Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2219

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2219/89 (1989. gada 18. jūlijs) par īpašiem nosacījumiem pārtikas produktu un lopbarības eksportam pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām

OJ L 211, 22.7.1989, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2219/oj

31989R2219Oficiālais Vēstnesis L 211 , 22/07/1989 Lpp. 0004 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 9 Lpp. 0088
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 9 Lpp. 0088


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2219/89

(1989. gada 18. jūlijs)

par īpašiem nosacījumiem pārtikas produktu un lopbarības eksportam pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā Komisija jāinformē par visām kodolkatastrofām vai neparasti augstu radioaktivitātes līmeni saskaņā ar Padomes 1987. gada 14. decembra Lēmumu 87/600/Euratom par Kopienas pasākumiem operatīvai informācijas apmaiņai radioloģiskas avārijas gadījumā [2], vai ievērojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) 1986. gada 26. septembra Konvenciju par operatīvu brīdināšanu par kodolkatastrofām;

tā kā Padome 1987. gada 22. decembrī pieņēmusi Regulu (Euratom) Nr. 3954/87, kas paredz pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma līmeņus pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom) Nr. 2218/89 [4];

tā kā iepriekšminētajā regulā nosakot maksimāli pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, attiecīgi ņemti vērā jaunākie starptautiskie zinātniskie atzinumi un nepieciešamība novērst pretrunas starptautiskajos noteikumos;

tā kā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 1987. gada 22. decembra Padomes sanāksmē reizē ar Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 pieņemtajā rezolūcijā paredzēts pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz pārtikas produktu eksportu;

tā kā pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām nedrīkst atļaut, ka produkti, kuru piesārņojuma līmenis ir lielāks par patēriņam Kopienā paredzēto produktu maksimāli pieļaujamo līmeni, tiek eksportēti uz trešām valstīm; tā kā šādos īpašos gadījumos faktiski ir grūti produktus diferencēt atkarībā no to galamērķa;

tā kā noteikumi par eksportu būtu jāattiecina arī uz lopbarību, jo sakarā ar sabiedrības veselības aizsardzību uz šiem produktiem attiecas Regula (Euratom) Nr. 3954/87;

tā kā tāpēc ir lietderīgi paredzēt īpašus nosacījumus pārtikas produktu un lopbarības eksportam pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām un uz šādiem produktiem attiecināt Regulā (Euratom) Nr. 3954/87 noteiktos maksimāli pieļaujamos radioaktīvā piesārņojuma līmeņus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šajā regulā paredzēti nosacījumi pārtikas produktu un lopbarības eksportam pēc kodolkatastrofas vai citām radioloģiskas avārijas situācijām, kuras var izraisīt būtisku pārtikas produktu un lopbarības radioaktīvo piesārņojumu.

2. Šajā regulā "pārtikas produkti" nozīmē cilvēku patēriņam paredzētus gatavus vai sagatavojamus produktus, un "lopbarība" nozīmē produktus, kas paredzēti tikai dzīvnieku barībai.

2. pants

Nedrīkst eksportēt tādus pārtikas produktus un lopbarību, kuru radioaktīvā piesārņojuma līmenis pārsniedz attiecīgos maksimāli pieļaujamos līmeņus, kas paredzēti 2. un 3. pantā Regulā (Euratom) Nr. 3954/87.

3. pants

Dalībvalstis veic pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka tiek ievēroti 2. pantā minētie maksimāli pieļaujamie līmeņi.

4. pants

Visas dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju par šis regulas piemērošanu, un jo īpaši informāciju par maksimāli pieļaujamo līmeņu pārsniegšanas gadījumiem. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.

5. pants

Noteikumus šīs regulas piemērošanai Komisija paredz saskaņā ar Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 7. pantā noteikto procedūru. Šim nolūkam izveido ad hoc komiteju.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1989. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Dumas

[1] OV C 214, 16.8.1988., 31. lpp.

[2] OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.

[3] OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.

[4] OV L 211, 22.7.1989., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top