EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 280, 19. augusta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 280

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
19. augusta 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 280/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 280/02

Vec C-573/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — Vykonanie európskeho zatykača vydaného voči Danielovi Adamovi Popławskému (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutia — Neexistencia priameho účinku — Prednosť práva Únie — Dôsledky — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 4 bod 6 — Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV — Článok 28 ods. 2 — Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených osôb uplatniteľné pred 5. decembrom 2011 — Oneskorené vyhlásenie — Dôsledky)

2

2019/C 280/03

Vec C-597/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof — Belgicko) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries a i./Ministerraad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 132 ods. 1 písm. c) — Oslobodenia od dane — Lekárske a zdravotnícke povolania — Chiropraxia a osteopatia — Článok 98 — Príloha III body 3 a 4 — Lieky a zdravotnícke pomôcky — Znížená sadzba — Dodanie v rámci zákrokov alebo ošetrení terapeutickej povahy — Bežná sadzba — Dodanie v rámci zákrokov alebo zásahov estetickej povahy — Zásada daňovej neutrality — Zachovanie účinkov vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá je nezlučiteľná s právom Únie)

3

2019/C 280/04

Vec C-723/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgicko) — Lies Craeynest a i./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/50/ES — Články 6, 7, 13 a 23 — Príloha III — Posudzovanie kvality ovzdušia — Kritériá umožňujúce konštatovať prekročenie limitných hodnôt oxidu dusičitého — Merania vykonané pomocou stálych vzorkovacích miest — Výber vhodných miest — Interpretácia hodnôt nameraných na vzorkovacích miestach — Povinnosti členských štátov — Súdne preskúmanie — Intenzita preskúmania — Právomoc uložiť príkaz)

4

2019/C 280/05

Vec C-729/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019 — Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 258 ZFEÚ — Článok 49 ZFEÚ — Smernica 2006/123/ES — Článok 15 ods. 2 a 3 — Smernica 2005/36/ES — Články 13, 14, 50 a príloha VII — Sloboda usadiť sa — Uznávanie odborných kvalifikácií — Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov)

5

2019/C 280/06

Vec C-159/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgicko) — André Moens/Ryanair Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 3 — Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov — Rozsah — Oslobodenie od povinnosti náhrady — Pojem „mimoriadne okolnosti“ — Prítomnosť paliva na dráhe letiska)

6

2019/C 280/07

Vec C-247/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júna 2019 — Talianska republika/Európska komisia (Odvolanie — Európsky sociálny fond (ESF) — Operačný program týkajúci sa cieľa č. 1 pre región Sicílie (2000 — 2006) — Zníženie pôvodne poskytnutej finančnej pomoci — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Článok 39 — Kontrolná právomoc — Potrebné overenia — Finančné opravy — Výpočet — Metóda extrapolácie)

7

2019/C 280/08

Vec C-348/18: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 27. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato — Taliansko) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dodatočný poplatok v sektore mlieka a mliečnych výrobkov — Nariadenie (EHS) č. 3950/92 — Článok 2 ods. 1 druhý pododsek — Určenie príspevku výrobcov na splatný dodatočný poplatok — Opätovné pridelenie nevyužitých referenčných množstiev — Vnútroštátne opatrenie, prostredníctvom ktorého sa opätovne prideľujú nevyužité množstvá na základe objektívnych kritérií prednosti)

7

2019/C 280/09

Vec C-407/18: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru — Slovinsko) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Smernica 93/13/EHS — Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky — Priamo vykonateľná notárska zápisnica — Súdne preskúmanie nekalých podmienok — Odklad exekúcie — Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie — Ochrana spotrebiteľa — Zásada efektivity — Konformný výklad)

8

2019/C 280/10

Vec C-518/18: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Českých Budějovicích — Česká republika) — RD/SC (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu — Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch — Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania)

9

2019/C 280/11

Vec C-619/18: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. júna 2019 — Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ — Právny štát — Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie — Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov — Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu — Uplatnenie na sudcov vo funkcii — Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej právomoci prezidenta republiky)

