EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0022

Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/22/oj

31994L0022Úradný vestník L 164 , 30/06/1994 S. 0003 - 0008
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0237
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 4 S. 0237


Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 30. mája 1994

o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na prvú a tretiu vetu jej článku 57 ods. 2 a články 66 a 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom, ktorý sa uvádza v článku 189b zmluvy [3],

keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu; keďže na jeho chod sa musia prijať potrebné opatrenia;

keďže Rada vo svojom uznesení zo 16. septembra 1986 [4] ako jeden z cieľov energetickej politiky spoločenstva určila väčšiu integráciu vnútorného energetického trhu bez obchodných prekážok, aby sa zvýšila bezpečnosť zásobovania, znížili náklady a zvýšila hospodárska konkurencieschopnosť;

keďže spoločenstvo je v zásobovaní uhľovodíkmi prevažne závislé od dovozu; keďže je preto vhodné podnietiť čo najlepšie vyhľadávanie, prieskum a ťažbu zásob, ktoré sa nachádzajú na území spoločenstva;

keďže členské štáty majú zvrchovanosť a zvrchované práva na zásoby uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú na ich území;

keďže spoločenstvo je signatárom Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve;

keďže sa musia urobiť opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k činnostiam týkajúcich sa vyhľadávania, prieskumu a ťažby uhľovodíkov a ich vykonávanie za podmienok, ktoré stimulujú intenzívnejšiu hospodársku súťaž v tejto oblasti a tým podporujú zdokonalenie vo vyhľadávaní, prieskume a ťažbe zásob v členských štátoch a spevňujú integráciu vnútorného energetického trhu;

keďže na tento účel je potrebné vytvoriť spoločné predpisy, aby sa zabezpečilo, že do konania v rámci udeľovania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov budú môcť vstúpiť všetky subjekty, ktoré majú potrebnú spôsobilosť; keďže povolenia sa musia udeľovať na základe objektívnych uverejnených kritérií; keďže podmienky udeľovania povolení musia takisto vopred poznať všetky subjekty, ktoré sa na konaní zúčastňujú;

keďže členské štáty si musia ponechať možnosť obmedziť prístup k týmto činnostiam a ich vykonávaniu z dôvodu verejného záujmu a podmieniť ho finančným plnením alebo plnením v uhľovodíkoch, pričom presná podoba spomínaného plnenia sa musí určiť tak, aby to neprekážalo v riadení subjektov; keďže táto možnosť sa musí využívať nediskriminačne; keďže s výnimkou povinností, ktoré sa viažu na využívanie tejto možnosti, sa musia urobiť opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa subjektom ukladali podmienky a povinnosti, ktoré nezdôvodňuje potreba riadne vykonávať túto činnosť; keďže činnosť subjektov sa musí kontrolovať len v potrebnom rozsahu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto povinností a podmienok;

keďže rozsah oblastí, na ktoré sa vzťahuje určité povolenie a doba jeho trvania sa musia obmedziť, aby výhradné právo na určitú oblasť, kde môžu oveľa účinnejšie vykonávať vyhľadávanie, prieskum a zavádzať ťažbu viaceré subjekty, nebolo vyhradené jedinému subjektu;

keďže so subjektmi členských štátov by sa v tretích krajinách malo zaobchádzať porovnateľne s tým, ako sa so subjektmi tretích krajín podľa tejto smernice zaobchádza v spoločenstve; keďže je potrebné ustanoviť na tento účel konanie;

keďže táto smernica by sa mala vzťahovať na povolenia, ktoré sa vydali po termíne, do ktorého musia členské štáty prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na splnenie tejto smernice;

keďže smernica Rady 90/531/EHS zo 17. septembra 1990 o postupoch obstarávania subjektov pôsobiacich v oblasti vodohospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií [5] a smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júla 1993, ktorou sa koordinuje postup zaobstarávania subjektov pôsobiacich v oblasti o vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, [6] sa vzťahujú na subjekty, pokiaľ ide o zaobstaranie ich dodávok, prác a služieb; keďže uplatňovanie alternatívnych opatrení, ktoré sa ustanovujú v článku 3 smernice 90/531/EHS, sa podmieňuje tým, že v členskom štáte, ktorý požaduje uplatňovanie týchto opatrení, sa povolenia musia udeľovať nediskriminačne a prehľadne; keďže určitý členský štát spĺňa túto podmienku od okamžiku, keď splní požiadavky tejto smernice, a to dovtedy, pokiaľ ich spĺňa; keďže je preto potrebné pozmeniť smernicu 90/531/EHS;

keďže v článku 36 smernice 90/531/EHS sa ustanovuje, aby sa do štyroch rokov preskúmala pôsobnosť spomínanej smernice z hľadiska vývoja situácie, najmä pokiaľ ide o pokrok v otváraní trhu a úroveň hospodárskej súťaže. Preskúmanie pôsobnosti zahŕňa prieskum a ťažbu uhľovodíkov;

keďže Dánsko sa nachádza v osobitej situácii, vzhľadom na to, že je povinné vstúpiť do rokovaní o prípadnom pokračovaní činností po tom, čo sa skončí platnosť koncesie vystavenej 8. júla 1962, týkajúcej sa oblastí, ktoré sa uvoľnia 8. júla 2012 a že Dánsku sa tak vzhľadom na tieto oblasti udelí výnimka,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

