Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:016:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 16, 20. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 16

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
20. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 77/2005 z 13. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 78/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, týkajúce sa ťažkých kovov ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 pokiaľ ide o používanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú v uvedenom nariadení definované ako materiál kategórie 3 ( 1 )

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1517/77, ktorým sa stanovuje zoznam rôznych skupín odrôd chmeľu pestovaných v Spoločenstve

51

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 81/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3077/78 o rovnocennosti osvedčení sprevádzajúcich chmeľ dovážaný z nečlenských krajín s certifikátmi Spoločenstva

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 82/2005 z 19. januára 2005 o vydávaní dovozných licencií pre cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT

55

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/30/ES, Euratom:
Rohodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa vymenúva jeden britský člen Hospodárskeho a sociálneho výboru

56

 

*

2005/31/ES:
Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa menuje jeden holandský člen a jeden holandský náhradník Výboru regiónov

57

 

*

2005/32/ES:
Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa menuje jeden nemecký člen Výboru regiónov

58

 

 

Komisia

 

*

2005/33/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/556/ES, pokiaľ ide o zaradenie prevádzkarní z Indie do predbežných zoznamov prevádzkarní tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať želatínu určenú na ľudskú spotrebu (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4543)
 ( 1 )

59

 

*

2005/34/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2005, ktorým sa stanovujú zosúladené normy na skúšanie určitých rezíduí vo výrobkoch živočíšneho pôvodu dovezených z tretích krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4992)
 ( 1 )

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top