9

2019/C 280/12

Vec C-131/18: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Smernica 2011/7/EÚ — Článok 6 — Náhrada nákladov na vymáhanie — Vyplatenie paušálnej sumy a primeranej náhrady — Odpočet výdavkov za využitie služieb advokáta pred podaním žaloby z paušálnej sumy)

10

2019/C 280/13

Vec C-293/18: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 19. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Španielsko) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložky 2 a 3 — Pojem „pracovník na dobu určitú“ — Doložka 4 — Zásada zákazu diskriminácie — Porovnateľnosť situácií — Odôvodnenie — Náhrada pri vypovedaní pracovnej zmluvy na dobu neurčitú z objektívneho dôvodu — Nepriznanie náhrady po skončení preddoktoranskej pracovnej zmluvy na dobu určitú)

11

2019/C 280/14

Vec C-646/18: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Španielsko) — OD/Ryanair DAC (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Určenie súdu príslušného na rozhodovanie o návrhu na náhradu za zmeškaný let — Článok 26 — Konkludentné predĺženie — Potreba, aby sa žalovaný zúčastnil konania)

12

2019/C 280/15

Vec C-657/18: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu — Chorvátsko) — Hrvatska radiotelevizija/TY (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Európsky exekučný titul — Notári konajúci v exekučných konaniach na základe overeného dokumentu — Nesporové konania — Článok 18 ZFEÚ — Opačná diskriminácia — Chýbajúca súvislosť s právom Únie — Zjavný nedostatok právomoci)

12

2019/C 280/16

Vec C-834/18: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portugalsko) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Cestná doprava — Nariadenie (ES) č. 561/2006 — Článok 4 písm. i) — Pojem „týždeň“ — Doba týždenného odpočinku — Metódy výpočtu)

13

2019/C 280/17

Vec C-680/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 5 (Česká republika) 5. novembra 2018 — HJ/II

14

2019/C 280/18

Vec C-739/18 P: Odvolanie podané 28. novembra 2018: Chefaro Ireland DAC proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

14

2019/C 280/19

Vec C-819/18 P: Odvolanie podané 21. decembra 2018: Next design+produktion GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-533/17, Next design+produktion GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

15

2019/C 280/20

Vec C-31/19 P: Odvolanie podané 17. januára 2019: Seven SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 vo veci T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven

15

2019/C 280/21

Vec C-36/19 P: Odvolanie podané 21. januára 2019: Daico International BV proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 22. novembra 2018 vo veci T-356/17, Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

Vec C-221/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poľsko) 11. marca 2019 — trestné konanie proti AV

16

2019/C 280/23

Vec C-222/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Opatowie (Poľsko) 8. marca 2019 — BW Sp. z o.o. so sídlom v B./D. R.

17

2019/C 280/24

Vec C-252/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Opatowie (Poľsko) 20. marca 2019 — QL S.A. so sídlom v B./C. G.

18

2019/C 280/25

Vec C-289/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 9. apríla 2019 — Dexia Nederland BV/Z

18

2019/C 280/26

Vec C-314/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španielsko) 16. apríla 2019 — R.C.C./M.O.L.

19

2019/C 280/27

Vec C-335/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 24. apríla 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v S./Minister Finansów

20

2019/C 280/28

Vec C-342/19 P: Odvolanie podané 30. apríla 2019: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Európska centrálna banka (ECB)

20

2019/C 280/29

Vec C-356/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poľsko) 3. mája 2019 — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o

22

2019/C 280/30

Vec C-370/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 10. mája 2019 — GE/Société Air France

23

2019/C 280/31

Vec C-383/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poľsko) 15. mája 2019 — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

23

2019/C 280/32

Vec C-391/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 21. mája 2019 — „Unipack“ АD/Direktor na Teritorialna direkcija „Dunavska“ na Agencija „Mitnici“, Prokurátor pôsobiaci pri Vărchovna administrativna prokuratura na Republika Bălgarija

