Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2219

Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace

OJ L 211, 22.7.1989, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2219/oj

31989R2219Úřední věstník L 211 , 22/07/1989 S. 0004 - 0005
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 9 S. 0088
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 9 S. 0088


Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89

ze dne 18. července 1989

o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k tomu, že Komise musí být informována o každé jaderné havárii nebo neobvykle vysokých úrovních radioaktivity v souladu s rozhodnutím Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace [2] nebo podle Úmluvy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ze dne 26. září 1986 o včasném oznamování jaderné havárie;

vzhledem k tomu, že Rada přijala nařízení (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [3], naposledy pozměněné nařízením (Euratom) č. 2218/89 [4];

vzhledem k tomu, že nejvyšší přípustné úrovně stanovené ve výše uvedeném nařízení náležitě zohledňují nejnovější mezinárodní vědecké názory a odrážejí potřebu vyloučit jakékoli rozpory v předpisech mezinárodního práva;

vzhledem k tomu, že usnesení ze zasedání Rady a zástupců vlád členských států, které se konalo v průběhu zasedání Rady dne 22. prosince 1987, přijaté ve stejné době jako nařízení (Euratom) č. 3954/87, stanoví přijetí zvláštních pravidel, kterými se řídí vývoz potravin;

vzhledem k tomu, že po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace není přijatelné, aby se produkty, u nichž úrovně kontaminace překročí nejvyšší přípustné úrovně stanovené pro produkty určené ke spotřebě ve Společenství, staly předmětem vývozu do třetích zemí; že za těchto zvláštních okolností je z praktického hlediska obtížné zacházet s produkty různým způsobem v závislosti na jejich konečném určení;

vzhledem k tomu, že předpisy týkající se vývozu by se měly rovněž týkat krmiv, neboť tyto produkty patří z důvodů veřejného zdraví do oblasti působnosti nařízení (Euratom) č. 3954/87;

vzhledem k tomu, že je tedy vhodné vymezit zvláštní podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a použít pro tyto produkty nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace stanovené v nařízení (Euratom) č. 3954/87,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení stanoví podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku by mohlo dojít k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv.

2. Pro účely tohoto nařízení se "potravinami" rozumí produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, a to buď okamžité, anebo po zpracování, a "krmivy" produkty, které jsou určeny pouze pro výživu zvířat.

Článek 2

Potraviny a krmiva, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace překročí příslušné nejvyšší přípustné úrovně stanovené v článcích 2 a 3 nařízení (Euratom) č. 3954/87, nesmějí být vyváženy.

Článek 3

Členské státy provádějí kontroly, aby zajistily dodržování nejvyšších přípustných úrovní uvedených v článku 2

Článek 4

Každý členský stát sdělí Komisi veškeré informace o používání tohoto nařízení, a zejména o jakémkoli případu překročení nejvyšších přípustných úrovní. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 5

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 7 nařízení (Euratom) č. 3954/87. Za tímto účelem bude zřízen ad hoc výbor.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 1989.

Za Radu

předseda

R. Dumas

[1] Úř. věst. C 214, 16.8.1988, s. 31.

[2] Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.

[3] Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11.

[4] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

--------------------------------------------------

Top