25.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/1


A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE

(2012. május 16.)

a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének értelmében tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a tagállamok legkésőbb 2008. január 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások nemzeti listáit az említett rendelet 13. cikke (1) bekezdése szerint. Az állításokat tartalmazó nemzeti listákat a rájuk vonatkozó feltételekkel és a vonatkozó tudományos igazolásra való hivatkozásokkal együtt kell megküldeni.

(3)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően legkésőbb 2010. január 31-ig elfogadja az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állításoknak a szóban forgó rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett listáját és az állítások alkalmazására vonatkozó valamennyi szükséges feltételt.

(4)

A Bizottsághoz a tagállamoktól 2008. január 31-én beérkezett listák több mint 44 000, egészségre vonatkozó állítást tartalmaztak. A nemzeti listák vizsgálata rávilágított arra, hogy a sok átfedés miatt a tagállamokkal folytatott megbeszéléseket követően a nemzeti listákból konszolidált listát (a továbbiakban: konszolidált lista) (2) kell összeállítani, amelyről a Hatóságnak tudományos szakvéleményt kell készítenie.

(5)

A Bizottság – az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően – 2008. július 24-én hivatalosan megküldte a tudományos szakvélemény iránti kérelmét a Hatóságnak, melyhez mellékelte a vonatkozó feltételeket és a konszolidált lista első részét. A konszolidált lista további részeit 2008 novemberében, illetve decemberében továbbította. A konszolidált listát a Bizottság egy kiegészítéssel zárta le, amelyet 2010. március 12-én megküldött a Hatóságnak. Ezt követően a tagállamok visszavontak egyes, a konszolidált listán szereplő állításokat, mielőtt a Hatóság értékelte volna azokat. A Hatóság végül 2009 októbere és 2011 júliusa között közzétette a tudományos értékelés eredményeként készült szakvéleményeit (3).

(6)

Értékelésében a Hatóság leszögezte, hogy egyes beadványok esetében különböző állított hatásokra is történt utalás, míg egy és ugyanazon állított hatás több beadványnak is tárgyát képezte. Ebből adódóan egy e rendelet keretén belül megfontolásra került, egészségre vonatkozó állítás a konszolidált lista egy vagy több bekezdését is képviselheti.

(7)

A Hatóság több, egészségre vonatkozó állítás esetében arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az állított hatás között. Azon egészségre vonatkozó állításokat, amelyekre e megállapítások vonatkoznak, és amelyek megfelelnek az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, engedélyezni kell az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint, továbbá fel kell venni az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások listájára.

(8)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében az engedélyezett, egészségre vonatkozó állításokat az alkalmazásukhoz szükséges valamennyi feltételnek (beleértve a korlátozásokat is) kísérnie kell. Ennek megfelelően az engedélyezett állítások listájának – az 1924/2006/EK rendeletben megállapított szabályokkal, valamint a Hatóság véleményeivel összhangban – magában kell foglalnia az állítások megszövegezését, az állítások alkalmazásának egyedi feltételeit, és adott esetben a felhasználásra vonatkozó feltételeket és korlátozásokat és/vagy egy kiegészítő tájékoztatást vagy figyelmeztetést is.

(9)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatók és hasznosak legyenek a fogyasztó számára. Ennek érdekében figyelembe kell venni az egészséggel kapcsolatos állítások megszövegezését és megjelenítését. Amennyiben tehát az állítások megfogalmazása a fogyasztó számára ugyanazzal a jelentéssel bír, mint egy, az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítás, mivel ugyanolyan összefüggést mutat ki egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között, azokra az egészségre vonatkozó, engedélyezett állításokkal azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.

(10)

A Bizottság számos, értékelésre benyújtott növény vagy növényi anyag, más néven „botanikai anyag” hatásával összefüggő olyan állítást azonosított, amelyek tudományos értékelését a Hatóságnak a továbbiakban kell elvégeznie. Emellett több olyan, egészségre vonatkozó állítás van, amelyeket még további vizsgálatnak kell alávetni ahhoz, hogy a Bizottság mérlegelhesse felvételüket az engedélyezett állítások listájára, vagy amelyeket már értékeltek, de egyéb indokolt tényezők miatt a Bizottság jelenleg még nem tudja lezárni a mérlegelést.

