EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 280, 19 август 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 280

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
19 август 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 280/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 280/02

Дело C-573/17: Решение на Съда (голям състав) от 24 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейската заповед за арест, издадена срещу Daniel Adam Popławski (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамкови решения — Липса на директен ефект — Предимство на правото на Съюза — Последици — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 4, точка 6 — Рамково решение 2008/909/ПВР — Член 28, параграф 2 — Декларация, позволяваща на направилата я държава членка да продължи да прилага действащите нормативни актове за трансфер на осъдени лица, приложими преди 5 декември 2011 г. — Късно направена декларация — Последици)

2

2019/C 280/03

Дело C-597/17: Решение на Съда (шести състав) от 27 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries и др./Ministerraad (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква в) — Случаи на освобождаване — Медицински и парамедицински професии — Хиропрактика и остеопатия — Член 98 — Точки 3 и 4 от приложение III — Лекарствени продукти и медицински изделия — Намалена ставка — Предоставяне при интервенции или процедури с терапевтична цел — Стандартна ставка — Предоставяне при интервенции или процедури за естетични цели — Принцип на данъчен неутралитет — Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза)

3

2019/C 280/04

Дело C-723/17: Решение на Съда (първи състав) от 26 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — Lies Craeynest и др./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Преюдициално запитване — Директива 2008/50/ЕО — Членове 6, 7, 13 и 23 — Приложение III — Оценяване на качеството на въздуха — Критерии, позволяващи да се установи превишаване на пределно допустимите стойности на азотен диоксид — Измервания, извършвани с помощта на стационарни пунктове за вземане на проби — Избор на подходящи площадки — Тълкуване на стойностите, измерени в пунктове за вземане на проби — Задължения на държавите членки — Съдебен контрол — Интензивност на контрола — Правомощие за издаване на разпореждане)

4

2019/C 280/05

Дело C-729/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юни 2019 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Член 49 ДФЕС — Директива 2006/123/ЕО — Член 15, параграфи 2 и 3 — Директива 2005/36/ЕО — Членове 13, 14, 50 и приложение VII — Свобода на установяване — Признаване на професионалните квалификации — Национални правила относно доставчиците на услуги по обучение на медиатори)

5

2019/C 280/06

Дело C-159/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юни 2019 г. (преюдициално запитване от juge de paix du troisième canton de Charleroi — Белгия) — André Moens/Ryanair Ltd (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обхват — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Понятие „извънредни обстоятелства“ — Наличие на гориво върху една от пистите на летището)

6

2019/C 280/07

Дело C-247/18 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юни 2019 г. — Италианска република/Европейска комисия (Обжалване — Европейския социален фонд (ЕСФ) — Оперативна програма по цел 1 за регион Сицилия (2000-2006) — Намаляване на първоначално предоставената финансова помощ — Регламент (ЕО) № 1260/1999 — Член 39 — Контролни правомощия — Необходими проверки — Финансови корекции — Изчисляване — Екстраполационен метод)

7

2019/C 280/08

Дело C-348/18: Решение на Съда (седми състав) от 27 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Преюдициално запитване — Допълнителна такса в сектора на млякото и млечните продукти — Регламент (ЕИО) № 3950/92 — Член 2, параграф 1, втора алинея — Определяне на вноската на производителите в размера на дължимата допълнителна такса — Преразпределяне на неизползваните референтни количества — Национална мярка за преразпределяне на неизползваните количества по обективни критерии за приоритет)

7

2019/C 280/09

Дело C-407/18: Решение на Съда (осми състав) от 26 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Višje sodišče v Mariboru — Словения) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Преюдициално запитване — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Производство по принудително изпълнение на обезпечено с ипотека вземане — Подлежащ на пряко изпълнение нотариален акт — Съдебен контрол върху неравноправните клаузи — Спиране на принудителното изпълнение — Липса на компетентност на съда, сезиран с молбата за принудително изпълнение — Защита на потребителя — Принцип на ефективност — Съответстващо тълкуване)

8

2019/C 280/10

Дело C-518/18: Решение на Съда (шести състав) от 27 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Okresní soud v Českých Budějovicích — Чешка република) — RD/SC (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент(ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание при безспорни вземания — Удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание — Минимални изисквания за процедурите относно безспорни вземания — Ответник с неизвестен адрес, който не се явява в съдебното заседание)

