Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0079

Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 pokiaľ ide o používanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú v uvedenom nariadení definované ako materiál kategórie 3Text s významom pre EHP

OJ L 16, 20.1.2005, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 62–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Zrušil 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/79/oj

20.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 79/2005

z 19. januára 2005,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 pokiaľ ide o používanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú v uvedenom nariadení definované ako materiál kategórie 3

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002 stanovujúce zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2 písm. i),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 stanovuje predpisy týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat na zber, prepravu, skladovanie, manipuláciu, spracovanie a používanie alebo likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat týmito produktmi.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 stanovuje predpisy na používanie niektorých vedľajších živočíšnych produktov získaných z výroby produktov, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a bývalých potravín živočíšneho pôvodu, ktoré patria do definície materiálu kategórie 3, vrátane mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu. Nariadenie (ES) č. 1774/2002 stanovuje aj možnosť použiť materiál kategórie 3 inými spôsobmi v súlade s postupom stanoveným v uvedenom nariadení a po porade s príslušným vedeckým výborom.

(3)

Podľa stanovísk Vedeckého riadiaceho výboru z roku 1996, 1999 a 2000 neexistuje žiaden dôkaz o prenášaní bovinnej spongiformnej encefalopatii (BSE) mliekom a akékoľvek riziko vyplývajúce z mlieka sa považuje za zanedbateľné. Vo svojej správe o situácii z 15. marca 2001 podporila ad hoc skupina pre TSE/BSE túto správu.

(4)

Na základe týchto stanovísk platí pre mlieko, mliečne výrobky a mledzivo odchýlenie od zákazu kŕmiť hospodárske zvieratá, ktoré sú držané, kŕmené a chované na účel produkcie potravín, živočíšnymi bielkovinami, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktoré stanovuje predpisy na prevenciu, kontrolu a vyhubenie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (2).

(5)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa nevzťahuje na tekuté mlieko a mledzivo, ktoré sa predávajú alebo používajú na farme pôvodu. Uvedené nariadenie povoľuje aj používanie mlieka a mledziva ako hnojiva alebo prostriedku na zlepšovanie pôdy, ak sa príslušný orgán domnieva, že nepredstavujú riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby, vzhľadom na skutočnosť, že hospodárske zvieratá mohli mať prístup k takejto pôde, a preto mohli byť vystavené tomuto riziku.

(6)

Podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa má materiál kategórie 3 používať v súlade s prísnymi podmienkami a kŕmenie hospodárskych zvierat týmto materiálom je povolené iba po jeho spracovaní v schválenom spracovateľskom závode kategórie 3.

(7)

Vedľajšie živočíšne produkty získané pri výrobe mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu a bývalé mliečne potraviny sa obvykle produkujú v závodoch, ktoré boli schválené v súlade so smernicou Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorá stanovuje zdravotné predpisy na výrobu a uvádzanie surového mlieka, teplom upraveného mlieka a mliečnych výrobkov na trh (3). Hotové mliečne výrobky sa zvyčajne balia, a preto je možnosť následnej kontaminácie výrobku minimálna.

(8)

Komisia sa má snažiť požiadať o radu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, pokiaľ ide o možnosť kŕmiť hospodárske zvieratá hotovým mliekom, mliečnymi produktmi a produktmi získanými z mlieka, ktoré patria do definície materiálu kategórie 3 v nariadení (ES) č. 1774/2002 („výrobky“), bez ich ďalšej úpravy a za požadovaných podmienok, aby sa minimalizovali riziká.

(9)

Až do obdržania tejto rady a na základe súčasných vedeckých názorov a správu Vedeckého výboru pre zdravie a blaho zvierat, ktorá sa zaoberá stratégiou núdzového očkovania proti krívačke a slintačke v roku 1999, je vhodné dočasne stanoviť osobitné opatrenia na zber, prepravu, spracovanie a používanie výrobkov.