(11)

A Bizottság a honlapján (4) közzéteszi azokat az állításokat, amelyeket a Hatóság még nem értékelt vagy a Bizottság még nem mérlegelt, és amelyek az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (5) és (6) bekezdése szerint továbbra is használhatók.

(12)

Az 1924/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (1) bekezdése értelmében az egészségre vonatkozó állításoknak általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Ezért azok az egészségre vonatkozó állítások, amelyek a Hatóság tudományos értékelése során nem részesültek kedvező elbírálásban, mivel a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem állapítható meg ok-okozati összefüggés egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az állítólagos hatás között, nem engedélyezhetők. Az engedélyezés iránti kérelmet abban az esetben is indokolt elutasítani – még ha a Hatóság tudományos értékelése kedvező volt is –, ha az egészségre vonatkozó állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet egyéb általános vagy egyedi követelményeinek. Nem tehetők olyan, egészségre vonatkozó állítások, amelyek nem egyeztethetők össze az általánosan elfogadott táplálkozási és egészségügyi alapelvekkel. A zsírok zsírban oldódó vitaminok normál felszívódására gyakorolt hatásáról szóló (5), továbbá a nátrium és a normál izomműködés fenntartásáról szóló állítás (6) esetében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg. Ezeknek az egészségre vonatkozó állításoknak az alkalmazása azonban ellentmondásos és félrevezető üzenetet közvetítene a fogyasztóknak, mivel olyan tápanyagok fogyasztására ösztönözné őket, amelyek kapcsán az általánosan elfogadott tudományos ajánlások alapján, az európai, nemzeti és nemzetközi hatóságoktól olyan tájékoztatást kapnak, hogy ezek bevitelét csökkenteni kell. Ez a két állítás ezért nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet 3. cikke második bekezdése a) pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása nem lehet félreérthető vagy megtévesztő. Továbbá a fogyasztók félrevezetésének csökkentéséhez az sem lenne elegendő, ha az egészségre vonatkozó érintett állításokat csak meghatározott alkalmazási feltételekkel és/vagy kiegészítő nyilatkozatokkal vagy figyelmeztetésekkel engedélyeznék; következésképpen az állítások nem engedélyezhetők.

(13)

E rendelet a hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével alkalmazandó annak érdekében, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók alkalmazkodni tudjanak a követelményeihez, többek között azon egészségre vonatkozó állításoknak az 1924/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmához, amelyeket a Hatóság már értékelt, a Bizottság pedig már mérlegelt.

(14)

Az 1924/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság létrehozza és fenntartja az élelmiszerekre alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások uniós nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás). A nyilvántartás tartalmazza valamennyi engedélyezett állítást, valamint - többek között - a rájuk vonatkozó alkalmazási feltételeket. A nyilvántartás tartalmaz továbbá egy listát az egészségre vonatkozó, elutasított állításokról és elutasításuk indoklásáról.

(15)

A tagállamok által visszavont, egészségre vonatkozó állítások nem kerülnek be az elutasított állítások uniós nyilvántartásába. A nyilvántartást rendszeresen vagy – adott esetben – a Hatóság által még nem értékelt és/vagy a Bizottság által még nem mérlegelt, egészségre vonatkozó állítások előrehaladása szerint frissítik.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések megalkotásakor a Bizottság megfelelő módon tekintetbe vette a lakosságtól és az érdekelt felektől érkező megjegyzéseket és állásfoglalásokat is.

(17)

Az anyagok élelmiszerekhez való hozzáadását vagy azokban való felhasználását, csakúgy, mint a termékek élelmiszerként vagy gyógyszerként való besorolását, egyedi uniós és tagállami jogszabályok szabályozzák. Valamely egészségre vonatkozó állításról az 1924/2006/EK rendelet szerint, az állításnak az említett rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, engedélyezett állítások listájára való felvételéről hozott határozat nem tekinthető az állítás tárgyát képező anyag forgalombahozatali engedélyének, sem egy arról hozott határozatnak, hogy az anyag élelmiszerekben felhasználható, sem pedig egy adott termék élelmiszerként való besorolásának.

