Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 085, 22 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.085.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 85

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
22 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 085/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 78, 15.3.2014

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 085/02

Mål C-292/11 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Överklagande — Verkställighet av en dom i vilken domstolen har konstaterat ett fördragsbrott — Löpande vite — Krav på betalning — Den nationella lagstiftning som låg till grund för fördragsbrottet har upphävts — Kommissionens bedömning av de åtgärder som medlemsstaten vidtagit för att följa domstolens dom — Gränser — Fördelning av behörighet mellan domstolen och tribunalen)

2

2014/C 085/03

Mål C-67/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 16 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2002/91/EG — Byggnaders energiprestanda — Artiklarna 3, 7 och 8 — Ofullständigt införlivande)

2

2014/C 085/04

Mål C-176/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT m.fl. (Socialpolitik — Direktiv 2002/14/EG — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 27 — Vissa tröskelvärden för antalet anställda som villkor för inrättande av organ som företräder arbetstagarna — Beräkning av tröskelvärdena — Nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten — Den nationella domstolens uppgift)

3

2014/C 085/05

Mål C-226/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Oviedo — Spanien) — Constructora Principado S.A. mot José Ignacio Menéndez Álvarez (Direktiv 93/13/EEG — Konsumentavtal — Avtal om fastighetsköp — Oskäliga avtalsvillkor — Bedömningskriterier)

3

2014/C 085/06

Mål C-270/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 januari 2014 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Förordning (EU) nr 236/2012 — Blankning och vissa aspekter av kreditswappar — Artikel 28 — Giltighet — Rättslig grund — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter att ingripa under exceptionella omständigheter)

4

2014/C 085/07

Mål C-300/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte mot Ibero Tours GmbH (Mervärdesskatt — Resebyråers transaktioner — Rabatter till resande — Bestämning av beskattningsunderlaget för tjänster som tillhandahålls genom en förmedlingsverksamhet)

4

2014/C 085/08

Mål C-328/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Ralf Schmid (i egenskap av förvaltare för Aletta Zimmermanns konkursbo) mot Lilly Hertel (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Insolvensförfaranden — Återvinningstalan grundad på insolvens — Svarande med hemvist i ett tredjeland — Behörighet för domstolen i den medlemsstat där platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns)

5

2014/C 085/09

Mål C-371/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Tivoli — Italien) — Enrico Petillo och Carlo Petillo mot Unipol (Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiven 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG och 2009/103/EEG — Trafikolycka — Immateriell skada — Ersättning — Nationella bestämmelser om införande av särskilda beräkningsmetoder för trafikolyckor vilka är mindre fördelaktiga för de skadelidande än de beräkningsmetoder som föreskrivs för civilrättsligt skadeståndsansvar i allmänhet — Fråga huruvida de nationella bestämmelserna är förenliga med direktiven)

5

2014/C 085/10

Mål C-378/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade konungariket) — Nnamdi Onuekwere mot Secretary of State for the Home Department (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 16.2 och 16.3 — Permanent uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare — Beaktande av perioder under vilka tredjelandsmedborgare avtjänat fängelsestraff)

6

2014/C 085/11

Mål C-400/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade kungariket) — Secretary of State for the Home Department mot M.G. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 28.3 a — Skydd mot utvisning — Sätt att beräkna tioårsperioden — Beaktande av perioder under vilka den berörda personen avtjänat fängelsestraff)

7

2014/C 085/12

Mål C-423/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Sverige) — Flora May Reyes mot Migrationsverket (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Huruvida en tredjelandsmedborgare, som är släkting i rakt nedstigande led till en person som har uppehållsrätt i en medlemsstat, har uppehållsrätt i denna medlemsstat — Rekvisitet ”beroende för sin försörjning”)

7

2014/C 085/13

Mål C-429/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck — Österrike) — Siegfried Pohl mot ÖBB-Infrastruktur AG (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 45 FEUF — Direktiv 2000/78/EG — Särbehandling på grund av ålder — Fastställande av referensdatum för uppflyttning till en högre lönegrad — Preskriptionstid — Effektivitetsprincipen)