1. "príslušné orgány" znamenajú verejnoprávne orgány, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 1 smernice 90/531/EHS príslušné pre udeľovanie povolení a/alebo kontrolu ich používania;

2. "subjekt" znamená fyzickú alebo právnickú osoba alebo skupinu takýchto osôb, ktorá žiada alebo pravdepodobne požiada o povolenie alebo jej už bolo udelené;

3. "povolenie" znamená zákon, iný právny predpis, alebo ustanovenie zmluvy alebo doklad vydaný na ich základe, ktorým príslušné orgány určitého členského štátu oprávňujú určitý subjekt na vykonávanie výhradného práva na vyhľadávanie, prieskum alebo ťažbu uhľovodíkov v určitej zemepisnej oblasti vo vlastnom mene a na vlastné riziko. Povolenie sa môže udeliť na každú činnosť osobitne alebo súčasne na viacero činností;

4. "verejnoprávny subjekt" znamená verejnoprávny podnik v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 90/531/EHS.

Článok 2

1. Členské štáty si ponechávajú právo určiť na svojom území oblasti, v ktorých možno vykonávať vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov.

2. Vždy, keď sa v určitej oblasti umožní vykonávanie činností uvedených v odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby medzi subjektami nedochádzalo k diskriminácii v prístupe k týmto činnostiam a pri ich vykonávaní.

Členské štáty však môžu z dôvodu bezpečnosti štátu odoprieť prístup k týmto činnostiam a ich vykonávanie subjektu, ktorý prakticky ovládajú tretie krajiny alebo štátni príslušníci tretích krajín.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečili, že povolenia sa budú udeľovať po konaní, v rámci ktorého môžu záujemcovia predložiť svoje žiadosti v súlade buď s odsekom 2 alebo odsekom 3.

2. Toto konanie sa začne:

a) buď z podnetu príslušných orgánov prostredníctvom oznámenia o výzve na predkladanie žiadostí, ktoré sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejní aspoň 90 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí;

b) alebo prostredníctvom oznámenia o výzve na predkladanie žiadostí, ktoré sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejní po tom, čo žiadosť predloží určitý subjekt bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1. Ostatní záujemcovia majú na predloženie žiadosti k dispozícii lehotu aspoň 90 dní odo dňa uverejnenia.

V oznámení sa uvedie typ povolenia, zemepisná oblasť alebo oblasti alebo ich časti, na ktoré sa predložila alebo môže predložiť žiadosť a plánovaný termín alebo lehota na udelenie povolenia.

V prípade, že sa uprednostňujú žiadosti subjektov ako jednotlivých fyzických alebo právnických osôb, uvedie sa to v oznámení.

3. Členské štáty môžu udeľovať povolenia aj bez toho, že začnú konanie podľa odseku 2, pokiaľ oblasť, na ktorú sa povolenie žiada:

a) je nepretržite k dispozícii; alebo

b) už bola predmetom konania v súlade s odsekom 2, ktoré sa neskončilo udelením povolenia; alebo

c) bola predmetom úkonu vzdania sa zo strany určitého subjektu a nespadá automaticky pod písmeno a).

Členský štát, ktorý hodlá uplatňovať tento odsek, zariadi, aby sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev do troch mesiacov odo dňa prijatia tejto smernice alebo u členských štátov, ktoré zatiaľ takýto postup nezaviedli, bez zbytočného zdržania uverejnilo oznámenie, v ktorom sa uvedú oblasti na jeho území, ktoré možno využívať podľa tohto odseku, a kde možno v tomto ohľade získať podrobné údaje. Každá závažná zmena v týchto údajoch bude predmetom ďalšieho oznámenia. Žiadosť o povolenie, ktorá sa predloží podľa tohto odseku, však možno začať posudzovať až po uverejnení oznámenia podľa tejto smernice.

4. Členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať ustanovenia odseku 1, pokiaľ geologické alebo ťažobné faktory oprávňujú k tomu, aby sa povolenie na určitú oblasť udelilo držiteľovi povolenia na priľahlú oblasť. Dotknutý členský štát zabezpečí, aby držitelia povolení na priľahlé oblasti mohli v takom prípade predložiť žiadosť a aby sa im na to poskytol dostatok času.

