EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(03)

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 185, 25.6.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 185/10


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2011/C 185/05

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

SUSINA DI DRO

EG-nr: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Susina di Dro”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.6.

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig:

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Susina di Dro” avser att skydda den färska frukten från den lokala kultursorten ”Prugna di Dro”, som vanligen benämns ”Susina di Dro”.

När de färska frukterna saluförs ska de vara hela, se färska och friska ut, vara rena och fria från främmande substanser och lukter, ha en något utdragen oval form och ett kompakt fruktkött samt vara täckta av en karakteristisk vitaktig dagg.

Den typiska färgen på de färska frukterna kan beskrivas enligt följande:

Skinnet är rödviolett till mörkt blåviolett, med en hinna av vit dagg, ibland med små grönaktiga fläckar.

Fruktköttet är gult eller gröngult.

Kemiska egenskaper:

 

Socker – minsta värde vid skörd 9,0 °Bx

 

Polyfenoler – minsta värde 900 mg/kg

När det gäller de organoleptiska egenskaperna utmärker sig ”Susina di Dro” genom en delikat, mjuk, syrlig och aromatisk smak, liksom genom en angenäm, fyllig konsistens.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Faserna produktion, rengöring och förpackning måste äga rum inom det geografiska område som definieras i punkt 4, för att undvika att frukterna skadas eller att mögel uppstår. En snabbt avslutad produktionskedja gör dessutom att den karakteristiska daggen som täcker frukterna bevaras bättre.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Frukter med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Susina di Dro” ska förpackas i enlighet med gällande lagstiftning. Alla typer av förpackningar ska vara tillslutna med nät, skyddsfilm eller lock.

3.7   Särskilda regler för märkning:

SUB-beteckningen ”Susina di Dro” ska framgå på förpackningarna liksom den logotyp som beskrivs nedan. Logotypen är utformad som ett stiliserat violett plommon med gröna blad, med påskriften ”SUSINA DI DRO DOP” i mitten av plommonet och ”DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA” längs kanten, med vita bokstäver.

Logotyp:

Image

Det är förbjudet att utöver beteckningen ange ursprungsuppgifter som inte är uttryckligen föreskrivna och att lägga till kompletterande uppgifter som kan vilseleda konsumenten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Området där den skyddade ursprungsbeteckningen ”Susina di Dro” produceras omfattar följande kommuner i den autonoma provinsen Trento: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Fiavè, Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano och Trento, varav den sistnämnda begränsas till delarna Cadine, Sopramonte, Sant’Anna, Vigolo Baselga och Baselga del Bondone.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Området där ”Susina di Dro” produceras kännetecknas av specifika klimatförhållanden som hänger samman med närheten till Gardasjön. Trots att området ligger mitt i Alperna, är klimatet mycket milt och årsmedeltemperaturen ligger på 12,4 °C. Regionen får också mycket solljus, då himlen nästan alltid är klar. I genomsnitt har man 10 soltimmar per dygn, alltså totalt 36 000 sekunders ackumulerat solljus (medelvärde för den 21 juni varje år). Även under vintermånaderna, då vädret i de italienska föralperna liksom i Central- och Östeuropa normalt kännetecknas av kraftig molnighet, har man i detta område mellan 100 och 120 soltimmar i månaden, alltså minst 3–4 soltimmar per dag. Detta fenomen beror främst på vindarnas mönster, med en växling mellan vindar uppifrån dalarna och de så kallade Òra del Garda-vindarna nedifrån Gardasjön. Òra del Garda är en ljum vind som inte bara för med sig klart väder. Vintertid motverkar den också de kyliga vindarna från norr och sommartid mildrar den de högsta eftermiddagstemperaturerna som annars skulle försämra fruktens fenolhalt och sockerinnehåll. Vintrarna är följaktligen mycket milda i området där ”Susina di Dro” produceras, samtidigt som det under somrarna endast undantagsvis förekommer perioder av torka eller extrem värme. Dessa klimategenskaper samverkar med en mycket gynnsam jordmån i markområdet som ur geologisk synpunkt består av havssediment. I praktiskt taget hela området utmärker sig jordarna genom en lätt alkalisk reaktion, vilket gynnar tillgången på och dynamiken för mineralämnen, i synnerhet upptaget av fosfor, kalcium och magnesium.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Susina di Dro” är en inhemsk kultursort som odlas sedan lång tid tillbaka i dalgången längs floden Sarca, där den stabiliserats genetiskt.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Susina di Dro” har ett högt anseende framför allt beroende på halten av polyfenoler. Polyfenolerna har en avgörande inverkan på fruktens organoleptiska egenskaper, färg och smak. De gör även frukten intressant ur farmakologisk synpunkt.

