EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0032

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

OV L 140, 30.5.2002., 10./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 42 - 53
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 42 - 53
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 166 - 177

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj

32002L0032Oficiālais Vēstnesis L 140 , 30/05/2002 Lpp. 0010 - 0022


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK

(2002. gada 7. maijs)

par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā paredzēto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2002. gada 26. martā apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīvā 1999/29/EK par nevēlamām vielām un produktiem dzīvnieku uzturā [4] būtu jāizdara daudz grozījumu. Minētā direktīva skaidrības un efektivitātes labad būtu jāpārstrādā.

(2) Lopkopība Kopienā ieņem ļoti nozīmīgu vietu lauksaimniecībā, un apmierinoši rezultāti attiecībā uz sabiedrības un dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību, vidi un lopkopju finansēm ir lielā mērā atkarīgi no tā, vai tiek lietota atbilstošas labas kvalitātes barība.

(3) Ir vajadzīgi noteikumi par barību, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktivitāti un ilgtspējīgumu un lai varētu nodrošināt sabiedrības un dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un vidi. Turklāt ir vajadzīgs pilnīgs regulējums attiecībā uz higiēnu, lai nodrošinātu labas kvalitātes barību individuālajās saimniecībās pat tad, ja to neražo komerciāli.

(4) Tādi paši noteikumi attiecībā uz dzīvnieku barībai paredzētu produktu kvalitāti un drošumu jāpiemēro dzīvnieku patērētā ūdens kvalitātei un drošumam. Lai gan barības definīcija neizslēdz ūdens uzskatīšanu par barību, tas nav iekļauts galveno barības sastāvdaļu arvien papildināmā sarakstā, kas noteikts ar Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/25/EK par barības sastāvdaļu apgrozību un izmantošanu [5]. Saistībā ar minēto direktīvu jāizskata jautājums par to, vai ūdens uzskatāms par barību.

(5) Ir konstatēts, ka piedevas var saturēt nevēlamas vielas. Tādēļ šīs direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, aptverot arī piedevas.

(6) Dzīvnieku barībai paredzētie produkti var saturēt nevēlamas vielas, kas var apdraudēt dzīvnieku veselību vai – tādēļ, ka dzīvnieku izcelsmes tās satur – cilvēka veselību vai vidi.

(7) Nav iespējams pilnībā likvidēt nevēlamu vielu klātbūtni, bet ir svarīgi samazināt to saturu dzīvnieku barībai paredzētos produktos, attiecīgi ievērojot vielas akūto toksiskumu, bioakumulācijas potenciālu un noārdīšanās spēju, lai nepieļautu nevēlamas un kaitīgas sekas. Pašlaik nav lietderīgi noteikt šādu saturu zemāku par tiem daudzumiem, kas ir nosakāmi ar analīzes metodēm, kuras Kopienai jānosaka.

(8) Metodes, ar ko nosaka nevēlamu vielu atliekas, kļūst arvien sarežģītākas, tādējādi var noteikt pat tādus atliekas daudzumus, nav būtiski attiecībā uz dzīvnieku un cilvēka veselību.

(9) Dzīvnieku barībai paredzētajos produktos nevēlamas vielas ir pieļaujams tikai saskaņā ar šajā direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem, un tās var izmantot tikai dzīvnieku barībai. Tādēļ šī direktīva būtu jāpiemēro, neskarot citus Kopienas noteikumus par barību un jo īpaši noteikumus, kas piemērojami kombinētajai barībai.

(10) Šī direktīva jāpiemēro dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, tiklīdz tos ieved Kopienā. Tādēļ ir jāizvirza noteikums, lai noteiktie nevēlamo vielu maksimāli pieļaujamie daudzumi kopumā būtu spēkā no dienas, kurā dzīvnieku barībai paredzētus produktus laiž apgrozībā vai izmanto un, jo īpaši, tiklīdz tos ieved.

