25.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 432/2012

2012 m. gegužės 16 d.

dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalį teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 2 dalį valstybės narės ne vėliau kaip 2008 m. sausio 31 d. turėjo pateikti Komisijai nacionalinius teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašus, kaip nurodyta to reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Pateikiant nacionalinius teiginių sąrašus turi būti nurodytos jiems taikomos sąlygos ir atitinkamo mokslinio pagrindimo nuorodos;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. patvirtina leidžiamų teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašą, kaip nurodyta to reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, ir visas tiems teiginiams vartoti būtinas sąlygas;

(4)

iki 2008 m. sausio 31 d. Komisija iš valstybių narių gavo sąrašus, kuriuose pateikta daugiau kaip 44 000 teiginių apie sveikumą. Išnagrinėjus nacionalinius sąrašus paaiškėjo, kad dėl dažno dubliavimosi ir atsižvelgiant į diskusijas su valstybėmis narėmis reikėjo sujungti nacionalinius sąrašus į konsoliduotą teiginių, dėl kurių Tarnyba turėtų pateikti mokslinę rekomendaciją, sąrašą (toliau – konsoliduotas sąrašas) (2);

(5)

2008 m. liepos 24 d. Komisija formaliai persiuntė Tarnybai prašymą pateikti mokslinę nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį, kartu pateikdama techninę užduotį ir pirmąją konsoliduoto sąrašo dalį. Kitos konsoliduoto sąrašo dalys buvo persiųstos 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Komisija baigė sudaryti konsoliduotą sąrašą 2010 m. kovo 12 d. Tarnybai pateikdama papildymą. Kai kurie konsoliduoto sąrašo teiginiai vėliau buvo išbraukti valstybių narių prieš Tarnybai pateikiant įvertinimą. Tarnybos mokslinis vertinimas pateiktas Tarnybos nuomonėse, paskelbtose nuo 2009 m. spalio iki 2011 m. liepos mėn. (3);

(6)

savo vertinimuose Tarnyba nustatė, kad kai kuriuose pateiktuose teiginiuose kalbama apie skirtingą deklaruojamą poveikį arba keliuose teiginiuose kalbama apie tą patį deklaruojamą poveikį. Todėl šiame reglamente nurodomas teiginys apie sveikumą gali atitikti vieną ar kelis konsoliduoto sąrašo įrašus;

(7)

dėl daugelio teiginių apie sveikumą Tarnyba, remdamasi pateiktais duomenimis, padarė išvadą, kad yra nustatytas priežastinis ryšys tarp maisto produktų kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir deklaruojamo poveikio. Teiginiai apie sveikumą, atitinkantys tas išvadas ir Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, turėtų būti leidžiami vartoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį ir įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad leidžiant vartoti teiginius apie sveikumą turi būti nurodytos visos būtinos jų vartojimo sąlygos (įskaitant apribojimus). Taigi turėtų būti nustatytos šios leidžiamų vartoti teiginių vartojimo sąlygos: teiginio formuluotė, konkrečios teiginių vartojimo sąlygos ir, jei taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygos ar apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar įspėjimai, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir atsižvelgiant į Tarnybos nuomones;

(9)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų teisingi, aiškūs, patikimi bei naudingi vartotojui. To siekiant turi būti atsižvelgiama į teiginio formuluotę bei pateikimą. Todėl tais atvejais, kai teiginių tekstas turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti teiginiais apie sveikumą, nes nurodomas tas pats ryšys tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, nurodytų dėl leidžiamų vartoti teiginių;

(10)

Komisija nustatė, kad yra keletas vertinti pateiktų teiginių dėl augalų ar vaistažolių medžiagų, vadinamųjų botaninių medžiagų, poveikio, kurių mokslinio vertinimo Tarnyba dar nebaigė. Be to, yra keletas teiginių apie sveikumą, kurie turi būti papildomai įvertinti, kad Komisija galėtų apsvarstyti jų įtraukimą ar neįtraukimą į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, arba kurie buvo įvertinti, bet dėl kitų pagrįstų priežasčių Komisija negalėjo baigti jų svarstyti laiku;

(11)

teiginiai, kurių vertinimo dar nebaigė Tarnyba arba kurių nebaigė svarstyti Komisija, bus paskelbti Komisijos interneto svetainėje (4) ir galės būti toliau vartojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 28 straipsnio 5 ir 6 dalis;