(18)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások

(1)   Az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett listáját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítások a mellékletben megállapított feltételekkel alkalmazhatók élelmiszerekre.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  A konszolidált lista ID 670 és ID 2902 tételének felel meg.

(6)  A konszolidált lista ID 359 tételének felel meg.


MELLÉKLET

AZ EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ, ENGEDÉLYEZETT ÁLLÍTÁSOK JEGYZÉKE

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

EFSA Journal száma

Az EFSA-értékelésre megküldött konszolidált listán szereplő, vonatkozó bejegyzés száma

Aktív szén

Az aktív szén részt vesz az étkezést követő túlzott bélgázképződés csökkentésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 g aktív szenet tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha 1 g-ot legalább 30 perccel az étkezés előtt, 1 g-ot pedig röviddel utána fogyaszt el.

 

2011;9(4):2049

1938

Alfa-linolénsav

(ALA)

Az ALA hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „OMEGA-3 ZSÍRSAVAK FORRÁSA” állítás szerint legalább ALA-forrás.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 2 g alfa-linolénsav (ALA) napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Árparost

Az árparost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2249

819

A-vitamin

Az A-vitamin részt vesz megfelelő a normál vasanyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

206

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

A-vitamin

Az A-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

A-vitamin

Az A-vitamin szerepet játszik a sejtek differenciálódásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább A-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1221

14

Az olívaolaj polifenoljai

Az olívaolaj polifenoljai hozzájárulnak a vérzsírok oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan olívaolaj esetében alkalmazható, amely 20 g-onként legalább 5 mg hidroxitirozolt és származékait (pl. oleoropein komplexet és tirozolt) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 20 g olívaolaj napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

B12-vitamin

A B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

107

B12-vitamin

A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2010;8(10):4114

108

B12-vitamin

A B12-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B12-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál cisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

4283

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

75, 214

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

66

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

B6-vitamin

A B6-vitamin részt vesz a normál fehérje- és glikogén-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

77

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

68

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1759

78

B6-vitamin

A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább B6-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1225

69

Béta-glükán

A béta-glükánok hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 1 g, zabból, zabkorpából, árpából vagy árpakorpából vagy ezek keverékéből származó béta-glükánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g, zabból, zabkorpából, árpából vagy árpakorpából vagy ezek keverékéből származó béta-glükán napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betain

A betain részt vesz a normál homocisztein-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 500 mg betaint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 1,5 g betain napi bevitelével érhető el.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a 4 g

ot meghaladó bevitel jelentősen megnövelheti a vér koleszterinszintjét.

2011;9(4):2052

4325

Biotin

A biotin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotin

A biotin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotin

A biotin részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

A biotin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2010;8(10):1728

120

Biotin

A biotin hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotin

A biotin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotin

A biotin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább biotinforrás.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Búza endospermiumból előállított arabinoxilán

Az étkezés részeként fogyasztott arabinoxilán részt vesz az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek egy adagja az étkezés részeként fogyasztva 100 g emészthető szénhidrátban legalább 8 g, búza endospermiumból előállított, arabinoxilánban (AX) gazdag rostot tartalmaz (legalább 60 tömeg%). Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a búza endospermiumból előállított, arabinoxilánban (AX) gazdag rost étkezés részeként történő fogyasztásával érhető el.

 

2011;9(6):2205

830

Búzakorparost

A búzakorparost hozzájárul a bélműködés gyorsításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás 10 g búzakorparost napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Búzakorparost

A búzakorparost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2010;8(10):1817

3066

Cink

A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

360

Cink

A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

382

Cink

A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

296

Cink

A cink hozzájárul a normál DNS-szintézishez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cink

A cink szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cink

A cink részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

2890

Cink

A cink részt vesz a zsírsavak normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

302

Cink

A cink részt vesz az A-vitamin normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

