EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:140:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 140, 30. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 140
45. vuosikerta
30. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 27 päivältä toukokuuta 2002, rahoitustuen antamisesta kansainväliselle neuvotteluprosessille, joka tähtää ballististen ohjusten leviämistä estävien kansainvälisten käytännesääntöjen hyväksymiseen 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 889/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (1) 2
Komission asetus (EY) N:o 890/2002, annettu 29 päivänä toukokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 891/2002, annettu 29 päivänä toukokuuta 2002, tiettyjen ohjeellisten määrien ja toimijakohtaisten enimmäismäärien vahvistamisesta banaanien tuontia yhteisöön koskevien todistusten myöntämiseksi tariffikiintiöissä vuoden 2002 kolmanneksi vuosineljännekseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 892/2002, annettu 29 päivänä toukokuuta 2002, jalostukseen tarkoitettujen persikoiden ja päärynöiden tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2002/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 mukaisesti 9
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa 10
Neuvoston lausuma 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/407/EC
*EU—Tˇsekin tasavalta-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2002, yleisistä ehdoista, jotka koskevat Tˇsekin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin 23
Komissio
2002/408/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2002, Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1642) 25
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
308/2000/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 308/2000/KOL, tehty 30 päivänä lokakuuta 2001, ETA:n valtiontukisääntöjen soveltamista valtiontukeen ja riskipääomaan koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta ja valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 29. kerran 27

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 163/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan glyfosaatin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 368/98 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta tai Taiwanista tapahtuvaa glyfosaatin tuontia, riippumatta siitä, onko se ilmoitettu tullille Malesiasta tai Taiwanista peräisin olevana, sekä yhtä malesialaista ja yhtä taiwanilaista vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevan tutkimuksen päättämisestä (EYVL L 30, 31.1.2002) 38
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 311/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Hongkongista ja Korean tasavallasta peräisin olevien magneettilevyjen (3,5 tuuman levykkeiden) tuonnissa (EYVL L 50, 21.2.2002) 38
Oikaistaan teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja Eurooppa-sopimukseen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisestä assosioinnista (PECA) (EYVL L 135, 17.5.2001) 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top