EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_009_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd
Volym 09


SV

 

15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd - Volym 09

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1988 L 259 0001
 

31988L0490

 

Kommissionens direktiv 88/490/EEG av den 22 juli 1988 om anpassning till tekniska framsteg för tionde gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (88/490/EEG)

3

 
1988 L 336 0001
 

31988L0609

 

Rådets direktiv 88/609/EEG av den 24 november 1988 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (88/609/EEG)

27

 
1988 L 336 0014
 

31988L0610

 

Rådets direktiv 88/610/EEG av den 24 november 1988 om ändring av direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (88/610/EEG)

39

 
1989 L 040 0008
 

31989L0105

 

Rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (89/105/EEG)

45

 
1989 L 040 0034
 

31989L0108

 

Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (89/108/EEG)

49

 
1989 L 064 0018
 

31989L0178

 

Kommissionens direktiv 89/178/EEG av den 22 februari 1989 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (89/178/EEG)

53

 
1989 L 066 0024
 

31989R0610

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 610/89 av den 9 mars 1989 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

55

 
1989 L 101 0017
 

31989R0944

 

Kommissionens förordning (Euratom) nr 944/89 av den 12 april 1989 om gränsvärden för radioaktivitet i mindre viktiga livsmedel efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

56

 
1989 L 151 0039
 

31989D0358

 

Kommissionens beslut av den 23 maj 1989 om fastställande av åtgärder för tillämpningen av artikel 8 i rådets direktiv 85/358/EEG (89/358/EEG:)

58

 
1989 L 163 0032
 

31989L0369

 

Rådets direktiv 89/369/EEG av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89/369/EEG)

61

 
1989 L 186 0017
 

31989L0395

 

Rådets direktiv 89/395/EEG av den 14 juni 1989 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (89/395/EEG)

66

 
1989 L 186 0021
 

31989L0396

 

Rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (89/396/EEG)

71

 
1989 L 201 0053
 

31989L0427

 

Rådets direktiv 89/427/EEG av den 21 juni 1989 om ändring i direktiv 80/779/EEG om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar (89/427/EEG)

73

 
1989 L 201 0056
 

31989L0428

 

Rådets direktiv 89/428/EEG av den 21 juni 1989 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin (89/428/EEG)

76

 
1989 L 203 0050
 

31989L0429

 

Rådets direktiv 89/429/EEG av den 21 juni 1989 om minskning av luftförorening från befintliga kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89/429/EEG)

81

 
1989 L 211 0001
 

31989R2218

 

Rådets förordning (Euratom) nr 2218/89 av den 18 juli 1989 om ändring av förordning (Euratom) nr 3954/87 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

85

 
1989 L 211 0004
 

31989R2219

 

Rådets förordning (EEG) nr 2219/89 av den 18 juli 1989 om särskilda villkor för export av livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

88

 
1989 L 238 0043
 

31989L0491

 

Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG och 80/1269/EEG om motorfordon (89/491/EEG)

90

 
1989 L 253 0035
 

31989L0514

 

Kommissionens direktiv 89/514/EEG av den 2 augusti 1989 om anpassning till teknisk utveckling av direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare (89/514/EEG)

97

 
1989 L 315 0001
 

31989D0569

 

Rådets beslut av den 28 juli 1989 om Europeiska ekonomiska gemenskapens godkännande av OECD:s beslut eller rekommendation om iakttagande av principerna för god laboratoriesed (89/569/EEG:)

106

 
1989 L 357 0031
 

31989L0618

 

Rådets direktiv 89/618/Euratom av den 27 november 1989 om information till allmänheten om hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning (89/618/Euratom)

137

 
1989 L 359 0001
 

31989L0622

 

Rådets direktiv 89/622/EEG av den 13 november 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror (89/622/EEG)

141

 
1989 L 398 0018
 

31989L0676

 

Rådets direktiv 89/676/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 75/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (89/676/EEG)

145

 
1989 L 398 0019
 

31989L0677

 

Rådets direktiv 89/677/EEG av den 21 december 1989 om ändring för åttonde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)0 (89/677/EEG)

147

 
1990 L 011 0037
 

31990L0018

 

Kommissionens direktiv 90/18/EEG av den 18 december 1989 om anpassning till tekniska framsteg av bilagan till rådets direktiv 88/320/EEG om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) (90/18/EEG)

152

 
1990 L 019 0014
 

31990L0035

 

Kommissionens direktiv 90/35/EEG av den 19 december 1989 om fastställande i enlighet med artikel 6 i direktiv 88/379/EEG av de typer av preparat (beredningar) vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring (90/35/EEG)

166

 
1990 L 038 0040
 

31990D0055

 

Kommissionens beslut av den 17 december 1989 om inrättande av ett rådgivande konsumentråd (90/55/EEG:)

168

 
1990 L 044 0030
 

31990D0067

 

Kommissionens beslut av den 9 februari 1990 om inrättandet av en rådgivande kommitté för skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (90/67/EEG)

172

 
1990 L 061 0014
 

31990L0088

 

Rådets direktiv 90/88/EEG av den 22 februari 1990 om ändring av direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (90/88/EEG)

174

 
1990 L 082 0001
 

31990R0737

 

Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

179

 
1990 L 083 0078
 

31990R0770

 

Kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

185

 
1990 L 090 0018
 

31990D0160

 

Rådets beslut av den 22 mars 1990 om ingående av avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Österrike å andra sidan om samarbete vid hushållning med vattenresurserna i Donaubäckenet (90/160/EEG:)

187

 
1990 L 092 0052
 

31990D0170

 

Rådets beslut av den 2 april 1990 om Europeiska ekonomiska gemenskapens godkännande av OECD:s beslut och rekommendation om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall (90/170/EEG:)

195

 
1990 L 117 0001
 

31990L0219

 

Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (90/219/EEG)

198

 
1990 L 117 0015
 

31990L0220

 

Rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (90/220/EEG)

212

 
1990 L 120 0001
 

31990R1210

 

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

225

 
1990 L 137 0036
 

31990L0239

 

Rådets direktiv 90/239/EEG av den 17 maj 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter (90/239/EEG)

231

 
1990 L 158 0056
 

31990L0313

 

Rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation (90/313/EEG)

233

 
1990 L 185 0016
 

31990L0377

 

Rådets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (90/377/EEG)

236

 
1990 L 219 0049
 

31990L0415

 

Rådets direktiv 90/415/EEG av den 27 juli 1990 om ändring av bilaga 2 till direktiv 86/280/EEG om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (90/415/EEG)

245

 
1990 L 222 0049
 

31990D0420

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1990 om klassificering och märkning av di(2-etylhexyl)-ftalat enligt artikel 23 i rådets direktiv 67/548/EEG (90/420/EEG:)

255

Top