EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 08

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 269

50

 

 

32000D0637

 

 

 

Решение на Комисията от 22 септември 2000 година относно прилагането на член 3, параграф 3, буква д) на Директива 1999/5/ЕО по отношение на радиооборудването, обхванато от Регионалното споразумение относно радиотелефонната услуга по вътрешни водни пътища (нотифицирано под номер С(2000) 2718) (текст от значение за ЕИП)

3

2000

L 279

40

 

 

32000L0061

 

 

 

Директива 2000/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2000 година за изменение на Директива 94/55/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с автомобилния превоз на опасни товари

5

2000

L 279

44

 

 

32000L0062

 

 

 

Директива 2000/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2000 година за изменение на Директива 96/49/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с превоза на опасни товари по релсов път

9

2000

L 300

18

 

 

32000L0072

 

 

 

Директива 2000/72/ЕО на Комисията от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/31/ЕИО на Съвета относно стойките за двуколесни моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

11

2000

L 300

20

 

 

32000L0073

 

 

 

Директива 2000/73/ЕО на Комисията от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

14

2000

L 300

24

 

 

32000L0074

 

 

 

Директива 2000/74/ЕО на Комисията от 22 ноември 2000 година относно привеждане в съответствие с техническия напредък на Директива 93/29/ЕИО на Съвета относно идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства при двуколесни или триколесни моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

18

2000

L 332

81

 

 

32000L0059

 

 

 

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари

22

2001

L 005

4

 

 

32001L0002

 

 

 

Директива 2001/2/ЕО на Комисията от 4 януари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 1999/36/ЕО на Съвета относно транспортируемо оборудване под налягане (текст от значение за ЕИП)

31

2001

L 039

43

 

 

32001D0107

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 2001 година за отлагане датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО на Съвета за някои транспортируеми съоръжения под налягане (нотифицирано под номер С(2001) 139) (текст от значение за ЕИП)

33

2001

L 048

18

 

 

32001L0009

 

 

 

Директива 2001/9/ЕО на Комисията от 12 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета (текст от значение за ЕИП)

34

2001

L 048

20

 

 

32001L0011

 

 

 

Директива 2001/11/ЕО на Комисията от 14 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета — изпитване на правилното функциониране на устройството за ограничаване на скоростта на търговските превозни средства (текст от значение за ЕИП)

36

2001

L 075

1

 

 

32001L0012

 

 

 

Директива 2001/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността

38

2001

L 075

26

 

 

32001L0013

 

 

 

Директива 2001/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия

63

2001

L 075

29

 

 

32001L0014

 

 

 

Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност

66

2001

L 138

12

 

 

32001R0991

 

 

 

Регламент (ЕО) № 991/2001 на Комисията от 21 май 2001 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част II, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция (1988 г.) (текст от значение за ЕИП)

84

2001

L 151

41

 

 

32001D0423

 

 

 

Решение на Комисията от 22 май 2001 година относно условията за публикуване или разпространение на статистически данни, които са събрани в съответствие с Директива 95/64/ЕО на Съвета относно статистическите отчети при превоз на товари и пътници по море (нотифицирано под номер С(2001) 1456) (текст от значение за ЕИП)

87

2001

L 168

23

 

 

32001L0026

 

 

 

Директива 2001/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2001 година за изменение на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (текст от значение за ЕИП)

88

2001

L 183

33

 

 

32001D0505

 

 

 

Решение на Съвета от 26 юни 2001 година за присъединяването на Европейската общност към Регламент № 105 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобряването на превозни средства за превоз на опасни товари във връзка със специфичните им конструкционни характеристики

90

2001

L 185

1

 

 

32001D1346

 

 

 

Решение № 1346/2001/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно морските пристанища, вътрешните пристанища и интермодалните терминали, както и проект № 8 от приложение III

91

2001

L 194

38

 

 

32001D0539

 

 

 

Решение на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал)

112

2001

L 194

39

 

 

22001A0718(01)

 

 

 

Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз

113

2001

L 291

13

 

 

32001R2163

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2163/2001 на Комисията от 7 ноември 2001 година относно техническите условия за предаването на статистически данни за автомобилни превози на товари (текст от значение за ЕИП)

124

2001

L 291

24

 

 

32001L0092

 

 

 

Директива 2001/92/ЕО на Комисията от 30 октомври 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материали за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (текст от значение за ЕИП)

132

2002

L 013

9

 

 

32001L0096

 

 

 

Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 година относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (текст от значение за ЕИП)

156

2002

L 019

9

 

 

32001L0105

 

 

 

Директива 2001/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 94/57/ЕО на Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (текст от значение за ЕИП)

169

2002

L 019

17

 

 

32001L0106

 

 

 

Директива 2001/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 95/21/ЕО относно прилагането по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността и плават във води под юрисдикцията на държавите-членки, на международните стандарти за безопасност на корабоплаването, предотвратяване на замърсяването и за условията на живот и работа на борда на корабите (държавен пристанищен контрол)

177

2002

L 064

1

 

 

32002R0417

 

 

 

Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 година относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2978/94 на Съвета

192

2002

L 067

31

 

 

32002L0006

 

 

 

Директива 2002/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 година относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността (текст от значение за ЕИП)

197

2002

L 067

47

 

 

32002L0007

 

 

 

Директива 2002/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 година относно изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета за определяне на максимално допустимите размери при вътрешен и международен превоз и на максимално допустимото тегло при международен превоз за определени пътни превозни средства, движещи се в рамките на Общността

208

2002

L 073

30

 

 

32002D0221

 

 

 

Решение на Комисията от 14 март 2002 година за изменение на Решение 96/587/ЕО относно публикуването на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите-членки в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2002) 995) (текст от значение за ЕИП)

211

2002

L 076

1

 

 

32002R0484

 

 

 

Регламент (ЕО) № 484/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 1 март 2002 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 881/92 и (EИО) № 3118/93 на Съвета относно въвеждането на атестация за водач на моторно превозно средство

213

2002

L 085

40

 

 

32002L0030

 

 

 

Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността (текст от значение за ЕИП)

219

Top