Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0079

Kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 av den 19 januari 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i förordningenText av betydelse för EES

OJ L 16, 20.1.2005, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 62–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; upphävd genom 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/79/oj

20.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 79/2005

av den 19 januari 2005

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 6.2 i i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1774/2002 innehåller folk- och djurhälsobestämmelser för insamling, transport, lagring, hantering, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter, så att dessa produkter inte innebär några risker för folk- eller djurhälsan.

(2)

Förordning (EG) nr 1774/2002 innehåller bestämmelser för användning av vissa animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är avsedda som livsmedel och av före detta livsmedel av animaliskt ursprung, som definieras som kategori 3-material i förordningen, inklusive mjölk och mjölkbaserade produkter som inte längre är avsedda att användas som livsmedel. I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs det också att kategori 3-material kan användas på andra sätt, i överensstämmelse med förfarandet i förordningen och efter samråd med berörd vetenskaplig kommitté.

(3)

Enligt den vetenskapliga styrkommitténs yttranden från 1996, 1999 och 2000 finns det inga bevis för att bovin spongiform encefalopati (BSE) överförs via mjölk, och risken i samband med mjölk betraktas som försumbar. I sin lägesrapport från den 15 mars 2001 bekräftade den särskilda arbetsgruppen för TSE/BSE denna bedömning.

(4)

På grundval av dessa yttranden omfattas mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk inte av förbudet mot att djur inom animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel utfodras med animaliskt protein, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (2).

(5)

Förordning (EG) nr 1774/2002 gäller inte flytande mjölk och råmjölk som bortskaffats eller använts på det ursprungliga jordbruksföretaget. Genom förordningen är det också tillåtet att använda mjölk och råmjölk på mark som gödningsmedel eller jordförbättringsmedel, om den behöriga myndigheten anser att det inte medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar, med tanke på att djur inom animalieproduktionen skulle kunna ha tillträde till sådan mark och därför utsättas för risken.

(6)

Genom förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs stränga villkor för användningen av kategori 3-material, och materialet får inte användas för att utfodra djur i animalieproduktionen förrän det har bearbetats vid en godkänd bearbetningsanläggning för kategori 3-material.

(7)

Animaliska biprodukter från framställning av mejeriprodukter avsedda som livsmedel och före detta mejeriprodukter framställs vanligtvis vid anläggningar som har godkänts i enlighet med rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (3). Bruksklara mejeriprodukter är vanligtvis förpackade, varför risken för att produkten skall kontamineras är minimal.

(8)

Kommissionen skall rådfråga Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om möjligheten att, i enlighet med de angivna villkoren för att minimera riskerna och utan ytterligare behandling, utfodra djur inom animalieproduktionen med bruksklar mjölk, bruksklara mjölkbaserade produkter och bruksklart mjölkderivat som definieras som kategori 3-material i förordning (EG) nr 1774/2002 (”produkterna”).

(9)

I avvaktan på svar och mot bakgrund av de befintliga vetenskapliga yttrandena och rapporten från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande om strategin för nödvaccinering mot mul- och klövsjuka 1999, bör provisoriska särskilda åtgärder fastställas för insamling, transport, bearbetning och användning av produkterna.

(10)

Man bör upprätta adekvata kontrollsystem i medlemsstaterna för att kontrollera att förordningen följs och för att vidta lämpliga åtgärder om den inte följs. När medlemsstaterna fattar beslut om hur många registrerade jordbruksföretag som kan få tillstånd att använda de berörda produkterna, skall de också beakta den riskbedömning av värsta fall- och bästa fall-scenarier som de gjort med avseende på sina beredskapsplaner för epizootiska sjukdomar.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Generellt tillstånd från medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall tillåta insamling, transport, bearbetning, användning och lagring av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat som definieras som sådant kategori 3-material som avses i artikel 6.1 e, 6.1 f och 6.1 g i förordning (EG) nr 1774/2002, och som inte har bearbetats i enlighet med kapitel V i bilaga VII till förordningen (”produkterna”), under förutsättning att denna verksamhet och dessa produkter överensstämmer med kraven i förordningen.

Artikel 2

Användning av bearbetade produkter, vassla och obearbetade produkter som foder

1.   Bearbetade produkter och vassla enligt bilaga I kan användas som foder i enlighet med kraven i den bilagan.

2.   Obearbetade produkter och andra produkter enligt bilaga II kan användas som foder i enlighet med kraven i den bilagan.

Artikel 3

Insamling, transport och lagring

1.   Produkterna skall samlas in, transporteras och identifieras i enlighet med kraven i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002.

Första stycket skall dock inte gälla personer som driver sådana mjölkbearbetningsanläggningar som har godkänts enligt artikel 10 i direktiv 92/46/EEG, när de samlar in och tar tillbaka sådana produkter till anläggningarna som de tidigare har levererat till sina kunder.

2.   Lagring av produkterna skall ske vid lämplig temperatur för att undvika risker för folk- och djurhälsan, antingen

a)

i en särskild lagringsanläggning som godkänts för detta ändamål enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1774/2002, eller

b)

i ett särskilt, separat lagerområde i en anläggning som godkänts för detta ändamål enligt artikel 10 i direktiv 92/46/EEG.

