EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0432

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Text cu relevanță pentru SEE

JO L 136, 25.5.2012, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj

25.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI

din 16 mai 2012

de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția situațiilor în care ele sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă cu mențiuni permise.

(2)

Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că statele membre vor prezenta Comisiei, până la 31 ianuarie 2008, liste naționale cu mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Listele naționale cu mențiuni trebuie să fie însoțite de condițiile aplicabile acestora și de trimiteri la justificările științifice relevante.

(3)

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), Comisia adoptă, până la 31 ianuarie 2010, o listă cu mențiunile de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv, precum și toate condițiile necesare utilizării acestor mențiuni.

(4)

La data de 31 ianuarie 2008, Comisia a primit din partea statelor membre liste cu peste 44 000 de mențiuni de sănătate. Examinarea listelor naționale a arătat că, din cauza multor suprapuneri și în urma discuțiilor cu statele membre, era necesară compilarea listelor naționale sub forma unei liste consolidate de mențiuni pentru care autoritatea ar trebui să ofere consultanță științifică, denumită în continuare „listă consolidată” (2).

(5)

La data de 24 iulie 2008, Comisia a transmis autorității, în mod oficial, cererea de aviz științific în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, împreună cu termeni de referință și o primă parte a listei consolidate. În noiembrie și decembrie 2008, au fost transmise părți ulterioare ale listei consolidate. Comisia a finalizat lista consolidată printr-un addendum care a fost trimis autorității la data de 12 martie 2010. Anumite mențiuni din lista consolidată au fost ulterior retrase de către statele membre, înainte de evaluarea lor de către autoritate. Evaluarea științifică de către autoritate s-a încheiat cu publicarea avizelor sale între octombrie 2009 și iulie 2011 (3).

(6)

În evaluarea sa, autoritatea a constatat că unele observații se refereau la diferite efecte pretinse sau că reuneau același efect pretins. Prin urmare, o mențiune de sănătate luată în considerare în prezentul regulament poate reprezenta una sau mai multe dintre înregistrările de pe lista consolidată.

(7)

Pentru un set de mențiuni de sănătate, autoritatea a concluzionat că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o legătură cauză-efect între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și efectul pretins. Mențiunile de sănătate care corespund acestor concluzii și care respectă cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 ar trebui să fie autorizate în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui să fie incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(8)

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate permise trebuie să fie însoțite de toate condițiile (inclusiv restricțiile) necesare utilizării lor. Prin urmare, lista mențiunilor permise ar trebui să includă formularea mențiunilor și condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare și/sau o declarație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

(9)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a garanta că mențiunile de sănătate sunt adevărate, clare, fiabile și utile pentru consumator. În această privință, formularea și prezentarea acestor mențiuni trebuie luate în considerare. În situația în care formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori ca și cea a unei mențiuni de sănătate permise, deoarece demonstrează că există aceeași relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții săi și sănătate, mențiunile ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare ca cele indicate pentru mențiunile de sănătate permise.

(10)

Comisia a identificat o serie de mențiuni prezentate spre evaluare, făcând referire la efectele substanțelor vegetale sau pe bază de plante, cunoscute în general sub denumirea de substanțe „botanice”, pentru care autoritatea trebuie încă să finalizeze o evaluare științifică. În plus, există o serie de mențiuni de sănătate pentru care este necesară o evaluare suplimentară înainte ca includerea sau neincluderea acestora pe lista de mențiuni permise să poată fi luată în considerare de către Comisie sau care au fost evaluate, dar nu pot fi finalizate de către Comisie în acest moment din cauza altor factori legitimi.

(11)

