EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 280, 19. august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 280

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
19. august 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 280/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 280/02

Sag C-573/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. juni 2019 — fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt mod Daniel Adam Poplawski (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — europæisk arrestordre — rammeafgørelser — ingen direkte virkning — EU-rettens forrang — følger — rammeafgørelse 2002/584/RIA — artikel 4, nr. 6) — rammeafgørelse 2008/909/RIA — artikel 28, stk. 2 — erklæring fra en medlemsstat, der gør det muligt fortsat at anvende de retsakter om overførelse af domfældte, der gjaldt inden den 5. december 2011 — forsinket erklæring — følger)

2

2019/C 280/03

Sag C-597/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. juni 2019 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie og Bart Vandendries m.fl. mod Ministerraad (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 132, stk. 1, litra c) — fritagelser — lægegerning og dertil knyttede erhverv — kiropraktik og osteopati — artikel 98 — bilag III, nr. 3) og 4) — lægemidler og medicinsk udstyr — nedsatte satser — ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger — normalsats — ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger — princippet om afgiftsneutralitet — opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten)

3

2019/C 280/04

Sag C-723/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. juni 2019 — Lies Craeynest m.fl. mod Brussels Hoofdstedelijk Gewest og Brussels Instituut voor Milieubeheer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2008/50/EF — artikel 6, 7, 13 og 23 — bilag III — vurdering af luftkvaliteten — kriterier, der gør det muligt at konstatere en overskridelse af grænseværdierne for nitrogendioxid — målinger foretaget ved hjælp af faste prøvetagningssteder — valg af hensigtsmæssige steder — fortolkning af værdier målt på prøvetagningsstederne — medlemsstaternes forpligtelser — domstolsprøvelse — kontrollens intensitet — påbudsbeføjelse)

4

2019/C 280/05

Sag C-729/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juni 2019 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 258 TEUF — artikel 49 TEUF — direktiv 2006/123/EF — artikel 15, stk. 2 og 3 — direktiv 2005/36/EF — artikel 13, 14 og 50 og bilag VII — etableringsfrihed — anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — nationale regler vedrørende udbydere af mægleruddannelser)

5

2019/C 280/06

Sag C-159/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juni 2019 — André Moens mod Ryanair Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — luftbefordring — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5, stk. 3 — kompensation til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser — rækkevidde — fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation — begrebet »usædvanlige omstændigheder« — forekomst af benzin på en lufthavns start- og landingsbane)

6

2019/C 280/07

Sag C-247/18 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. juni 2019 — Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Socialfond (ESF) — operationelt program under mål nr. 1 for regionen Sicilien (2000-2006) — nedsættelse af et oprindeligt tildelt tilskud — forordning (EF) nr. 1260/1999 — artikel 39 — kontrolbeføjelser — nødvendige undersøgelser — finansielle korrektioner — beregning — metode ved hjælp af ekstrapolation)

7

2019/C 280/08

Sag C-348/18: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 27. juni 2019 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice mod Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter — forordning (EØF) nr. 3950/92 — artikel 2, stk. 1, andet afsnit — fastsættelse af producenternes bidrag til betalingen af den tillægsafgift, der skal betales — omfordeling af uudnyttede referencemængder — national foranstaltning til omfordeling af de uudnyttede mængder på grundlag af objektive prioriteringskriterier)

7

2019/C 280/09

Sag C-407/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. juni 2019 — Aleš Kuhar og Jožef Kuhar mod Addiko Bank d.d. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Višje sodišče v Mariboru — Slovenien) (Præjudiciel forelæggelse — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — direktiv 93/13/EØF — tvangsfuldbyrdelse af en fordring sikret ved pant i fast ejendom — umiddelbart eksigibelt notarielt dokument — retslig kontrol af urimelige kontraktvilkår — udsættelse af tvangsfuldbyrdelse — manglende kompetence for den ret, ved hvilken der er indgivet en anmodning om tvangsfuldbyrdelse — forbrugerbeskyttelse — effektivitetsprincippet — overensstemmende fortolkning)

8

2019/C 280/10

Sag C-518/18: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. juni 2019 — RD mod SC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresní soud v Českých Budějovicích — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 805/2004 — europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav — attestering af en retslig afgørelse som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument — mindstestandarder for procedurer vedrørende ubestridte krav — sagsøgt uden kendt adresse, som ikke har givet møde i retsmødet)