3.   Prov från de färdiga produkterna som tagits under lagring eller vid den tidpunkt då lagringen avbryts skall minst uppfylla de mikrobiologiska krav som fastställs i kapitel I del D punkt 10 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 4

Tillstånd, registrering och kontrollåtgärder

1.   De mjölkbearbetningsanläggningar som har godkänts enligt artikel 10 i direktiv 92/46/EEG och de jordbruksföretag som har fått tillstånd enligt bilagorna till denna förordning skall registreras av den behöriga myndigheten för detta ändamål.

2.   Den behöriga myndigheten skall vidta de nödvändiga åtgärderna för att kontrollera att de som driver registrerade anläggningar och jordbruksföretag uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 5

Indragning av tillstånd och registrering om förordningen inte följs

Tillstånd och registrering som utfärdats av den behöriga myndigheten i enlighet med denna förordning skall omedelbart dras in om kraven i denna förordning inte längre uppfylls.

Tillståndet och registreringen får inte beviljas igen förrän lämpliga korrigerande åtgärder har vidtagits i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

Artikel 6

Översyn

Kommissionen skall se över bestämmelserna i denna förordning och vid behov anpassa dem mot bakgrund av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1993/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 12).

(3)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).


BILAGA I

ANNAN ANVÄNDNING AV BEARBETADE PRODUKTER OCH VASSLA I ENLIGHET MED ARTIKEL 6.2 i I FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002

KAPITEL I

A.   Berörda produkter:

De produkter, inklusive tvättvatten, som har kommit i kontakt med råmjölk eller mjölk som har pastöriserats i överensstämmelse med kapitel I A 4 a i bilaga C till direktiv 92/46/EEG och har genomgått åtminstone en av följande behandlingar:

a)

UHT-behandling (”ultrahög temperatur”) i överensstämmelse med kapitel I A 4 b i bilaga C till direktiv 92/46/EEG.

b)

Sterilisering till ett Fc-värde på lägst 3 eller sterilisering i enlighet med kapitel I A 4 c i bilaga C till direktiv 92/46/EEG vid en temperatur på minst 115 °C i 20 minuter eller motsvarande.

c)

Pastörisering i enlighet med kapitel I A 4 a eller annan sterilisering än den som avses i 4 b ovan, i enlighet med kapitel I A 4 c i bilaga C till direktiv 92/46/EEG, och därefter

i)

när det gäller torrmjölk eller torrmjölksprodukter: torkning, eller

ii)

när det gäller syrade mjölkprodukter: en sänkning av pH-värdet till under 6. Denna nivå skall bibehållas under minst 1 timme.

B.   Användning:

De produkter som avses i avsnitt A kan användas som foder i de berörda medlemsstaterna, och de kan användas i gränsområden där de berörda medlemsstaterna har en överenskommelse om sådan användning. Den berörda anläggningen måste se till att produkterna går att spåra.

KAPITEL II

A.   Berörda produkter:

1.

De produkter, inklusive tvättvatten, som har kommit i kontakt med mjölk som bara har pastöriserats i enlighet med kapitel I A 4 a i bilaga C till direktiv 92/46/EEG.

2.

Vassla som har framställts av icke värmebehandlade mjölkbaserade produkter, som måste samlas in tidigast 16 timmar efter koagulering och där pH-värdet skall ha uppmätts till < 6,0 innan det direkt därefter skickas till godkända djuranläggningar.

B.   Användning

De produkter och den vassla som avses i avsnitt A kan användas som foder i den berörda medlemsstaten på följande villkor:

a)

De skall sändas från en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 10 i direktiv 92/46/EEG, vilket är en garanti för att produkterna kan spåras.

b)

De skall sändas till ett begränsat antal godkända djuranläggningar, som valts ut mot bakgrund av medlemsstatens riskbedömning av värsta fall- och bästa fall-scenarier med avseende på dess beredskapsplaner för epizootiska sjukdomar, särskilt mul- och klövsjuka.


BILAGA II

ANNAN ANVÄNDNING AV OBEARBETADE PRODUKTER OCH ANDRA PRODUKTER

A.   Berörda produkter:

Obearbetade produkter, inklusive tvättvatten som har kommit i kontakt med råmjölk, och andra produkter som inte kan behandlas i enlighet med kapitel I och II i bilaga I.

B.   Användning:

De produkter som avses i avsnitt A kan användas som foder i den berörda medlemsstaten på följande villkor:

a)

De skall sändas från en anläggning som är godkänd i enlighet med artikel 10 i direktiv 92/46/EEG, vilket är en garanti för att produkterna kan spåras.

b)

De skall sändas till ett begränsat antal godkända djuranläggningar, som valts ut på grundval av den berörda medlemsstatens riskbedömning av värsta fall- och bästa fall-scenarier med avseende på dess beredskapsplaner för epizootiska sjukdomar, särskilt mul- och klövsjuka, och under förutsättning att djuren i de godkända anläggningarna bara kan flyttas

i)

antingen direkt till ett slakteri i samma medlemsstat, eller

ii)

till en annan anläggning i samma medlemsstat, där den behöriga myndigheten garanterar att djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka endast får lämna anläggningen

a)

i enlighet med led i, eller

b)

om djuren har skickats till en anläggning som inte utfodrar dem med de produkter som avses i denna bilaga, efter en frysningstid på 21 dagar från det att djuren kom till anläggningen.


Top