A cink szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cink

A cink hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cink

A cink hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

A cink hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

A cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

293

Cink

A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2010;8(10):1819

301

Cink

A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

A cink hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cink

A cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cink

A cink szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább cinkforrás.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Cukorhelyettesítők, azaz intenzív édesítőszerek; xilit, szorbit, mannit, maltit, laktit, izomalt, eritrit, szukralóz és polidextróz, D-tagatóz és izomaltulóz

A cukor (1) helyett <cukorhelyettesítő neve>-t tartalmazó ételek/italok fogyasztása a fogyasztást követően kisebb mértékű vércukorszint-emelkedést okoz, mint a cukrot tartalmazó ételek/italok fogyasztása.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a cukrokat az ételekben és italokban cukorhelyettesítőkkel, azaz intenzív édesítőszerekkel, xilittel, szorbittal, mannittal, maltittal, laktittal, izomalttal, eritrittel, szukralózzal vagy polidextrózzal vagy ezek kombinácójával kell helyettesíteni, hogy az ételek és italok legalább az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE]TARTALOM állítás szerinti mértékben csökkentett mennyiségű cukrokat tartalmazzanak.

A D-tagatózzal és az izomaltulózzal az egyéb cukrok megfelelő mennyiségét kell az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE]TARTALOM állítás szerinti mértékben csökkenteni.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Cukorhelyettesítők, azaz intenzív édesítőszerek; xilit, szorbit, mannit, maltit, laktit, izomalt, eritrit, szukralóz és polidextróz, D-tagatóz és izomaltulóz

A cukor (2) helyett <cukorhelyettesítő neve>-t tartalmazó ételek/italok fogyasztása hozzájárul a fogak mineralizációjának fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a cukrokat a (plakk pH-ját 5,7 alá csökkentő) ételekben és italokban cukorhelyettesítőkkel, azaz intenzív édesítőszerekkel, xilittel, szorbittal, mannittal, maltittal, laktittal, izomalttal, eritrittel, D-tagatózzal, izomaltulózzal, szukralózzal vagy polidextrózzal vagy ezek kombinácójával kell olyan mértékben helyettesíteni, hogy az említett ételek és italok a fogyasztásuk alatt és azt követően 30 percig ne csökkentsék 5,7 alá a plakk pH-ját.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi hozzájárul a fogak mineralizációjának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a rágógumi evést vagy ivást követő, legalább 20 perces rágásával érhető el.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi segít semlegesíteni a foglepedék savait.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a rágógumi evést vagy ivást követő, legalább 20 perces rágásával érhető el.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Cukormentes rágógumi

A cukormentes rágógumi segít csökkenteni a szájszárazságot.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha rágógumit rág, valahányszor száraznak érzi a száját.

 

2009; 7(9):1271

1240

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez intenzív testmozgás alatt vagy azt követően.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 200 mg C-vitamin bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 200 mg C-vitamin napi bevitelével érhető el az ajánlott napi C-vitaminbevitelen túl.

 

2009; 7(9):1226

144

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a fogíny normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr normál állapotának, működésének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a fogak normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

133

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

140

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

C-vitamin

A C-vitamin hozzájárul az E-vitamin redukált formájának regenerálásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1815

202

C-vitamin

A C-vitamin fokozza a vas felszívódását.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Dió

A dió hozzájárul a vérerek rugalmasságának fenntartásához, javításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 30 g dió bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 30 g dió napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Dokozahexaénsav (DHA)

A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál agyműködés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 40 mg dokozahexaénsavat (DHA) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokozahexaénsav (DHA)

A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 40 mg dokozahexaénsavat (DHA) tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor normál felszívódásához/hasznosulásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a vér normál kalciumszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2010; 8(2):1468

155

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul a normál fogazat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

D-vitamin

A D-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább D-vitaminforrás.