(12)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 6 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį teiginiai apie sveikumą turi būti grindžiami visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais. Atitinkamai tie teiginiai apie sveikumą, kurių mokslinį pagrindimą Tarnyba įvertino nepalankiai, kadangi buvo padaryta išvada, kad nėra nustatyta priežastinio ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir deklaruojamo poveikio, neturėtų būti leidžiami vartoti. Leidimas vartoti taip pat neturėtų būti teisėtai suteiktas, jeigu teiginiai apie sveikumą neatitinka kitų bendrųjų ir specialiųjų Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų, net ir esant teigiamam Tarnybos atliktam moksliniam vertinimui. Teiginiai apie sveikumą, neatitinkantys visuotinai pripažintų mitybos ir sveikos gyvensenos principų, neturėtų būti leidžiami vartoti. Tarnyba padarė išvadą, kad teiginio apie riebalų poveikį normaliai riebaluose tirpių vitaminų absorbcijai (5) ir teiginio apie natrio poveikį normaliai raumenų funkcijai (6) atveju buvo nustatytas priežastinis ryšys tarp jų vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Tačiau vartojant šiuos teiginius apie sveikumą būtų pateiktas prieštaringas ir klaidinantis pranešimas vartotojams, kadangi būtų skatinama vartoti šias maistines medžiagas, dėl kurių, remdamosi visuotinai pripažintomis mokslinėmis rekomendacijomis, Europos, nacionalinės ir tarptautinės institucijos informuoja vartotojus, kad suvartojamą kiekį reikėtų mažinti. Todėl šie du teiginiai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio antros pastraipos a punkto, kuriame nustatyta, kad vartojami teiginiai neturi būti dviprasmiški ar klaidinantys. Be to, net jei atitinkami sveikumo teiginiai būtų leisti vartoti tam tikromis sąlygomis ir (arba) kartu su papildomais teiginiais ar perspėjimais, tai nebūtų pakankamas pagrindas išvengti vartotojų klaidinimo, todėl tokie teiginiai neturėtų būti leidžiami vartoti;

(13)

šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po šešių mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos siekiant sudaryti galimybę maisto verslo subjektams prisitaikyti prie jo reikalavimų, įskaitant draudimą vartoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalį tuos teiginius apie sveikumą, kurių Tarnybos atliekamas vertinimas ir kurių svarstymas Komisijoje buvo užbaigtas;

(14)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą registrą (toliau – registras). Registre bus įrašyti visi leidžiami vartoti teiginiai ir, inter alia, taikomos jų vartojimo sąlygos. Registre taip pat bus visų atmestų teiginių apie sveikumą sąrašas ir jų atmetimo priežastys;

(15)

teiginiai apie sveikumą, kuriuos valstybės narės išbraukė, nebus įtraukti į Sąjungos registro atmestų teiginių apie sveikumą sąrašą. Registras bus periodiškai atnaujinamas ir prireikus atsižvelgiant į pažangą dėl teiginių apie sveikumą, kurių vertinimo Tarnyba ir (arba) kurių svarstymo Komisija dar nebaigė, nagrinėjimo;

(16)

nustatant šiame reglamente siūlomas priemones buvo atidžiai nagrinėjamos visos Komisijos gautos visuomenės ir suinteresuotųjų šalių atstovų pastabos;

(17)

medžiagų dėjimas į maisto produktus arba jų naudojimas maisto produktuose reglamentuojamas specialiais Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, kaip ir produktų priskyrimas maisto produktams arba vaistams. Bet kuris sprendimas dėl teiginio apie sveikumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, pavyzdžiui, įtraukimas į jo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytų leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nereiškia nei leidimo prekiauti medžiaga, apie kurią kalbama teiginyje, nei sprendimo, ar medžiaga gali būti naudojama maisto produktuose, nei tam tikro produkto priskyrimo maisto produktams;

(18)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidžiami vartoti teiginiai apie sveikumą

1.   Leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje, pateikiamas šio reglamento priede.

2.   1 dalyje nurodyti teiginiai apie maisto produktų sveikumą gali būti vartojami laikantis priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.

(5)  Atitinka konsoliduoto sąrašo įrašus ID 670 ir ID 2902.

(6)  Atitinka konsoliduoto sąrašo įrašą ID 359.