(11) Dzīvnieku barībai paredzētajiem produktiem jābūt nebojātiem, ar nevainojamu un tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti, un tādēļ, tos pareizi lietojot, tie nedrīkst apdraudēt cilvēka veselību, dzīvnieku veselību vai vidi vai nelabvēlīgi ietekmēt lopkopību. Tādēļ ir jāaizliedz tādu dzīvnieku barībai paredzētu produktu izmantošana vai laišana apgrozībā, kuros nevēlamo vielu daudzums pārsniedz I pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumu.

(12) Atsevišķu nevēlamu vielu klātbūtne papildbarībā ir jāierobežo, nosakot attiecīgus maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(13) Lai gan atsevišķos gadījumos ir noteikts maksimāli pieļaujamais daudzums, ņemot vērā fona līmeņus, ir jāturpina ierobežot dažu īpašu nevēlamu vielu klātbūtne līdz mazākajam iespējamajam daudzumam dzīvnieku barībai paredzētos produktos, lai samazinātu to klātbūtni barībā un pārtikas ķēdē. Tādēļ būtu jāatļauj saskaņā ar šo direktīvu noteikt tādus darbības robežlielumus, kas ir krietni mazāki par noteiktajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem. Ja šādi darbības robežlielumi tiek pārsniegti, jāveic pētījumi, lai noteiktu nevēlamo vielu avotus, un jādara viss, kas vajadzīgs, lai samazinātu vai likvidētu šādus avotus.

(14) Ja ir apdraudēta dzīvnieku vai cilvēka veselība vai vide, būtu jāļauj dalībvalstīm uz laiku samazināt noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumus, noteikt citu vielu maksimāli pieļaujamos daudzumus vai aizliegt šādu vielu klātbūtni dzīvnieku barībai paredzētos produktos. Lai nodrošinātu vienādu piemērošanu, par visiem grozījumiem šīs direktīvas I pielikumā būtu jālemj ar Kopienas ārkārtas procedūru, balstoties uz apstiprinošiem dokumentiem un piesardzības principu.

(15) Uz dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, nevar attiecināt ierobežojumus par laišanu apgrozībā attiecībā uz to sastāvā esošām nevēlamām vielām, izņemot tās, ko paredz šajā direktīvā un Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīvā 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku uztura jomā [6].

(16) Dalībvalstīm ir jāveic attiecīgi uzraudzības pasākumi saskaņā ar Direktīvu 95/53/EK, lai nodrošinātu, ka izpilda prasības attiecībā uz nevēlamām vielām, izmantojot vai laižot apgrozībā dzīvnieku barībai paredzētus produktus.

(17) Ir vajadzīga attiecīga Kopienas procedūra, lai pielāgotu tehniskos noteikumus šīs direktīvas pielikumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.

(18) Lai atvieglotu ierosināto pasākumu īstenošanu, būtu vajadzīga procedūra dalībvalstu un Komisijas ciešai sadarbībai Barības pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 70/372/EEK [7].

(19) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgos pasākumus būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas procedūru [8],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz nevēlamām vielām dzīvnieku barībai paredzētos produktos.

2. Šo direktīvu piemēro, neierobežojot šādu dokumentu noteikumus:

a) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām [9];

b) Padomes Direktīva 96/25/EK un Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/373/EEK par kombinētās barības laišanu tirgū;

c) Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīva 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [10], Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīva 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [11], Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīva 86/363/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [12] un Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīva 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, tostarp augļos, dārzeņos un uz tiem [13], ja šīs atliekas nav uzskaitītas šīs direktīvas I pielikumā;

d) Kopienas tiesību akti veterinārajos jautājumos, kas attiecas uz sabiedrības veselību un dzīvnieku veselību;

e) Padomes 1982. gada 30. jūnija Direktīva 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko lieto dzīvnieku uzturā [14];

f) Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīva 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem [15].

