EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Nariadenie Komisie (ES) č. 575/2006 zo 7. apríla 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s počtom a názvami stálych vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 100/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 575/2006

zo 7. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s počtom a názvami stálych vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 28 ods. 4,

keďže:

(1)

Ochrana zdravia rastlín je základným faktorom bezpečnosti potravinového reťazca a najnovší vývoj poukazuje na narastajúci počet odborných hodnotení rizík pre zdravotný stav rastlín.

(2)

V súčasnosti dostupné expertízy vedeckej skupiny Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý je zodpovedný za poskytovanie stanovísk k zdravotnému stavu rastlín, výrobkom na ochranu rastlín a ich rezíduám, umožňujú vypracovávať odborné hodnotenia v oblasti zdravia rastlín len v obmedzenej miere od prípadu k prípadu. Na základe toho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín požiadal Komisiu o zriadenie novej stálej vedeckej pracovnej skupiny, ktorá bude združovať široký okruh expertízy v rôznych oblastiach súvisiacich so zdravotným stavom rastlín, ako sú entomológia, mykológia, virológia, bakteriológia, botanika, agronómia, rastlinná karanténa a epidemiológia rastlinných chorôb, aby bolo možné zvládať narastajúci počet žiadostí o odborné stanoviská v oblasti zdravotného stavu rastlín.

(3)

Výsledkom vytvorenia ďalšej vedeckej pracovnej skupiny pre zdravotný stav rastlín je potreba zmeniť názov skupiny „pracovná skupina pre zdravotný stav rastlín, výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá“.

(4)

Nariadenie (ES) č. 178/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 28 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

písmeno c) sa nahrádza týmto:

„c)

pracovná skupina pre výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá;“

2.

dopĺňa sa nové písmeno i):

„i)

pracovná skupina pre zdravotný stav rastlín.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).


Top