24

2019/C 280/33

Vec C-406/19 P: Odvolanie podané 24. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. marca 2019 vo veci T-237/17, Španielsko/Komisia

25

2019/C 280/34

Vec C-439/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Satversmes tiesa (Lotyšsko) 11. júna 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Vec C-450/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 13. júna 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Vec C-454/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Heilbronn (Nemecko) 14. júna 2019 — trestné konanie proti ZW

27

2019/C 280/37

Vec C-456/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt (Švédsko) 14. júna 2019 — Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Vec C-459/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 17. júna 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Vec C-463/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de prud’hommes de Metz (Francúzsko) 18. júna 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Vec C-467/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 19. júna 2019 — trestné konanie proti QR

29

2019/C 280/41

Vec C-470/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 17. júna 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Vec C-472/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 20. júna 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

Vec C-489/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 26. júna 2019 — trestné konanie proti NJ

31

2019/C 280/44

Vec C-50/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Rakúsko) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, za účasti: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

Vec C-69/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. apríla 2019 — Európska komisia/Slovinská republika, ktorú v konaní podporujú: Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika

32

2019/C 280/46

Vec C-391/18: Uznesenie predsedníčky deviatej komory Súdneho dvora z 8. apríla 2019 — Európska komisia/Chorvátska republika

33

2019/C 280/47

Vec C-437/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Poľsko) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, za účasti: NJ

33

2019/C 280/48

Vec C-758/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. apríla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg — Rakúsko) — Bulgarian Air Charter Limited/NE

33

 

Všeobecný súd

2019/C 280/49

Vec T-542/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Port of Tartous‘ č. 22057 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

34

2019/C 280/50

Vec T-543/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Syrian Healthcare‘ č. 21595 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

35

2019/C 280/51

Vec T-588/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Euphrates Drainage and Irrigation‘ č. 80211 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

36

2019/C 280/52

Vec T-589/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Aleppo Tall Kojak Road Project‘ č. 60136 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

37

2019/C 280/53

Vec T-590/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Water Supply Sweida Region‘ č. 80212 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

38

2019/C 280/54

Vec T-591/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júna 2019 — EIB/Sýria („Arbitrážna doložka — Dohoda o pôžičke ‚Water Supply Deir Ez Zor Region‘ č. 80310 — Nevykonanie dohody — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

39

2019/C 280/55

Vec T-244/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2019 — Synergy Hellas/Komisia („Výskum a technologický rozvoj — Nariadenie o rozpočtových pravidlách — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002 — 2006) — Dohoda o grante J-Web — Vykonávacie rozhodnutie o vymáhaní — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia“)

40

2019/C 280/56

Vec T-299/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2019 — Strabag Belgium/Parlament („Verejné zákazky na práce — Verejné obstarávanie — Všeobecné stavebné práce na budovách Európskeho parlamentu v Bruseli — Odmietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky iným uchádzačom — Nezvyčajne nízka ponuka — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie“)

40

2019/C 280/57

Vec T-652/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2019 — Porus/EUIPO (oral Dialysis) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Dialysis — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

41

2019/C 280/58

Vec T-306/19: Žaloba podaná 17. mája 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Komisia

42

2019/C 280/59

Vec T-393/19: Žaloba podaná 27. júna 2019 — Catasta/Parlament

43

2019/C 280/60

Vec T-394/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Zecchino/Parlament

43

2019/C 280/61

Vec T-395/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Tognoli/Parlament

44

2019/C 280/62

Vec T-396/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Allione/Parlament

45

2019/C 280/63

Vec T-397/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Novati/Parlament

45

2019/C 280/64

Vec T-398/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Paciotti/Parlament

46

2019/C 280/65

Vec T-403/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Fantuzzi/Parlament

47

2019/C 280/66

Vec T-404/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Lavarra/Parlament

47

2019/C 280/67

Vec T-405/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Malerba/Parlament

48


SK

 

Top