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "barība" ir augu vai dzīvnieku izcelsmes produkti dabīgā stāvoklī, svaigi vai konservēti, un produkti, kas iegūti to rūpnieciskā pārstrādē, kā arī atsevišķi vai maisījumos lietotas dzīvnieku barošanai paredzētas organiskas vai neorganiskas vielas, kuras satur vai nesatur piedevas;

b) "barības sastāvdaļas" ir dažādi augu vai dzīvnieku izcelsmes produkti dabīgā stāvoklī, svaigi vai konservēti, un produkti, kas iegūti to rūpnieciskā pārstrādē, kā arī organiskas vai neorganiskas vielas, kuras satur vai nesatur piedevas, ja tās ir paredzētas izmantot dzīvnieku barošanā vai nu tieši, vai arī pēc pārstrādes, gatavojot kombinēto lopbarību vai kā premiksu substrātus;

c) "piedevas" ir piedevas, kas definētas Padomes Direktīvas 70/524/EEK 2. panta a) punktā;

d) "premiksi" ir piedevu maisījumi vai vienas vai vairāku piedevu maisījumi ar vielām, ko izmanto kā nesējus, kuri paredzēti barības ražošanai;

e) "kombinētā barība" ir barības sastāvdaļu maisījumi, kas satur vai nesatur piedevas un kas ir paredzēti dzīvnieku barošanai kā kompleksā barība vai papildbarība;

f) "papildbarība" ir barības maisījumi, kuros ir liels konkrētu vielu saturs un kuri to sastāva dēļ ir pietiekami dienas devai, tikai lietojot kopā ar citu barību;

g) "kompleksā barība" ir barības maisījumi, kas to sastāva dēļ ir pietiekami dienas devai;

h) "dzīvnieku barībai paredzēti produkti" ir barības sastāvdaļas, premiski, piedevas, barība un visi citi produkti, kas paredzēti dzīvnieku barībai vai ko izmanto dzīvnieku barībā;

i) "dienas deva" ir vidējais kopējais barības daudzums, kas aprēķināts, mitruma saturam esot 12 %, un kas dienā vajadzīgs noteiktas sugas, vecuma kategorijas un produktivitātes dzīvniekam, lai pilnībā atbilstu tā prasībām;

j) "dzīvnieki" ir tādu sugu dzīvnieki, ko parasti baro un tur vai lieto uzturā cilvēki, kā arī dzīvnieki, kuri brīvi dzīvo savvaļā, ja tos baro ar barību;

k) "laišana apgrozībā" vai "apgrozība" ir pārdošanai paredzētu dzīvnieku uzturam paredzētu produktu turēšana, ieskaitot piedāvāšanu pārdošanai vai kādu citu nodošanas veidu trešām personām bez maksas vai par maksu, kā arī pati pārdošana un citi nodošanas veidi;

l) "nevēlama viela" ir jebkura viela vai produkts, izņemot slimības izraisītājus, kas atrodas dzīvnieku barībai paredzētajā produktā un/vai uz tā un kas var apdraudēt dzīvnieku vai cilvēka veselību vai vidi vai kas var nelabvēlīgi ietekmēt lopkopību.

3. pants

1. Produktus, kas paredzēti dzīvnieku barībai, var ievest lietošanai Kopienā no trešām valstīm, laist apgrozībā un/vai lietot Kopienā vienīgi tad, ja tie ir nebojāti, ar nevainojamu un tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti un tādēļ, tos pareizi lietojot, tie nerada nekādus draudus cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi, kā arī nevar nelabvēlīgi ietekmēt lopkopību.

2. Jo īpaši dzīvnieku barībai paredzētus produktus uzskata par neatbilstošiem 1. punktam, ja tajos esošais nevēlamo vielu saturs neatbilst I pielikumā noteiktajam maksimāli pieļaujamiem daudzumiem.

4. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka I pielikumā uzskaitītās nevēlamās vielas var pieļaut dzīvnieku barībai paredzētos produktos vienīgi atbilstoši šeit izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Lai samazinātu vai likvidētu dzīvnieku barībai paredzētos produktus nevēlamo vielu avotus, dalībvalstis, sadarbojoties ar komersantiem, veic izpēti, lai noteiktu nevēlamo vielu avotus, ja ir pārsniegti maksimāli pieļaujamie daudzumi un ja atklāj šādu vielu paaugstinātus daudzumus, ņemot vērā fona līmeņus. Lai būtu vienota pieeja paaugstinātiem daudzumiem, būtu jānosaka darbības robežlielumus, lai uzsāktu šādu izpēti. Tos var noteikt II pielikumā.