Mențiunile a căror evaluare de către autoritate sau a căror luare în considerare de către Comisie nu a fost încă finalizată vor fi publicate pe site-ul web al Comisiei (4) și pot fi utilizate, în continuare, în temeiul articolului 28 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(12)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate trebuie să se bazeze pe dovezi științifice general acceptate. În consecință, nu ar trebui autorizate mențiunile de sănătate care nu au primit o evaluare favorabilă cu privire la justificarea lor științifică din partea autorității, deoarece nu s-a concluzionat că se stabilise o legătură cauză-efect între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și efectul pretins. De asemenea, o autorizare poate fi retrasă în mod legitim în cazul în care mențiunile de sănătate nu respectă celelalte cerințe generale și specifice din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, chiar și în cazul unei evaluări științifice favorabile de către autoritate. Nu ar trebui să fie formulate mențiuni de sănătate incompatibile cu principiile nutriționale și de sănătate general acceptate. Autoritatea a concluzionat că pentru o mențiune (5) privind efectul grăsimilor asupra absorbției normale a vitaminelor liposolubile și altă mențiune (6) privind efectul sodiului asupra menținerii funcționării normale a mușchilor a fost stabilită o legătură cauză-efect. Cu toate acestea, utilizarea acestor mențiuni de sănătate ar transmite consumatorilor un mesaj contradictoriu și neclar, deoarece ar încuraja consumul acestor nutrienți pentru care, pe baza consultanței științifice general acceptate, autoritățile europene, naționale și internaționale informează consumatorii că aportul acestora ar trebui să fie redus. Prin urmare, aceste două mențiuni nu sunt conforme cu articolul 3 al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, care prevede că utilizarea mențiunilor nu trebuie să fie ambiguă sau înșelătoare. În plus, chiar și în cazul în care mențiunile de sănătate în cauză nu ar fi autorizate decât în condiții specifice de utilizare și/sau însoțite de declarații sau avertismente suplimentare, acest lucru nu ar fi suficient pentru a reduce confuzia consumatorului și, prin urmare, mențiunile nu ar trebui autorizate.

(13)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice la șase luni după data intrării sale în vigoare pentru a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze cerințelor sale, inclusiv interdicției în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 referitoare la acele mențiuni de sănătate a căror evaluare de către autoritate și a căror luare în considerare de către Comisie a fost finalizată.

(14)

Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede instituirea și menținerea de către Comisie a unui registru al Uniunii privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, denumit în continuare „registrul”. Registrul va conține toate mențiunile autorizate și, printre altele, condițiile de utilizare care li se aplică. De asemenea, registrul va conține o listă a mențiunilor de sănătate respinse și motivele pentru care acestea au fost respinse.

(15)

Mențiunile de sănătate care au fost retrase de statele membre nu vor fi incluse în lista mențiunilor respinse din registrul Uniunii. Registrul va fi actualizat periodic și, după caz, în funcție de progresele privind mențiunile de sănătate pentru care evaluarea de către autoritate și/sau luarea în considerare de către Comisie nu a (au) fost încă finalizată (finalizate).

(16)

La stabilirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament au fost luate în considerare în mod corespunzător comentariile și pozițiile din partea membrilor publicului și părților interesate, primite de Comisie.

(17)

Adăugarea de substanțe la produsele alimentare sau utilizarea substanțelor în produsele alimentare este reglementată de legislația specifică a Uniunii și națională, cum este clasificarea produselor ca produse alimentare sau medicamente. Orice decizie cu privire la o mențiune de sănătate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, cum ar fi includerea pe lista mențiunilor permise menționată la articolul 13 alineatul (3), nu constituie o autorizare pentru introducerea pe piață a substanței cu privire la care s-a formulat mențiunea, o decizie dacă substanța poate fi folosită în produse alimentare sau o clasificare a unui anumit produs ca produs alimentar.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiuni de sănătate permise

(1)   Lista mențiunilor de sănătate care pot fi înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, este stabilită în anexa la prezentul regulament.

(2)   Mențiunile de sănătate menționate la alineatul (1) pot fi înscrise pe produsele alimentare în conformitate cu condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Corespunzătoare înregistrărilor ID 670 și ID 2902 din lista consolidată.

(6)  Corespunzătoare înregistrări ID 359 din lista consolidată.


ANEXĂ

LISTA MENȚIUNILOR DE SĂNĂTATE PERMISE

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Număr în Jurnalul EFSA

Numărul corespunzător înregistrării din lista consolidată prezentată spre a fi evaluată de către EFSA

Cărbune activ

Cărbunele activ contribuie la reducerea flatulenței după consumul de alimente

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 g de cărbune activ la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei cantități de 1 g, cel puțin cu 30 de minute înainte de masă și de 1 g imediat după masă.

 

2011;9(4):2049

1938

Acid alfa-linolenic

(AAL)

AAL contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de AAL, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE ACIZI GRAȘI OMEGA 3, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 2 g de AAL.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoxilan produs din endospermul bobului de grâu

Consumul de arabinoxilan în timpul unei mese contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 8 g de fibre bogate în arabinoxilan (AX) produse din endospermul bobului de grâu (cel puțin 60 % AX per greutate) la 100 g de carbohidrați disponibili la o porție cuantificată ca parte a unei mese. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului, în timpul mesei, de fibre bogate în arabinoxilan (AX) produse din endospermul bobului de grâu.