PRIEDAS

LEIDŽIAMŲ VARTOTI TEIGINIŲ APIE SVEIKUMĄ SĄRAŠAS

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris

Aktyvintoji anglis

Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 g aktyvintosios anglies. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojamas ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį, ir 1 g medžiagos – iš karto pavalgius.

 

2011;9(4):2049

1938

ALFA linoleno rūgštis

(ALR)

ALR padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau ALR šaltinis, kaip nurodyta teiginyje OMEGA3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 2 g ALR.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Alyvuogių aliejaus polifenoliai

Alyvuogių aliejaus polifenoliai padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie alyvų aliejų, kuriame yra bent 5 mg hidroksitirozolio ir jo darinių (pvz., oleoeuropeino komplekso ir tirozolio) 20 g alyvuogių aliejaus. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 20 g alyvuogių aliejaus.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Angliavandenių elektrolitiniai tirpalai

Angliavandenių elektrolitiniai tirpalai padeda palaikyti ištvermę atliekant ilgalaikius ištvermės pratimus

Norint vartoti teiginį, angliavandenių elektrolitinių tirpalų angliavandenių suteikta energinė vertė turėtų būti 80–350 kcal/l ir ne mažiau kaip 75 % energijos turėtų būti suteikta angliavandenių, kurie sukelia didelę glikemiją, pavyzdžiui, gliukozės, gliukozės polimerų ir sukrozės. Be to, šiuose gėrimuose turėtų būti nuo 20 mmol/l (460 mg/l) iki 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrio, o jų osmoliariškumas turėtų būti 200–330 mosm/kg vandens.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Angliavandenių elektrolitiniai tirpalai

Angliavandenių elektrolitiniai tirpalai gerina vandens absorbciją atliekant fizinius pratimus

Norint vartoti teiginį, angliavandenių elektrolitinių tirpalų angliavandenių suteikta energinė vertė turėtų būti 80–350 kcal/L ir ne mažiau kaip 75 % energijos turėtų būti suteikta angliavandenių, kurie sukelia didelę glikemiją, pavyzdžiui, gliukozės, gliukozės polimerų ir sukrozės. Be to, šiuose gėrimuose turėtų būti nuo 20 mmol/L (460 mg/L) iki 50 mmol/L (1 150 mg/L) natrio, o jų osmoliariškumas turėtų būti 200–330 mOsm/kg vandens.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Arabinoksilanas, gautas iš kviečių endospermo

Arabinoksilano vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 8 g arabinoksilano (AX) turinčių skaidulų, gautų iš kviečių endospermo (ne mažiau kaip 60 % AX pagal svorį) 100 gramų pasisavinamų angliavandenių, esančių kiekybiškai išreikštoje maisto produkto porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia vartojant su maistu daug arabinoksilano (AX) turinčių skaidulų, gautų iš kviečių endospermo.

 

2011;9(6):2205

830

Atsparus krakmolas

Lengvai virškinamo krakmolo pakeitimas atspariu krakmolu maiste padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto suvalgius tą maistą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maistą, kuriame lengvai virškinamas krakmolas buvo pakeistas atspariu krakmolu taip, kad atsparaus krakmolo kiekis būtų ne mažesnis kaip 14 % viso krakmolo kiekio.

 

2011;9(4):2024

681

Augaliniai steroliai ir augaliniai stanoliai

Augaliniai steroliai (stanoliai) padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant ne mažiau kaip 0,8 g augalinių sterolių (stanolių).

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Avižų grūdų ląsteliena

Avižų grūdų ląsteliena padeda padidinti fekalijų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(6):2249

822

Baltymai

Baltymai padeda auginti raumenų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Baltymai

Baltymai padeda išsaugoti raumenų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Baltymai

Baltymai svarbūs normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Becukrė kramtomoji guma

Becukrė kramtomoji guma padeda palaikyti dantų mineralizaciją

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą, kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUKRĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Becukrė kramtomoji guma

Becukrė kramtomoji guma padeda neutralizuoti dantų apnašų rūgštis

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą, kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUKRĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Becukrė kramtomoji guma

Becukrė kramtomoji guma padeda mažinti burnos sausumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą, kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUKRĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma kramtoma esant burnos sausumo jausmui.

