EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 379, 28. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 379

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1997/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1999/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza dočasné antidumpingové clo na dovoz niektorých sedadiel s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2000/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2000/2005 z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2001/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 2295/2003 ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných normách na vajcia z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2002/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá financovania výdavkov súvisiacich so spoločnou organizáciu trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2004/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2273/93 určujúce intervenčné centrá pre obilniny a ktorým sa upravuje uvedené nariadenie z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2005/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz syntetických strižných vlákien z polyesteru (PSV) s pôvodom v Malajzii a na Taiwane

65

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2006/2006, z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006 tak, aby zahŕňalo ročnú colnú kvótu na výrobky z cukru s pôvodom v Chorvátsku

95

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2007/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o dovoz a tranzit polotovarov z materiálu kategórie 3 určených na technické použitie v lekárskych prístrojoch, na in vitro diagnostiku a v laboratórnych reagenciách, a ktorým sa mení a dopĺňa toto nariadenie ( 1 )

98

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2008/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colných kvót v roku 2007 na výrobky z „baby beef“ s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsku a v Srbsku, Čiernej Hore a v Kosove

105

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2009/2006 z 27. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

117

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2006 z 27. decembra 2006 stanovujúce dostupné množstvo pre prvý polrok roku 2007 pre niektoré výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v rámci kvót otvorených Spoločenstvom na základe samotného povolenia

121

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2006, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

123

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006 o nezaradení dimeténamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2006) 6895]  ( 1 )

125

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006 o nezaradení fosalónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2006) 6897]  ( 1 )

127

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/1011/SZBP z 21. decembra 2006, ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

129

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top