EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 351, 15. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.351.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 351

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
15. novembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

483. plenárne zasadnutie v dňoch 18. a 19. septembra 2012

2012/C 351/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Inteligentný a inkluzívny rast“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2012/C 351/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rámec pre reklamu určenú mládeži a deťom“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

6

2012/C 351/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Práva zraniteľných skupín na pracovisku – otázky diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

12

2012/C 351/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prínos podnikateľov z radov prisťahovalcov pre hospodárstvo EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16

2012/C 351/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Odstránenie domáceho násilia voči ženám“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

21

2012/C 351/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti v boji proti korupcii v krajinách južného Stredozemia“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

27

2012/C 351/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zodpovedné používanie sociálnych sietí a predchádzanie súvisiacim problémom“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

31

2012/C 351/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zaktualizovať analýzu nákladov v prípade nekonania na úrovni EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

36


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

483. plenárne zasadnutie v dňoch 18. a 19. septembra 2012

2012/C 351/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Odstraňovanie prekážok spojených s daňou z dedičstva v cezhraničnej situácii v rámci EÚ“COM(2011) 864 final

42

2012/C 351/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu“COM(2011) 870 final

45

2012/C 351/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami“COM(2011) 941 final

52

2012/C 351/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE)“COM(2012) 35 final – 2012/22 (APP)

57

2012/C 351/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb“COM(2012) 131 final – 2012/61 COD

61

2012/C 351/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Inovácie pre udržateľnú budúcnosť – Akčný plán ekologických inovácií (EkoAP)“COM(2011) 899 final

65

2012/C 351/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti“COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu“COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Obchod, rast a rozvoj – Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi“COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009“COM(2012) 298 final – 2012/158 (COD)

83

2012/C 351/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom“COM(2012) 93 final – 2012/42 (COD) a „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Započítavanie využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) do záväzkov Únie v oblasti zmeny klímy“COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu“COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD)

89

2012/C 351/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie“COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD)

90

2012/C 351/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES, pokiaľ ide o zahrnutie množiteľského materiálu lesných kultúr kategórie ‚kvalifikovaný‘ do rozsahu pôsobnosti uvedeného rozhodnutia a o aktualizáciu názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie“COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD)

91

2012/C 351/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu jednej z tretích krajín a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie“COM(2012) 343 final – 2012/165 (COD)

92


SK

 

Top