 

2009; 7(9):1271

1240

Becukrė kramtomoji guma su karbamidu

Becukrė kramtomoji guma su karbamidu neutralizuoja dantų apnašų rūgštis veiksmingiau nei becukrė kramtomoji guma be karbamido

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą, kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUKRĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Norint vartoti šį teiginį kiekviename becukrės kramtomosios gumos gabaliuke turėtų būti ne mažiau kaip 20 mg karbamido. Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma būtų kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

 

2011;9(4):2071

1153

Beta gliukanai

Beta gliukanai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 1 g beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar jų mišinių, kiekybiškai išreikštoje porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant per parą 3 g beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar šių beta gliukanų mišinių.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta gliukanai iš avižų ir miežių

Beta gliukanų iš avižų ar miežių vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 4 g beta gliukanų iš avižų ar miežių kiekvienuose 30 gramų angliavandenių, esančių kiekybiškai išreikštoje maisto produkto porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia vartojant su maistu beta gliukanus, gautus iš avižų ar miežių.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betainas

Betainas svarbus normaliai homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 500 mg betaino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 1,5 g betaino.

Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad per parą suvartojant daugiau kaip 4 g betaino, gali gerokai padidėti cholesterolio koncentracija kraujyje.

2011;9(4):2052

4325

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai pagrindinių maistinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1728

120

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai plaukų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Chitozanas

Chitozanas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 3 g chitozano. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 3 g chitozano.

 

2011;9(6):2214

4663

Chloridai

Chloridai padeda normaliam virškinimui sudarydami druskos rūgštį skrandyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau chloridų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Teiginys negali būti vartojamas kalbant apie chloridus, kurių šaltinis yra natrio chloridas

2010;8(10):1764

326

Cholinas

Cholinas svarbus normaliai homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100 mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholinas

Cholinas svarbus normaliai lipidų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100 mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholinas

Cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100 mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chromas

Chromas svarbus normaliai pagrindinių maistinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau chromo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chromas

Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau chromo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai rūgščių ir šarmų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

360

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai angliavandenių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

382

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

296

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai DNR sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cinkas

Cinkas svarbus normaliam vaisingumui ir reprodukcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai pagrindinių maistinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

2890

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai riebalų rūgščių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

302

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai vitamino A apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

361

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai baltymų sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai plaukų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

412

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai nagų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

412

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

293

Cinkas

Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1819

301

Cinkas

Cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

361

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cinkas

Cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cinkas

Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Cukraus pakaitalai, t. y. stiprūs saldikliai;

ksilitolis, sorbitolis, manitolis, maltitolis, laktitolis, izomaltas, eritritolis, sukralozė ir polidekstrozė; D-tagatozė ir izomaltuliozė

Maisto produktų (gėrimų), kuriuose yra <cukraus pakaitalo pavadinimas> vietoje cukraus (1), sukelia mažesnį gliukozės koncentracijos kraujyje padidėjimą po jų vartojimo, palyginti su cukraus turinčiais maisto produktais (gėrimais)

Norint vartoti teiginį, cukrūs maisto produktuose ar gėrimuose turėtų būti pakeisti cukraus pakaitalais, t. y. stipriais saldikliais, ksilitoliu, sorbitoliu, manitoliu, maltitoliu, laktitoliu, izomaltu, eritritoliu, sukraloze ar polidekstroze ar jų deriniu, kad maisto produktai ar gėrimai, kuriuose cukrų yra mažiau bent kiekiu, nurodytu teiginyje MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS], pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju jie turėtų pakeisti lygiaverčius kitų cukrų kiekius ta pačia proporcija, kaip nurodyta teiginyje MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Cukraus pakaitalai, t. y. stiprūs saldikliai;

ksilitolis, solitolis, manitolis, maltitolis, laktitolis, izomaltas, eritritolis, sukralozė ir polidekstrozė; D-tagatozė ir izomaltuliozė

Maisto produktų (gėrimų), kuriuose yra <cukraus pakaitalo pavadinimas> vietoje cukraus (2), vartojimas padeda palaikyti dantų mineralizaciją

Norint vartoti teiginį, cukrūs turėtų būti keičiami maisto produktuose ar gėrimuose (kurie mažina dantų apnašų pH žemiau 5,7) cukraus pakaitalais, t. y. stipriais saldikliais, ksilitoliu, sorbitoliu, manitoliu, maltitoliu, laktitoliu, izomaltu, eritritoliu, D-tagatoze, izomaltulioze, sukraloze ar polidekstroze ar jų deriniu, tokiu kiekiu, kad tokių maisto produktų ar gėrimų vartojimas nemažintų dantų apnašų pH žemiau 5,7 jų vartojimo metu ir iki 30 minučių po vartojimo

