Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0079

Kommissionens forordning (EF) nr. 79/2005 af 19. januar 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår anvendelse af mælk, mælkebaserede produkter og af mælk afledte produkter, definereret som kategori 3-materiale i nævnte forordningEØS-relevant tekst.

OJ L 16, 20.1.2005, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 62–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; ophævet ved 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/79/oj

20.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 79/2005

af 19. januar 2005

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår anvendelse af mælk, mælkebaserede produkter og af mælk afledte produkter, definereret som kategori 3-materiale i nævnte forordning

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 6, stk. 2, litra i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsættes sundheds- og dyresundhedsbestemmelser for indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter for at undgå, at sådanne produkter kan udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsættes bestemmelser for anvendelse af visse animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum og tidligere fødevarer af animalsk oprindelse, som er omfattet af definitionen af kategori 3-materiale i nævnte forordning, herunder mælk og mælkebaserede produkter, som ikke længere er bestemt til konsum. Forordning (EF) nr. 1774/2004 hjemler desuden mulighed for at anvende kategori 3-materiale på andre måder i overensstemmelse med den i forordningen fastsatte procedure og efter høring af den relevante videnskabelige komité.

(3)

Ifølge Den Videnskabelige Styringskomités udtalelser fra 1996, 1999 og 2000 er der ingen beviser for, at bovin spongiform encephalopati (BSE) overføres via mælk, og risikoen i forbindelse med mælk anses for at være ubetydelig. TSE/BSE-ad hoc-gruppen erklærede sig i sin situationsrapport af 15. marts 2001 enig heri.

(4)

På baggrund af disse udtalelser er mælk, mælkebaserede produkter og colostrum undtaget fra forbuddet mod, at husdyr, som holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer, fodres med animalsk protein, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (2).

(5)

Forordning (EF) nr. 1774/2002 gælder ikke for flydende mælk og colostrum, der bortskaffes eller anvendes på oprindelsesbedriften. Nævnte forordning hjemler også ret til at anvende mælk og colostrum som gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på arealer, hvis den kompetente myndighed mener, at de ikke frembyder nogen risiko for at sprede nogen alvorlig overførbar sygdom, når det betænkes, at husdyr kunne få adgang til disse arealer og derfor kunne udsættes for en sådan risiko.

(6)

Forordning (EF) nr. 1774/2002 bestemmer, at kategori 3-materiale skal anvendes i overensstemmelse med strenge krav, og at husdyr ikke må fodres med denne form for materiale, medmindre det er forarbejdet i et godkendt kategori 3-forarbejdningsanlæg.

(7)

Animalske biprodukter fra fremstilling af mejeriprodukter bestemt til konsum og tidligere mejerifremstillede fødevarer fremstilles generelt i virksomheder, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (3). Brugsklare mejeriprodukter er i reglen indpakkede, og muligheden for en efterfølgende kontaminering af produktet er derfor meget lille.

(8)

Kommissionen skal anmode Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om rådgivning vedrørende muligheden for at fodre husdyr med — og på de foreskrevne betingelser at minimere risiciene ved — brugsklar mælk, brugsklare mælkebaserede produkter og brugsklare, af mælk afledte produkter, som er omfattet af definitionen af kategori 3-materiale i forordning (EF) nr. 1774/2002 (»produkterne«), uden yderligere behandling.

(9)

Indtil denne rådgivning foreligger, og i betragtning af de eksisterende videnskabelige udtalelser og af Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsels rapport om strategien for nødvaccination mod mund- og klovesyge fra 1999, bør der midlertidigt fastsættes særlige foranstaltninger for indsamling, transport, forarbejdning og anvendelse af produkterne.

(10)

Der bør indføres passende kontrolordninger i medlemsstaterne for at kontrollere, om denne forordning overholdes, og for at træffe passende foranstaltninger, hvis den ikke overholdes. Medlemsstaterne bør desuden tage hensyn til den risikovurdering for bedste og værste fald, som de foretager under forberedelsen af deres beredskabsplaner for epizootier, når de fastsætter, hvor mange registrerede bedrifter der kan tillades til anvendelse af de pågældende produkter.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Generel tilladelse fra medlemsstaternes side

Medlemsstaterne tillader indsamling, transport, forarbejdning, anvendelse og opbevaring af mælk, mælkebaserede produkter og af mælk afledte produkter, som er omfattet af definitionen af kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra e), artikel 6, stk. 1, litra f), og artikel 6, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1774/2002, og som ikke er blevet forarbejdet i henhold til kapitel V i bilag VII til nævnte forordning (»produkterne«), forudsat at disse aktiviteter og produkter er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Artikel 2

Anvendelse af forarbejdede produkter og valle og uforarbejdede produkter som foder

1.   Forarbejdede produkter og valle, jf. bilag I, kan anvendes som foder i overensstemmelse med kravene i nævnte bilag.

2.   Uforarbejdede produkter og andre produkter, jf. bilag II, kan anvendes som foder i overensstemmelse med kravene i nævnte bilag.

Artikel 3

Indsamling, transport og opbevaring

1.   Produkterne indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Første afsnit gælder dog ikke for erhvervsdrivende, der driver mælkeforarbejdningsvirksomheder, som er godkendt i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF, når de indsamler produkter, de tidligere har leveret til deres kunder, og returnerer dem til deres virksomheder.

