Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 085, 22. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.085.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 85

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
22. marca 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 085/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 78, 15.3.2014

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 085/02

Vec C-292/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. januára 2014 — Európska komisia/Portugalská republika (Odvolanie — Výkon rozsudku Súdneho dvora, ktorým sa rozhodlo o nesplnení povinnosti — Penále — Žiadosť o vyplatenie — Zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá je dôvodom nesplnenia povinnosti — Posúdenie opatrení, ktoré prijal členský štát na vykonanie rozsudku Súdneho dvora, zo strany Komisie — Hranice — Rozdelenie právomocí medzi Súdny dvor a Všeobecný súd)

2

2014/C 085/03

Vec C-67/12: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 16. januára 2014 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/91/ES — Energetická hospodárnosť budov — Články 3, 7 a 8 — Neúplné prebratie)

2

2014/C 085/04

Vec C-176/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Francúzsko) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT a i. (Sociálna politika — Smernica 2002/14/ES — Charta základných práv Európskej únie — Článok 27 — Podmienenie zriadenia orgánov zastupujúcich zamestnancov prahovým hodnotám určitého počtu zamestnancov — Výpočet limitu — Vnútroštátna právna úprava, ktorá je v rozpore s právom Únie — Úloha vnútroštátneho súdu)

3

2014/C 085/05

Vec C-226/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Oviedo — Španielsko) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez (Smernica 93/13/EHS — Spotrebiteľské zmluvy — Zmluva o prevode nehnuteľnosti — Nekalé podmienky — Kritériá posúdenia)

3

2014/C 085/06

Vec C-270/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. januára 2014 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie [Nariadenie (EÚ) č. 236/2012 — Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie — Článok 28 — Platnosť — Právny základ — Intervenčné právomoci zverené Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy za výnimočných okolností]

4

2014/C 085/07

Vec C-300/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH (Daň z pridanej hodnoty — Služby cestovných kancelárií — Poskytnutie zliav cestujúcim — Určenie základu dane v prípade plnení spočívajúcich v službách poskytovaných v rámci činnosti sprostredkovateľa)

4

2014/C 085/08

Vec C-328/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Ralph Schmid (konajúci ako konkurzný správca majetku Aletty Zimmermannovej)/Lilly Hertelová [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Odporovacia žaloba podaná v konkurznom konaní — Žalovaný s bydliskom v tretej krajine — Právomoc súdu členského štátu, v ktorom sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka]

5

2014/C 085/09

Vec C-371/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 23. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli — Taliansko) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol (Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2009/103/EHS — Dopravná nehoda — Nemajetková ujma — Náhrada škody — Vnútroštátne ustanovenia stanovujúce spôsoby výpočtu pri dopravných nehodách, ktoré sú pre poškodených menej výhodné než spôsoby výpočtu upravené vo všeobecnom režime zodpovednosti za škodu — Zlučiteľnosť s týmito smernicami)

5

2014/C 085/10

Vec C-378/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. januára 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londýn — Spojené kráľovstvo] — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for Home Department (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/38/ES — Článok 16 ods. 2 a 3 — Právo na trvalý pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie — Zohľadnenie období pobytu, ktoré títo štátni príslušníci strávili vo väzení)

6

2014/C 085/11

Vec C-400/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. januára 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londýn — Sojené kráľovstvo] — Secretary of State for the Home Departement/M. G. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/38/ES — Článok 28 ods. 3 písm. a) — Ochrana proti vyhosteniu — Spôsob výpočtu obdobia desiatich rokov — Zohľadnenie období výkonu trestu odňatia slobody)

7

2014/C 085/12

Vec C-423/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Švédsko) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/38/ES — Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov — Právo štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý je priamym potomkom osoby s právom na pobyt v členskom štáte, na pobyt v tomto členskom štáte — Pojem „závislá“ osoba)

7

2014/C 085/13

Vec C-429/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck — Rakúsko) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Článok 21 Charty základných práv Európskej únie — Článok 45 ZFEÚ — Smernica 2000/78/ES — Rozdielne zaobchádzanie na základe veku — Určenie rozhodného dňa na účely platového postupu — Premlčacia lehota — Zásada efektivity)

8

2014/C 085/14

Vec C-481/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — UAB „Juvelta“/VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ (Voľný pohyb tovaru — Článok 34 ZFEÚ — Množstevné obmedzenia dovozu — Opatrenia s rovnocenným účinkom — Uvádzanie výrobkov z drahých kovov na trh — Puncová značka — Požiadavky uložené právnou úpravou členského štátu dovozu)