9

2019/C 280/11

Sag C-619/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. juni 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU — retsstaten — effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten — princippet om dommeres uafsættelighed og uafhængighed — nedsættelse af pensionsalderen for dommerne ved Sąd Najwyższy (øverste domstol) — anvendelse i forhold til siddende dommere — mulighed for at fortsætte i dommerembedet ud over denne alder betinget af en tilladelse givet i medfør af Republikken Polens præsidents skønsmæssige beføjelser)

9

2019/C 280/12

Sag C-131/18: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 11. april 2019 — Vanessa Gambietz mod Erika Ziegler (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — selskabsret — bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner — direktiv 2011/7/EU — artikel 6 — kompensation for omkostninger ved inddrivelse af gæld — betaling af et fast beløb og en rimelig kompensation — fradrag af det faste beløb i omkostninger til advokatbistand forud for retssagsbehandling)

10

2019/C 280/13

Sag C-293/18: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 19. marts 2019 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia mod Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela og Confederación Intersindical Gallega (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — §§ 2 og 3 — begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« — § 4 — princippet om forbud mod forskelsbehandling — sammenlignelige situationer — berettigelse — godtgørelse i tilfælde af opsigelse af en tidsubegrænset kontrakt af en objektiv grund — ingen godtgørelse ved udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt som PhD-studerende)

11

2019/C 280/14

Sag C-646/18: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. april 2019 — OD mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EU) nr. 1215/2012 — fastlæggelse af, hvilken ret der har kompetence til at påkende et krav om kompensation for en forsinket flyvning — artikel 26 — stiltiende værnetingsaftale — krav om sagsøgtes fremmøde)

12

2019/C 280/15

Sag C-657/18: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. april 2019 — Hrvatska radiotelevizija mod TY (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Općinski sud u Novom Zagrebu — Kroatien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 805/2004 — europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument — notarer, der handler inden for rammerne af tvangsfuldbyrdelsesprocedurer på grundlag af et autentisk dokument — ikke-kontradiktoriske procedurer — artikel 18 TEUF — omvendt forskelsbehandling — manglende forbindelse med EU-retten — åbenbart, at Domstolen ikke har kompetence)

12

2019/C 280/16

Sag C-834/18: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. april 2019 — Rolibérica Lda mod Autoridade para as Condições do Trabalho (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — transport ad landevej — forordning (EF) nr. 561/2006 — artikel 4, litra i) — begrebet »uge« — ugentlig hviletid — beregningsmetoder)

13

2019/C 280/17

Sag C-680/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 5 (Den Tjekkiske Republik) den 5. november 2018 — HJ mod II

14

2019/C 280/18

Sag C-739/18 P: Appel iværksat den 28. november 2018 af Chefaro Ireland DAC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. september 2018 i sag T-905/16 — Chefaro Ireland DAC mod EUIPO

14

2019/C 280/19

Sag C-819/18 P: Appel iværksat den 21. december 2018 af Next design+produktion GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-533/17 — Next design+produktion GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

15

2019/C 280/20

Sag C-31/19 P: Appel iværksat den 17. januar 2019 af Seven SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. november 2018 i sag T-339/17 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial mod EUIPO — Seven

15

2019/C 280/21

Sag C-36/19 P: Appel iværksat den 21. januar 2019 af Daico International BV til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 22. november 2018 i sag T-356/17 — Daico International mod EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

Sag C-221/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) den 11. marts 2019 — Straffesag mod AV

16

2019/C 280/23

Sag C-222/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 8. marts 2019 — BW Sp. z o.o. med hjemsted i B. mod D.R.

17

2019/C 280/24

Sag C-252/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 20. marts 2019 — QL S.A. w B. mod C.G.

18

2019/C 280/25

Sag C-289/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Den Haag (Nederlandene) den 9. april 2019 — Dexia Nederland BV mod Z

18

2019/C 280/26

Sag C-314/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanien) den 16. april 2019 — R.C.C. mod M.O.L.

19

2019/C 280/27

Sag C-335/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 24. april 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. med hjemsted i S. mod Minister Finansów

20

2019/C 280/28

Sag C-342/19 P: Appel iværksat den 30. april 2019 af Fabio De Masi og Yanis Varoufakis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. marts 2019 i sag T-798/17, Fabio De Masi og Yanis Varoufakis mod Den Europæiske Centralbank (ECB)

20

2019/C 280/29

Sag C-356/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polen) den 3. maj 2019 — Delfly sp. z o.o. mod Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

Sag C-370/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 10. maj 2019 — GE mod Société Air France

23

2019/C 280/31

Sag C-383/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polen) den 15. maj 2019 — Powiat Ostrowski mod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