Dalībvalstis nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm visu attiecīgo informāciju un secinājumus par avotu un pasākumiem, kas veikti, lai samazinātu daudzumu vai likvidētu nevēlamās vielas. Šo informāciju nosūta gada ziņojumā, kas jānosūta Komisijai saskaņā ar Direktīvas 95/53/EK 22. panta noteikumiem, izņemot gadījumus, kad informācija tieši attiecas uz pārējām dalībvalstīm. Pēdējā minētajā gadījumā informāciju nosūta tūlīt.

5. pants

Dalībvalstis nosaka, ka dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kuros nevēlamo vielu daudzumi, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas noteikts I pielikumā, lai atšķaidītu nedrīkst jaukt kopā ar tiem pašiem vai citiem produktiem, kas paredzēti dzīvnieku barībai.

6. pants

Ciktāl nav īpašu noteikumu attiecībā uz papildbarību, dalībvalstis nosaka, ka papildbarībā, ņemot vērā attiecību, kas noteikta to lietojumam dienas devā, I pielikumā uzskaitītās nevēlamās vielas nedrīkst būt daudzumos, kas pārsniedz daudzumus, kuri noteikti kompleksajai barībai.

7. pants

1. Ja dalībvalstij ir pamatojums, kas balstās uz jaunu informāciju vai esošās informācijas pārskatīšanu, kura veikta pēc attiecīgo noteikumu pieņemšanas un kas norāda uz to, ka I pielikumā noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums vai tur neuzskaitīta viela apdraud dzīvnieku vai cilvēka veselību vai vidi, tad šī dalībvalsts var provizoriski samazināt pastāvošo maksimāli pieļaujamo līmeni, noteikt maksimāli pieļaujamo daudzumu vai aizliegt minēto nevēlamo vielu dzīvnieku barībai paredzētos produktos. Pamatojot savu lēmumu, tā tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

2. Saskaņā ar 12. pantā noteikto procedūru nekavējoties pieņem lēmumu par to, vai jāgroza I un II pielikums.

Kamēr ne Padome, ne Komisija nav pieņēmusi lēmumu, dalībvalsts var paturēt spēkā pasākumus, ko tā ieviesusi.

Dalībvalstij jānodrošina, ka pieņemtais lēmums ir sabiedriski pieejams.

8. pants

1. Saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru Komisija, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, pielāgo I un II pielikumu.

2. Turklāt saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru Komisija:

- regulāri pieņem I un II pielikuma konsolidētas versijas, kurās ir iekļauti visi pielāgojumi, kas veikti saskaņā ar 1. punktu,

- var noteikt pieņemamības kritērijus detoksikācijas procesiem, papildinot kritērijus, kas noteikti dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kuriem veikti šādi procesi.

3. Dalībvalstis pārliecinās, ka tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka visi procesi tiek veikti pareizi saskaņā ar 2. punktu un dzīvnieku barībai paredzēto detoksicēto produktu atbilstību I pielikuma noteikumiem.

9. pants

Dalībvalstis pārliecinās, ka uz dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kas atbilst šai direktīvai, neattiecas nekādi citi ierobežojumi attiecībā uz nevēlamu vielu klātbūtni, izņemot tās, kas noteiktas šajā direktīvā un Direktīvā 95/53/EK.

10. pants

Noteikumus, kas var ietekmēt sabiedrības vai dzīvnieku veselību vai vidi, pieņem pēc apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko komiteju (komitejām).

11. pants

1. Komisijai palīdz Barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma 70/372/EEK 1. pantu.

2. Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

12. pants

1. Komisijai palīdz Barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma 70/372/EEK 1. pantu.

2. Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir piecpadsmit dienas.

13. pants

1. Dalībvalstis piemēro vismaz šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz tādiem Kopienā ražotiem dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kas eksportējami uz trešām valstīm.