 

2011;9(6):2205

830

Fibre din boabe de orz

Fibrele conținute în boabele de orz contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Beta-glucani

Beta-glucanii contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 1 g de beta-glucani din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri de astfel de surse la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie să fie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de beta-glucani din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri de astfel de beta-glucani.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glucani din ovăz și orz

Consumul de beta-glucani din ovăz sau orz la o masă contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 4 g de beta-glucani din ovăz sau orz la fiecare 30 g de carbohidrați disponibili într-o porție cuantificată, la o masă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului de beta-glucani din ovăz sau orz în timpul mesei.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaină

Betaina contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 500 mg de betaină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 1,5 g de betaină.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că un consum zilnic care depășește 4 g poate determina o creștere semnificativă a nivelului de colesterol în sânge.

2011;9(4):2052

4325

Biotină

Biotina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotină

Biotina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotină

Biotina contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calciu

Calciul contribuie la coagularea normală a sângelui

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calciu

Calciul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calciu

Calciul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calciu

Calciul contribuie la o neurotransmisie normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calciu

Calciul contribuie la funcționarea normală a enzimelor digestive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calciu

Calciul contribuie la procesul de diviziune și de diferențiere celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calciu

Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calciu

Calciul este necesar pentru menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Soluții carbohidrați – electroliți

Soluțiile carbohidrați – electroliți contribuie la menținerea rezistenței la efort în timpul exercițiilor fizice prelungite

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, soluțiile carbohidrați-electroliți trebuie să conțină 80-350 kcal/L provenind din carbohidrați, iar cel puțin 75 % din energie trebuie să provină din carbohidrați care determină un răspuns glicemic rapid, precum glucoza, polimerii de glucoză și zaharoza. În plus, aceste băuturi trebuie să conțină sodiu între 20 mmol/L (460 mg/L) și 50 mmol/L (1 150 mg/L) și să aibă o osmolalitate între 200-330 mOsm/kg apă.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Soluții carbohidrați – electroliți

Soluțiile carbohidrați –electroliți cresc absorbția de apă în timpul exercițiilor fizice

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, soluțiile carbohidrați-electroliți trebuie să conțină 80-350 kcal/L provenind din carbohidrați, iar cel puțin 75 % din energie trebuie să provină din carbohidrați care determină un răspuns glicemic rapid, precum glucoza, polimerii de glucoză și zaharoza. În plus, aceste băuturi trebuie să conțină sodiu între 20 mmol/L (460 mg/L) și 50 mmol/L (1 150 mg/L) și să aibă o osmolalitate între 200-330 mOsm/kg apă.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Chitosan

Chitosanul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 3 g de chitosan. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de chitosan.

 

2011;9(6):2214

4663

Clorură

Clorura contribuie la digestia normală, prin producerea de acid clorhidric în stomac

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de clorură, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Mențiunea nu poate fi utilizată pentru clorura a cărei sursă este clorura de sodiu

2010;8(10):1764

326

Colină

Colina contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

3090

Colină

Colina contribuie la metabolismul normal al lipidelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

3186

Colină

Colina contribuie la menținerea funcției normale a ficatului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Crom

Cromul contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de crom trivalent, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Crom

Cromul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de crom trivalent, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Cupru

Cuprul contribuie la menținerea sănătății țesuturilor conjunctive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Cupru

Cuprul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Cupru

Cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Cupru

Cuprul contribuie la pigmentarea normală a părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cupru

Cuprul contribuie la transportul normal al fierului în corp

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Cupru

Cuprul contribuie la pigmentarea normală a pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cupru

Cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Cupru

Cuprul contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Creatină

Creatina crește performanța fizică în eforturi succesive din timpul exercițiilor fizice de scurtă durată și de mare intensitate

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 3 g de creatină. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de creatină.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare destinate adulților care efectuează exerciții fizice de mare intensitate

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Acid docosahexaenoic

(DHA)

DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acid docosahexaenoic

(DHA)

DHA contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic

(EPA/DHA)

EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de EPA și DHA, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE ACIZI GRAȘI OMEGA 3, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Fluorură

Fluorura contribuie la menținerea mineralizării dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fluorură, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folat

Folatul contribuie la creșterea țesutului matern în timpul sarcinii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folat

Folatul contribuie la sinteza normală a aminoacizilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folat

Folatul contribuie la buna funcționare a hematopoiezei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folat

Folatul contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folat

Folatul contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folat

Folatul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folat

Folatul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folat

Folatul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Produse alimentare cu conținut scăzut sau redus de acizi grași saturați

