Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 085, 22. březen 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.085.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 85

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
22. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 085/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 78, 15.3.2014

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 085/02

Věc C-292/11 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. ledna 2014 — Evropská komise v. Portugalská republika („Kasační opravný prostředek — Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora, kterým bylo určeno nesplnění povinnosti — Penále — Žádost o zaplacení — Zrušení vnitrostátních právních předpisů zakládajících nesplnění povinnosti — Posouzení opatření přijatých členským státem k vyhovění rozsudku Soudního dvora ze strany Komise — Meze — Rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a Tribunálem“)

2

2014/C 085/03

Věc C-67/12: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 16. ledna 2014 — Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/91/ES — Energetická náročnost budov — Články 3, 7 a 8 — Neúplné provedení“)

2

2014/C 085/04

Věc C-176/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Association de médiation sociale v. Union locale des syndicats CGT a další („Sociální politika — Směrnice 2002/14/ES — Listina základních práv Evropské unie — Článek 27 — Zřízení orgánů zastupujících zaměstnance vázané na určité prahové hodnoty pro počet zaměstnaných zaměstnanců — Stanovení prahových hodnot — Vnitrostátní právní úprava, která je v rozporu s unijním právem — Úloha vnitrostátního soudu“)

3

2014/C 085/05

Věc C-226/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Oviedo — Španělsko) — Constructora Principado S.A. v. José Ignacio Menéndez Álvarez („Směrnice 93/13/EHS — Spotřebitelské smlouvy — Smlouva o prodeji nemovitosti — Zneužívající klauzule — Kritéria pro posouzení“)

3

2014/C 085/06

Věc C-270/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 22. ledna 2014 — Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropský parlament, Rada Evropské unie („Nařízení (EU) č. 236/2012 — Prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání — Článek 28 — Platnost — Právní základ — Intervenční pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za výjimečných okolností“)

4

2014/C 085/07

Věc C-300/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte v. Ibero Tours GmbH („Daň z přidané hodnoty — Plnění uskutečňovaná cestovními kancelářemi — Poskytování slev zákazníkům — Určení základu daně u služeb poskytovaných v rámci zprostředkovatelské činnosti“)

4

2014/C 085/08

Věc C-328/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Ralph Schmid (správce podstaty v úpadkovém řízení na majetek Aletty Zimmermman) v. Lilly Hertel („Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Úpadkové řízení — Odpůrčí žaloba podaná v úpadkovém řízení — Žalovaný, který má bydliště ve třetím státě — Příslušnost soudu členského státu, ve kterém jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka“)

5

2014/C 085/09

Věc C-371/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 23. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Tivoli — Itálie) — Enrico Petillo, Carlo Petillo v. Unipol („Povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2009/103/EHS — Dopravní nehoda — Nemajetková újma — Náhrada škody — Vnitrostátní ustanovení, jimiž se pro dopravní nehody stanoví zvláštní pravidla pro výpočet, jež jsou méně příznivá než pravidla stanovená obecným režimem občanskoprávní odpovědnosti — Slučitelnost s těmito směrnicemi“)

5

2014/C 085/10

Věc C-378/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Spojené království) — Nnamdi Onuekwere v. Secretary of State for the Home Department („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/38/ES — Článek 16 odstavce 2 a 3 — Právo trvalého pobytu v případě státního příslušníka třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Unie — Zohlednění doby, kterou tento státní příslušník strávil ve výkonu trestu odnětí svobody“)

6

2014/C 085/11

Věc C-400/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Spojené království) — Secretary of State for the Home Department v. M. G. („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/38/ES — Článek 28 odst. 3 písm. a) — Ochrana proti vyhoštění — Způsob výpočtu doby deseti let — Zohlednění dob odnětí svobody“)

7

2014/C 085/12

Věc C-423/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Švédsko) — Flora May Reyes v. Migrationsverket („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/38/ES — Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států — Právo státního příslušníka třetího státu, který je potomkem v přímé linii osoby, která má právo pobytu v členském státě, pobývat v tomto členském státě — Pojem „vyživovaná“ osoba“)

7

2014/C 085/13

Věc C-429/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Innsbruck — Rakousko) — Siegfried Pohl v. ÖBB Infrastruktur AG („Řízení o předběžné otázce — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 21 Listiny základních práv Evropské unie — Článek 45 SFEU — Směrnice 2000/78/ES — Rozdílné zacházení na základě věku — Určení rozhodného dne pro postup na platové stupnici — Promlčecí lhůta — Zásada efektivity“)

