EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0539

2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

OJ L 194, 18.7.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 5 - 5

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/539/oj

Related international agreement

32001D0539

2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 18/07/2001 s. 0038 - 0038


Rådets beslut

av den 5 april 2001

om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

(2001/539/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) EG-lufttrafikföretagen bör drivas enligt enhetliga och tydliga regler om deras skadeståndsansvar, och dessa regler bör vara samma som gäller för transportörer från tredje land.

(2) Gemenskapen deltog i den internationella diplomatkonferens om luftfartsrätt som hölls i Montreal den 10-28 maj 1999 och som resulterade i antagandet av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) och den undertecknade konventionen den 9 december 1999.

(3) Regionala organisationer för ekonomisk integrering som har behörighet inom vissa områden som regleras av Montrealkonventionen får ansluta sig som konventionsparter.

(4) Gemenskapen och dess medlemsstater har delad behörighet på de områden som omfattas av Montrealkonventionens tillämpningsområde, och det är därför nödvändigt att gemenskapen och dess medlemsstater samtidigt ratificerar konventionen för att garantera att den tillämpas enhetligt och fullständigt inom Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) godkänns på Europeiska gemenskapens vägnar.

Konventionstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens vägnar Internationella civila luftfartsorganisationen deponera det instrument som avses i artikel 53.B i Montrealkonventionen tillsammans med en förklaring om gemenskapens behörighet.

Detta instrument skall deponeras samtidigt som samtliga medlemsstaters ratifikationsinstrument.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 225.

(2) Yttrandet avgivet den 16 januari 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

Top