2.   Produkterne opbevares ved en korrekt temperatur for at undgå enhver risiko for menneskers eller dyrs sundhed, enten:

a)

på et lageranlæg, der er forbeholdt dette formål, og som er godkendt til formålet i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1774/2002, eller

b)

på et særskilt lagerområde, der er forbeholdt dette formål, på en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF.

3.   Prøver af de endelige produkter, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen, skal mindst overholde de mikrobiologiske normer, der er fastsat i kapitel I, afsnit D, punkt 10, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Artikel 4

Tilladelse, registrering og kontrolforanstaltninger

1.   Mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF, og bedrifter, der er tilladt som fastsat i bilagene til denne forordning, registreres til dette formål af den kompetente myndighed.

2.   Den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere, at erhvervsdrivende, der driver registrerede virksomheder og bedrifter, overholder kravene i denne forordning.

Artikel 5

Suspension af tilladelsen og registreringen i tilfælde af manglende overholdelse

Enhver tilladelse og registrering, som den kompetente myndighed har udstedt i overensstemmelse med denne forordning, suspenderes omgående, hvis kravene i denne forordning ikke længere er opfyldt.

Tilladelsen og registreringen kan først genudstedes efter, at der er truffet passende korrigerende foranstaltninger som anvist af den kompetente myndighed.

Artikel 6

Revision

Kommissionen reviderer denne forordnings bestemmelser og tilpasser dem efter behov på baggrund af udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1993/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12).

(3)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).


BILAG I

ANDRE ANVENDELSER AF FORARBEJDEDE PRODUKTER OG VALLE, JF. ARTIKEL 6, STK. 2, LITRA i), I FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002

KAPITEL I

A.   Produkter

Produkter, herunder rengøringsvand, der har været i berøring med rå mælk og/eller mælk, der er blevet pasteuriseret i overensstemmelse med kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra a), i bilag C til direktiv 92/46/EØF, gennemgår mindst én af følgende behandlinger:

a)

»ultrahøj temperatur« (UHT), jf. kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra b), i bilag C til direktiv 92/46/EØF

b)

sterilisering, hvorved der enten opnås en Fc-værdi på 3 eller derover, eller som foretages i overensstemmelse med kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra c), i bilag C til direktiv 92/46/EØF ved en temperatur på mindst 115 °C i 20 minutter eller tilsvarende

c)

pasteurisering, jf. kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra a), eller anden sterilisering end den, der er omhandlet i litra b) i dette afsnit, jf. kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra c), i bilag C til direktiv 92/46/EØF, efterfulgt af:

i)

hvis det drejer sig om tørmælk eller tørmælksprodukter, en tørringsproces, eller

ii)

hvis det drejer sig om et syrnet mælkeprodukt, en proces, hvorved pH-værdien er blevet sænket og holdt under 6,0 i mindst en time.

B.   Anvendelse

De i afsnit A nævnte produkter kan anvendes som foder i den pågældende medlemsstat og, hvis de pågældende medlemsstater har en gensidig aftale herom, i grænseområder. Den pågældende virksomhed skal sikre, at produkterne kan spores.

KAPITEL II

A.   Produkter

1.

produkter, herunder rengøringsvand, der har været i berøring med mælk, der kun er blevet pasteuriseret i overensstemmelse med kapitel I, afsnit A, punkt 4, litra a), i bilag C til direktiv 92/46/EØF, og

2.

valle, der er fremstillet af ikke-varmebehandlede mælkeprodukter, og som skal indsamles mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor pH-værdien skal registreres som < 6,0, inden den sendes direkte til godkendte bedrifter.

B.   Anvendelse

De i afsnit A nævnte produkter og den i afsnit A nævnte valle kan anvendes som foder i den pågældende medlemsstat på følgende betingelser:

a)

de sendes fra en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF, og som sikrer, at produkterne kan spores, og

b)

de sendes til et begrænset antal godkendte bedrifter, som fastsættes på grundlag af den risikovurdering for bedste og værste fald, som den pågældende medlemsstat foretager under forberedelsen af sine beredskabsplaner for epizootier, særlig mund- og klovesyge.


BILAG II

ANDRE ANVENDELSER AF UFORARBEJDEDE PRODUKTER OG ANDRE PRODUKTER

A.   Produkter

Rå produkter, herunder rengøringsvand, der har været i berøring med rå mælk, og andre produkter, for hvilke det ikke er muligt at garantere de i kapitel I og II i bilag I anførte behandlinger.

B.   Anvendelse

De i afsnit A nævnte produkter kan anvendes som foder i den pågældende medlemsstat på følgende betingelser:

a)

de sendes fra en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 10 i direktiv 92/46/EØF, og som sikrer, at produkterne kan spores, og

b)

de sendes til et begrænset antal godkendte bedrifter, som fastsættes på grundlag af den risikovurdering for bedste og værste fald, som den pågældende medlemsstat foretager under forberedelsen af sine beredskabsplaner for epizootier, særlig mund- og klovesyge, og forudsat at dyrene på de godkendte bedrifter kun kan flyttes:

i)

enten direkte til et slagteri i samme medlemsstat, eller

ii)

til en anden bedrift i samme medlemsstat, for hvilken den kompetente myndighed garanterer, at de for mund- og klovesyge modtagelige dyr kun må forlade bedriften:

a)

enten i overensstemmelse med litra i), eller

b)

hvis dyrene er blevet sendt til en bedrift, som ikke fodrer med de i dette bilag nævnte produkter, efter at der er gået en status quo-periode på 21 dage, fra dyrene blev indført.


Top