EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:194:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 194, 18. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 194
44. vuosikerta
18. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1456/2001, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2001, teknisistä lisätoimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VII a) annetun asetuksen (EY) N:o 2549/2000 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1457/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
*Komission asetus (EY) N:o 1458/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, poikkeuksista eräisiin asetuksen (ETY) N:o 2700/93 ja asetuksen (EY) N:o 2342/1999 säännöksiin lampaan- ja vuohenliha-alan ja naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1459/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha- ja vasikanliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 1046/2001 kumoamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1460/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1461/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1462/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1463/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 14
Komission asetus (EY) N:o 1464/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1465/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1466/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 20
Komission asetus (EY) N:o 1467/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, viljatuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 23
Komission asetus (EY) N:o 1468/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 24
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 26
Komission lausuma 35
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden osalta 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/539/EC
*Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2001, yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 38
Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 39
Komissio
2001/540/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ekotuotemerkin myöntämiseksi vuodepatjoille tehdyn komission päätöksen 98/634/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1610) (1) 50
2001/541/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001, Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/124/EY muuttamisesta yhdeksännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1770) (1) 51
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 16 päivältä heinäkuuta 2001, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiviin ääriaineksiin kuuluviin kohdistuvasta viisumikiellosta 55
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2001, kaikille niille ydinalan viejämaiden ryhmän jäsenille, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenvaltioita, tarkoitetun viestintäjärjestelmän rahoittamista koskevan yhteisen toiminnan 97/288/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 1999/74/YUTP kumoamisesta 56
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top