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Dokozaheksaeno rūgštis

(DHR)

DHR svarbi normaliai smegenų funkcijai palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g ir 100 kcal maisto produkto. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokozaheksaeno rūgštis

(DHR)

DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g ir 100 kcal maisto produkto. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Eikozapentaeno rūgštis ir dokozaheksaeno rūgštis

(EPR/DHR)

EPR ir DHR svarbios normaliai širdies veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau EPR ir DHR šaltinis, kaip nurodyta teiginyje OMEGA3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Fluoridai

Fluoridai padeda palaikyti dantų mineralizaciją

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau fluoridų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Foliatai

Foliatai padeda augti placentai nėštumo metu

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1213

2882

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai aminorūgščių sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai kraujodarai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1213

79

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1213

80

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1213

91

Foliatai

Foliatai atlieka tam tikrą funciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Folio rūgštis

Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau folio rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1760

84

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai ląstelių membranų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Geležis

Geležis svarbi normaliai pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

253

Geležis

Geležis svarbi normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Geležis

Geležis svarbi normaliai raudonųjų kraujo kūnelių kraujodarai ir hemoglobino susidarymui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Geležis

Geležis svarbi normaliam deguonies pernešimui organizme

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Geležis

Geležis svarbi normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Geležis

Geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Geležis

Geležis atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1215

368

Gyvos jogurto kultūros

Gyvos kultūros jogurte ar raugintame piene gerina produkte esančios laktozės virškinimą asmenims, kurie sunkiau virškina laktozę

Norint vartoti teiginį, 1 g jogurto ar rauginto pieno turėtų būti bent 108 kolonijas sudarančių vienetų gyvų raugo mikroorganizmų (Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus ir Streptococcus thermophilus).

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Gliukomananas

(konjako mananas)

Gliukomananas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 4 g gliukomanano. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 4 g gliukomanano.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Gliukomananas

(konjako mananas)

Laikantis sumažintos energinės vertės dietos gliukomananas padeda mažinti svorį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 g gliukomanano. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant prieš valgį per parą 3 g gliukomanano trimis porcijomis po 1 g, kartu išgeriant 1–2 stiklines vandens, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Graikiniai riešutai

Graikiniai riešutai padeda gerinti kraujagyslių elastingumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus, su kuriais per parą gaunama 30 g graikinių riešutų. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 30 g graikinių riešutų.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Hidroksipropilmetilceliuliozė

(HPMC)

Hidroksipropilmetilceliuliozės vartojimas su maistu padeda mažinti gliukozės koncentracijos padidėjimą kraujyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 4 g su maistu vartojamo HPMC. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant su maistu 4 g HPMC.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1739

814

Hidroksipropilmetilceliuliozė

(HPMC)

Hidroksipropilmetilceliuliozė padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurį vartojant per parą gaunama bent 5 g HPMC. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 5 g HPMC.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1739

815

Jodas

Jodas svarbus normaliai pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1800

273

Jodas

Jodas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jodas

Jodas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1800

273

Jodas

Jodas svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1214

370

Jodas

Jodas svarbus normaliai skydliaukės hormonų gamybai ir normaliai skydliaukės veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam kraujo krešėjimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcis

Kalcis svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalcis

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam nervų impulso perdavimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam virškinimo fermentų veikimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalcis

Kalcis atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi ir specializacijos procesuose

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1725

237

Kalcis

Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcis

Kalcis reikalingas normaliai dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalis

Kalis svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalis

Kalis svarbus normaliai raumenų veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalis

Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010; 8(2):1469

321

Kreatinas

Kreatinas didina fizinį pajėgumą atliekant labai intensyvius trumpalaikius fizinius pratimus

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 3 g kreatino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 3 g kreatino.

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus, kurie skirti labai intensyvius fizinius pratimus atliekantiems suaugusiems asmenims

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kviečių sėlenų ląsteliena

Kviečių sėlenų ląsteliena padeda greitinti maisto judėjimą žarnyne

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad deklaruojamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant ne mažiau kaip 10 g kviečių sėlenų ląstelienos.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Kviečių sėlenų ląsteliena

Kviečių sėlenų ląsteliena padeda padidinti fekalijų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1817

3066

Laktazės fermentas

Laktazės fermentas gerina laktozės virškinimą asmenims, kurie sunkiai virškina laktozę

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto papildus, kurių minimali dozė 4 500 FCC (Maisto cheminių medžiagų kodeksas) vienetų, pateikiant nurodymus tikslinei grupei vartoti kiekvieną kartą valgant maisto produktą, kuriame yra laktozės.

