EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_062_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 62

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 062

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 003

1

 

 

32005R0001

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

3

2005

L 004

15

 

 

32005D0010

 

 

 

Решение 2005/10/ЕО на Комисията от 30 декември 2004 година за изменение на Решение 2004/666/EО по отношение на повторното въвеждане на ваксинация на някои части от Италия, засегнати от ниско патогенен тип на птичи грип и удължаващ срока на мерките за ограничаване на движенията (нотифицирано под номер С(2004) 5541) (1)

47

2005

L 006

8

 

 

32005D0013

 

 

 

Решение на Комисията от 3 януари 2005 година за изменение на Решение 2001/881/ЕО за определяне на списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени да извършват ветеринарни проверки на животни и животински продукти с произход от трети страни и относно актуализиране на подробните правила за контрола, който трябва да бъде упражняван от експертите на Комисията (нотифицирано под номер С(2004) 5598) (1)

49

2005

L 010

9

 

 

32005R0036

 

 

 

Регламент (ЕО) № 36/2005 на Комисията от 12 януари 2005 година за изменение на приложения III и Х към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на епидемиологичното наблюдение на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на едрия рогат добитък, овцете и козите (1)

51

2005

L 015

3

 

 

32005R0075

 

 

 

Регламент (ЕО) № 75/2005 на Комисията от 18 януари 2005 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 за определяне на общата процедура за фиксиране на максималното съдържание на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход, по отношение на моксидектин, линейните алкилбензен сулфонови киселини с дължина на алкиловата верига от С9 до С13, съдържащи най-малко 2,5 % вериги над С13, и ацетилизовалерилтилозина (1)

60

2005

L 015

30

 

 

32005D0028

 

 

 

Решение на Комисията от 12 януари 2005 януари за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на декларацията, според която някои провинции в Италия са свободни от бруцелоза (B. Melitensis), и на Решение 2003/467/ЕО по отношение на декларацията, според която някои провинции в Италия са свободни от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер С(2004) 5548) (1)

63

2005

L 015

34

 

 

32005D0029

 

 

 

Решение на Комисията от 17 януари 2005 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на екипите за събиране на ембриони в Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2005) 32) (1)

67

2005

L 016

46

 

 

32005R0079

 

 

 

Регламент (ЕО) № 79/2005 на Комисията от 19 януари 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и Съвета по отношение на млякото, млечните продукти и производните от мляко продукти, определени като продукти от категория 3 в упоменатия регламент (1)

69

2005

L 016

52

 

 

32005R0081

 

 

 

Регламент (ЕО) № 81/2005 на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3077/78 относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността

74

2005

L 016

59

 

 

32005D0033

 

 

 

Решение на Комисията от 14 януари 2005 година за изменение на Решение 2001/556/ЕО по отношение на включването на предприятия от Индия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки могат да внасят желатин, предназначен за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2004) 4543) (1)

77

2005

L 019

27

 

 

32005R0092

 

 

 

Регламент (ЕО) № 92/2005 на Комисията от 19 януари 2005 година за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на начините на унищожаване или на употреба на страничните животински продукти и за изменение на приложение VI към него по отношение на преработката с отделяне на биогаз и преработката на топени мазнини (1)

79

2005

L 019

34

 

 

32005R0093

 

 

 

Регламент (ЕО) № 93/2005 на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на странични животински продукти от риба и търговските документи за транспорт на странични животински продукти (1)

87

2005

L 020

15

 

 

32005L0002

 

 

 

Директива 2005/2/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на Ampelomyces quisqualis и Gliocladium catenulatum като активни вещества (1)

93

2005

L 020

19

 

 

32005L0003

 

 

 

Директива 2005/3/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на имазосулфурон, ламинарин, метоксифенозид и s-метолахлор като активни вещества (1)

97

2005

L 020

34

 

 

32005D0043

 

 

 

Решение на Комисията от 30 декември 2004 година за изменение на Решение 95/388/ЕО относно актуализирането на образците на здравните сертификати за търговията в рамките на Общността със сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (нотифицирано под номер С(2004) 5544) (1)

102

2005

L 021

21

 