Reducerea consumului de grăsimi saturate contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având cel puțin un conținut scăzut de acizi grași saturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT SCĂZUT DE GRĂSIMI SATURATE sau având un conținut redus de acizi grași saturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Produse alimentare cu conținut scăzut sau redus de sodiu

Reducerea consumului de sodiu contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având cel puțin un conținut scăzut de sodiu/sare, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT SCĂZUT DE SODIU/SARE sau având un conținut redus de sodiu/sare, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Glucomanan

(konjac mannan)

Glucomananul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 4 g de glucomanan. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 4 g de glucomanan.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomananul

(konjac mannan)

În condițiile unei diete hipocalorice, glucomananul contribuie la scăderea în greutate

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 g de glucomanan la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de glucomanan în trei doze a câte 1 g, luate împreună cu 1-2 pahare de apă, înaintea meselor și în condițiile unei diete hipocalorice.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gumă de Guar

Guma de Guar contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 10 g de gumă de Guar. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 g de gumă de Guar.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(2):1464

808

Hidroxipropil metilceluloză

(HPMC)

Consumul de hidroxipropil metilceluloză în timpul mesei contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză din sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 4 g de HPMC la o porție cuantificată la o masă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 4 g de HPMC în timpul unei mese.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1739

814

Hidroxipropil metilceluloză

(HPMC)

Hidroxipropil metilceluloza contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 5 g de HPMC. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 5 g de HPMC.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1739

815

Iod

Iodul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iod

Iodul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iod

Iodul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iod

Iodul contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iod

Iodul contribuie la producția normală de hormoni tiroidieni și la funcționarea normală a glandei tiroide

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Fier

Fierul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Fier

Fierul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Fier

Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Fier

Fierul contribuie la transportul normal al oxigenului în corp

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Fier

Fierul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Fier

Fierul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Fier

Fierul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Enzima lactază

Enzima lactază îmbunătățește digestia lactozei la persoanele care au dificultăți în ceea ce privește digerarea lactozei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru suplimentele alimentare, cu o doză minimă de 4 500 unități FCC (Food Chemicals Codex – Codexul substanțelor chimice din produsele alimentare), cu instrucțiuni pentru persoanele vizate privind consumul la fiecare masă care conține lactoză.

Persoanele vizate trebuie informate, de asemenea, că toleranța la lactoză este variabilă și că trebuie să solicite recomandări în ceea ce privește rolul acestei substanțe în dieta lor.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactuloză

Lactuloza contribuie la accelerarea tranzitului intestinal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 10 g de lactuloză într-o singură porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei doze unice de 10 g de lactuloză pe zi.

 

2010;8(10):1806

807

Acid linoleic

Acidul linoleic contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 1,5 g de acid linoleic (AL) la 100 g și 100 kcal.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 g de AL.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Culturi vii din iaurt

Culturile vii din iaurt sau lapte fermentat facilitează digestia lactozei din produsele alimentare la persoanele care au dificultăți în ceea ce privește digerarea lactozei

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, iaurtul sau laptele fermentat trebuie să conțină cel puțin 108 unități formatoare de colonii de microorganisme vii (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus și Streptococcus thermophilus) per gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Magneziu

Magneziul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magneziu

Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magneziu

Magneziul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magneziu

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magneziu

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magneziu

Magneziul contribuie la sinteza normală a proteinelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneziu

Magneziul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangan

Manganul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Manganul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Manganul contribuie la formarea normală a țesuturilor conjunctive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Manganul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Înlocuitor al unei mese pentru controlul greutății

Substituirea unei mese zilnice din cadrul unei diete hipocalorice cu un înlocuitor contribuie la menținerea greutății corporale după pierderea în greutate

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă, un produs alimentar trebuie să respecte specificațiile prevăzute în Directiva 96/8/CE în ceea ce privește produsele alimentare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din directivă. Pentru obținerea efectului menționat, în locul unei mese zilnice trebuie să se consume înlocuitori.

 

2010; 8(2):1466

1418

Înlocuitor al unei mese pentru controlul greutății

Substituirea a două mese zilnice din cadrul unei diete hipocalorice cu înlocuitori contribuie la pierderea în greutate

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă, un produs alimentar trebuie să respecte specificațiile prevăzute în Directiva 96/8/CE în ceea ce privește produsele alimentare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din directivă. Pentru obținerea efectului menționat, în locul a două mese zilnice trebuie să se consume înlocuitori.

