Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 085, 22 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.085.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 85

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
22 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 085/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 78, 15.3.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 085/02

Дело C-292/11 P: Решение на Съда (голям състав) от 15 януари 2014 г. — Европейска комисия/Португалска република (Обжалване — Изпълнение на решение на Съда, с което е установено неизпълнение на задължения — Периодична имуществена санкция — Искане за изплащане — Отмяна на националното законодателство, което е в основата на неизпълнението на задължения — Преценка на Комисията на приетите от държавата членка мерки в изпълнение на решението на Съда — Граници — Разпределяне на правомощията между Съда и Общия съд)

2

2014/C 085/03

Дело C-67/12: Решение на Съда (десети състав) от 16 януари 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2002/91/ЕО — Енергийни характеристики на сградите — Членове 3, 7 и 8 — Непълно транспониране)

2

2014/C 085/04

Дело C-176/12: Решение на Съда (голям състав) от 15 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT и др. (Социална политика — Директива 2002/14/ЕО — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 27 — Обуславяне на създаването на представителни за персонала органи от определен праг на наетите работници и служители — Изчисляване на прага — Национална правна уредба, противоречаща на правото на Съюза — Роля на националния съд)

3

2014/C 085/05

Дело C-226/12: Решение на Съда (първи състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Oviedo — Испания) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez (Директива 93/13/ЕИО — Потребителски договори — Договор за покупко-продажба на недвижим имот — Неравноправни клаузи — Критерии за преценка)

3

2014/C 085/06

Дело C-270/12: Решение на Съда (голям състав) от 22 януари 2014 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 236/2012 — Къси продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение — Член 28 — Валидност — Правно основание — Правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари за намеса при извънредни обстоятелства)

4

2014/C 085/07

Дело C-300/12: Решение на Съда (първи състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH (Данък върху добавената стойност — Сделки на туристически агенти — Предоставяне на отстъпки на пътуващите лица — Определяне на данъчната основа при доставки на услуги, извършвани в рамките на посредническа дейност)

4

2014/C 085/08

Дело C-328/12: Решение на Съда (първи състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Ralph Schmid (синдик в производството по несъстоятелност срещу Aletta Zimmermman)/Lilly Hertel (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Производство по несъстоятелност — Отменителен иск, предявен при производство по несъстоятелност — Местоживеене на ответника в трета страна — Компетентност на съда на държавата членка, в която се намира центърът на основните интереси на длъжника)

5

2014/C 085/09

Дело C-371/12: Решение на Съда (втори състав) от 23 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Tivoli — Италия) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol (Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 90/232/ЕИО и 2009/103/ЕО — Пътнотранспортно произшествие — Неимуществена вреда — Обезщетяване — Национални разпоредби, които установяват специални правила за изчисляване при пътнотранспортните произшествия, които правила са по-неблагоприятни за пострадалите лица от тези по общия режим на гражданската отговорност — Съвместимост с тези директиви)

5

2014/C 085/10

Дело C-378/12: Решение на Съда (втори състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Обединено кралство) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Член 16, параграфи 2 и 3 — Право на постоянно пребиваване на граждани на трети страни, членове на семейството на гражданин на Съюза — Отчитане на периодите на лишаване от свобода на тези граждани)

6

2014/C 085/11

Дело C-400/12: Решение на Съда (втори състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Обединеното кралство) — Secretary of State for the Home Department/M. G. (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Член 28, параграф 3, буква a) — Защита срещу експулсиране — Начин на изчисляване на десетгодишния период — Отчитане на периодите на лишаване от свобода)

7

2014/C 085/12

Дело C-423/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Швеция) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Право на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки — Право на пребиваване в държава членка на гражданин на трета държава, който е низходящ роднина на притежаващо право да пребивава в тази държава членка лице — Понятие за лице „на издръжка“)

7

2014/C 085/13

Дело C-429/12: Решение на Съда (втори състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Innsbruck — Австрия) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG (Преюдициално запитване — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Член 45 ДФЕС — Директива 2000/78/ЕО — Разлика в третирането на основание възраст — Определяне на референтната дата за целите на преминаването в по-горна група на заплащане — Давностен срок — Принцип на ефективност)

8

2014/C 085/14

Дело C-481/12: Решение на Съда (втори състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — UAB „Juvelta“/VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ (Свободно движение на стоки — Член 34 ДФЕС — Количествени ограничения върху вноса — Мерки с равностоен ефект — Търговия с изделия от благородни метали — Знак — Изисквания, наложени от правната уредба на държавата членка на вноса)