Frukterna kännetecknas också av en minimal sockerhalt som ger denna lokala ekotyp dess karaktäristiska, söta och syrliga smak.

Fruktens specifika egenskaper i fråga om halterna av polyfenoler och socker har påvisats i flera olika publicerade studier sedan 1975. Dessa uppgifter tillsammans med en rad karaktäriseringsstudier på senare tid visar att kvaliteterna hos ”Susina di Dro” är erkända sedan länge och än i dag kan bekräftas.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Den lokala kultursorten ”Prugna di Dro” har förädlats fram under sekler baserat på kunskaperna hos jordbrukarna i produktionsområdet. Nya plantor har odlats fram huvudsakligen från frön och rotskott under fortlöpande kontroll och med en strävan efter genetisk förbättring genom massurval grundad på observation av fenotypiska drag med koppling framför allt till odlingsproduktivitet och frukternas organoleptiska egenskaper.

Utvecklingen och lagringen av polyfenoler och socker i ”Susina di Dro” SUB har ett nära samband med klimatet i produktionsområdet och särskilt den stora mängden solljus som plantorna får och som även inverkar på temperaturen i området. Dessa klimatfaktorer spelar en viktig roll för nivån och rytmen på enzymaktiviteten i fenolmetabolismen och fotosyntesens mekanismer, vilka är avgörande för lagringen av kolhydrater och därmed socker.

Dessa biologiska fenomen är kopplade till de särskilt gynnsamma miljöförhållandena i produktionsområdet, som hänger samman med en modererande inverkan från Italiens största sjö, Gardasjön, och vindarna därifrån. Den karaktäristiska vinden Òra del Garda, som när den blåser på eftermiddagen håller himlen klar och mildrar de högsta temperaturerna sommartid, spelar en särskilt stor roll.

Lagringen i skalet av antocyaner, de färgämnen som ger plommonet dess blåvioletta färg, beror i hög grad på mängden solljus som når frukterna, medan sockerhalten hänger samman med de lokala temperaturerna som, genom att de mildras av vindarna, inte utsätter odlingarna för stress.

Ur socioekonomisk synpunkt spelar odlingen av ”Susina di Dro” SUB också en mycket viktig roll i det berörda produktionsområdet, jämförbar med vin- och äppelodling.

Plommonodlingen är i själva verket starkt kulturellt förankrad i denna region sedan flera århundraden, vilket omnämnandena i de 42 avsnitten av kodexen för Sarcaslätten (Carte di Regola del Piano del Sarca) från 1284 vittnar om.

På senare tid har människor i hela Sarcadalen, där det alltid har funnits en medvetenhet och en strävan efter att på bästa sätt ta till vara den mycket uppskattade och specifika kvaliteten hos ”Susina di Dro” SUB, tagit gemensamma initiativ på kulturområdet som lett till synergieffekter inom turism-, jordbruks- och livsmedelsnäringen. Ett av de viktigaste initiativen är Settimana del Prugno Fiorito di Dro (veckan då plommonträden blommar i Dro) ett evenemang som organiserats varje år sedan början av 1970-talet, och som sedermera har övergått i den nutida festivalen i augusti Dro: il tempo delle prugne (Dro: plommonens tid).

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

De italienska myndigheterna har inlett det nationella förfarandet för invändningar genom att offentliggöra ansökan om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Susina di Dro” i Republiken Italiens officiella tidning Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 100 av den 2 maj 2009.

Den konsoliderade versionen av produktspecifikationen kan konsulteras på följande webbplats:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

eller

via webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (http://www.politicheagricole.it). Klicka på fliken ”Prodotti di Qualità” (till vänster på skärmen) och sedan på rubriken ”Disciplinari di produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]”.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top