EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 351, 15. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.351.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 351

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
15. november 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 483. istungjärk 18. ja 19. septembril 2012

2012/C 351/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Arukas ja kaasav majanduskasv” (omaalgatuslik arvamus)

1

2012/C 351/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Lastele ja noortele suunatud reklaami raamistik” (omaalgatuslik arvamus)

6

2012/C 351/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Haavatavate rühmade õigused töökohal – eeskätt seksuaalse sättumuse alusel toimuv diskrimineerimine” (omaalgatuslik arvamus)

12

2012/C 351/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sisserändajatest ettevõtjate panus majandusse” (omaalgatuslik arvamus)

16

2012/C 351/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naistevastase koduvägivalla kaotamine” (omaalgatuslik arvamus)

21

2012/C 351/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna roll võitluses korruptsiooniga Vahemere lõunapoolsetes riikides” (omaalgatuslik arvamus)

27

2012/C 351/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Suhtlusvõrkude vastutustundlik kasutamine ja nendega seotud probleemide vältimine” (omaalgatuslik arvamus)

31

2012/C 351/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ajakohastatud analüüs, milles käsitletakse ühtsest Euroopast loobumise maksumust” (omaalgatuslik arvamus)

36


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 483. istungjärk 18. ja 19. septembril 2012

2012/C 351/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Piiriüleste pärandimaksutõkete kõrvaldamine ELis”KOM(2011) 864 lõplik

42

2012/C 351/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Regioonide Komiteele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Tegevuskava VKEde rahastamisvõimaluste parandamiseks” ”KOM(2011) 870 lõplik

45

2012/C 351/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat – Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamine”KOM(2011) 941 lõplik

52

2012/C 351/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta”COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP)

57

2012/C 351/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta”COM(2012) 131 final – 2012/0061 COD

61

2012/C 351/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Innovatsioon säästva tuleviku rajamiseks – ökoinnovatsiooni tegevuskava””KOM(2011) 899 lõplik

65

2012/C 351/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia””COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul”COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Kaubandus, majanduskasv ja areng – kaubandus- ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele” ”KOM(2012) 22 lõplik

77

2012/C 351/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009”COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD)

83

2012/C 351/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta”COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD) ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi võetud kliimakohustustega seotud maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust käsitlev arvestus””COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta”COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD)

89

2012/C 351/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks”COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD)

90

2012/C 351/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, lisades kõnealuse otsuse kohaldamisalasse kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluva metsapaljundusmaterjali ja ajakohastades toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid”COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD)

91

2012/C 351/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu”COM(2012) 343 final – 2012/0165 (COD)

92


ET

 

Top