Tikslinei gyventojų grupei taip pat pateikiama informacija, kad laktozės tolerancija yra kintama ir kad jie turėtų prašyti rekomendacijos dėl šios medžiagos reikšmės jų mitybai.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktuliozė

Laktuliozė padeda greitinti maisto judėjimą žarnyne

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 10 g laktuliozės. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą vieną kartą suvartojant 10 g laktuliozės.

 

2010;8(10):1806

807

Linolo rūgštis

Linolo rūgštis padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 g linolo rūgšties (LR) 100 g ir 100 kcal maisto produkto.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 g LR.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnis

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1807

244

Magnis

Magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnis

Magnis svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnis

Magnis svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnis

Magnis svarbus normaliai raumenų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnis

Magnis svarbus normaliai baltymų sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnis

Magnis svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnis

Magnis svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnis

Magnis svarbus normaliai dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnis

Magnis atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1216

365

Maisto produktai, kuriuose yra mažai natrio arba jo kiekis sumažintas

Natrio vartojimo mažinimas padeda palaikyti normalų kraujospūdį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kuriame yra bent mažai natrio (druskos), kaip nurodyta teiginyje MAŽAI NATRIO (DRUSKOS)

arba sumažintas natrio (druskos) kiekis, kaip nurodyta teiginyje

MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Maisto produktai, kuriuose yra mažai sočiųjų riebalų rūgščių arba jų kiekis sumažintas

Sočiųjų riebalų vartojimo mažinimas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus, kuriuose yra bent jau mažai sočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje MAŽAI SOČIŲJŲ RIEBALŲ

ARBA sumažintas sočiųjų riebalų rūgščių kiekis, kaip nurodyta teiginyje MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Manganas

Manganas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Manganas

Manganas svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1217

310

Manganas

Manganas svarbus normaliam jungiamojo audinio formavimuisi

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1808

404

Manganas

Manganas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatoninas

Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 0,5 mg melatonino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionė tikslo vietą.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatoninas

Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 mg melatonino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Mėsa ar žuvis

Mėsa ar žuvis padeda gerinti geležies absorbciją, jei valgoma su kitais maisto produktais, kuriuose yra geležies

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 50 g mėsos ar žuvies. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 50 g mėsos ar žuvies kartu su maisto produktu (-ais), kuriame (-iuose) yra su hemu nesujungtos geležies.

 

2011;9(4):2040

1223

Miežių grūdų ląsteliena

Miežių grūdų ląsteliena padeda padidinti fekalijų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(6):2249

819

Molibdenas

Molibdenas svarbus normaliai sieros turinčių aminorūgščių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau molibdeno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(raudonosiomis mielėmis fermentuoti ryžiai)

Monakolinas K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti suteikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminių.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononesočiosios ir (arba) polinesočiosios riebalų rūgštys

Sočiųjų riebalų pakeitimas nesočiaisiais riebalais mityboje padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje [mononesočiosios ir polinesočiosios riebalų rūgštys yra nesotieji riebalai]

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug nesočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje DAUG NESOČIŲJŲ RIEBALŲ, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1757

55

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacinas

Niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1757

47

Oleino rūgštis

Sočiųjų riebalų pakeitimas nesočiaisiais riebalais mityboje padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Oleino rūgštis priskiriama nesotiesiems riebalams.

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug nesočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje DAUG NESOČIŲJŲ RIEBALŲ, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti

Vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus

Norint vartoti teiginius maisto produktas turėtų atitikti specifikacijas, nustatytas Direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų pagal tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b punktą. Norint pasiekti deklaruojamą poveikį vienas valgymas turėtų būti keičiamas pakaitalais kasdien.

 

2010; 8(2):1466

1418

Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti

Dviejų valgymų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos pakaitiniais maisto produktais padeda mažinti svorį

Norint vartoti teiginius maisto produktas turėtų atitikti specifikacijas, nustatytas Direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų pagal tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalies b punktą. Norint pasiekti deklaruojamą poveikį du valgymai turėtų būti keičiami pakaitalais kasdien.