2. Šā panta 1. punkts neskar dalībvalstu tiesības atļaut reeksportu sakaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 [16] 12. pantā noteiktajiem nosacījumiem. Tās 20. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

14. pants

1. Direktīvu 1999/29/EK atceļ no 2003. gada 1. augusta, neskarot dalībvalstu saistības attiecībā uz III pielikuma B daļā noteiktajiem termiņiem pielikuma A daļā minēto direktīvu transponēšanai.

2. Atsauces uz Direktīvu 1999/29/EK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu III pielikumā.

15. pants

Dalībvalstis līdz 2003. gada 1. maijam pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par tiem dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Pieņemtos pasākumus piemēro no 2003. gada 1. augusta.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, saskaņā ar kuru izdarāma šāda atsauce.

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

16. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 7. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. de Rato y Figaredo

[1] OV C 89 E, 28.3.2000., 70. lpp. un OV C 96 E, 27.3.2001., 346. lpp.

[2] OV C 140, 18.5.2000., 9. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 4. oktobra Atzinums (OV C 178, 22.6.2001., 160. lpp.), Padomes 2001. gada 17. septembra Kopējā nostāja (OV C 4, 7.1.2002., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 12. decembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Eiropas Parlamenta 2002. gada 10. aprīļa Lēmums un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Lēmums.

[4] OV L 115, 4.5.1999., 32. lpp.

[5] OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/16/EK (OV L 105, 3.5.2000., 36. lpp.).

[6] OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK (OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.).

[7] OV L 170, 3.8.1970., 1. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2205/2001 (OV L 297, 15.11.2001., 3. lpp.).

[10] OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/2/EK (OV L 63, 6.3.2002., 23. lpp.).

[11] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/57/EK (OV L 244, 29.9.2000., 76. lpp.).

[12] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/23/EK (OV L 64, 7.3.2002., 13. lpp.).

[13] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/23/EK.

[14] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/23/EK.

[15] OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/20/EK (OV L 80, 25.3.1999., 20. lpp.).

[16] OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/29/EK (OV L 115, 4.5.1999., 32. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Nevēlamas vielas | Dzīvnieku barībai paredzēti produkti | Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 % |

| |

(1) | (2) | (3) |

1.Arsēns | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 2 |

–zāles, kaltētas lucernas un kaltēta āboliņa miltus, kaltētu cukurbiešu mīkstumu un kaltētu melases cukurbiešu mīkstumu | 4 |

–fosfātus un barību, kas iegūta zivju un citu jūras dzīvnieku pārstrādē | 10 |

Kompleksā barība, izņemot: | 2 |

–komplekso barību zivīm | 4 |

Papildbarība, izņemot: | 4 |

–minerālbarību | 12 |

2.Svins | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 10 |

–rupjo lopbarību zaļmasā | 40 |

–fosfātus | 30 |

–raugus | 5 |

Kompleksā barība | 5 |

Papildbarība, izņemot: | 10 |

–minerālbarību | 30 |

3.Fluors | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 150 |

–dzīvnieku izcelsmes barību | 500 |

–fosfātus | 2000 |

Kompleksā barība, izņemot: | 150 |

–komplekso barību liellopiem, aitām un kazām: | |

–pienā | 30 |

–citur | 50 |

–komplekso barību cūkām | 100 |

–komplekso barību mājputniem | 350 |

–komplekso barību cāļiem | 250 |

Minerālvielu maisījumi liellopiem, aitām un kazām | 2000 |

Cita papildbarība | 125 |

4.Dzīvsudrabs | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 0,1 |

–barību, kas iegūta zivju vai citu jūras dzīvnieku pārstrādē | 0,5 |

Kompleksā barība, izņemot: | 0,1 |

–komplekso barību suņiem un kaķiem | 0,4 |

Papildbarība, izņemot: | 0,2 |

–papildbarību suņiem un kaķiem | |

5.Nitrīti | Zivju milti | 60 (izteikti ar nātrija nitrītu) |

Kompleksā barība, izņemot: –barību lolojumdzīvniekiem, kas nav putni un dekoratīvās zivis | 15 (izteikti ar nātrija nitrītu) |