9

2014/C 085/15

Дело C-558/12 P: Решение на Съда (шести състав) от 23 януари 2014 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (по-рано Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка „WESTERN GOLD“ — Възражение на притежателя на националните словни марки, международната словна марка и словната марка на Общността „WeserGold“, „Wesergold“ и „WESERGOLD“)

9

2014/C 085/16

Дело C-45/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 януари 2014 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG (Преюдициално запитване — Компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Отговорност за дефектна стока — Стока, която е произведена в една държава членка и е продадена в друга държава членка — Тълкуване на понятието „място, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“ — Място на настъпване на събитието, причинило вредата)

10

2014/C 085/17

Дело C-371/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Sibiu (Румъния) на 2 юли 2013 г. — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Дело C-654/13: Преюдициално запитване, отправено от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария) на 10 декември 2013 г. — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Дело C-656/13: Преюдициално запитване, отправено от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република) на 12 декември 2013 г. — L/M, R и K

11

2014/C 085/20

Дело C-658/13: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hannover (Германия) на 12 декември 2013 г. — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Дело C-665/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Lisboa (Португалия) на 16 декември 2013 г. — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Дело C-666/13: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 16 декември 2013 г. — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Дело C-668/13: Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Suceava (Румъния) на 16 декември 2013 г. — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Дело C-669/13 P: Жалба, подадена на 16 декември 2013 г. от Mundipharma GmbH срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 16 октомври 2013 г. по дело T-328/12 — Mundipharma GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

13

2014/C 085/25

Дело C-672/13: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Унгария) на 17 декември 2013 г. — OTP Bank Nyrt./Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Дело C-680/13: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Frankfurt am Main (Германия) на 20 декември 2013 г. — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Дело C-684/13: Преюдициално запитване, отправено от Vestre Landsret (Дания) на 23 декември 2013 г. — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Дело C-691/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 22 октомври 2013 г. — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Дело C-5/14: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgerichts Hamburg (Германия) на 7 януари 2014 г. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Дело C-25/14: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (France) на 20 януари 2014 г. — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourime (SNRT) и др.

17

2014/C 085/31

Дело C-26/14: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 20 януари 2014 г. — Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT и др.

17

2014/C 085/32

Дело C-29/14: Иск, предявен на 21 януари 2014 г. — Европейска комисия/Република Полша

17

2014/C 085/33

Дело C-36/14: Иск, предявен на 24 януари 2014 г. — Европейска комисия/Република Полша

18

 

Общ съд

2014/C 085/34

Дело T-642/13: Жалба, подадена на 2 декември 2013 г. — Wolverine International/СХВП — BH Stores („cushe“)

20

2014/C 085/35

Дело T-678/13: Жалба, подадена на 13 декември 2013 г. — AEMN/Парламент

20

2014/C 085/36

Дело T-679/13: Жалба, подадена на 16 декември 2013 г. — AEMN/Парламент

21

2014/C 085/37

Дело T-689/13: Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — Bilbaina de Alquitranes и др./Комисия

21

2014/C 085/38

Дело T-27/14: Жалба, подадена на 10 януари 2014 г. — Чешка република/Комисия

22

2014/C 085/39

Дело T-30/14: Жалба, подадена на 13 януари 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Дело T-79/14: Жалба, подадена на 5 февруари 2014 г. — Secop/Комисия

23

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 085/41

Дело F-65/12: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 февруари 2014 г. — Armani/Комисия (Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Право на ползване на надбавки за дете на издръжка — Дете на издръжка — Дете на съпругата на жалбоподателя)

25

2014/C 085/42

Дело F-73/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 февруари 2014 г. — Bodson и др./ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Реформа на системата на заплащане и неговото увеличаване в ЕИБ)

25

2014/C 085/43

Дело F-83/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 февруари 2014 г. — Bodson и др./ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Възнаграждение — Реформа на премиалния режим на ЕИБ)

26

2014/C 085/44

Дело F-97/13: Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — ZZ/FRA

26

2014/C 085/45

Дело F-112/13: Жалба, подадена на 27 ноември 2013 г. — ZZ/ENISA

26

2014/C 085/46

Дело F-3/14: Жалба, подадена на 10 януари 2014 г. — ZZ/Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

27

2014/C 085/47

Дело F-5/14: Жалба, подадена на 17 януари 2014 г. — ZZ/Комисия

27

2014/C 085/48

Дело F-6/14: Жалба, подадена на 28 януари 2014 г. — ZZ/Комисия

28

2014/C 085/49

Дело F-7/14: Жалба, подадена на 29 януари 2014 г. — ZZ/Комисия

28

2014/C 085/50

Дело F-8/14: Жалба, подадена на 31 януари 2014 г. — ZZ/ЕИБ

28


BG

 

Top