Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2219

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2219/89 z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie specjalnych warunków wywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego

OJ L 211, 22.7.1989, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2219/oj

31989R2219Dziennik Urzędowy L 211 , 22/07/1989 P. 0004 - 0005
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 9 P. 0088
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 9 P. 0088


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2219/89

z dnia 18 lipca 1989 r.

w sprawie specjalnych warunków wywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze co następuje:

zgodnie z decyzją Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r., w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjnego [2], lub na podstawie Konwencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) z dnia 26 września 1986 r. w sprawie Wczesnego Powiadamiania o Awarii Jądrowej, Komisja musi być informowana o każdym wypadku jądrowym lub o niezwykle wysokich poziomach promieniotwórczości;

Rada przyjęła rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 2218/89 [4];

maksymalne dozwolone poziomy ustanowione tym rozporządzeniem uwzględniają najnowsze, międzynarodowe opinie naukowe oraz odzwierciedlają potrzebę uniknięcia wszelkich rozbieżności w uregulowaniach międzynarodowych;

rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 22 grudnia 1987 r., przyjęta w tym samym czasie co rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87, przewiduje wprowadzanie konkretnych przepisów, regulujących wywóz środków spożywczych;

po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, nie można zezwolić na wywóz do państw trzecich produktów o poziomach skażenia przekraczających maksymalne dozwolone poziomy skażenia dla produktów przeznaczonych do spożycia w obrębie Wspólnoty; w takich szczególnych okolicznościach trudno jest w praktyce odmiennie traktować produkty, w zależności od ich docelowego miejsca przeznaczenia;

przepisy dotyczące wywozu powinny stosować się również do pasz, ponieważ artykuły te, ze względu na ochronę zdrowia publicznego, są objęte rozporządzeniem Euratom nr 3954/87;

dlatego właściwym jest zdefiniowanie szczególnych warunków, dotyczących wywozu środków spożywczych i pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz stosowanie do takich produktów maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia radioaktywnego, ustanowionych w rozporządzeniu (Euratom) nr 3954/87,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki wywozu środków spożywczych i pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, które może prowadzić do znacznego skażenia radioaktywnego środków spożywczych i pasz.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia "środki spożywcze" to produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, bezpośrednio lub po przetworzeniu, "pasze" to produkty przeznaczone wyłącznie do żywienia zwierząt.

Artykuł 2

Środki spożywcze i pasze, w których poziom skażenia radioaktywnego przekracza odpowiednie maksymalne dozwolone poziomy, ustanowione w art. 2 i 3 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 nie mogą być wywożone.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole dla zapewnienia przestrzegania maksymalnych dozwolonych poziomów określonych w art. 2.

Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji jak najpełniejsze informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności o każdym przypadku, w którym doszło do przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów. Komisja przesyła te informacje pozostałym Państwom Członkowskim.

Artykuł 5

Komisja ustali reguły stosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87. W tym celu zostanie powołany Komitet doraźny.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1989 r.

W imieniu Rady

R. Dumas

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 214 z 16.8.1988, str. 31.

[2] Dz.U. L 371 z 30.12.1987, str. 76.

[3] Dz.U. L 371 z 30.12.1987, str. 11.

[4] Dz.U. L 211 z 22.7.1989, str. 4.

--------------------------------------------------

Top