EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_042_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 42

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 042

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 030

44

 

 

32002L0004

 

 

 

Директива 2002/4/EО на Комисията от 30 януари 2002 година относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/EО на Съвета

3

2002

L 031

55

 

 

32002R0192

 

 

 

Регламент (ЕО) № 192/2002 на Комисията от 31 януари 2002 година относно определяне на подробни правила за издаването на лицензии за внос за захар и смеси от захар и какао с кумулиране на произход от AКТБ/OМT или EО/OМT

6

2002

L 123

30

 

 

32002R0778

 

 

 

Регламент (ЕО) № 778/2002 на Комисията от 7 май 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на предоставянето на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено сухо мляко, предназначени за хранене на животни, и за продажбата на такова обезмаслено сухо мляко

10

2002

L 123

32

 

 

32002R0780

 

 

 

Регламент (EО) № 780/2002 на Комисията от 8 май 2002 година за изменение на Регламент (EО) № 3063/93 относно определяне на подробните правила за приложение на Регламент (EИО) № 2019/93 на Съвета по отношение на схемата за помощи за производство на мед със специално качество

11

2002

L 132

14

 

 

32002R0812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 812/2002 на Комисията от 16 май 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни

13

2002

L 134

24

 

 

32002R0843

 

 

 

Регламент (ЕО) № 843/2002 на Комисията от 21 май 2002 година за определяне на стандартите за търговия с ягоди и за изменение на Регламент (ЕИО) № 899/87

14

2002

L 134

29

 

 

32002L0042

 

 

 

Директива 2002/42/ЕО на Комисията от 17 май 2002 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимални количества на остатъци от пестициди (бентазон и пиридат) във и върху зърнени култури, храни от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

19

2002

L 137

6

 

 

32002R0868

 

 

 

Регламент (ЕО) № 868/2002 на Комисията от 24 май 2002 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

27

2002

L 137

10

 

 

32002R0869

 

 

 

Регламент (ЕО) № 869/2002 на Комисията от 24 май 2002 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

31

2002

L 139

30

 

 

32002R0886

 

 

 

Регламент (ЕО) № 886/2002 на Комисията от 27 май 2002 година за дерогиране от Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти, и за изменение на посочения регламент

35

2002

L 140

10

 

 

32002L0032

 

 

 

Директива 2002/32/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 май 2002 година относно нежеланите вещества в храните за животни

42

2002

L 142

27

 

 

32002R0905

 

 

 

Регламент (ЕО) № 905/2002 на Комисията от 30 май 2002 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (Calçot de Valls)

54

2002

L 148

19

 

 

32002L0048

 

 

 

Директива 2002/48/ЕО на Комисията от 30 май 2002 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на ипроваликарб, просулфурон и сулфосулфурон като активни вещества

56

2002

L 149

1

 

 

32002R0962

 

 

 

Регламент (ЕО) № 962/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1868/94 относно въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте

61

2002

L 152

14

 

 

32002R0996

 

 

 

Регламент (ЕО) № 996/2002 на Комисията от 11 юни 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета по отношение на допълнителната помощ в сектора на говеждото и телешкото месо за малките острови в Егейско море

63

2002

L 152

16

 

 

32002R0997

 

 

 

Регламент (ЕО) № 997/2002 на Комисията от 11 юни 2002 година за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно разпределението на финансовата помощ на Общността между държавите-членки с цел укрепване на инспекционните инфраструктури за фитосанитарни проверки на растения и растителни продукти, идващи от трети страни

65

2002

L 155

25

 

 

32002R1018

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1018/2002 на Комисията от 13 юни 2002 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден с Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (Fagiolo di Sorana)

68

2002

L 155

27

 

 

32002R1019

 

 

 

Регламент № 1019/2002 на Комисията от 31 юни 2002 година относно стандартите за търговия с маслиново масло

70

2002

L 155

32

 

 

32002R1020

 

 

 

Регламент (EC) № 1020/2002 на Комисията от 13 юни 2002 година за изменение на Регламент (EИО) № 2958/93 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EИО) № 2019/93 на Съвета относно специфичния режим на снабдяване с някои земеделски продукти

75

2002

L 155

60

 

 

32002D0456

 

 

 

Решение на Комисията от 13 юни 2002 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение съставяне на списъци с одобрените екипи за събиране на ембриони от едър рогат добитък за Унгария (нотифицирано под номер С(2002) 2117) (1)

78

2002

L 157

38

 

 

32002R1040

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1040/2002 на Комисията от 14 юни 2002 година относно създаване на подробни правила за прилагане на разпоредбите във връзка с отпускане на финансова подкрепа от Общността за фитосанитарен контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2051/97

80

2002

L 157

41

 

 

32002R1041

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1041/2002 на Комисията от 14 юни 2002 година относно временно разрешаване на нова добавка към храните за животни (1)