9

2019/C 280/11

Дело C-619/18: Решение на Съда (голям състав) от 24 юни 2019 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС — Правова държава — Ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Принципи на несменяемост и на независимост на съдиите — Намаляване на пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд — Приложимост спрямо действащите съдии — Възможност да продължат да се упражняват съдийски функции след навършване на тази възраст при получаване на разрешение с дискреционно решение на президента на Републиката)

9

2019/C 280/12

ДелоC-131/18: Определение на Съда (десети състав) от 11 април 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler (Преюдициално запитване — Правен режим на предприятията — Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Директива 2011/7/ЕС — Член 6 — Обезщетяване за разноските по събирането — Плащане на фиксирана сума и на разумно обезщетение — Приспадане на фиксираната сума от разноските, направени за наемане на адвокат преди да бъде сезиран съд)

10

2019/C 280/13

Дело C-293/18: Определение на Съда (втори състав) от 19 март 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Испания) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клаузи 2 и 3 — Понятие за „работник на срочен трудов договор“ — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Сравнимост на положенията — Обосноваване — Обезщетение при прекратяване на трудов договор за неопределено време на обективно основание — Липса на обезщетение при изтичането на срока на срочен трудов договор за изследователи без докторска степен)

11

2019/C 280/14

Дело C-646/18: Определение на Съда (шести състав) от 11 април 2019 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Испания) — OD/Ryanair DAC (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Определяне на съда, който е компететен да разгледа иск за обезщетение за закъснение на полет — Член 26 — Мълчалива пророгация — Необходимост от явяване на ответника)

12

2019/C 280/15

Дело C-657/18: Определение на Съда (шести състав) от 11 април 2019 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Novom Zagrebu — Хърватия) — Hrvatska radiotelevizija/TY (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание — Нотариуси, действащи в производства по принудително изпълнение въз основа на автентичен документ — Производства, които не са състезателни — Член 18 ДФЕС — Обратна дискриминация — Липса на привръзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

12

2019/C 280/16

Дело C-834/18: Определение на Съда (шести състав) от 10 април 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Португалия) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Автомобилен транспорт — Регламент (ЕО) № 561/2006 — Член 4, буква и) — Понятие „седмица“ — Седмични почивки — Методи за изчисление)

13

2019/C 280/17

Дело C-680/18: Преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 5 (Чешка република), постъпило на 5 ноември 2018 г. — HJ/II

14

2019/C 280/18

Дело C-739/18 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2018 г. от Chefaro Ireland DAC срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 септември 2018 г. по дело T-905/16 — Chefaro Ireland DAC/EUIPO

14

2019/C 280/19

Дело C-819/18 P: Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Next design+produktion GmbH срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-533/17 — Next design+produktion GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

15

2019/C 280/20

Дело C-31/19 P: Жалба, подадена на 17 януари 2019 г. от Seven SpA срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 21 ноември 2018 г. по дело T-339/17 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO

15

2019/C 280/21

Дело C-36/19 P: Жалба, подадена на 21 януари 2019 г. от Daico International BV срещу определението на Общия съд (седми състав), постановено на 22 ноември 2018 г. по дело T-356/17 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

Дело C-221/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gdańsku (Полша), постъпило на 11 март 2019 г. — Наказателно производство срещу AV

16

2019/C 280/23

Дело C-222/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Opatowie (Полша), постъпило на 8 март 2019 г. — BW Sp. z o.o. w B./D.R.

17

2019/C 280/24

Дело C-252/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Opatowie (Полша), постъпило на 20 март 2019 г. — QL S.A. w B./C.G.

18

2019/C 280/25

Дело C-289/19: Преюдициално запитване от Gerechtshof Den Haag (Нидерландия), постъпило на 9 април 2019 г. — Dexia Nederland BV/Z

18

2019/C 280/26

Дело C-314/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 16 април 2019 г. — R.C.C./M.O.L.

19

2019/C 280/27

Дело C-335/19: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 24 април 2019 г. — E. Sp. z o.o. Sp. k. със седалище S./Министър на финансите

20

2019/C 280/28

Дело C-342/19 P: Жалба, подадена на 30 април 2019 г. от Fabio De Masi и Yanis Varoufakis срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 март 2019 г. по дело T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Европейска централна банка (ЕЦБ)

20

2019/C 280/29

Дело C-356/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Полша), постъпило на 3 май 2019 г. — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

Дело C-370/19: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 10 май 2019 г. — GE/Société Air France

23

2019/C 280/31

Дело C-383/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 15 май 2019 г. — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny със седалище Варшава