 

2010; 8(2):1466

1417

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi normaliai steroidinių hormonų, vitamino D ir kai kurių neuromediatorių sintezei ir apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1758

63

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi normaliai protinei veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektinai

Pektinai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 6 g pektinų. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 6 g pektinų.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektinai

Pektinų vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 10 g pektinų. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą su maistu suvartojant 10 g pektinų.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1747

786

Pupenių derva

Pupenių derva padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su kuriuo per parą gaunama 10 g pupenių dervos. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 10 g pupenių dervos.

Turi būti pateiktas perspėjimas dėl užspringimo žmonėms, kurie patiria rijimo sunkumų, arba patarimas gerti daug vandens (jei geriama nepakankamai skysčių) kad medžiaga tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(2):1464

808

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai raudonųjų kraujo kūnelių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas padeda išsaugoti normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus normaliai geležies apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavinas

(vitaminas B2)

Riboflavinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1814

41

Rugių ląsteliena

Rugių ląsteliena svarbi normaliai žarnyno funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2011;9(6):2258

825

Selenas

Selenas svarbus normaliai spermatogenezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1220

396

Selenas

Selenas svarbus normaliai plaukų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1727

281

Selenas

Selenas svarbus normaliai nagų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1727

281

Selenas

Selenas svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selenas

Selenas svarbus normaliai skydliaukės veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selenas

Selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1755

205

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai širdies veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1222

20

Vanduo

Vanduo svarbus normaliai fizinei būklei ir pažinimo funkcijai palaikyti

Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireikštų, jei per parą iš visų šaltinių būtų suvartojama ne mažiau kaip 2,0 L vandens.

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie vandenį, atitinkantį Direktyvas 2009/54/EB ir (arba) 98/83/EB

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Vanduo

Vanduo svarbus normaliam kūno temperatūros reguliavimui

Norint vartoti teiginį, pateikiama informacija vartotojui, kad teigiamas poveikis pasireikštų, jei per parą iš visų šaltinių būtų suvartojama ne mažiau kaip 2,0 L vandens.

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie vandenį, atitinkantį Direktyvas 2009/54/EB ir (arba) 98/83/EB

2011;9(4):2075

1208

Varis

Varis svarbus normaliai jungiamojo audinio būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Varis

Varis svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Varis

Varis svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Varis

Varis svarbus normaliai plaukų pigmentacijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varis

Varis svarbus normaliam geležies pernešimui organizme

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Varis

Varis svarbus normaliai odos pigmentacijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varis

Varis svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Varis

Varis padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus normaliai geležies apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus normaliai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus normaliai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitaminas A

Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus ląstelių specializacijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai raudonųjų kraujo kūnelių kraujodarai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitaminas B12

Vitaminas B12 svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitaminas B12

Vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):4114

108

Vitaminas B12

Vitaminas B12 atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai cisteino sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai baltymų ir glikogeno apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1759

77

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai raudonųjų kraujo kūnelių kraujodarai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitaminas B6

Vitaminas B6 svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitaminas B6

Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1759

78

Vitaminas B6

Vitaminas B6 padeda reguliuoti hormonų aktyvumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus, kuriuos vartojant per parą gaunama 200 mg vitamino C. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia tik suvartojant per parą papildomai, be rekomenduojamos paros normos, 200 mg vitamino C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai kraujagyslių funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai kaulų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai kremzlių funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai dantenų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai odos funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliam kolageno formavimui ir normaliai dantų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliai psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1815

140

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitaminas C

Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitaminas C

Vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitaminas C

Vitaminas C padeda atstatyti redukuoto pavidalo vitaminą E

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1815

202

Vitaminas C

Vitaminas C gerina geležies absorbciją

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus normaliai kalcio ir fosforo absorbcijai ir (arba) įsisavinimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitaminas D

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus normaliai raumenų funkcijai palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus normaliai dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitaminas D

Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitaminas E

Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino E šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitaminas K

Vitaminas K svarbus normaliam kraujo krešėjimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino K šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitaminas K

Vitaminas K svarbus normaliai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą, kuris yra bent jau vitamino K šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879


(1)  D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju tai reikėtų skaityti „kiti cukrūs“

(2)  D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju tai reikėtų skaityti „kiti cukrūs“