8

2014/C 085/14

Mål C-481/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) — UAB ”Juvelta” mot VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai” (Fri rörlighet för varor — Artikel 34 FEUF — Kvantitativa importrestriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — Saluföring av ädelmetallarbeten — Kontrollstämpel — Krav enligt importmedlemsstatens lagstiftning)

9

2014/C 085/15

Mål C-558/12 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 januari 2014 — Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller) mot riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket WESTERN GOLD — Invändning från innehavaren av nationella ordmärken samt internationellt ordmärke och gemenskapsordmärke WeserGold, Wesergold och WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Mål C-45/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Andreas Kainz mot Pantherwerke AG (Begäran om förhandsavgörande — Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister — Vara som tillverkats i en medlemsstat och sålts i en annan medlemsstat — Tolkningen av begreppet ”ort där skadan inträffade eller kan inträffa” — Ort där den skadevållande händelsen inträffade)

10

2014/C 085/17

Mål C-371/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Sibiu (Rumänien) den 2 juli 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL mot Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Mål C-654/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 10 december 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Mål C-656/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 12 december 2013 — L mot M, R och K

11

2014/C 085/20

Mål C-658/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hannover (Tyskland) den 12 december 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner mot TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Mål C-665/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 16 december 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Mål C-666/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16 december 2013 — Rohm Semiconductor GmbH mot Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Mål C-668/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 16 december 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani mot Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Mål C-669/13 P: Överklagande ingett den 16 december 2013 av Mundipharma GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 oktober 2013 i mål T-328/12, Mundipharma GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

13

2014/C 085/25

Mål C-672/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ungern) den 17 december 2013 — OTP Bank Nyrt. mot Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Mål C-680/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Frankfurt am Main (Tyskland) den 20 december 2013 — Condor Flugdienst GmbH mot Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Mål C-684/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 23 december 2013 — Johannes Demmer mot Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Mål C-691/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 oktober 2013 — Les Laboratoires Servier SA mot Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Mål C-5/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 januari 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH mot Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Mål C-25/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl.

17

2014/C 085/31

Mål C-26/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT m.fl.

17

2014/C 085/32

Mål C-29/14: Talan väckt den 21 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

17

2014/C 085/33

Mål C-36/14: Talan väckt den 24 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

18

 

Tribunalen

2014/C 085/34

Mål T-642/13: Talan väckt den 2 december 2013 — Wolverine International mot harmoniseringsbyrån — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Mål T-678/13: Talan väckt den 13 december 2013 — AEMN mot parlamentet

20

2014/C 085/36

Mål T-679/13: Talan väckt den 16 december 2013 — AEMN mot parlamentet

21

2014/C 085/37

Mål T-689/13: Talan väckt den 20 december 2013 — Bilbaina de Alquitranes m.fl. mot kommissionen

21

2014/C 085/38

Mål T-27/14: Talan väckt den 10 januari 2014 — Republiken Tjeckien mot kommissionen

22

2014/C 085/39

Mål T-30/14: Talan väckt den 13 januari 2014 — Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Mål T-79/14: Talan väckt den 5 februari 2014 — Secop mot kommissionen

23

 

Personaldomstolen

2014/C 085/41

Mål F-65/12: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 februari 2014 — Armani mot kommissionen (Personalmål — Lön — Familjetillägg — Rätt till barntillägg — Underhållsberättigat barn — Barn till sökandens maka)

25

2014/C 085/42

Mål F-73/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär — Reform av EIB:s system för löner och löneökningar)

25

2014/C 085/43

Mål F-83/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär — Lön — Reform av EIB:s tilläggssystem)

26

2014/C 085/44

Mål F-97/13: Talan väckt den 20 december 2013 — ZZ mot FRA

26

2014/C 085/45

Mål F-112/13: Talan väckt den 27 november 2013 — ZZ mot ENISA

26

2014/C 085/46

Mål F-3/14: Talan väckt den 10 januari 2014 — ZZ mot Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

27

2014/C 085/47

Mål F-5/14: Talan väckt den 17 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

27

2014/C 085/48

Mål F-6/14: Talan väckt den 28 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

28

2014/C 085/49

Mål F-7/14: Talan väckt den 29 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

28

2014/C 085/50

Mål F-8/14: Talan väckt den 31 januari 2014 — ZZ mot EIB

28


SV

 

Top