(10)

Je potrebné, aby v členských štátoch fungovali primerané kontrolné systémy na kontrolu plnenia tohto nariadenia a aby sa podnikli primerané kroky v prípade jeho neplnenia. Je tiež potrebné, aby pri rozhodovaní o počte registrovaných hospodárstiev, ktorým bude povolené používať príslušné výrobky, členské štáty vzali do úvahy svoje hodnotenie rizika v prípade najlepších a najhorších scenárov, ktoré bolo vykonané počas prípravy plánov nepredvídaných udalostí pokiaľ ide o epizootické choroby.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všeobecné povolenie udeľované členskými štátmi

Členské štáty povolia zber, prepravu, spracovanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré patria do definície materiálu kategórie 3, ako je uvedené v článkoch 6 ods. 1 písm. e), 6 ods. 1 písm. f) a 6 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1774/2002, ktoré neboli spracované v súlade s kapitolou V prílohy VII k uvedenému nariadeniu („výrobky“), za predpokladu, že tieto činnosti a výrobky spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Článok 2

Používanie spracovaných výrobkov, srvátky a nespracovaných výrobkov ako krmiva

1.   Spracované výrobky a srvátka, ktoré sú uvedené v prílohe I, sa môžu používať ako krmivo v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej prílohe.

2.   Nespracované výrobky a iné výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe II, sa môžu používať ako krmivo v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej prílohe.

Článok 3

Zber, preprava a skladovanie

1.   Výrobky sa zhromažďujú, prepravujú a identifikujú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Prvý pododsek však neplatí pre prevádzkovateľov závodov na spracovanie mlieka, ktoré boli schválené v súlade s článkom 10 smernice 92/46/EHS, keď ide o zber a vrátenie výrobkov pochádzajúcich z ich závodov, ktoré boli predtým dodané ich zákazníkom.

2.   Výrobky sa skladujú pri primeranej teplote, aby sa predišlo riziku ohrozenia zdravia ľudí a zvierat, buď:

a)

v určenom sklade schválenom na tento účel v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1774/2002; alebo

b)

v určenom oddelenom skladovacom priestore v závode, ktorý bol schválený v súlade s článkom 10 smernice 92/46/EHS.

3.   Vzorky konečných výrobkov odobraté počas skladovania alebo v čase vyberania zo skladu prinajmenšom spĺňajú mikrobiologické normy, ktoré sú stanovené v kapitole I (D) ods. 10 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Článok 4

Opatrenia týkajúce sa povolenia, registrácie a kontrol

1.   Závody na spracovanie mlieka schválené v súlade s článkom 10 smernice 92/46/EHS a hospodárstva, ktoré sú oprávnené, ako je uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, zaregistruje na tento účel príslušný orgán.

2.   Príslušný orgán prijme nevyhnutné opatrenia na kontrolu, či prevádzkovatelia registrovaných závodov a hospodárstiev spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Článok 5

Pozastavenie povolenia a registrácie v prípade nesplnenia požiadaviek

Každé povolenie a registrácia, ktoré boli vydané príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením, sa pozastaví, ak sa už neplnia požiadavky tohto nariadenia.

Povolenie a registrácia sa môžu obnoviť iba v prípade, keď boli prijaté nápravné opatrenia, ktoré nariadil príslušný orgán.

Článok 6

Preskúmanie

Komisia preskúma ustanovenia tohto nariadenia a upraví ich tak, aby to bolo vhodné na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 668/2004 (Ú. v. EÚ L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1993/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

ĎALŠIE POUŽITIE SPRACOVANÝCH VÝROBKOV A SRVÁTKY, AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 ods. 2 písm. i) NARIADENIA (ES) č. 1774/2002

KAPITOLA I

A.   Príslušné výrobky:

Výrobky vrátane čistiacej vody, ktorá bola v styku so surovým mliekom a/alebo mliekom pasterizovaným v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. a) prílohy C k smernici 92/46/EHS, ktoré boli upravené aspoň jedným z týchto spôsobov ošetrenia:

a)

