Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 280, 19. august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 280

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
19. august 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 280/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 280/02

kohtuasi C-573/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. juuni 2019. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Daniel Adam Popławski suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmisega seotud menetlus (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsused — Vahetu õigusmõju puudumine — Liidu õiguse esimus — Tagajärjed — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 4 punkt 6 — Raamotsus 2008/909/JSK — Artikli 28 lõige 2 — Liikmesriigi avaldus, mis võimaldab tal jätkata süüdimõistetud isikute üleandmist käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis olid kohaldatavad enne 5. detsembrit 2011 — Hilinenud avaldus — Tagajärjed)

2

2019/C 280/03

kohtuasi C-597/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 27. juuni 2019. aasta otsus (Grondwettelijk Hofi eelotsusetaotlus — Belgia) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries jt versus Ministerraad (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 132 lõike 1 punkt c — Maksuvabastused — Meditsiinitöötajad ja parameedikud — Kiropraktika ja osteopaatia — Artikkel 98 — III lisa punktid 3 ja 4 — Ravimid ja meditsiiniseadmed — Vähendatud maksumäär — Tarnimine terapeutiliste protseduuride või ravi raames — Harilik maksumäär — Tarnimine esteetiliste protseduuride või ravi raames — Neutraalse maksustamise põhimõte — Liidu õigusega vastuolus olevate liikmesriigi õigusnormide toime säilitamine)

3

2019/C 280/04

kohtuasi C-723/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusseli eelotsusetaotlus — Belgia) — Lies Craeynest jt versus Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2008/50/EÜ — Artiklid 6, 7, 13 ja 23 — III lisa — Õhu kvaliteedi hindamine — Kriteeriumid, mis võimaldavad tuvastada lämmastikdioksiidi piirtasemete ületamise — Püsivate proovivõtukohtade abil tehtud mõõtmised — Sobiva koha valik — Proovivõtukohtades mõõdetud tulemuste tõlgendamine — Liikmesriikide kohustused — Kohtulik kontroll — Kontrolli põhjalikkus — Õigus teha ettekirjutus)

4

2019/C 280/05

kohtuasi C-729/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikkel 258 — ELTL artikkel 49 — Direktiiv 2006/123/EÜ — Artikli 15 lõiked 2 ja 3 — Direktiiv 2005/36/EÜ — Artiklid 13, 14 ja 50 ning VII lisa — Asutamisvabadus — Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine — Riigisisesed eeskirjad, mis puudutavad vahendajate koolitusteenuse osutajaid)

5

2019/C 280/06

kohtuasi C-159/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (juge de paix du troisième canton de Charleroi eelotsusetaotlus — Belgia) — André Moens versus Ryanair Ltd (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis — Ulatus — Hüvitamiskohustusest vabastamine — Mõiste „erakorralised asjaolud“ — Kütus lennujaama lennurajal)

6

2019/C 280/07

Kohtuasi C-247/18 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Sotsiaalfond (ESF) — Sitsiilia piirkonna rakenduskava seoses eesmärgiga nr 1 (2000 — 2006) — Esialgselt määratud rahalise toetuse vähendamine — Määrus (EÜ) nr 1260/1999 — Artikkel 39 — Järelevalvepädevus — Vajalikud kontrollid — Finantskorrektsioonid — Arvutamine — Ekstrapoleerimismeetod)

7

2019/C 280/08

kohtuasi C-348/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 27. juuni 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus — Itaalia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Eelotsusetaotlus — Täiendav tasu piima- ja piimatootesektoris — Määrus (EMÜ) nr 3950/92 — Artikli 2 lõike 1 teine lõik — Makstavast täiendavast tasust iga tootja osa kindlaksmääramine — Kvoodi kasutamata osa ümberjaotamine — Riigisisene meede, millega kvoodi kasutamata osa objektiivsete prioriteetsuskriteeriumide alusel ümber jaotatakse)

7

2019/C 280/09

Kohtuasi C-407/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (Višje sodišče v Mariboru eelotsusetaotlus — Sloveenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar versus Addiko Bank d.d (Eelotsusetaotlus — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Direktiiv 93/13/EMÜ — Hüpoteeklaenude sundtäitmise menetlus — Kohesele täitmisele pööratav notariaalakt — Ebaõiglaste tingimuste kohtulik kontroll — Sundtäitmise peatamine — Kohtu, kellele on esitatud sundtäitmise avaldus, pädevuse puudumine — Tarbijakaitse — Tõhususe põhimõte — Kooskõlaline tõlgendamine)

8

2019/C 280/10

kohtuasi C-518/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 27. juuni 2019. aasta otsus (Okresní soud v Českých Budějovicíchi eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — RD versus SC (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta — Kohtuotsuse kinnitamine Euroopa täitekorraldusena — Miinimumnõuded vaidlustamata nõuete menetluste korral — Teadaoleva aadressita kostja, kes ei ilmunud kohtuistungile)

