EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 379, 28. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 379

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1997/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1999/2006 af 20. december 2006 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse sadler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2000/2006 af 20. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1870/2005 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2001/2006 af 21. december 2006 om tilpasning som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union af forordning (EF) nr. 2295/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2002/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2003/2006 af 21. december 2006 om gennemførelsesforanstaltninger til den finansiering, som Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) foretager af udgifter vedrørende den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2004/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2273/93 om fastsættelse af interventionscentrene for korn og om tilpasning af nævnte forordning som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2005/2006 af 22. december 2006 om midlertidig antidumpingtold på korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Malaysia og Taiwan

65

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2006/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 950/2006, så den omfatter det årlige toldkontingent for sukkerprodukter med oprindelse i Kroatien

95

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2006 af 22 december 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår import og transit af visse mellemprodukter fremstillet af kategori 3-materiale til teknisk brug i medicinsk udstyr, in vitro-diagnostika og laboratoriereagenser og om ændring af nævnte forordning ( 1 )

98

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2008/2006 af 22. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for 2007 til toldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Montenegro og Kosovo

105

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2009/2006 af 27. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

117

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2010/2006 af 27. december 2006 om fastsættelse af den disponible mængde for første halvår af 2007 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens

121

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2006 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

123

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om afvisning af at optage dimethenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/1011/FUSP af 21. december 2006 om gennemførelse af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

129

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top