 

32005D0051

 

 

 

Решение на Комисията от 21 януари 2005 година за разрешение на държавите-членки временно да предоставят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета във връзка с вноса на почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване (нотифицирано под номер С(2005) 92)

109

2005

L 022

16

 

 

32005D0054

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 2005 година за изменение на Директива 92/34/ЕИО на Съвета за удължаване срока на дерогацията по отношение на условията за внос на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове от трети страни (нотифицирано под номер С (2005) 114)

113

2005

L 022

17

 

 

32005D0055

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 2005 година за изменение на Директива 92/33/ЕИО на Съвета за удължаване на срока на дерогацията по отношение на условията за внос на зеленчуков размножителен и посадъчен материал от трети страни (нотифицирано под номер С(2005) 115)

114

2005

L 024

15

 

 

32005R0118

 

 

 

Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година за изменение на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета и за определяне на бюджетните тавани за частично или факултативно прилагане на схемата за единно плащане и за годишните финансови пакети при схемата за единно плащане, предвидена от настоящия регламент

115

2005

L 024

33

 

 

32005L0006

 

 

 

Директива 2005/6/ЕО на Комисията от 26 януари 2005 година за изменение на Директива 71/250/ЕИО по отношение на отчитането и тълкуването на резултатите от анализа, изискван по Директива 2002/32/ЕО (1)

123

2005

L 025

64

 

 

32005D0060

 

 

 

Решение на Комисията от 20 януари 2005 година за изменение на Решение 2003/881/ЕО на Комисията относно ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати за внос на пчели (Apis mellifera и Bombus spp.) от някои трети страни по отношение на Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2004) 5567) (1)

125

2005

L 027

41

 

 

32005L0007

 

 

 

Директива 2005/7/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 година за изменение на Директива 2002/70/ЕО за установяване на изисквания за определянето на нива на диоксини и на диоксиноподобни PCB в храни за животни (1)

130

2005

L 027

44

 

 

32005L0008

 

 

 

Директива 2005/8/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни за животни (1)

133

2005

L 027

48

 

 

32005D0064

 

 

 

Решение на Комисията от 26 януари 2005 година за прилагане на Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на условията за внос на котки, кучета и порове, предназначени за одобрени органи, институти или центрове (нотифицирано под номер С(2005) 118) (1)

136

2005

L 028

41

 

 

32005D0070

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 2005 година за изменение на Решение 98/695/ЕО за определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Мексико, по отношение на определянето на компетентния орган и образеца на здравен сертификат (нотифицирано под номер С(2004) 4564) (1)

140

2005

L 028

49

 

 

32005D0072

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2005 година за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Антигуа и Барбуда (нотифицирано под номер С(2004) 4609) (1)

144

2005

L 028

54

 

 

32005D0073

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2005 година за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Хонконг (нотифицирано под номер С(2004) 4612) (1)

149

2005

L 028

59

 

 

32005D0074

 

 

 

Решение на Комисията от 27 януари 2005 година за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Eл Салвадор (нотифицирано под номер С(2004) 4613) (1)

154

2005

L 030

7

 

 

32005R0180

 

 

 

Регламент (ЕО) № 180/2006 на Комисията от 2 февруари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1535/2003 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета относно режима за предоставяне на помощ в сектора на продуктите, преработени от плодове и зеленчуци

159

2005

L 030

19

 

 

32005D0086

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2005 година за изменение на Решение 2003/71/ЕО по отношение на срока му на валидност (нотифицирано под номер С(2005) 186) (1)

160

2005

L 031

61

 

 

32005D0091

 

 

 

Решение на Комисията от 2 февруари 2005 година за определяне на периода, след който ваксинацията срещу бяс се счита с неизтекъл срок (нотифицирано под номер С(2005) 190) (1)

161

2005

L 033

6

 

 

32005R0205

 

 

 