6.Kadmijs | Augu izcelsmes barības sastāvdaļas | 1 |

Dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas, izņemot: | 2 |

–barību lolojumdzīvniekiem | |

Fosfāti | 10 |

Kompleksā barība liellopiem, aitām un kazām, izņemot: | 1 |

–komplekso barību teļiem, jēriem un kazlēniem | |

Cita kompleksā barība, izņemot: | 0,5 |

–barību lolojumdzīvniekiem | |

Minerālbarība | 5 |

Pārējā papildbarība liellopiem, aitām un kazām | 0,5 |

7.Aflatoksīns B1 | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 0,05 |

–zemesriekstus, kopru, palmu kodolus, kokvilnas sēklas, babasū, kukurūzu un to pārstrādes produktus | 0,02 |

Kompleksā barība liellopiem, aitām un kazām, izņemot: | 0,05 |

–piena liellopus | 0,005 |

–teļus un jērus | 0,01 |

Kompleksā barība cūkām un mājputniem (izņemot jaunos dzīvniekus) | 0,02 |

Cita kompleksā barība | 0,01 |

Papildbarība liellopiem, aitām un kazām (izņemot papildbarību piena lopiem, teļiem un jēriem) | 0,05 |

Papildbarība cūkām un mājputniem (izņemot jaunos dzīvniekus) | 0,03 |

Cita papildbarība | 0,005 |

8.Ciānūdeņražskābe | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 50 |

–linsēklas, | 250 |

–linsēklas raušus | 350 |

–maniokas produktus un mandeļu raušus | 100 |

Kompleksā barība, izņemot: | 50 |

–komplekso barību cāļiem | 10 |

9.Brīvais gosipols | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 20 |

–kokvilnas sēklu raušus | 1200 |

Kompleksā barība, izņemot: | 20 |

–komplekso barību liellopiem, aitām un kazām | 500 |

–komplekso barību mājputniem (izņemot dējējvistas) un teļiem | 100 |

–komplekso barību trušiem un cūkām (izņemot sivēnus) | 60 |

10.Teobromīns | Kompleksā barība, izņemot: | 300 |

–komplekso barību pieaugušiem liellopiem | 700 |

11.Gaistošā sinepju eļļa | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 100 |

–rapšu sēklu raušus | 4000 (izteikta ar alilizotiocinanātu) |

Kompleksā barība, izņemot: | 150 (izteikta ar alilizotiocinanātu) |

–komplekso barību liellopiem, aitām un kazām (izņemot jaunus dzīvniekus) | 1000 (izteikta ar alilizotiocinanātu) |

–komplekso barību cūkām (izņemot sivēnus) un mājputniem | 500 (izteikta ar alilizotiocinanātu) |

12.Viniltiooksazolidons (Viniloksazolidīna tions) | Kompleksā barība mājputniem, izņemot: | 1000 |

–komplekso barību dējējvistām | 500 |

13.Melnie graudi (Claviceps purpurea) | Visa barība, kurā ir nemalta labība | 1000 |

14.Nezāļu sēklas un nemalti un nesasmalcināti augļi, kas satur alkaloīdus, glikozīdus vai citas toksiskas vielas atsevišķi vai kopā, ieskaitot | Visa barība | 3000 |

a)Lolium temulentum L., | 1000 |

b)Lolium remotum Schrank, | 1000 |

c)Dantura stramonium L. | 1000 |

15.Rīcinaugs – Ricinus communis L. | Visa barība | 10 (izteikta ar rīcinauga miziņām) |

16.Crotalariaspp. | Visa barība | 100 |

17.Aldrīns | atsevišķi vai kopā, izsakot ar dieldrīnu | Visa barība, izņemot: | 0,01 |

18.Dieldrīns | –taukus | 0,2 |

19.Kampehlors (toksafēns) | Visa barība | 0,1 |

20.Hlordāns (cis–izomēru un trans–izomēru un oksihlordāna summa, izteikta ar hlordānu) | Visa barība, izņemot: | 0,02 |