 

2009; 7(9):1227

153

Egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen zsírsavak

A telített zsírsavak telítetlen zsírsavakkal [egyszeresen telítetlen zsírsavakkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal] való helyettesítése az étrendben hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG állítás szerint telítetlen zsírban gazdag.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Eikozapenténsav és dokozahexaénsav (EPA/DHA)

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „OMEGA-3 ZSÍRSAVAK FORRÁSA” állítás szerint legalább EPA- és DHA-forrás. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 250 mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Élő joghurtkultúrák

A joghurtban és a savanyított tejben található élő kultúrák elősegítik a laktóz emésztését azoknál, akiknek laktózemésztési nehézségeik vannak.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a joghurtnak vagy a savanyított tejnek legalább 108 telepképző egység (CFU) élő startermikroorganizmust (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus és Streptococcus thermophilus) kell tartalmaznia grammonként.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Emésztésnek ellenálló keményítő

Az étkezés emészthető keményítő-tartalmának helyettesítése emésztésnek ellenálló keményítővel hozzájárul az adott étkezés után bekövetkező vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek az emészthető keményítő-tartalmát olyan mértékben helyettesítették emésztésnek ellenálló keményítővel, hogy az összes keményítőtartalomnak legalább 14 %-a emésztésnek ellenálló keményítő legyen.

 

2011;9(4):2024

681

E-vitamin

Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább E-vitaminforrás.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Fehérje

A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Fehérje

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Fehérje

A fehérje hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt FEHÉRJEFORRÁS állítás szerint legalább fehérjeforrás.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Fluorid

A fluorid részt vesz a fogak mineralizációjában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább fluoridforrás.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folát

A folát a terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

2882

Folát

A folát részt vesz a normál aminosav-szintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

A folát hozzájárul a normál vérképződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

79

Folát

A folát hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

80

Folát

A folát hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

A folát hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

91

Folát

A folát hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2010;8(10):1760

84

Folát

A folát szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább folátforrás

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Foszfor

A foszfor részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Foszfor

A foszfor hozzájárul a sejtmembránok megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

328

Foszfor

A foszfor részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Foszfor

A foszfor hozzájárul a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább foszforforrás.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glükomannán

(konjak-mannán)

A glükomannán hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 4 g glükomannán napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 4 g glükomannán napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glükomannán (konjak-mannán)

A glükomannán a csökkentet energiatartalmú étrend keretein belül hozzájárul a testtömegcsökkenéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 g glükomannánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g glükomannán napi bevitelével érhető el, amelyet csökkentett energiatartalmú étrend keretében, három, egyenként 1 g-os adagban, 1–2 pohár vízzel, étkezések előtt kell bevenni.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guargumi

A guargumi hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 10 g guargumi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g guargumi napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a guargumi a gyomorba kerüljön.

2010;8(2):1464

808

Hidroxipropil-metil-cellulóz

(HPMC)

Az étkezés részeként fogyasztott hidroxipropil-metil-cellulóz hozzájárul az adott étkezés után bekövetkező vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 4 g, az étkezés részeként elfogyasztott hidroxipropil-metil-cellulózt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 4 g HPMC étkezés részeként való elfogyasztásával érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a hidroxipropil-metil-cellulóz a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1739

814

Hidroxipropil-metil-cellulóz

(HPMC)

A hidroxipropil-metil-cellulóz hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 5 g hidroxipropil-metil-cellulóz bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 5 g hidroxipropil-metil-cellulóz (HPMC) napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a hidroxipropil-metil-cellulóz a gyomorba kerüljön

2010;8(10):1739

815

Hús vagy hal

A hús vagy a hal egyéb vastartalmú élelmiszerekkel fogyasztva hozzájárul a jobb vasfelszívódáshoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 50 g húst vagy halat tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha a nem hem-kötésű vasat tartalmazó élelmiszerekkel együtt 50 g húst vagy halat is fogyasztanak.

 

2011;9(4):2040

1223

Jód

A jód hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

A jód részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jód

A jód hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

A jód hozzájárul a bőr normál állapotának megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

370

Jód

A jód hozzájárul a pajzsmirigyhormonok normál termeléséhez és a pajzsmirigy normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább jódforrás.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál véralvadási folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalcium

A kalcium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcium

A kalcium részt vesz a normál ingerületátvitelben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcium

A kalcium hozzájárul az emésztőenzimek normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalcium

A kalcium szerepet játszik a sejtosztódási folyamatokban és a sejtek specializációjában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2010;8(10):1725

237

Kalcium

A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcium

A kalcium szükséges a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kalciumforrás.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kálium

A kálium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

386

Kálium

A kálium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

320

Kálium

A kálium részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább káliumforrás.