Регламент (ЕО) № 205/2005 на Комисията от 4 февруари 2005 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 г. относно вписването на някои наименования в Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски обозначения [Valdemone — (AOP), Queso Ibores — (AOP), Pera de Jumilla — (AOP), Aceite de Terra Alta или Oli de Terra Alta — (AOP), Sierra de Cádiz — (AOP), Requeijão Serra da Estrela — (AOP), Zafferano dell'Aquila — (AOP), Zafferano di San Gimignano — (AOP), Mantecadas de Astorga — (IGP) и Pan de Cea — (IGP)]

162

2005

L 033

30

 

 

32005D0102

 

 

 

Решение на Комисията от 26 януари 2005 година за изменение на Решения 2001/881/EО и 2002/459/EО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (нотифицирано под номер C(2005) 126) (1)

164

2005

L 035

1

 

 

32005R0183

 

 

 

Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (1)

199

2005

L 037

9

 

 

32005R0214

 

 

 

Регламент (ЕО) № 214/2005 на Комисията от 9 февруари 2005 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на козите (1)

221

2005

L 039

17

 

 

32005R0222

 

 

 

Регламент (ЕО) № 222/2005 на Комисията от 10 февруари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1943/2003 относно обменния курс, приложим при прилагането на помощи за сдруженията на предварително признати производители в сектора на плодовете и зеленчуците

225

2005

L 042

3

 

 

32005R0239

 

 

 

Регламент (ЕО) № 239/2005 на Комисията от 11 февруари 2005 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на кръстосано съответствие, модулацията и Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), предвидени от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани

226

2005

L 046

31

 

 

32005R0260

 

 

 

Регламент (ЕО) № 260/2005 на Комисията от 16 февруари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на бързите тестове (1)

233

2005

L 048

10

 

 

32005R0284

 

 

 

Регламент (ЕО) № 284/2005 на Комисията от 18 февруари 2005 година за определяне на дерогациите от Регламент (ЕО) № 800/1999 по отношение на продукти под формата на стоки, които не са обхванати от приложение I към Договора, изнесени в трети страни, различни от Швейцария и Лихтенщайн

236

2005

L 051

19

 

 

32005D0154

 

 

 

Решение на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на Решение 2003/760/ЕО за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Френска Полинезия по отношение на посочването на компетентния орган и образеца на здравен сертификат (нотифицирано под номер С(2005) 356) (1)

238

2005

L 051

23

 

 

32005D0155

 

 

 

Решение на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на Решение 97/102/ЕО за определяне на специални изисквания при внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Русия по отношение на посочването на компетентния орган и образеца на здравен сертификат (нотифицирано под номер С(2005) 357) (1)

242

2005

L 051

26

 

 

32005D0156

 

 

 

Решение на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на Решение 1999/710/ЕО по отношение на включването на предприятия в България във временните списъци с предприятия в трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на мляно месо и месни заготовки (нотифицирано под номер С(2005) 364) (1)

245

2005

L 052

9

 

 

32005R0306

 

 

 

Регламент (ЕО) № 306/2005 на Комисията от 24 февруари 2005 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за селското стопанство в Общността (1)

247

2005

L 056

3

 

 

32005R0355

 

 

 

Регламент (ЕО) № 355/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2676/90 за определяне на методи на Общността за анализ на вината

249

2005

L 056

12

 

 

32005L0015

 

 

 

Директива 2005/15/ЕО на Съвета от 28 февруари 2005 година за изменение на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

254

2005

L 057

3

 

 

32005R0358

 

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2005 на Комисията от 2 март 2005 година относно разрешенията за употребата на някои добавки без ограничение във времето и разрешенията за нови видове употреба на добавки, които са вече разрешени за употреба при храненето на животни (1)

256

2005

L 057

19

 

 

32005L0016

 

 

 

Директива 2005/16/ЕО на Комисията от 2 март 2005 година за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

265

2005

L 057

23

 

 

32005L0017

 

 

 

Директива 2005/17/ЕО на Комисията от 2 март 2005 година за изменение на някои разпоредби на Директива 92/105/ЕИО по отношение на фитосанитарните паспорти

269

2005

L 057

25

 

 

32005L0018

 

 

 

Директива 2005/18/ЕО на Комисията от 2 март 2005 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО по отношение на някои защитени зони в Общността, изложени на особени рискове за здравето на растенията

271

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top