9

2019/C 280/11

kohtuasi C-619/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. juuni 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELL artikli 19 lõike 1 teine lõik — Õigusriik — Tõhus kohtulik kaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades — Kohtunike ametist tagandamise keelu ja kohtunike sõltumatuse põhimõte — Poola kõrgeima kohtu kohtunike pensioniea alandamine — Kohaldamine ametis olevatele kohtunikele — Võimalus jätkata kohtunikuametis pärast sellesse ikka jõudmist, kui saadakse luba, mille annab vabariigi president oma kaalutlusotsusega)

9

2019/C 280/12

kohtuasi C-131/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 11. aprilli 2019. aasta määrus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Vanessa Gambietz versus Erika Ziegler (Eelotsusetaotlus — Ettevõtjate õigus — Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul — Direktiiv 2011/7/EL — Artikkel 6 — Võlgade sissenõudmiskulude hüvitamine — Kindla summa ja mõistliku hüvitise maksmine — Enne kohtusse hagi esitamist advokaadi poole pöördumisega seotud kulude vähendamine kindlasummalise hüvitise võrra)

10

2019/C 280/13

kohtuasi C-293/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. märtsi 2019. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus — Hispaania) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia versus Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 2 ja 3 — Mõiste „tähtajaline töötaja“ — Klausel 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Olukordade sarnasus — Põhjendatus — Tähtajatu töölepingu objektiivsel põhjusel ülesütlemisel makstav hüvitis — Hüvitise puudumine doktoriväitekirja ettevalmistava teadustöötaja tähtajalise töölepingu lõppemisel)

11

2019/C 280/14

kohtuasi C-646/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. aprilli 2019. aasta määrus (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona eelotsusetaotlus — Hispaania) — OD versus Ryanair DAC (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EL) nr 1215/2012 — Hilinenud lennu tõttu esitatud hüvitisnõude lahendamiseks pädeva kohtu kindlaksmääramine — Artikkel 26 — Vaikiv kokkulepe — Kostja kohtusse ilmumise vajadus)

12

2019/C 280/15

Kohtuasi C-657/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. aprilli 2019. aasta määrus (Općinski sud u Novom Zagrebu eelotsusetaotlus — Horvaatia) — Hrvatska radiotelevizija versus TY (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus — Sundtäitmise menetlustes algdokumendi alusel tegutsevad notarid — Menetlus, mis ei ole võistlev — ELTL artikkel 18 — Vastupidine diskrimineerimine — Seose puudumine liidu õigusega — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

12

2019/C 280/16

Kohtuasi C-834/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. aprilli 2019. aasta määrus (Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 eelotsusetaotlus — Portugal) — Rolibérica Lda versus Autoridade para as Condições do Trabalho (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Maanteevedu — Määrus (EÜ) nr 561/2006 — Artikli 4 punkt i — Mõiste „nädal“ — Iganädalane puhkeperiood — Arvutamise meetod)

13

2019/C 280/17

kohtuasi C-680/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 5 (Tšehhi Vabariik) 5. novembril 2018 — HJ versus II

14

2019/C 280/18

kohtuasi C-739/18 P: Chefaro Ireland DAC 28. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-905/16: Chefaro Ireland DAC versus EUIPO

14

2019/C 280/19

kohtuasi C-819/18 P: Next design+produktion GmbH 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-533/17: Next design+produktion GmbH versus EUIPO

15

2019/C 280/20

kohtuasi C-31/19 P: Seven SpA 17. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 21. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-339/17: Shenzhen Jiayz Photo Industrial versus EUIPO — Seven

15

2019/C 280/21

kohtuasi C-36/19 P: Daico International BV 21. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 22. novembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-356/17: Daico International versus EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

kohtuasi C-221/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poola) 11. märtsil 2019 — Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: AV

16

2019/C 280/23

kohtuasi C-222/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Opatowie (Poola) 8. märtsil 2019 — BW Sp. z o.o. w B. versus D.R.

17

2019/C 280/24

kohtuasi C-252/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Opatowie (Poola) 20. märtsil 2019 — QL S.A. w B. versus C.G.

18

2019/C 280/25

kohtuasi C-289/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Den Haag (Madalmaad) 9. aprillil 2019 — Dexia Nederland BV versus Z

18

2019/C 280/26

kohtuasi C-314/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Hispaania) 16. aprillil 2019 — R.C.C. versus M.O.L.