 

2010; 8(2):1469

321

Karbamidos cukormentes rágógumi

A karbamidos cukormentes rágógumi hatékonyabban semlegesíti a foglepedék savait, mint a karbamidot nem tartalmazó cukormentes rágógumi.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely teljesíti az 1924/2006/EK rendelet mellékletében a tápanyag-összetételre vonatkozó CUKORMENTES állításra megállapított feltételeket.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, minden egyes cukormentes rágóguminak legalább 20 mg karbamidot kell tartalmaznia. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a rágógumit az evést vagy ivást követően legalább 20 percig kell rágni.

 

2011;9(4):2071

1153

Kitozán

A kitozán hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 3 g kitozán napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g kitozán napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(6):2214

4663

Klorid

A klorid a gyomorban termelődő sósav révén hozzájárul a normál emésztéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább kloridforrás.

Az állítás nem alkalmazható nátrium-klorid forrásból származó klorid esetében

2010;8(10):1764

326

Kolin

A kolin részt vesz a normál homocisztein-anyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

3090

Kolin

A kolin részt vesz a normál zsíranyagcserében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

3186

Kolin

A kolin hozzájárul a normál májműködés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra vagy 100 ml-re számítva vagy adagonként legalább 82,5 mg kolint tartalmaz.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Kreatin

A kreatin növeli a fizikai teljesítményt a rövid, sorozatos, nagy intenzitású mozgás során.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 3 g kreatin napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 3 g kreatin napi bevitelével érhető el.

Az állítás csak nagy intenzitású testmozgást végző felnőtteknek szánt élelmiszerek esetében alkalmazható.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Króm

A króm részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább háromvegyértékűkróm-forrás.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Króm

A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább háromvegyértékűkróm-forrás.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

K-vitamin

A K-vitamin részt vesz a normál véralvadásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább K-vitaminforrás.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

K-vitamin

A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább K-vitaminforrás.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Laktáz enzim

A laktáz enzim segíti a laktóz emésztését azoknál, akiknek laktózemésztési nehézségeik vannak.

Az állítás csak olyan étrend-kiegészítők esetében alkalmazható, amelyek legalább 4 500 FCC (Food Chemicals Codex szerinti) egységet tartalmaznak; ehhez útmutatót kell mellékelni a célcsoport számára, miszerint az enzimet minden laktóztartalmú étkezéshez fogyasztani kell.

A célcsoportot arról is tájékoztatni kell, hogy a laktóztolerancia változhat, és szakértőtől kérjenek tanácsot a laktáz enzim táplálkozásukban betöltött szerepéről.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktulóz

A laktulóz hozzájárul a bélműködés gyorsításához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 10 g laktulózt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g laktulóz napi egyszeri bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1806

807

Linolsav

A linolsav hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely 100 g-ra és 100 kcal-ra nézve legalább 1,5 g linolsavat (LA) tartalmaz.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g linolsav (LA) napi bevitelével érhető el.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnézium

A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2010;8(10):1807

244

Magnézium

A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnézium

A magnézium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnézium

A magnézium hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnézium

A magnézium szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnézium

A magnézium részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnézium

A magnézium hozzájárul a normál fogazat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnézium

A magnézium szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább magnéziumforrás.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangán

A mangán részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangán

A mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangán

A mangán hozzájárul a normál kötőszövet-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2010;8(10):1808

404

Mangán

A mangán hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább mangánforrás.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonin

A melatonin segít enyhíteni a hosszú repülőút és az időeltolódás okozta fáradtságérzést.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként legalább 0,5 mg melatonint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha legalább 0,5 mg melatonint fogyaszt az utazás első napján, a lefekvéshez közeli időben, majd a szedést folytatja a megérkezést követő néhány napon át.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonin

A melatonin segít csökkenteni az elalváshoz szükséges időt.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 1 mg melatonint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás úgy érhető el, ha 1 mg melatonint fogyaszt a lefekvéshez közeli időben.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibdén

A molibdén hozzájárul a kéntartalmú aminosavak normál anyagcseréjéhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább molibdénforrás.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (fermentált vörös rizs)

A fermentált vörös rizsből származó monakolin K hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 10 mg, fermentált vörös rizsből származó monakolin K bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 mg, fermentált vörös rizsből származó monakolin K napi bevitelével érhető el.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Nátriumszegény vagy csökkentett nátriumtartalmú élelmiszerek

A nátriumfogyasztás csökkentése hozzájárul a normál vérnyomás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt NÁTRIUMSZEGÉNY VAGY SÓSZEGÉNY állítás szerint legalább nátriumszegény vagy sószegény, vagy a CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM állítás szerint csökkentett nátriumtartalommal vagy sótartalommal rendelkezik.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Niacin

A niacin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacin

A niacin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacin

A niacin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2010;8(10):1757

55

Niacin

A niacin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacin

A niacin hozzájárul a bőr normál állapotának megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

A niacin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább niacinforrás.

 

2010;8(10):1757

47

Növényi szterinek (szterolok) és növényi sztaninek (sztanolok)

A növényi szterinek (szterolok)/sztaninek (sztanolok) hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 0,8 g növényi szterin(szterol)/sztanin (sztanol) napi bevitelével érhető el.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Olajsav

A telített zsírsavak telítetlen zsírsavakkal való helyettesítése az étrendben hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához. Az olajsav telítetlen zsírsav.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG állítás szerint telítetlen zsírban gazdag.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pantoténsav

A pantoténsav részt vesz a normál energiatermelő folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a szteroidhormonok, a D-vitamin és egyes ingerületátvivő anyagok normál szintéziséhez és anyagcseréjéhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2010;8(10):1758

63

Pantoténsav

A pantoténsav hozzájárul a normál mentális teljesítményhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább pantoténsavforrás.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektinek

A pektinek hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely naponta 6 g pektin bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 6 g pektin napi bevitelével érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a pektinek a gyomorba kerüljenek.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektinek

Az étkezés részeként fogyasztott pektinek hozzájárulnak az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely adagonként 10 g pektint tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 10 g pektin étkezés részeként való elfogyasztásával érhető el.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel, ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani

figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert fogyasztani, hogy a pektinek a gyomorba kerüljenek.

2010;8(10):1747

786

Réz

A réz részt vesz a kötőszövetek normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Réz

A réz hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Réz

A réz hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Réz

A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Réz

A réz a szervezetben részt vesz a normál vasszállításban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Réz

A réz hozzájárul a bőr normál pigmentációjához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Réz

A réz hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Réz

A réz hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább rézforrás.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a vörösvérsejtek normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavin (B2-vitamin)

A szervezetben a riboflavin hozzájárul a normál vasanyagcseréhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavin (B2-vitamin)

A riboflavin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább riboflavinforrás

 

2010;8(10):1814

41

Rozsrost

A rozsrost hozzájárul a normál bélműködéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2258

825

Szelén

A szelén részt vesz a normál spermaképződésben.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

396

Szelén

A szelén hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

281

Szelén

A szelén hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

281

Szelén

A szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Szelén

A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Szelén

A szelén hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább szelénforrás.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Szénhidrát-elektrolit oldatok

A szénhidrát-elektrolit oldatok hozzájárulnak a teljesítmény hosszú távú fenntartásához a hosszantartó állóképességi gyakorlatok alatt.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a szénhidrát-elektrolit oldatok szénhidrátból származó energiatartalma 80-350 kcal/l kell, hogy legyen, és az energiatartalom legalább 75 %-a nagy glikémiás választ kiváltó szénhidrátokból, például glükózból, glükózpolimerekből és szacharózból kell, hogy származzon. Emellett ezen italok nátriumtartalmának 20 mmol/l (460 mg/l) és 50 mmol/l (1 150 mg/l) között kell lennie, ozmolalitása pedig 200-330 mOsm/kg víz kell, hogy legyen.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Szénhidrát-elektrolit oldatok