8

2014/C 085/14

Věc C-481/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — UAB „Juvelta“ v. VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ („Volný pohyb zboží — Článek 34 SFEU — Množstevní omezení dovozu — Opatření s rovnocenným účinkem — Uvádění předmětů z drahých kovů na trh — Puncovní značka — Požadavky uložené právní úpravou členského státu dovozu“)

9

2014/C 085/15

Věc C-558/12 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. ledna 2014 — Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) v. riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (dříve Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka WESTERN GOLD — Námitky majitelky národních slovních ochranných známek, mezinárodní slovní ochranné známky a slovní ochranné známky Společenství WeserGold, Wesergold a WESERGOLD“)

9

2014/C 085/16

Věc C-45/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Andreas Kainz v. Pantherwerke AG („Řízení o předběžné otázce — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Odpovědnost za vadný výrobek — Zboží vyrobené v jednom členském státě a prodávané v jiném členském státě — Výklad pojmu „místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“ — Místo příčinné události“)

10

2014/C 085/17

Věc C-371/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Sibiu (Rumunsko) dne 2. července 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Věc C-654/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 10. prosince 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Věc C-656/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 12.12.2013 — L/M, R a K

11

2014/C 085/20

Věc C-658/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hannover (Německo) dne 12. prosince 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Věc C-665/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) dne 16. prosince 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Věc C-666/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. prosince 2013 — Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Věc C-668/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) dne 16. prosince 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani v. Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Věc C-669/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2013 společností Mundipharma GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. října 2013 ve věci T-328/12, Mundipharma GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

13

2014/C 085/25

Věc C-672/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Maďarsko) dne 17. prosince 2013 — OTP Bank Nyrt. v. Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Věc C-680/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 20. prosince 2013 — Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Věc C-684/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 23. prosince 2013 — Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Věc C-691/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. října 2013 — Les Laboratoires Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Věc C-5/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 7. ledna 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Věc C-25/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 20. ledna 2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) a další

17

2014/C 085/31

Věc C-26/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 20. ledna 2014 — Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT a další

17

2014/C 085/32

Věc C-29/14: Žaloba podaná dne 21. ledna 2014 — Evropská komise v. Polská republika

17

2014/C 085/33

Věc C-36/14: Žaloba podaná dne 24. ledna 2014 — Evropská komise v. Polská republika

18

 

Tribunál

2014/C 085/34

Věc T-642/13: Žaloba podaná dne 2. prosince 2013 — Wolverine International v. OHIM — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Věc T-678/13: Žaloba podaná dne 13. prosince 2013 — AEMN v. Parlament

20

2014/C 085/36

Věc T-679/13: Žaloba podaná dne 16. prosince 2013 — AENM v. Parlament

21

2014/C 085/37

Věc T-689/13: Žaloba podaná dne 20. prosince 2013 — Bilbaina de Alquitranes a další v. Komise

21

2014/C 085/38

Věc T-27/14: Žaloba podaná dne 10. ledna 2014 — Česká republika v. Komise

22

2014/C 085/39

Věc T-30/14: Žaloba podaná dne 13. ledna 2014 — Laverana v. OHIM (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Věc T-79/14: Žaloba podaná dne 5. února 2014 — Secop v. Komise

23

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 085/41

Věc F-65/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. února 2014 — Armani v. Komise („Veřejná služba — Plat — Rodinné přídavky — Nárok na přídavky na vyživované dítě — Vyživované dítě — Dítě manželky žalobce“)

25

2014/C 085/42

Věc F-73/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. února 2014 — Bodson a další v. EIB („Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Smluvní povaha pracovního vztahu — Reforma systému odměňování a platového postupu EIB“)

25

2014/C 085/43

Věc F-83/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. února 2014 — Bodson a další v. EIB („Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Smluvní povaha pracovního vztahu — Plat — Reforma systému prémií EIB“)

26

2014/C 085/44

Věc F-97/13: Žaloba podaná dne 20. prosince 2013 — ZZ v. FRA

26

2014/C 085/45

Věc F-112/13: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2013 — ZZ v. ENISA

26

2014/C 085/46

Věc F-3/14: Žaloba podaná dne 10. ledna 2014 — ZZ v. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

27

2014/C 085/47

Věc F-5/14: Žaloba podaná dne 17. ledna 2014 — ZZ v. Komise

27

2014/C 085/48

Věc F-6/14: Žaloba podaná dne 28. ledna 2014 — ZZ v. Komise

28

2014/C 085/49

Věc F-7/14: Žaloba podaná dne 29. ledna 2014 — ZZ v. Komise

28

2014/C 085/50

Věc F-8/14: Žaloba podaná dne 31. ledna 2014 — ZZ v. EIB

28


CS

 

Top