EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 280, 19 sierpnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 280

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
19 sierpnia 2019


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 280/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 280/02

Sprawa C-573/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam — Niderlandy) — Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Danielowi Adamowi Popławskiemu (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzje ramowe — Brak bezpośredniej skuteczności — Pierwszeństwo prawa Unii — Konsekwencje — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 4 pkt 6 — Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW — Artykuł 28 ust. 2 — Oświadczenie państwa członkowskiego pozwalające mu na dalsze stosowanie istniejących instrumentów prawnych dotyczących przekazywania osób skazanych, mających zastosowanie przed dniem 5 grudnia 2011 r. — Opóźnione złożenie oświadczenia — Konsekwencje)

2

2019/C 280/03

Sprawa C-597/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof — Belgia) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries i in./Ministerraad (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 132 ust. 1 lit. c) — Zwolnienia — Zawody medyczne i paramedyczne — Chiropraktyka i osteopatia — Artykuł 98 — Punkty 3 i 4 załącznika III — Produkty lecznicze i wyroby medyczne — Obniżona stawka — Świadczenie usług w ramach zabiegów lub leczenia o charakterze terapeutycznym — Stawka podstawowa — Świadczenie usług w ramach zabiegów lub leczenia o charakterze estetycznym — Zasada neutralności podatkowej — Utrzymanie skutków uregulowania krajowego sprzecznego z prawem Unii)

3

2019/C 280/04

Sprawa C-723/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgia) — Lies Craeynest i in./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2008/50/WE — Artykuły 6, 7, 13 i 23 — Załącznik III — Ocena jakości powietrza — Kryteria pozwalające na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu — Pomiary dokonywane w stałych punktach pomiarowych — Wybór odpowiednich miejsc — Interpretacja wartości uzyskanych z pomiarów w punktach pomiarowych — Zobowiązania państw członkowskich — Kontrola sądowa — Stopień kontroli — Uprawnienie do skierowania nakazu)

4

2019/C 280/05

Sprawa C-729/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 258 TFUE — Artykuł 49 TFUE — Dyrektywa 2006/123/WE — Artykuł 15 ust. 2 i 3 — Dyrektywa 2005/36/WE — Artykuły 13, 14 i 50 oraz załącznik VII — Swoboda przedsiębiorczości — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Krajowe przepisy dotyczące usługodawców kształcących mediatorów)

5

2019/C 280/06

Sprawa C-159/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgia) — André Moens/Ryanair Ltd (Odesłanie prejudycjalne — Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuł 5 ust. 3 — Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów — Zakres — Zwolnienie z obowiązku odszkodowania — Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” — Obecność paliwa na pasie startowym na lotnisku)

6

2019/C 280/07

Sprawa C-247/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. — Republika Włoska/Komisja Europejska (Odwołanie — Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Program operacyjny objęty celem nr 1 dla regionu Sycylii (2000 — 2006) — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej pomocy finansowej — Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 — Artykuł 39 — Uprawnienia do dokonywania kontroli — Niezbędne weryfikacje — Korekty finansowe — Obliczanie — Metoda obliczania przez ekstrapolację)

7

2019/C 280/08

Sprawa C-348/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Odesłanie prejudycjalne — Dodatkowa opłata wyrównawcza w sektorze mleka i przetworów mlecznych — Rozporządzenie (EWG) nr 3950/92 — Artykuł 2 ust. 1 akapit drugi — Ustalenie wkładu producentów w zapłatę należnej dodatkowej opłaty wyrównawczej — Ponowne przydzielenie niewykorzystanych ilości referencyjnych — Środek krajowy ponownie przydzielający niewykorzystane ilości na podstawie obiektywnych kryteriów pierwszeństwa)

7

2019/C 280/09

Sprawa C-407/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru — Słowenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Odesłanie prejudycjalne — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Dyrektywa 93/13/EWG — Postępowanie egzekucyjne w przedmiocie wierzytelności hipotecznej — Akt notarialny stanowiący podstawę do bezpośredniego wszczęcia egzekucji — Sądowa kontrola nieuczciwych warunków umowy — Zawieszenie egzekucji — Brak właściwości sądu, do którego skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji — Ochrona konsumenta — Zasada skuteczności — Wykładnia zgodna)