 

2010; 8(2):1466

1417

Carne sau pește

Carnea sau peștele contribuie la îmbunătățirea absorbției fierului atunci când se consumă împreună cu alte alimente care conțin fier

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 50 g de carne sau pește într-o singură porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 50 g de carne sau pește împreună cu unul sau mai multe alimente care conțin fier non-heminic.

 

2011;9(4):2040

1223

Melatonină

Melatonina contribuie la atenuarea tulburărilor de somn

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 0,5 mg de melatonină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei doze minime de 0,5 mg administrate înainte de culcare în prima zi de călătorie și în următoarele câteva zile după sosirea la destinație.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonină

Melatonina contribuie la reducerea timpului necesar pentru a adormi

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 mg de melatonină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 1 mg de melatonină înainte de culcare.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibden

Molibdenul contribuie la metabolismul normal al aminoacizilor care conțin sulf

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de molibden, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(orez roșu fermentat)

Substanța denumită „monacolin K”, care se găsește în orezul roșu fermentat, contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 10 mg de monacolin K din orezul roșu fermentat. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 mg de monacolin K conținute în preparatele alimentare din orez roșu fermentat.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Acizi grași mononesaturați (MUFA) și/sau acizi grași polinesaturați (PUFA)

Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate din dietă contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge [MUFA și PUFA sunt grăsimi nesaturate]

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în acizi grași nesaturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT RIDICAT DE GRĂSIMI NESATURATE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Niacină

Niacina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacină

Niacina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacină

Niacina contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Fibre din boabe de ovăz

Fibrele conținute în boabele de ovăz contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Acid oleic

Înlocuirea grăsimilor saturate din alimentație cu grăsimi nesaturate contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge. Acidul oleic este o grăsime nesaturată.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în acizi grași nesaturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT RIDICAT DE GRĂSIMI NESATURATE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Polifenoli din ulei de măsline

Polifenolii din uleiul de măsline contribuie la protejarea lipidelor din sânge împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru uleiul de măsline care conține cel puțin 5 mg de hidroxitirozol și derivați ai acestuia (de exemplu, compusul oleuropeină și tirozolul) la 20 g de ulei de măsline. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 20 g de ulei de măsline.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor neurotransmițători

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la performanța mentală normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pectine

Pectinele contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 6 g de pectine. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 6 g de pectine.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectine

Consumul de pectine în timpul unei mese contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 10 g de pectine la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 10 g de pectine la o masă.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1747

786

Fosfor

Fosforul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosforul contribuie la funcționarea normală a membranelor celulare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosforul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosforul contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Steroli vegetali și stanoli vegetali

Sterolii/stanolii vegetali contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 0,8 g de steroli/stanoli vegetali.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Potasiu

Potasiul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potasiu

Potasiul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potasiu

Potasiul contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Proteine

Proteinele contribuie la creșterea masei musculare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Proteinele contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Amidon rezistent

Înlocuirea tipurilor de amidon digerabile cu amidon rezistent la o masă contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare în care amidonul digerabil a fost înlocuit cu amidon rezistent, astfel încât conținutul final de amidon rezistent să reprezinte cel puțin 14 % din conținutul total de amidon.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea globulelor roșii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la metabolismul normal al fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Fibre din secară

Fibrele din secară contribuie la funcționarea normală a intestinului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Seleniu

Seleniul contribuie la spermatogeneza normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleniu

Seleniul contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleniu

Seleniul contribuie la menținerea sănătății unghiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleniu

Seleniul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleniu

Seleniul contribuie la funcționarea normală a glandei tiroide

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleniu

Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Înlocuitori ai zahărului, precum îndulcitorii concentrați;

xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză și polidextroză; D-tagatoză și izomaltuloză

Consumul de alimente/băuturi care conțin <denumirea înlocuitorului de zahăr> în loc de zahăr (1) determină diminuarea a creșterii nivelului de glucoză în sânge după consum, comparativ cu alimentele/băuturile care conțin zahăr

Pentru a putea fi înscrisă mențiunea, zaharurile din produsele alimentare și băuturi ar trebui să fie înlocuite cu înlocuitori ai zahărului, de exemplu cu îndulcitori concentrați, xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză sau polidextroză sau cu o combinație a acestora, astfel încât alimentele sau băuturile să conțină cantități de zaharuri reduse cel puțin cu cantitatea specificată prin mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