9

2014/C 085/15

Vec C-558/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. januára 2014 — Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné zámky a vzory) (ÚHVT)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (predtým Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka WESTERN GOLD — Námietka majiteľa národných slovných ochranných známok, medzinárodnej slovnej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky Spoločenstva WeserGold, Wesergold a WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Vec C-45/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Zodpovednosť za chybný výrobok — Výrobok vyrábaný v jednom členskom štáte a predávaný v inom členskom štáte — Výklad pojmu „miesto, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok z mimozmluvnej zodpovednosti“ — Miesto, kde došlo k príčinnej udalosti]

10

2014/C 085/17

Vec C-371/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu (Rumunsko) 2. júla 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Vec C-654/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 10. decembra 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Vec C-656/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 12. decembra 2013 — L/M, R a K

11

2014/C 085/20

Vec C-658/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 12. decembra 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Vec C-665/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) 16. decembra 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Vec C-666/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. decembra 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Vec C-668/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) 16. decembra 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Vec C-669/13 P: Odvolanie podané 16. decembra 2013: Mundipharma GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. októbra 2013 vo veci T-328/12, Mundipharma GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

13

2014/C 085/25

Vec C-672/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Maďarsko) 17. decembra 2013 — OTP Bank Nyrt./Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Vec C-680/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 20. decembra 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Vec C-684/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 23. decembra 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Vec C-691/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 22. októbra 2013 — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Vec C-5/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. januára 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Vec C-25/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 20. januára 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) a i.

17

2014/C 085/31

Vec C-26/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 20. januára 2014 — Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT a i.

17

2014/C 085/32

Vec C-29/14: Žaloba podaná 21. januára 2014 — Európska komisia/Poľská republika

17

2014/C 085/33

Vec C-36/14: Žaloba podaná 24. januára 2014 — Európska komisia/Poľská republika

18

 

Všeobecný súd

2014/C 085/34

Vec T-642/13: Žaloba podaná 2. decembra 2013 — Wolverine International/ÚHVT — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Vec T-678/13: Žaloba podaná 13. decembra 2013 — AEMN/Parlament

20

2014/C 085/36

Vec T-679/13: Žaloba podaná 16. decembra 2013 — AEMN/Parlament

21

2014/C 085/37

Vec T-689/13: Žaloba podaná 20. decembra 2013 — Bilbaina de Alquitranes a iní/Komisia

21

2014/C 085/38

Vec T-27/14: Žaloba podaná 10. januára 2014 — Česká republika/Komisia

22

2014/C 085/39

Vec T-30/14: Žaloba podaná 13. januára 2014 — Laverana/ÚHVT (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Vec T-79/14: Žaloba podaná 5. februára 2014 — Secop/Komisia

23

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 085/41

Vec F-65/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. februára 2014 — Armani/Komisia (Verejná služba — Odmeňovanie — Rodinné prídavky — Nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa — Nezaopatrené dieťa — Dieťa manželky žalobcu)

25

2014/C 085/42

Vec F-73/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. februára 2014 — Bodson a i./EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu — Reforma systému odmeňovania a platového postupu v EIB)

25

2014/C 085/43

Vec F-83/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. februára 2014 — Bodson a i./EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Zmluvná povaha pracovnoprávneho vzťahu — Odmeňovanie — Reforma prémiového systému EIB)

26

2014/C 085/44

Vec F-97/13: Žaloba podaná 20. decembra 2013 — ZZ/FRA

26

2014/C 085/45

Vec F-112/13: Žaloba podaná 27. novembra 2013 — ZZ/ENISA

26

2014/C 085/46

Vec F-3/14: Žaloba podaná 10. januára 2014 — ZZ/European Aviation Safety Agency (EASA)

27

2014/C 085/47

Vec F-5/14: Žaloba podaná 17. januára 2014 — ZZ/Komisia

27

2014/C 085/48

Vec F-6/14: Žaloba podaná 28. januára 2014 — ZZ/Komisia

28

2014/C 085/49

Vec F-7/14: Žaloba podaná 29. januára 2014 — ZZ/Komisia

28

2014/C 085/50

Vec F-8/14: Žaloba podaná 31. januára 2014 — ZZ/EIB

28


SK

 

Top