23

2019/C 280/32

Sag C-391/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 21. maj 2019 — »Unipack« AD mod Direktor na Teritorialna direktsia »Dunavska« der Agentsia »Mitnitsi« og statsadvokaten ved Varhovna administrativna prokuratura i Republikken Bulgarien

24

2019/C 280/33

Sag C-406/19 P: Appel iværksat den 24. maj 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. marts 2019 i sag T-237/17, Spanien mod Kommissionen

25

2019/C 280/34

Sag C-439/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Satversmes tiesa (Letland) den 11. juni 2019 — B mod Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Sag C-450/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeu (Finland) den 13. juni 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Sag C-454/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14. juni 2019 — straffesag mod ZW

27

2019/C 280/37

Sag C-456/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea Hovrätt (Sverige) den 14. juni 2019 — AB Östgötatrafiken mod Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Sag C-459/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 17. juni 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs mod Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Sag C-463/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de prud'hommes de Metz (Frankrig) den 18. juni 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle mod Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Sag C-467/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 19. juni 2019 — straffesag mod QR

29

2019/C 280/41

Sag C-470/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 17. juni 2019 — Friends of the Irish Environment Limited mod Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Sag C-472/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 20. juni 2019 — Vert Marine SAS mod Premier ministre og Ministre de l’Économie og des Finances

31

2019/C 280/43

Sag C-489/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 26. juni 2019 — Straffesag mod NJ

31

2019/C 280/44

Sag C-50/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 3. april 2019 — Mijo Meštrović mod Bezirkshauptmannschaft Murtal, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark — Østrig)

32

2019/C 280/45

Sag C-69/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. april 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien, der støttes af Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik

32

2019/C 280/46

Sag C-391/18: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Niende Afdeling den 8. april 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien

33

2019/C 280/47

Sag C-437/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. april 2019 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, procesdeltager: NJ (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Polen)

33

2019/C 280/48

Sag C-758/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. april 2019 — Bulgarian Air Charter Limited mod NE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Korneuburg — Østrig)

33

 

Retten

2019/C 280/49

Sag T-542/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Port of Tartous« nr. 22057 — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af forudbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

34

2019/C 280/50

Sag T-543/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Syrian Healthcare« nr. 21595 — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af de forudbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

35

2019/C 280/51

Sag T-588/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Euphrates Drainage and Irrigation« nr. 80211 — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af forudbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

36

2019/C 280/52

Sag T-589/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Aleppo Tall Kojak Road Project« nr. 60136 — misligholdelse af aftalen — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

37

2019/C 280/53

Sag T-590/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftalen »Water Supply Sweida Region« nr. 80212 — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af de forudbetalte beløb — morarenter — udeblivelsessag)

38

2019/C 280/54

Sag T-591/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Water Supply Deir Ez Zor Region« nr. 80310 — manglende opfyldelse af aftalen — tilbagebetaling af forudbetalte beløb — morarente — udeblivelsessag)

39

2019/C 280/55

Sag T-244/18: Rettens dom af 13. juni 2019 — Synergy Hellas mod Kommissionen (Forskning og teknologisk udvikling — finansforordning — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2002-2006) — aftale om tilskud J-Web — eksigibel afgørelse om inddrivelse — proportionalitet — begrundelsespligt)

40

2019/C 280/56

Sag T-299/18: Rettens dom af 13. juni 2019 — Strabag Belgium mod Parlamentet (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — hovedentreprenørarbejde på Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles — afvisning af en tilbudsgivers tilbud og tildeling af kontrakten til andre tilbudsgivere — unormalt lavt bud — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

40

2019/C 280/57

Sag T-652/18: Rettens dom af 13. juni 2019 — Porus mod EUIPO (oral Dialysis) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket oral Dialysis — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001)

41

2019/C 280/58

Sag T-306/19: Sag anlagt den 17. maj 2019 — Graanhandel P. van Schelven mod Kommissionen

42

2019/C 280/59

Sag T-393/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Catasta mod Parlamentet

43

2019/C 280/60

Sag T-394/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Zecchino mod Parlamentet

43

2019/C 280/61

Sag T-395/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Tognoli mod Parlamentet

44

2019/C 280/62

Sag T-396/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Allione mod Parlamentet

45

2019/C 280/63

Sag T-397/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Novati mod Parlamentet

45

2019/C 280/64

Sag T-398/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Paciotti mod Parlamentet

46

2019/C 280/65

Sag T-403/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Fantuzzi mod Parlamentet

47

2019/C 280/66

Sag T-404/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Lavarra mod Parlamentet

47

2019/C 280/67

Sag T-405/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Malerba mod Parlamentet

48


DA

 

Top