Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 085, 22 Μάρτιος 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2014.085.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 85

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
22 Μαρτίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 085/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 78 της 15.3.2014

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2014/C 085/02

Υπόθεση C-292/11 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Ιανουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Αίτηση αναιρέσεως — Εκτέλεση αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία διαπιστώθηκε παράβαση — Χρηματική ποινή — Αίτημα πληρωμής — Κατάργηση της εθνικής νομοθεσίας η οποία συνιστά την παράβαση — Εκτίμηση εκ μέρους της Επιτροπής των μέτρων που έλαβε το κράτος μέλος προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου — Όρια — Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δικαστηρίου και Γενικού Δικαστηρίου)

2

2014/C 085/03

Υπόθεση C-67/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2002/91/ΕΚ — Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων — Άρθρα 3, 7 και 8 — Παράλειψη πλήρους μεταφοράς)

2

2014/C 085/04

Υπόθεση C-176/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Association de médiation sociale κατά Union locale des syndicats CGT κ.λπ. (Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2002/14/EK — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 27 — Συγκρότηση οργάνων εκπροσωπήσεως του προσωπικού η οποία υπόκειται σε ορισμένα κατώτατα όρια απασχολούμενων εργαζομένων — Υπολογισμός των κατωτάτων ορίων — Εθνική νομοθεσία αντιβαίνουσα στο δίκαιο της Ένωσης — Ρόλος του εθνικού δικαστή)

3

2014/C 085/05

Υπόθεση C-226/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Audiencia Provincial de Oviedo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Constructora Principado S.A. κατά José Ignacio Menéndez Álvarez (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές — Σύμβαση πωλήσεως ακινήτου — Καταχρηστικές ρήτρες — Κριτήρια εκτιμήσεως)

3

2014/C 085/06

Υπόθεση C-270/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 22ας Ιανουαρίου 2014 — Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός (ΕΕ) 236/2012 — Ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης — Άρθρο 28 — Κύρος — Νομική βάση — Εξουσίες παρεμβάσεως που απονέμονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε εξαιρετικές καταστάσεις]

4

2014/C 085/07

Υπόθεση C-300/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Düsseldorf-Mitte κατά Ibero Tours GmbH (Φόρος προστιθεμένης αξίας — Πράξεις των πρακτορείων ταξιδίων — Παροχή εκπτώσεως στους ταξιδιώτες — Προσδιορισμός της βάσεως επιβολής του φόρου όσον αφορά υπηρεσίες τις οποίες παρέχει μεσάζων)

4

2014/C 085/08

Υπόθεση C-328/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ralph Schmid (ως σύνδικος στη διαδικασία αφερεγγυότητας που κινήθηκε κατά των περιουσιακών στοιχείων της Aletta Zimmermman) κατά Lilly Hertel [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 — Διαδικασίες αφερεγγυότητας — Αγωγή πτωχευτικής ανακλήσεως στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας — Εναγόμενος που κατοικεί σε τρίτη χώρα — Δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη]

5

2014/C 085/09

Υπόθεση C-371/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 23ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Tribunale di Tivoli (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Enrico Petillo, Carlo Petillo κατά Unipol (Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 90/232/ΕΟΚ και 2009/103/ΕΟΚ — Τροχαίο ατύχημα — Μη υλική βλάβη — Αποζημίωση — Εθνικές διατάξεις που προβλέπουν ειδικό τρόπο υπολογισμού προκειμένου περί τροχαίων ατυχημάτων, λιγότερο ευνοϊκό για τα θύματα έναντι εκείνου τον οποίο προβλέπει το κοινό σύστημα αστικής ευθύνης — Συμφωνία προς τις οδηγίες αυτές)

5

2014/C 085/10

Υπόθεση C-378/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nnamdi Onuekwere κατά Secretary of State for the Home Department (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3 — Δικαίωμα μόνιμης διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης — Συνυπολογισμός των περιόδων φυλακίσεως των υπηκόων αυτών)