8

2019/C 280/10

Sprawa C-518/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Českých Budějovicích — Republika Czeska) — RD/SC (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 — Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych — Nadanie orzeczeniu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego — Minimalne standardy dla postępowań dotyczących roszczeń bezspornych — Pozwany nieznany z miejsca pobytu, który nie stawił się na rozprawie)

9

2019/C 280/11

Sprawa C-619/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. — Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE — Praworządność — Skuteczna ochrona sądowa w dziedzinach objętych prawem Unii — Zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów — Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego — Zastosowanie do urzędujących sędziów — Możliwość dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego po ukończeniu tego wieku uzależniona od uzyskania zgody stanowiącej dyskrecjonalną decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

9

2019/C 280/12

Sprawa C-131/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 kwietnia 2019 r. — Vanessa Gambietz/Erica Ziegler

10

2019/C 280/13

Sprawa C-293/18: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Hiszpania) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe ETUC, UNICE i CEEP w sprawie pracy na czas określony — Klauzule 2 i 3 — Pojęcie „pracownika zatrudnionego na czas określony” — Klauzula 4 — Zasada niedyskryminacji — Porównywalność sytuacji — Uzasadnienie — Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny — Brak odprawy po wygaśnięciu doktoranckiej umowy o pracę na czas określony)

11

2019/C 280/14

Sprawa C-646/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Hiszpania) — OD/Ryanair DAC (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 — Ustalenie właściwego sądu do rozpoznania żądania o wypłatę odszkodowania w związku z opóźnionym lotem — Artykuł 26 — Dorozumiany wybór jurysdykcji — Konieczność, aby pozwany wdał się w spór)

12

2019/C 280/15

Sprawa C-657/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Novom Zagrebu — Chorwacja) — Hrvatska radiotelevizija/TY (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 — Europejski tytuł egzekucyjny — Notariusze przeprowadzający postępowania egzekucyjne na podstawie dokumentu autentycznego — Postępowania niekontradyktoryjne — Artykuł 18 TFUE — Odwrotna dyskryminacja — Brak powiązania z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału Sprawiedliwości)

12

2019/C 280/16

Sprawa C-834/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portugalia) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Transport drogowy — Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 — Artykuł 4 lit. i) — Pojęcie tygodnia — Tygodniowe okresy odpoczynku — Metody obliczania)

13

2019/C 280/17

Sprawa C-680/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 5 (Republika Czeska) w dniu 5 listopada 2018 r. — HJ/II

14

2019/C 280/18

Sprawa C-739/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 września 2018 r. w sprawie T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO, wniesione w dniu 28 listopada 2018 r. przez Chefaro Ireland DAC

14

2019/C 280/19

Sprawa C-819/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-533/17, Next design+produktion GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez Next design+produktion GmbH

15

2019/C 280/20

Sprawa C-31/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 21 listopada 2018 r. w sprawie T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven, wniesione w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Seven SpA

15

2019/C 280/21

Sprawa C-36/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawie T-356/17, Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing, wniesione w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Daico International BV

16

2019/C 280/22

Sprawa C-221/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polska) w dniu 11 marca 2019 r. — postępowanie karne przeciwko AV

16

2019/C 280/23

Sprawa C-222/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Opatowie (Polska) w dniu 8 marca 2019 r. — BW Sp. z o.o. w B. przeciwko D.R.

17

2019/C 280/24

Sprawa C-252/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Opatowie (Polska) w dniu 20 marca 2019 r. — QL S.A. w B. przeciwko C.G.

18

2019/C 280/25

Sprawa C-289/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 9 kwietnia 2019 r. — Dexia Nederland BV/Z

18

2019/C 280/26

Sprawa C-314/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 16 kwietniA 2019 R. — R.C.C./M.O.L.