19

2019/C 280/27

kohtuasi C-335/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 24. aprillil 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. versus Ministrowi Finansów

20

2019/C 280/28

kohtuasi C-342/19 P: Fabio De Masi ja Yanis Varoufakis’e 30. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-798/17: Fabio De Masi, Yanis Varoufaki versus Euroopa Keskpank

20

2019/C 280/29

kohtuasi C-356/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poola) 3. mail 2019 — Delfly sp. z o.o. versus Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

kohtuasi C-370/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 10. mail 2019 — GE versus Société Air France

23

2019/C 280/31

kohtuasi C-383/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poola) 15. mail 2019 — Powiat Ostrowski versus Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w Warszawie

23

2019/C 280/32

kohtuasi C-391/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 21. mail 2019 — „Unipack“ AD versus Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

24

2019/C 280/33

kohtuasi C-406/19 P: Euroopa Komisjoni 24. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-237/17: Hispaania versus komisjon

25

2019/C 280/34

kohtuasi C-439/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satversmes tiesa (Läti) 11. juunil 2019 — B versus Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

kohtuasi C-450/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 13. juunil 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

kohtuasi C-454/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Heilbronn (Saksamaa) 14. juunil 2019 — Kriminaalmenetlus ZW suhtes

27

2019/C 280/37

kohtuasi C-456/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea Hovrätt (Rootsi) 14. juunil 2019 — AB Östgötatrafiken versus Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

kohtuasi C-459/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ühendkuningriik) 17. juunil 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs versus Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

kohtuasi C-463/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de prud’hommes de Metz (Prantsusmaa) 18. juunil 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle versus Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

kohtuasi C-467/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 19. juunil 2019 — kriminaalasi QRi suhtes

29

2019/C 280/41

kohtuasi C-470/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 17. juunil 2019 — Friends of the Irish Environment Limited versus Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

kohtuasi C-472/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 20. juunil 2019 — Vert Marine SAS versus Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

kohtuasi C-489/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 26. juunil 2019 — Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: NJ

31

2019/C 280/44

kohtuasi C-50/18: Euroopa Kohtu presidendi 3. aprilli 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermark’i eelotsusetaotlus — Austria) — Mijo Meštrović versus Bezirkshauptmannschaft Murtal, menetluses osales: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

kohtuasi C-69/18: Euroopa Kohtu presidendi 12. aprilli 2019. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik, keda toetasid: Belgia Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik

32

2019/C 280/46

kohtuasi C-391/18: Euroopa Kohtu üheksanda koja presidendi 8. aprilli 2019. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

33

2019/C 280/47

kohtuasi C-437/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. aprilli 2019. aasta määrus (Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznychi eelotsusetaotlus — Poola) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, menetluses osales: NJ

33

2019/C 280/48

kohtuasi C-758/18: Euroopa Kohtu presidendi 5. aprilli 2019. aasta määrus — (Landesgericht Korneuburgi eelotsusetaotlus — Austria) — Bulgarian Air Charter Limited versus NE

33

 

Üldkohus

2019/C 280/49

kohtuasi T-542/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping nr 22057 „Port of Tartous“ — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

34

2019/C 280/50

kohtuasi T-543/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping nr 21595 „Syrian Healthcare“ — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

35

2019/C 280/51

kohtuasi T-588/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping „Euphrates Drainage and Irrigation“ nr 80211 — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

36

2019/C 280/52

kohtuasi T-589/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping nr 60136 „Aleppo Tall Kojak Road Project“ — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

37

2019/C 280/53

kohtuasi T-590/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping nr 80212 „Water Supply Sweida Region“ — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

38

2019/C 280/54

kohtuasi T-591/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping nr 80310 „Water Supply Deir Ez Zor Region“ — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

39

2019/C 280/55

kohtuasi T-244/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Synergy Hellas versus komisjon (Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus — Finantsmäärus — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise 6. raamprogramm (2002 — 2006) — J-Web subsideerimisleping — Täitmisele pööratav sissenõudmisotsus — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus)

40

2019/C 280/56

kohtuasi T-299/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Strabag Belgium versus parlament (Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Euroopa Parlamendi hoonete parandustööde peatöövõtja tööd — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teiste pakkujate pakkumuste edukaks tunnistamine — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus — Tühistamishagi — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus — Põhjendamiskohustus — Ilmselge hindamisviga)

40

2019/C 280/57

kohtuasi T-652/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Porus versus EUIPO (oral Dialysis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi oral Dialysis taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c ja lõige 2)

41

2019/C 280/58

kohtuasi T-306/19: 17. mail 2019 esitatud hagi — Graanhandel P. van Schelven versus komisjon

42

2019/C 280/59

kohtuasi T-393/19: 27. juunil 2019 esitatud hagi — Catasta versus parlament

43

2019/C 280/60

kohtuasi T-394/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Zecchino versus parlament

43

2019/C 280/61

kohtuasi T-395/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Tognoli versus parlament

44

2019/C 280/62

kohtuasi T-396/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Allione versus parlament

45

2019/C 280/63

kohtuasi T-397/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Novati versus parlament

45

2019/C 280/64

kohtuasi T-398/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Paciotti versus parlament

46

2019/C 280/65

kohtuasi T-403/19: 29. juunil 2019 esitatud hagi — Fantuzzi versus parlament

47

2019/C 280/66

kohtuasi T-404/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Lavarra versus parlament

47

2019/C 280/67

kohtuasi T-405/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Malerba versus parlament

48


ET

 

Top