6

2014/C 085/11

Υπόθεση C-400/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Secretary of State for the Home Department κατά M. G. (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/38/EK — Άρθρο 28, παράγραφος 3, στοιχείο α' — Προστασία κατά της απελάσεως — Τρόπος υπολογισμού της δεκαετούς περιόδου — Συνυπολογισμός των περιόδων φυλακίσεως)

7

2014/C 085/12

Υπόθεση C-423/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Flora May Reyes κατά Migrationsverket (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών — Δικαίωμα διαμονής εντός κράτους μέλους ενός υπηκόου τρίτου κράτους, κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντος προσώπου έχοντος δικαίωμα διαμονής εντός του κράτους μέλους αυτού — Έννοια του «συντηρούμενου» προσώπου)

7

2014/C 085/13

Υπόθεση C-429/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Oberlandesgericht Innsbruck (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Siegfried Pohl κατά ÖBB Infrastruktur AG (Προδικαστική παραπομπή — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 45 ΣΛΕΕ — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας — Καθορισμός της ημερομηνίας αναφοράς για την εξέλιξη στη μισθολογική κλίμακα — Προθεσμία παραγραφής — Αρχή της αποτελεσματικότητας)

8

2014/C 085/14

Υπόθεση C-481/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — UAB «Juvelta» κατά VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai» (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Άρθρο 34 ΣΛΕΕ — Ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή — Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος — Εμπορία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα — Σφραγίδα — Απαιτήσεις που επιβάλλονται από ρύθμιση ισχύουσα στο κράτος μέλος εισαγωγής)

9

2014/C 085/15

Υπόθεση C-558/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 23ης Ιανουαρίου 2014 — Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) κατά riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (πρώην Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Αίτηση αναίρεσης — Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα WESTERN GOLD — Ανακοπή του δικαιούχου των εθνικών λεκτικών σημάτων, του διεθνούς και του κοινοτικού λεκτικού σήματος WeserGold, Wesergold και WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Υπόθεση C-45/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2014 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Andreas Kainz κατά Pantherwerke AG [Προδικαστική παραπομπή — Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος — Προϊόν που παρήχθη σε ένα κράτος μέλος και πωλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος — Ερμηνεία της έννοιας «τόπος όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός» — Τόπος όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζημίας γεγονός]

10

2014/C 085/17

Υπόθεση C-371/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunalul Sibiu (Ρουμανία) στις 2 Ιουλίου 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL κατά Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Υπόθεση C-654/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) στις 10 Δεκεμβρίου 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Υπόθεση C-656/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Nejvyšší soud České republiky (Τσεχική Δημοκρατία) στις 12 Δεκεμβρίου 2013 — L κατά M, R και K

11

2014/C 085/20

Υπόθεση C-658/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hannover (Γερμανία) στις 12 Δεκεμβρίου 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria Luise Spitzner κατά TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Υπόθεση C-665/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal do Trabalho de Lisboa (Πορτογαλία) στις 16 Δεκεμβρίου 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins κατά Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Υπόθεση C-666/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Finanzgerichts Düsseldorf (Γερμανία) στις 16 Δεκεμβρίου 2013 — Rohm Semiconductor GmbH κατά Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Υπόθεση C-668/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Suceava (Ρουμανία) στις 16 Δεκεμβρίου 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani κατά Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Υπόθεση C-669/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 η Mundipharma GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 16 Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση T-328/12, Mundipharma GmbH κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

13

2014/C 085/25

Υπόθεση C-672/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ουγγαρία) στις 17 Δεκεμβρίου 2013 — OTP Bank Nyrt. κατά Magyar Állam és Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Υπόθεση C-680/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 20 Δεκεμβρίου 2013 — Condor Flugdienst GmbH κατά Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Υπόθεση C-684/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vestre Landsret (Δανία) στις 23 Δεκεμβρίου 2013, Johannes Demmer κατά Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Υπόθεση C-691/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 22 Οκτωβρίου 2013 — Les Laboratoires Servier SA κατά Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Υπόθεση C-5/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) στις 7 Ιανουαρίου 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH κατά Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Υπόθεση C-25/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 20 Ιανουαρίου 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) κατά Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourime (SNRT) κ.λπ.