19

2019/C 280/27

Sprawa C-335/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 24 kwietnia 2019 r. — E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów

20

2019/C 280/28

Sprawa C-342/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 marca 2019 r. w sprawie T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Fabię De Masi i Yanisa Varoufakisa

20

2019/C 280/29

Sprawa C-356/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polska) w dniu 3 maja 2019 r. — Delfly sp. z o.o. przeciwko Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

Sprawa C-370/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 10 maja 2019 r. — GE/Société Air France

23

2019/C 280/31

Sprawa C-383/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polska) w dniu 15 maja 2019 r. — Powiat Ostrowski przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w Warszawie

23

2019/C 280/32

Sprawa C-391/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 21 maja 2019 r. — „Unipack” AD/Direktor na Teritoriałna direkcija „Dunawska” kym Agencija „Mitnici”, Prokuror ot Wyrchowna administratiwna prokuratura na Republika Byłgarija

24

2019/C 280/33

Sprawa C-406/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie T-237/17, Hiszpania/Komisja, wniesione w dniu 24 maja 2019 r. przez Komisję Europejską

25

2019/C 280/34

Sprawa C-439/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa (Łotwa) w dniu 11 czerwca 2019 r. — B/Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Sprawa C-450/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 13 czerwca 2019 r. — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Sprawa C-454/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Heilbronn (Niemcy) w dniu 14 czerwca 2019 r. — postępowanie karne przeciwko ZW

27

2019/C 280/37

Sprawa C-456/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt (Szwecja) w dniu 14 czerwca 2019 r. — AB Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Sprawa C-459/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 17 czerwca 2019 r. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Sprawa C-463/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud’hommes de Metz (Francja) w dniu 18 czerwca 2019 r. — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Sprawa C-467/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 19 czerwca 2019 r. — postępowanie karne przeciwko QR

29

2019/C 280/41

Sprawa C-470/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 17 czerwca 2019 r. — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Sprawa C-472/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 20 czerwca 2019 r. — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

Sprawa C-489/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 26 czerwca 2019 r. — postępowanie karne przeciwko NJ

31

2019/C 280/44

Sprawa C-50/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 3 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, przy udziale: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

Sprawa C-69/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 kwietnia 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Słowenii, popierana przez: Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską

32

2019/C 280/46

SprawaC-391/18: Postanowienie prezesa dziewiątej izby Trybunału z dnia 8 kwietnia 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Chorwacji

33

2019/C 280/47

Sprawa C-437/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Polska) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, przy udziale: NJ

33

2019/C 280/48

Sprawa C-758/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg — Austria) — Bulgarian Air Charter Limited/NE

33

 

Sąd

2019/C 280/49

Sprawa T-542/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Port of Tartous” nr 22057 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

34

2019/C 280/50

Sprawa T-543/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Syrian Healthcare” nr 21595 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

35

2019/C 280/51

Sprawa T-588/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Euphrates Drainage and Irrigation” nr 80211 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

36

2019/C 280/52

Sprawa T-589/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Aleppo Tall Kojak Road Project” nr 60136 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

37

2019/C 280/53

Sprawa T-590/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Water Supply Sweida Region” nr 80212 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

38

2019/C 280/54

Sprawa T-591/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. — EBI/Syria (Klauzula arbitrażowa — Umowa pożyczki „Water Supply Deir Ez Zor Region” nr 80310 — Niewykonanie umowy — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odsetki za opóźnienie — Postępowanie zaoczne)

39

2019/C 280/55

Sprawa T-244/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. — Synergy Hellas/Komisja (Badania i rozwój technologiczny — Rozporządzenie finansowe — Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 — 2006) — Umowa o udzielenie dotacji J-Web — Podlegająca wykonaniu decyzja o przystąpieniu do odzyskania — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia)

40

2019/C 280/56

Sprawa T-299/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. — Strabag Belgium/Parlament (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu w Brukseli — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innym oferentom — Oferta rażąco niska — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

40

2019/C 280/57

Sprawa T-652/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. — Porus/EUIPO (oral Dialysis) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego oral Dialysis — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

41

2019/C 280/58

Sprawa T-306/19: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2019 r. — Graanhandel P. van Schelven/Komisja

42

2019/C 280/59

Sprawa T-393/19: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2019 r. — Catasta/Parlament

43

2019/C 280/60

Sprawa T-394/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Zecchino/Parlament

43

2019/C 280/61

Sprawa T-395/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Tognoli/Parlament

44

2019/C 280/62

Sprawa T-396/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Allione/Parlament

45

2019/C 280/63

Sprawa T-397/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Novati/Parlament

45

2019/C 280/64

Sprawa T-398/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Paciotti/Parlament

46

2019/C 280/65

Sprawa T-403/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Fantuzzi/Parlament

47

2019/C 280/66

Sprawa T-404/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Lavarra/Parlament

47

2019/C 280/67

Sprawa T-405/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. — Malerba/Parlament

48


PL

 

Top