A szénhidrát-elektrolit oldatok fokozzák a víz felszívódását a testedzés alatt.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a szénhidrát-elektrolit oldatok szénhidrátból származó energiatartalma 80-350 kcal/l kell, hogy legyen, és az energiatartalom legalább 75 %-a nagy glikémiás választ kiváltó szénhidrátokból, például glükózból, glükózpolimerekből és szacharózból kell, hogy származzon. Emellett ezen italok nátriumtartalmának 20 mmol/l (460 mg/l) és 50 mmol/l (1 150 mg/l) között kell lennie, ozmolalitása pedig 200-330 mOsm/kg víz kell, hogy legyen.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Telített zsírban szegény vagy csökkentett telítettzsírsav-tartalmú élelmiszerek

A telített zsírsavak fogyasztásának csökkentése hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének megőrzéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETT ZSÍRBAN SZEGÉNY állítás szerint legalább telített zsírban szegény, vagy a CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM állítás szerint csökkentett telítettzsír-tartalommal rendelkezik.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Testömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer

A csökkentett energiatartalmú étrend napi egy étkezésének étkezés helyettesítő élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul az elért testtömeg megtartásához a testtömegcsökkentést követően.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, az élelmiszernek meg kell felelnie a 96/8/EK irányelvben az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott élelmiszertermékekre vonatkozóan megállapított előírásoknak. Az állított hatás eléréséhez naponta egy étkezést étkezést helyettesítő élelmiszerrel kell helyettesíteni.

 

2010; 8(2):1466

1418

Testömegcsökkentés céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer

A csökkentett energiatartalmú étrend napi két étkezésének étkezéshelyettesítő élelmiszerrel való helyettesítése hozzájárul a testtömeg csökkentéséhez.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, az élelmiszernek meg kell felelnie a 96/8/EK irányelvben az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott élelmiszertermékekre vonatkozóan megállapított előírásoknak. Az állított hatás eléréséhez naponta két étkezést étkezést helyettesítő élelmiszerrel kell helyettesíteni.

 

2010; 8(2):1466

1417

Tiamin

A tiamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamin

A tiamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamin

A tiamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamin

A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább tiaminforrás.

 

2009; 7(9):1222

20

Vas

A vas hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

253

Vas

A vas részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Vas

A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Vas

A vas a szervezetben részt vesz a normál oxigénszállításban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Vas

A vas hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Vas

A vas hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Vas

A vas szerepet játszik a sejtosztódásban.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]- ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS” állítás szerint legalább vasforrás.

 

2009; 7(9):1215

368

Víz

A víz hozzájárul a normál fizikai és szellemi működés fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás eléréséhez naponta legalább 2,0 l vizet kell fogyasztani, valamennyi forrást együttvéve.

Az állítás csak a 2009/54/EK és/vagy a 98/83/EK irányelvnek megfelelő víz esetében alkalmazható.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Víz

A víz hozzájárul a normál testhőmérséklet-szabályozás fenntartásához.

Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állított hatás eléréséhez naponta legalább 2,0 l vizet kell fogyasztani, valamennyi forrást együttvéve.

Az állítás csak a 2009/54/EK és/vagy a 98/83/EK irányelvnek megfelelő víz esetében alkalmazható.

2011;9(4):2075

1208

Zabból és árpából származó béta-glükán

Étkezés részeként fogyasztott zabból vagy árpából származó béta-glükán hozzájárul az adott étkezést követő vércukorszint-emelkedés csökkentéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amelynek egy adagja az étkezés részeként fogyasztva 30 g emészthető szénhidrátban legalább 4 g, zabból vagy árpából származó béta-glükánt tartalmaz. Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás a zabból vagy árpából származó béta-glükán étkezés részeként történő fogyasztásával érhető el.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Zabrost

A zabrost fogyasztása hozzájárul a széklet mennyiségének növeléséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt ÉLELMI ROSTBAN GAZDAG állítás szerint élelmi rostban gazdag.

 

2011;9(6):2249

822


(1)  A D-tagatóz és az izomaltulóz esetében itt az „egyéb cukrok” kell, hogy szerepeljen.

(2)  A D-tagatóz és az izomaltulóz esetében itt az „egyéb cukrok” kell, hogy szerepeljen.