83

2002

L 159

27

 

 

32002D0459

 

 

 

Решение на Комисията от 4 юни 2002 година относно определяне на списъка със звената от компютърната система Анимо и за отмяна на Решение 2000/287/ЕО (нотифицирано под номер С (2002) 2026) (1)

85

2002

L 163

16

 

 

32002D0469

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година за изменение на Решение 97/20/ЕО относно създаване на списък на трети страни, отговарящи на изискванията за еквивалентност на условията за производство и пускане на пазара на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, като се включва Япония (нотифицирано под номер С(2002) 2194) (1)

109

2002

L 163

19

 

 

32002D0470

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година за определяне на специални условия за внос на преработени или замразени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги от Япония (нотифицирано под номер С(2002) 2198) (1)

112

2002

L 163

21

 

 

32002D0471

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година за изменение на Решение 95/538/ЕО относно определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Япония (нотифицирано под номер С(2002) 2205) (1)

115

2002

L 164

39

 

 

32002D0477

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия, приложими за прясно месо и прясно птиче месо, внесено от трети страни, и за изменение на Решение 94/984/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 2196) (1)

118

2002

L 164

41

 

 

32002D0478

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година относно невключването на фентиновия ацетат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2002) 2199) (1)

120

2002

L 164

43

 

 

32002D0479

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2002 година относно невключването на фентиновия хидроксид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер C(2002) 2207) (1)

122

2002

L 166

8

 

 

32002R1097

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1097/2002 на Комисията от 24 юни 2002 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (Queso de Murcia al vino — Queso de Murcia)

124

2002

L 166

25

 

 

32002D0483

 

 

 

Решение на Комисията от 24 юни 2002 година за изменение на Решение 1999/120/EО относно съставяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животински черва, по отношение на Украйна (нотифицирано под номер C(2002) 2226) (1)

126

2002

L 168

14

 

 

32002R1112

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1112/2002 на Комисията от 20 юни 2002 година за определяне на подробните правила за изпълнение на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1)

128

2002

L 168

53

 

 

32002D0499

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юни 2002 година относно разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат (нотифицирано под номер С(2002) 2251)

145

2002

L 170

13

 

 

32002R1149

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1149/2002 на Съвета от 27 юни 2002 година относно откриване на самостоятелна квота за внос на висококачествено говеждо и телешко месо

150

2002

L 170

46

 

 

32002R1163

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1163/2002 на Комисията от 28 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1501/95 по отношение на условията за изплащане на възстановяванията при износ на зърнени култури

151

2002

L 170

48

 

 

32002R1164

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1164/2002 на Комисията от 28 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1646/2001 относно определянето на сумата на помощта за приспособяване и на допълнителната основна помощ за рафиниращата промишленост в сектора на захарта за пазарните години от 2002—2003 до 2005—2006

153

2002

L 170

49

 

 

32002R1165

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1165/2002 на Комисията от 28 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

154

2002

L 170

86

 

 

32002D0527

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 2002 година за изменение на Решение 97/252/EО относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на мляко и млечни продукти за консумация от човека по отношение на Бивша югославска република Македония (нотифицирано под номер C(2002) 2301) (1)

156

2002

L 172

13

 

 

32002R1181

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1181/2002 на Комисията от 1 юли 2002 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

158

2002

L 176

43

 

 

32002D0542

 

 

 

Решение на Комисията от 4 юли 2002 година за изменение на Решение 96/482/ЕО по отношение на продължителността на изолационния период за внос на живи птици и яйца за люпене от трети страни и ветеринарно-санитарните мерки, които следва да бъдат приложени след този внос (нотифицирано под номер C(2002) 2492) (1)

166

2002

L 179

13

 

 

32002R1226

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1226/2002 на Комисията от 8 юли 2002 година за изменение на приложение Б към Директива 64/432/ЕИО на Съвета

168

2002

L 181

4

 

 

32002R1241

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1241/2002 на Комисията от 10 юли 2002 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero или Queso de la Palma, маслиново масло екстра върджин Thrapsano, Turrón de Agramunt или Torró d'Agramunt)

174

2002

L 183

10

 

 

32002R1252

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1252/2002 на Комисията от 11 юли 2002 година за временно разрешаване на нова добавка към храните за животни (1)

177

2002

L 183

12

 

 

32002R1253

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1253/2002 на Комисията от 11 юли 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 800/1999 за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти

179

2002

L 184

7

 

 

32002R1272

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1272/2002 на Комисията от 12 юли 2002 година за изменение на кодовете и описанията на някои продукти, изброени в приложението към Регламент (ЕИО) № 827/68 на Съвета относно общата организация на пазарите на някои продукти, изброени в приложение II към Договора

189

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top