EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31989R2219

Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti

UL L 211, 22.7.1989, str. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 11 zvezek 016 str. 342 - 343

Druge posebne izdaje (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, BG, RO, HR)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2219/oj

31989R2219Uradni list L 211 , 22/07/1989 str. 0004 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0088
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0088


Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89

z dne 18. julija 1989

o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker mora biti Komisija obveščena o vsaki jedrski nesreči ali neobičajno visokih ravneh radioaktivnosti v skladu z Odločbo Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 1987 o sporazumih Skupnosti o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nesreče [2] ali po Konvenciji Mednarodne agencije za jedrsko energijo z dne 26. septembra 1986 o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči;

ker je Svet sprejel Uredbo (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči [3], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom) št. 2218/89 [4];

ker maksimalne dovoljene ravni, določene z zgoraj omenjeno uredbo, natančno upoštevajo najnovejše mednarodno znanstveno mnenje in odražajo potrebo po preprečevanju vseh neskladnosti v mednarodnih predpisih;

ker resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 22. decembra 1987, sprejeta hkrati z Uredbo (Euratom) št. 3954/87, predvideva sprejem posebne uredbe za izvoz živil;

ker po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči ni sprejemljiv izvoz izdelkov, katerih kontaminacija presega maksimalne dovoljene ravni, ki veljajo za živilske proizvode v Skupnosti, v tretje države, in ker je v takšnih posebnih okoliščinah v praksi težko različno obravnavati proizvode glede na to, kam so namenjeni;

ker se morajo predpisi o izvozu nanašati tudi na krmo, saj so ti proizvodi zaradi javnega zdravja predmet Uredbe (Euratom) št. 3954/87;

ker je zaradi tega primerno določiti posebne pogoje za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči, in pri teh izdelkih uporabljati maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije, določene z Uredbo (Euratom) št. 3954/87,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa pogoje za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči, ki lahko vodijo do znatne radioaktivne kontaminacije živil in krme.

2. Za namene te uredbe pomeni izraz "živila" proizvode, namenjene za prehrano ljudi v nepredelani ali predelani obliki, "krma" pa proizvode, namenjene izključno za prehrano živali.

Člen 2

Živil in krme, pri katerih ravni radioaktivne kontaminacije presegajo ustrezne maksimalne dovoljene ravni, določene v členih 2 in 3 Uredbe (Euratom) št. 3954/87, se ne sme izvažati.

Člen 3

Države članice nadzorujejo upoštevanje maksimalnih dovoljenih ravni iz člena 2.

Člen 4

Vsaka država članica posreduje Komisiji podrobne informacije o uporabi te uredbe, še posebej pa o vseh primerih, v katerih so bile presežene maksimalne dovoljene ravni. Komisija podatke posreduje drugim državam članicam.

Člen 5

Izvedbene predpise te uredbe določi Komisija v skladu s postopkom, ki je predpisan v členu 7 Uredbe (Euratom) št. 3954/87. V ta namen se ustanovi ad hoc Odbor.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 1989

Za Svet

Predsednik

R. Dumas

[1] UL C 214, 16.8.1988, str. 31.

[2] UL L 371, 30.12.1987, str. 76.

[3] UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

[4] UL L 211, 22.7.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

Na vrh