EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:194:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 194, 18 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 194
44 årgången
18 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1456/2001 av den 16 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2549/2000 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VIIa) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1457/2001 av den 17 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
*Kommissionens förordning (EG) nr 1458/2001 av den 17 juli 2001 om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2700/93 och förordning (EG) nr 2342/1999 när det gäller tillämpningen av bidragssystemen inom får- och getköttssektorn och nötköttssektorn samt om ändring av förordning (EG) nr 2342/1999 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1459/2001 av den 17 juli 2001 om upphävande av förordning (EG) nr 1046/2001 om undantagsåtgärder till stöd för griskötts- och nötköttsmarknaderna i Nederländerna 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1460/2001 av den 17 juli 2001 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1461/2001 av den 17 juli 2001 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1462/2001 av den 17 juli 2001 om fastställande av exportbidragen för ägg 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1463/2001 av den 17 juli 2001 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1464/2001 av den 17 juli 2001 om fastställande av exportbidrag för griskött 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1465/2001 av den 17 juli 2001 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1466/2001 av den 17 juli 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1467/2001 av den 17 juli 2001 om avvisande av ansökningar om exportlicens inom spannmålssektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1468/2001 av den 17 juli 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 24
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror 26
Uttalanden från Kommissionen 35
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/41/EG av den 19 juni 2001 om ändring för tjugoförsta gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) vad gäller ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/539/EC
*Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) 38
Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter 39
Kommissionen
2001/540/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om ändring av beslut 98/634/EG om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till madrasser [delgivet med nr K(2001) 1610] (1) 50
2001/541/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om ändring för nionde gången av beslut 95/124/EG om upprättande av förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar i Tyskland [delgivet med nr K(2001) 1770] (1) 51
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 juli 2001 om viseringsförbud riktat mot extremister i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 55
*Rådets beslut av den 16 juli 2001 om upphävande av rådets beslut 1999/74/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 97/288/GUSP i fråga om finansieringen av ett kommunikationssystem för samtliga medlemmar i gruppen av länder som levererar kärnmaterial och som inte är medlemsstater i Europeiska unionen 56
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top