиаминът допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тиамин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Тиамин

Тиаминът допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тиамин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Тиамин

Тиаминът допринася за нормалната сърдечна функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на тиамин най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Витамин A

Витамин А допринася за нормалното протичане на метаболизма на желязото

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Витамин A

Витамин А допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Витамин A

Витамин А допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Витамин A

Витамин А допринася за поддържането на нормалното зрение

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Витамин A

Витамин А допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Витамин A

Витамин А участва в процеса на специализация на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин А най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Витамин B12

Витамин В12 допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Витамин B12

Витамин В12 допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Витамин B12

Витамин B12 допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Витамин B12

Витамин B12 допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Витамин B12

Витамин В12 допринася за нормалното образуване на червени кръвни телца

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Витамин B12

Витамин В12 допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Витамин B12

Витамин B12 допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Витамин B12

Витамин B12 участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В12 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалния синтез на цистеин

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Витамин B6

Витамин B6 допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеина

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалното протичане на метаболизма на белтъчините и гликогена

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Витамин B6

Витамин B6 допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалното образуване на червени кръвни телца

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Витамин B6

Витамин В6 допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Витамин B6

Витамин B6 допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Витамин B6

Витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната дейност

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин В6 най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Витамин C

Витамин С допринася за поддържане на нормалната функция на имунната система по време на интензивни физически упражнения и след това

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 200 mg витамин C. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на допълнителни 200 mg към препоръчаната дневна доза витамин C.

 

2009; 7(9):1226

144

Витамин C

Витамин С допринася за нормалното образуване на колаген за нормалната функция на кръвоносните съдове

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Витамин C

Витамин С допринася за образуването на колаген за нормалната функция на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Витамин C

Витамин С допринася за образуването на колаген за нормалната функция на хрущяла

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Витамин C

Витамин С допринася за нормалното образуване на колаген за нормалната функция на венците

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Витамин C

Витамин С допринася за нормалното образуване на колаген за нормалната функция на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Витамин C

Витамин С допринася за нормалното образуване на колаген за нормалната функция на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Витамин C

Витамин С допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Витамин C

Витамин C допринася за нормалното функциониране на нервната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Витамин C

Витамин C допринася за поддържането на нормалната психична функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Витамин C

Витамин С допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Витамин C

Витамин C допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Витамин C

Витамин C допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Витамин C

Витамин C допринася за регенерирането на витамин Е в неговата редуцирана форма

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Витамин C

Витамин С увеличава усвояването на желязото

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин С най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Витамин D

Витамин D допринася за нормалното усвояване/използване на калций и фосфор

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Витамин D

Витамин D допринася за поддържането на нормална концентрация на калций в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Витамин D

Витамин D допринася за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Витамин D

Витамин D допринася за поддържането на нормалната функция на мускулите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Витамин D

Витамин D допринася за поддържането на нормалното състояние на зъбите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Витамин D

Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Витамин D

Витамин D участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин D най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Витамин E

Витамин E допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин E най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Витамин K

Витамин К допринася за нормалното кръвосъсирване

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин K най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Витамин K

Витамин K допринася за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на витамин K най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Обикновени орехи

Обикновените орехи допринасят за подобряване на еластичността на кръвоносните съдове

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която осигурява дневен прием на 30 g обикновени орехи. Като условие за поставянето на претенцията се предоставя информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 30 g обикновени орехи.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Вода

Водата допринася за поддържането на нормалната физическа и когнитивна функция

Като условие за поставяне на претенцията се предоставя информация за потребителя, че за получаване на претендирания ефект следва да се консумират най-малко 2,0 L вода на ден, от всякакви източници.

Претенцията може да бъде използвана само за вода, която отговаря на Директиви 2009/54/ЕО и/или 98/83/ЕО

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Вода

Водата допринася за поддържането на нормално регулиране на телесната температура

Като условие за поставяне на претенцията се предоставя информация за потребителя, че за получаване на претендирания ефект следва да се консумират най-малко 2,0 L вода на ден, от всякакви източници.

Претенцията може да бъде използвана само за вода, която отговаря на Директиви 2009/54/ЕО и/или 98/83/ЕО

2011;9(4):2075

1208

Влакнини от пшенични трици

Влакнините от пшенични трици допринасят за ускоряване на физиологичния ритъм на червата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на такива влакнини най-малко в количеството, посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006. Предоставя се информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 10 g влакнини от пшенични трици.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Влакнини от пшенични трици

Влакнините от пшенични трици допринасят за увеличаване на обема на изпражненията

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на такива влакнини най-малко в количеството, посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Цинк

Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на киселините и основите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

360

Цинк

Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на въглехидратите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

382

Цинк

Цинкът допринася за нормалната когнитивна функция

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

296

Цинк

Цинкът допринася за нормалния синтез на ДНК

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Цинк

Цинкът допринася за нормалния фертилитет и възпроизводство

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Цинк

Цинкът допринася за нормалния метаболизъм на макрохранителните вещества

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

2890

Цинк

Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на мастни киселини

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

302

Цинк

Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на витамин А

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

361

Цинк

Цинкът допринася за нормалния синтез на белтъчини

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на костите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на косата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

412

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на ноктите

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

412

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

293

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормална концентрация на тестостерон в кръвта

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2010;8(10):1819

301

Цинк

Цинкът допринася за поддържането на нормалното зрение

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

361

Цинк

Цинкът допринася за нормалната функция на имунната система

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Цинк

Цинкът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Цинк

Цинкът участва в процеса на делене на клетките

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на цинк най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА (ИМЕ НА ВИТАМИН/И) И/ИЛИ (ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И) от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  За случаите на D-тагатоза и изомалтулоза претенцията следва да гласи „други захари“

(2)  За случаите на D-тагатоза и изомалтулоза претенцията следва да гласи „други захари“


Top