17

2014/C 085/31

Υπόθεση C-26/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 20 Ιανουαρίου 2014 — Beaudout Père et Fils SARL κατά Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT κ.λπ.

17

2014/C 085/32

Υπόθεση C-29/14: Προσφυγή της 21ης Ιανουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

17

2014/C 085/33

Υπόθεση C-36/14: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

18

 

Γενικό Δικαστήριο

2014/C 085/34

Υπόθεση T-642/13: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2013 — Wolverine International κατά ΓΕΕΑ — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Υπόθεση T-678/13: Προσφυγή της 13ης Δεκεμβρίου 2013 — AEMN κατά Κοινοβουλίου

20

2014/C 085/36

Υπόθεση T-679/13: Προσφυγή-αγωγή της 16ης Δεκεμβρίου 2013 — AEMN κατά Κοινοβουλίου

21

2014/C 085/37

Υπόθεση T-689/13: Προσφυγή της 20ής Δεκεμβρίου 2013 — Bilbaina de Alquitranes κ.λπ. κατά Επιτροπής

21

2014/C 085/38

Υπόθεση T-27/14: Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2014 — Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής

22

2014/C 085/39

Υπόθεση T-30/14: Προσφυγή της 13ης Ιανουαρίου 2014 — Laverana κατά ΓΕΕΑ (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Υπόθεση T-79/14: Προσφυγή της 5ης Φεβρουαρίου 2014 — Secop κατά Επιτροπής

23

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 085/41

Υπόθεση F-65/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 11ης Φεβρουαρίου 2014 — Armani κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Αποδοχές — Οικογενειακά επιδόματα — Δικαίωμα στο επίδομα συντηρουμένου τέκνου — Συντηρούμενο τέκνο — Τέκνο της συζύγου του προσφεύγοντος)

25

2014/C 085/42

Υπόθεση F-73/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2014 — Bodson κ.λπ. κατά ΕΤΕ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕ — Συμβατική φύση της εργασιακής σχέσεως — Μεταρρύθμιση του συστήματος αποδοχών και μισθολογικής αναπροσαρμογής της ΕΤΕ)

25

2014/C 085/43

Υπόθεση F-83/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2014 — Bodson κ.λπ. κατά ΕΤΕ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕ — Συμβατική φύση της εργασιακής σχέσεως — Αποδοχές — Μεταρρύθμιση του συστήματος πριμοδοτήσεων της ΕΤΕ)

26

2014/C 085/44

Υπόθεση F-97/13: Προσφυγή-αγωγή της 20ής Δεκεμβρίου 2013 — ZZ κατά Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26

2014/C 085/45

Υπόθεση F-112/13: Προσφυγή-αγωγή της 27ης Νοεμβρίου 2013 — ZZ κατά ENISA

26

2014/C 085/46

Υπόθεση F-3/14: Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2014 — ZZ κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

27

2014/C 085/47

Υπόθεση F-5/14: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Ιανουαρίου 2014 — ΖΖ κατά Επιτροπής

27

2014/C 085/48

Υπόθεση F-6/14: Προσφυγή της 28ης Ιανουαρίου 2014 — ZZ κατά Επιτροπής

28

2014/C 085/49

Υπόθεση F-7/14: Προσφυγή-αγωγή της 29ης Ιανουαρίου 2014 — ZZ κατά Επιτροπής

28

2014/C 085/50

Υπόθεση F-8/14: Προσφυγή της 31ης Ιανουαρίου 2014 — ZZ κατά ΕΤΕπ

28


EL

 

Top