„ultravysoká teplota“ (UHT) v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. b) prílohy C k smernici 92/46/EHS;

b)

sterilizácia, ktorou sa buď dosiahne hodnota Fc rovná alebo väčšia ako 3, alebo ktorá sa vykoná v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. c) prílohy C k smernici 92/46/EHS pri teplote najmenej 115 °C po dobu 20 minút alebo obdobne;

c)

pasterizácia v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. a) alebo iná sterilizácia, než sterilizácia uvedená v ods. b) tejto časti, v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. c) prílohy C k smernici 92/46/EHS, po ktorej nasleduje:

i)

proces sušenia v prípade sušeného mlieka alebo výrobkov zo sušeného mlieka; alebo

ii)

proces, ktorým sa zníži pH a udrží sa aspoň jednu hodinu na úrovni pod 6, v prípade kyslomliečnych výrobkov.

B.   Použitie

Výrobky uvedené v časti A sa môžu používať ako krmivo v príslušnom členskom štáte a môžu sa používať v tých pohraničných oblastiach, v ktorých sa príslušné členské štáty v tomto zmysle vzájomne dohodli. Príslušný závod musí zabezpečiť vysledovanie týchto výrobkov.

KAPITOLA II

A.   Príslušné výrobky:

1.

Výrobky vrátane čistiacej vody, ktorá bola v styku s mliekom, ktoré bolo iba pasterizované v súlade s kapitolou I, A, 4 písm. a) prílohy C k smernici 92/46/EHS; a

2.

Srvátka vyrobená z tepelne neošetrených mliečnych výrobkov, ktorá sa musí zozbierať aspoň 16 hodín po zrazení mlieka, a zaznamenané pH musí byť nižšie ako 6,0 pred jej odoslaním priamo do schválených hospodárstiev, ktoré chovajú zvieratá.

B.   Použitie

Výrobky a srvátka uvedené v časti A sa môžu použiť ako krmivo v príslušných členských štátoch za týchto podmienok:

a)

sú zaslané zo závodu, ktorý bol schválený v súlade s článkom 10 smernice 92/46/EHS, ktorý poskytuje záruku vysledovania uvedených výrobkov; a

b)

sú zaslané obmedzenému počtu schválených hospodárstiev chovajúcich zvieratá, ktorý bol stanovený na základe hodnotenia rizika pri najlepšom a najhoršom scenári, ktoré vykonali príslušné členské štáty počas prípravy plánov nepredvídaných udalostí pokiaľ ide o epizootické choroby, najmä krívačku a slintačku.


PRÍLOHA II

ĎALŠIE POUŽITIE NESPRACOVANÝCH VÝROBKOV A INÝCH VÝROBKOV

A.   Príslušné výrobky:

Surové výrobky vrátane čistiacej vody, ktorá bola v styku so surovým mliekom, a iné výrobky, pre ktoré sa nedá zabezpečiť ošetrenie uvedené v kapitolách I a II prílohy I.

B.   Použitie

Výrobky uvedené v časti A sa môžu použiť ako krmivo v príslušných členských štátoch za týchto podmienok:

a)

sú odoslané zo závodu, ktorý bol schválený v súlade s článkom 10 smernice 92/46/EHS, poskytuje záruku vysledovania uvedených výrobkov; a

b)

sú odoslané obmedzenému počtu schválených hospodárstiev chovajúcich zvieratá, ktorý bol stanovený na základe hodnotenia rizika pri najlepšom a najhoršom scenári, ktoré vykonali príslušné členské štáty počas prípravy plánov nepredvídaných udalostí, pokiaľ ide o epizootické choroby, najmä krívačku a slintačku, a za predpokladu, že zvieratá prítomné na schválených hospodárstvach sa môžu premiestniť iba:

i)

buď priamo na bitúnky, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte; alebo

ii)

na iné hospodárstvo v tom istom členskom štáte, v prípade ktorého príslušný orgán poskytuje garanciu, že zvieratá náchylné na krívačku a slintačku môžu opustiť hospodárstvo iba:

a)

buď v súlade s bodom i) alebo

b)

ak zvieratá boli odoslané na hospodárstvo, ktoré nekŕmi výrobkami uvedenými v tejto prílohe, po skončení 21-dňovej doby zastavenia od uvedenia zvierat.


Top