23

2019/C 280/32

Дело C-391/19: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 21 май 2019 година — „Унипак“ АД/Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Митници“, Прокурор от Върховна административна прокуратура на Република България

24

2019/C 280/33

Дело C-406/19 P: Жалба, подадена на 24 май 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 20 март 2019 г. по дело T-237/17, Испания/Комисия

25

2019/C 280/34

Дело C-439/19: Преюдициално запитване от Satversmes tiesa (Латвия), постъпило на 11 юни 2019 г. — B/Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Дело C-450/19: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 13 юни 2019 г. — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Дело C-454/19: Преюдициално запитване от Amtsgericht Heilbronn (Германия), постъпило на 14 юни 2019 г. — Наказателно производство срещу ZW

27

2019/C 280/37

Дело C-456/19: Преюдициално запитване от Svea Hovrätt (Швеция), постъпило на 14 юни 2019 г. — AB Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Дело C-459/19: Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 17 юни 2019 г. — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Дело C-463/19: Преюдициално запитване от Conseil de prud'hommes de Metz (Франция), постъпило на 18 юни 2019 г. — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Дело C-467/19: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 19 юни 2019 година — наказателно производство срещу QR

29

2019/C 280/41

Дело C-470/19: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 17 юни 2019 г. — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Дело C-472/19: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 20 юни 2019 г. — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

Дело C-489/19: Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 26 юни 2019 г. — Наказателно производство срещу NJ

31

2019/C 280/44

C-50/18: Определение на председателя на Съда от 3 април 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark — Австрия) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, в присъствието на: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

Дело C-69/18: Определение на председателя на Съда от 12 април 2019 г. — Европейска комисия/Република Словения, подкрепена от Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френска република

32

2019/C 280/46

Дело C-391/18: Определение на председателя на девети състав на Съда от 8 април 2019 г. — Европейска комисия/Република Хърватия

33

2019/C 280/47

Дело C-437/18: Определение на председателя на Съда от 11 април 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Полша) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, в присъствието на: NJ

33

2019/C 280/48

Дело C-758/18: Определение на председателя на Съда от 5 април 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Korneuburg — Австрия) — Bulgarian Air Charter Limited/NE

33

 

Общ съд

2019/C 280/49

Дело T-542/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Port of Tartous“ № 22057 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

34

2019/C 280/50

Дело T-543/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Syrian Healthcare“ № 21595 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

35

2019/C 280/51

Дело T-588/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Euphrates Drainage and Irrigation“ № 80211 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

36

2019/C 280/52

Дело T-589/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Aleppo Tall Kojak Road Project“ № 60136 — Неизпълнение на споразумението — Възстановяване на авансово платените суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

37

2019/C 280/53

Дело T-590/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Water Supply Sweida Region“ № 80212 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

38

2019/C 280/54

Дело T-591/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Water Supply Deir Ez Zor Region“ № 80310 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Производство в отсъствието на ответника)

39

2019/C 280/55

Дело T-244/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Synergy Hellas/Комисия (Научни изследвания и технологично развитие — Финансов регламент — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002 — 2006) — Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства J-Web — Подлежащо на изпълнение решение за събиране — Пропорционалност — Задължение за мотивиране)

40

2019/C 280/56

Дело T-299/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Strabag Belgium/Парламент (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Строителни работи от общ изпълнител за сградите на Европейския парламент в Брюксел — Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на други оференти — Оферта с необичайно ниска стойност — Жалба за отмяна — Необжалваем акт — Недопустимост — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

40

2019/C 280/57

Дело T-652/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Porus/EUIPO (oral Dialysis) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „oral Dialysis“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) и параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

41

2019/C 280/58

Дело T-306/19: Жалба, подадена на 17 май 2019 г. — Graanhandel P. van Schelven/Комисия

42

2019/C 280/59

Дело T-393/19: Жалба, подадена на 27 юни 2019 г. — Catasta/Парламент

43

2019/C 280/60

Дело T-394/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Zecchino/Парламент

43

2019/C 280/61

Дело T-395/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Tognoli/Парламент

44

2019/C 280/62

Дело T-396/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Allione/Парламент

45

2019/C 280/63

Дело T-397/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Novati/Парламент

45

2019/C 280/64

Дело T-398/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Paciotti/Парламент

46

2019/C 280/65

Дело T-403/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Fantuzzi/Парламент

47

2019/C 280/66

Дело T-404/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Lavarra/Парламент

47

2019/C 280/67

Дело T-405/19: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Malerba/Парламент

48


BG

 

Top