EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1987

L 149

14

 

 

21987A0610(01)

 

 

 

Договореност под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Международния съвет за изследване на морето

3

1987

L 238

26

 

 

31987D0433

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 1987 година относно надзорните и защитни мерки, чието вземане може да бъде разрешено на държавите-членки съгласно член 115 от Договора за ЕИО

6

1987

L 268

66

 

 

21987A0919(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Народна република Ангола относно риболова в открито море край бреговете на Ангола

10

1987

L 273

35

 

 

21987A0926(01)

 

 

 

Размяна на писма между Съвета на Европа и Европейската общност относно укрепването и засилването на сътрудничеството

22

1987

L 289

33

 

 

21987A1013(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно някои сирена

27

1987

L 297

18

 

 

31987D0512

 

 

 

Решение на Съвета от 28 септември 1987 година за сключване на Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания

28

1987

L 297

19

 

 

21987A1021(03)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания

29

1987

L 297

35

 

 

31987D0514

 

 

 

Решение на Съвета от 28 септември 1987 година за сключване на Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис

40

1987

L 297

36

 

 

21987A1021(05)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис

41

1987

L 300

33

 

 

21987A1023(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане от 1 юни 1987 година на Споразумението за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи относно риболова в открито море край бреговете на Сао Томе и Принсипи, подписано в Брюксел на 1 февруари 1984 година

52

1987

L 300

34

 

 

21987A1023(02)

 

 

 

Споразумение за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи относно риболова в открито море край бреговете на Сао Томе и Принсипи, подписано в Брюксел на 1 февруари 1984 година

53

1987

L 321

3

 

 

31987R3367

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3367/87 на Съвета от 9 ноември 1987 година относно прилагането на Комбинираната номенклатура спрямо търговската статистика между държавите-членки и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1736/75 относно външнотърговските статистики на Общността и търговските статистики между държавите-членки

57

1987

L 335

10

 

 

31987R3522

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3522/87 на Комисията от 24 ноември 1987 година относно отчитането на начина на транспорт в статистиката за търговията между държавите-членки

60

1987

L 340

28

 

 

21987A1202(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Тунис за изменение на Споразумението относно някои вина с произход от Тунис с наименование за произход

61

1988

L 046

34

 

 

21988A0085

 

 

 

Споразумение за сътрудничество в областта на терминологията под формата на размяна на писма между Конфедерация Швейцария, представена от Федералния съвет на Швейцария, и Европейската икономическа общност (ЕИО), Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом), представени от Комисията на Европейските общности

62

1988

L 053

91

 

 

21988A0227(01)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция

72

1988

L 104

4

 

 

31988R1059

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1059/88 на Съвета от 28 март 1988 година за установяване на разпоредби, приложими към търговията на Гърция с Турция

79

1988

L 183

30

 

 

31988D0382

 

 

 

Решение на Съвета от 24 юни 1988 година за допълване по отношение на живака с произход от секторите от промишлеността, различни от тези, използващи хлоралкалната електролиза, на Приложение IV от Конвенцията за опазване на река Рейн от химическо замърсяване

80

1988

L 183

31

 

 

21988A0714(02)

 

 

 

Предложение на Международната комисия за опазване на река рейн от замърсяване за допълване на Приложение IV към Конвенцията за опазване на река Рейн от химическо замърсяване, подписана в Бон на 3 декември 1976 година

81

1988

L 195

74

 

 

31988D0404

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 1988 година за сключване на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно изследователската и развойната дейност в областта на дървения материал, включително корка, като възстановима суровина

84

1988

L 195

79

 

 

31988D0405

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 1988 година за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно изследователската и развойна дейност в областта на съвременните материали (Euram)

85

1988

L 297

8

 

 

31988D0540

 

 

 

Решение на Съвета от 14 октомври 1988 година относно сключването на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слойВиенска конвенция за защита на озоновия слой

86

1988

L 297

21

 

 

21988A1031(02)

 

 

 

Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

99

1988

L 327

35

 

 

31988D0596

 

 

 

Решение на Съвета от 21 ноември 1988 година за сключване на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Държавата Израел

108

1988

L 327

36

 

 

21988A1130(02)

 

 

 

Четвърти допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Държавата Израел

109

1988

L 327

49

 

 

21988A1130(03)

 

 

 

Размяна на писма относно член 2, параграф 2 от Допълнителния протокол и по отношение на вноса в Общността на свежи отрязани цветя и цветни пъпки, попадащи в подпозиция 06.03 А от Общата митническа тарифа

124

1988

L 327

51

 

 

31988D0597

 

 

 

Решение на Съвета от 21 ноември 1988 година за сключване на Протокол за финансово сътрудничество между Европейската икономическа общност и Държавата Израел

