EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 av den 7 april 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 när det gäller antalet permanenta vetenskapliga paneler inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras namn

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 575/2006

av den 7 april 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 när det gäller antalet permanenta vetenskapliga paneler inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras namn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 28.4 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Växtskydd är av största vikt för säkerheten i livsmedelskedjan, och den senaste tidens utveckling har föranlett ett ökande antal vetenskapliga utvärderingar av växtskyddsriskerna.

(2)

Den expertis som för närvarande finns i den vetenskapliga panel inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som avger yttranden om växtskydd, växtskyddsmedel och restsubstanser av dem innebär att det bara punktvis och i begränsad omfattning kan genomföras vetenskapliga utvärderingar på området för växtskydd. För att svara mot den ökande efterfrågan på vetenskapliga yttranden inom området för växtskydd har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet gjort en formell ansökan om att få inrätta en ny permanent vetenskaplig panel innehållande experter inom olika områden rörande växtskydd, t.ex. entomologi, mykologi, virologi, bakteriologi, botanik, agronomi, växtkarantän och växtsjukdomars epidemiologi.

(3)

För att ta hänsyn till inrättandet av ytterligare en vetenskaplig panel rörande växtskydd bör man ändra namnet ”Panelen för växtskydd, växtskyddsmedel och restsubstanser av dem”.

(4)

Förordning (EG) nr 178/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 28.4 i förordning (EG) nr 178/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt c skall ersättas med följande:

”c)

Panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem.”

2.

Följande punkt i skall läggas till:

”i)

Panelen för växtskydd.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).


Top