D-tagatoza și izomaltuloza ar trebui să substituie cantități echivalente de alte zaharuri în aceeași proporție ca cea prevăzută în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Înlocuitori ai zahărului, precum îndulcitorii concentrați;

xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză și polidextroză; D-tagatoză și izomaltuloză

Consumul de alimente/băuturi care conțin <denumirea înlocuitorului de zahăr> în loc de zahăr (2) contribuie la menținerea mineralizării dinților

Pentru a putea fi înscrisă mențiunea, zaharurile din produsele alimentare și băuturi ar trebui să fie înlocuite (ceea ce reduce pH-ul plăcii la un nivel sub 5,7) cu înlocuitori ai zahărului, de exemplu cu îndulcitori concentrați, xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, D-tagatoză, izomaltuloză, sucraloză sau polidextroză sau cu o combinație a acestora, în cantități care, la consumarea unor astfel de alimente sau băuturi, să nu determine o scădere sub 5,7 a pH-ului plăcii în timpul consumului și pe o durată de până la 30 de minute după consum

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la menținerea mineralizării dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține mestecând, timp de cel puțin 20 de minute, după consumul de mâncare sau băutură.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la neutralizarea acizilor din placa dentară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține mestecând, timp de cel puțin 20 de minute, după consumul de mâncare sau băutură.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la reducerea uscăciunii gurii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unei utilizări a gumei de mestecat de fiecare dată când apare senzația de uscăciune a gurii.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gumă de mestecat fără zahăr cu carbamidă

Guma de mestecat fără zahăr cu carbamidă neutralizează acizii din placa dentară cu o mai mare eficiență decât gumele de mestecat fără zahăr care nu conțin carbamidă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Fiecare bucată de gumă de mestecat fără zahăr trebuie să conțină cel puțin 20 mg de carbamidă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că guma ar trebui mestecată timp de cel puțin 20 de minute după consumul de mâncare sau băuturi.

 

2011;9(4):2071

1153

Tiamină

Tiamina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamină

Tiamina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamină

Tiamina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamină

Tiamina contribuie la funcționarea normală a inimii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamina A

Vitamina A contribuie la metabolismul normal al fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamina A

Vitamina A contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamina A

Vitamina A contribuie la procesul de diferențiere celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roșii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la sinteza normală a cisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la formarea normală a globulelor roșii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la reglarea activității hormonale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamina C

Vitamina C contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice intense și după acestea

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 200 mg de vitamina C. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 200 mg, în plus față de aportul zilnic recomandat de vitamina C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a ligamentelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a gingiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamina C

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamina C

Vitamina C contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamina C

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamina C

Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamina C

Vitamina C contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamina C

Vitamina C contribuie la regenerarea formei reduse a vitaminei E

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamina C

Vitamina C crește absorbția fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamina D

Vitamina D contribuie la absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamina D

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamina D

Vitamina D participă la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamina E

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina E, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamina K

Vitamina K contribuie la coagularea normală a sângelui

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina K, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamina K

Vitamina K contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina K, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Nuci

Nucile contribuie la îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 30 g de nuci. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 30 g de nuci.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Apă

Apa contribuie la menținerea funcțiilor fizice și cognitive normale

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că, pentru a se obține efectul menționat, ar trebui să se consume cel puțin 2 litri de apă pe zi, din toate sursele.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru apa care îndeplinește cerințele Directivelor 2009/54/CE și/sau 98/83/CE

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Apă

Apa contribuie la menținerea reglării normale a temperaturii corpului

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că, pentru a se obține efectul menționat, ar trebui să se consume cel puțin 2 litri de apă pe zi, din toate sursele.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru apa care îndeplinește cerințele Directivelor 2009/54/CE și/sau 98/83/CE

2011;9(4):2075

1208

Fibre din tărâțele de grâu

Fibrele conținute în tărâțele de grâu contribuie la accelerarea tranzitului intestinal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul menționat se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 10 g de fibre din tărâțe de grâu.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibre din tărâțele de grâu

Fibrele conținute în tărâțele de grâu contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul acido-bazic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al carbohidraților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinc

Zincul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinc

Zincul contribuie la sinteza normală de ADN

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinc

Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al acizilor grași

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al vitaminei A

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Zincul contribuie la sinteza normală a proteinelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății unghiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinc

Zincul contribuie la menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinc

Zincul contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinc

Zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinc

Zincul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  În cazul D-tagatozei și al izomaltulozei, a se citi „alte zaharuri”

(2)  În cazul D-tagatozei și al izomaltulozei, a se citi „alte zaharuri”


Top