126

1988

L 327

52

 

 

21988A1130(04)

 

 

 

Протокол относно финансовото сътрудничество между Европейската икономическа общност и Държавата Израел

127

1988

L 327

57

 

 

31988D0598

 

 

 

Решение на Съвета от 21 ноември 1988 година за сключване на Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република

134

1988

L 327

58

 

 

21988A1130(05)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република

135

1988

L 358

14

 

 

21988A1227(04)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир относно вноса в Общността на доматени концентрати с произход от Алжир

143

1988

L 358

17

 

 

21988A1227(05)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир относно вноса в Общността на консервирани плодови салати с произход от Алжир

145

1988

L 358

20

 

 

21988A1227(06)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма във връзка с член 9 от Протокол № 1 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Държавата Израел относно вноса в Общността на консервирани плодови салати с произход от Израел

147

1988

L 358

23

 

 

21988A1227(07)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко относно вноса в Общността на консервирани плодови салати с произход от Мароко

149

1988

L 382

39

 

 

31988D0662

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1988 година за временно прилагане на Международното споразумение за естествения каучук от 1987 година

151

1988

L 382

44

 

 

31988D0666

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1988 година относно временното прилагане на Договорения протокол за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Хонконг за търговия с текстилни продукти

152

1989

L 052

7

 

 

31989R0451

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 451/89 на Съвета от 20 февруари 1989 година относно процедурата, която трябва да се прилага за някои селскостопански продукти с произход от различни средиземноморски трети страни

153

1989

L 054

1

 

 

31989D0147

 

 

 

Решение на Съвета от 20 февруари 1989 година за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна, и страните, които са страни по Хартата за Съвета за сътрудничество на арабските държави от Залива (Държавата Обединени арабски емирства, Държавата Бахрейн, Кралство Саудитска Арабия, Султанат Оман, Държавата Катар и Държавата Кувейт), от друга страна

161

1989

L 054

3

 

 

21989A0225(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна, и страните, които са договарящи се страни по Хартата на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (Обединените арабски емирства, Държавата Бахрейн, Кралство Саудитска Арабия, Султанатът Оман, Държавата Катар и Държавата Кувейт), от друга страна

163

1989

L 057

62

 

 

31989D0149

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 1989 година за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Япония в областта на контролирания термоядрен синтез, от Комисията за и от името на Общността

177

1989

L 057

63

 

 

21989A0228(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Япония в областта на контролирания термоядрен синтез

178

1989

L 071

41

 

 

31989D0189

 

 

 

Решение на Съвета от 20 февруари 1989 година за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Канада относно търговията с алкохолни напитки

192

1989

L 071

42

 

 

21989A0315(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Канада относно търговията с алкохолни напитки

193

1989

L 073

50

 

 

21989A0317(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Тунис относно вноса в Общността на консервирани плодови салати с произход от Тунис

203

1989

L 136

10

 

 

21989A0519(03)

 

 

 

Втори допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

205

1989

L 136

22

 

 

21989A0519(06)

 

 

 

Втори допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

208

1989

L 159

2

 

 

21989A0610(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на остров Мавриций относно риболова във водите на Мавриций

211

1989

L 206

8

 

 

21989A0718(03)

 

 

 

Трети допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

218

1989

L 206

17

 

 

21989A0718(06)

 

 

 

Трети допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

220

1989

L 211

4

 

 

31989R2219

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2219/89 на Съвета от 18 юли 1989 година относно специалните условия за износ на хранителни продукти и храни за животни след ядрена авария или при всеки друг случай на извънредна радиационна обстановка

222

1989

L 286

21

 

 

21989A1004(01)

 

 

 

Съгласуван протокол

224

1989

L 295

9

 

 

21989A1013(02)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат равностоен ефект

225

1989

L 295

15

 

 

21989A1013(03)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения на износа или на мерки с равностоен ефект

230

1989

L 295

29

 

 

21989A1013(05)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения на износа или на мерки с равностоен ефект

236

1989

L 315

1

 

 

31989D0569

 

 

 

Решение на Съвета от 28 юли 1989 година относно приемането от Европейската икономическа общност на решение-препоръка на ОИСР за съответствието с принципите на добра лабораторна практика

242

1989

L 400

11

 

 

31989D0691

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1989 година за сключване на Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно системите за електронен обмен на данни с търговско предназначение

274

1989

L 400

12

 

 

21989A1230(16)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно системите за електронен обмен на данни с търговско предназначение

275

1989

L 400

26

 

 

31989D0694

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1989 година за сключване на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно системите за електронен обмен на данни с търговско предназначение

280

1989

L 400

27

 

 

21989A1230(19)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно системите за електронен обмен на данни с търговско предназначение

281

Top