–taukus | 0,05 |

21.DDT (DDT, TDE un DDE izomēru summa, izteikta ar DDT) | Visa barība, izņemot: | 0,05 |

–taukus | 0,5 |

22.Endosulfāns (alfa un beta–izomēru un endosulfānsulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns) | Visa barība, izņemot: | 0,1 |

–kukurūzu | 0,2 |

–eļļas augu sēklas | 0,5 |

–komplekso barību zivīm | 0,005 |

23.Endrīns (endrīna un delta–keto–i–endrīna summa, izteikta ar endrīnu) | Visa barība, izņemot: | 0,01 |

–taukus | 0,05 |

24.Heptahlors (heptahlora un heptahlorepoksīda summa, izteikta ar heptahloru) | Visa barība, izņemot: | 0,01 |

–taukus | 0,2 |

25.Heksahlorbenzols (HCB) | Visa barība, izņemot: | 0,01 |

–taukus | 0,2 |

26.Heksahlorcikloheksāns (HCH) | | |

26.1alfa–izomēri | Visa barība, izņemot: | 0,02 |

–taukus | 0,2 |

26.2beta–izomēri | Kompleksā barība, izņemot: | 0,01 |

–barību piena liellopiem | 0,005 |

Barības sastāvdaļas, izņemot: | 0,01 |

–taukus | 0,1 |

26.3gamma–izomēri | Visa barība, izņemot: | 0,2 |

–taukus | 2,0 |

27.Dioksīns (PCDD un PCDF summa), izteikts ar starptautisko toksiskuma ekvivalentu | Citrusaugļu mīkstums | 500 pg I–TEQ/kg (kvalitatīvās noteikšanas robeža) |

28.Aprikozes — Prunus armeniaca L. | Visa barība | Pretī uzskaitīto augu sugu sēklas un augļi, kā arī to pārstrādes produkti barībā pakļaujami tikai kvantitatīvi nenosakāmos zīmju daudzumos |

29.Rūgtās mandeles — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) |

30.Nenolobīts meža dižskābārdis – Fagus silvatica L. |

31.Idra – Camelina sativa (L.) Crantz |

32.Mowrah, Bassia, Madhuca— Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F.Mueller) |

33.Tapiokas augs – Jatropha curcas L. |

34.Krotons — Croton tiglium L. |

35.Sareptas sinepes — Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell. |

36.Sareptas sinepes — Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. juncea |

37.Sareptas sinepes — Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin |

38.Melnās sinepes — Brassica nigra (L.) Koch |

39.Sareptas sinepes — Brassica carinata A. Braun |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 1999/29/EK | Šī direktīva |

1. pants | 1. pants |

2. panta a) punkts | 2. panta a) punkts |

2. panta b) punkts | 2. panta b) punkts |

2. panta c) punkts | 2. panta g) punkts |

2. panta d) punkts | 2. panta f) punkts |

2. panta e) punkts | 2. panta e) punkts |

2. panta f) punkts | 2. punkta i) punkts. |

2. panta g) punkts | 2. panta j) punkts |

2. panta h) punkts | — |

— | 2. panta c) punkts |

— | 2. panta d) punkts |

— | 2. panta h) punkts |

— | 2. panta k) punkts |

— | 2. panta l) punkts |

3. pants | 3. pants |

4. panta 1. punkts | 4. panta 1. punkts |

4. panta 2. punkts | — |

— | 4. panta 2. punkts |

5. pants | — |

6. pants | — |

7. pants | 5. pants |

8. pants | 6. pants |

9. pants | 7. pants |

10. pants | 8. pants |

11. pants | 9. pants |

12. pants | — |

— | 10. pants |

13. pants | 11. pants |

14. pants | 12. pants |

15. pants | 13. pants |

16. pants | — |

— | 14. pants |

— | 15. pants |

17. pants | 16. pants |

18. pants | 17. pants |

I pielikums | I pielikums |

II pielikums | — |

III pielikums | — |

IV pielikums | II pielikums |

--------------------------------------------------

Augša