EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Komission asetus (EY) N:o 575/2006, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien pysyvien tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 575/2006,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien pysyvien tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvien terveyden suojelu on olennainen tekijä elintarvikeketjun turvallisuudessa, ja viime aikoina tapahtunut kehitys edellyttää kasvinsuojelutoimenpiteiden riskejä koskevien tieteellisten arviointien lisäämistä.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kasviensuojelua, kasvinsuojeluaineita ja kasvinsuojeluaineiden jäämiä koskevista lausunnoista vastaavan tieteellisen lautakunnan asiantuntemus ei riitä kuin satunnaisesti ja rajoitetusti kasvinsuojelualan tieteellisten lausuntojen tekemiseen. Kasvien terveyttä koskevien lausuntopyyntöjen lisääntyneen määrän vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on toimittanut komissiolle virallisen pyynnön perustaa uusi pysyvä tieteellinen lautakunta, jossa yhdistyisi laaja-alainen kasvinsuojelualan asiantuntemus, esimerkiksi entomologian, mykologian, virologian, bakteriologian, kasvitieteen, agronomian sekä kasvikaranteenin ja kasvitautien epidemiologian alalta.

(3)

Uuden kasvien terveyttä koskevan tieteellisen lautakunnan perustamisen vuoksi nimi ”kasvien terveyttä, kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta” on muutettava.

(4)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 178/2002 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 28 artiklan 4 kohta seuraavasti:

1)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta;”;

2)

lisätään i alakohta seuraavasti:

”i)

kasvien terveyttä käsittelevä lautakunta.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).


Top