5. Za udelenie povolenia v zmysle odseku 1 sa nepovažuje:

a) udelenie povolenia iba z dôvodu zmeny názvu alebo vlastníctva určitého subjektu, ktorý vlastní platné povolenie, zmeny v zložení takéhoto subjektu alebo prevodu povolenia;

b) udelenie povolenia subjektu, ktorý má povolenie v inej forme v prípade, že vlastníctvo posledne uvedeného povolenia zahŕňa právo na udelenie skôr uvedeného;

c) rozhodnutie príslušných orgánov, ktoré sa prijalo v rámci povolenia (bez ohľadu na to, či sa takéto povolenie udelilo pred termínom určeným v článku 14) a ktoré sa týka začatia, prerušenia, predĺženia alebo ukončenia činností alebo predĺženia platnosti samotného povolenia.

6. Bez ohľadu na to, či sa začalo konanie uvedené v odseku 2, členské štáty si ponechajú možnosť udelenie povolenia odoprieť, pričom dbajú na to, aby v dôsledku tejto možnosti nedochádzalo medzi subjektmi k diskriminácii.

Článok 4

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že:

a) pokiaľ zemepisné oblasti nie sú vymedzené na základe geometrického členenia územia, rozsah každej oblasti sa určí tak, aby nebola väčšia, ako je to z technického a ekonomického hľadiska odôvodnene optimálne na vykonávanie činností. V prípade, že ide o povolenia udelené po konaní ustanovenom v článku 3 ods. 2, na tento účel sa stanovia objektívne kritériá a subjektom sa poskytnú ešte pred predložením žiadostí;

b) platnosť povolenia nie je dlhšia ako čas potrebný na vykonanie činností, na ktoré sa udeľuje. Príslušné orgány však môžu platnosť povolenia predĺžiť, ak nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti a ak sa činnosť vykonávala v súlade s povolením;

c) výhradné práva patria subjektom v zemepisnej oblasti, na ktorú získali povolenie, len po dobu nevyhnutnú na riadne vykonanie povolených činností.

Článok 5

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že:

1. povolenia sa udeľujú na základe kritérií, ktoré sa spravidla týkajú:

a) technickej a finančnej spôsobilosti subjektov; a

b) spôsobu vyhľadávania, prieskumu a/alebo ťažby v predmetnej zemepisnej oblasti, ktoré navrhujú;

a prípadne:

c) ak sa povolenie ponúka na predaj, cenu, ktorú je subjekt ochotný za nadobudnutie povolení zaplatiť;

d) ak sa po vyhodnotení podľa kritérií písmena a), b) a prípadne podľa písmena c) dve alebo viacero žiadostí vyhodnotí rovnako, pri konečnom rozhodovaní medzi týmito žiadosťami sa uplatnia iné závažné, objektívne a nediskriminačné kritériá.

Pri posudzovaní žiadostí môžu príslušné orgány zohľadniť aj nedostatočnú účinnosť a zodpovednosť, ktorú žiadatelia preukázali vo svojej činnosti v rámci predchádzajúcich povolení.

Ak príslušné orgány určia zloženie subjektu, ktorému prípadne udelia povolenie, učinia tak na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Ak príslušné orgány určia prevádzkovateľa určitého subjektu, ktorému prípadne udelia povolenie, učinia tak na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Kritériá sa vypracujú a v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejnia ešte predtým, ako začne plynúť lehota na predkladanie žiadostí. Členské štáty, ktoré už vo svojich úradných vestníkoch kritériá uverejnili, môžu uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev obmedziť na odkaz na uverejnenie vo svojich úradných vestníkoch. Jednako každá zmena kritérií sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejní v úplnom znení;

2. podmienky a požiadavky týkajúce sa vykonávania a ukončovania činnosti, ktoré sa na každý typ povolenia vzťahujú na základe zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení platných v čase predkladania žiadostí, či už sú obsiahnuté v povolení alebo ide o jednu z podmienok, ktorá sa má prijať pred udelením takéhoto povolenia, sa určia a záujemcom kedykoľvek poskytnú. V prípade, ktorý sa ustanovuje v článku 3 ods. 2 písm. a), sa môžu poskytovať len odo dňa, počnúc ktorým možno predkladať žiadosti o povolenie;

3. zmeny podmienok a požiadaviek, ku ktorým dôjde v priebehu konania, sa oznámia všetkým záujemcom;

4. kritériá, podmienky a požiadavky, ktoré sa uvádzajú v tomto článku, sa uplatňujú nediskriminačne;

5. ak to subjekt požaduje, subjektu, ktorého žiadosti o povolenie sa nevyhovie, sa oznámia dôvody rozhodnutia.

Článok 6

1. Členské štáty dbajú na to, aby podmienky a požiadavky, ktoré sa uvádzajú v článku 5 ods. 2 a presné povinnosti v súvislosti s používaním určitého povolenia vychádzali iba z potreby zabezpečiť riadne vykonávanie činností v oblasti, na ktorú sa požaduje povolenie podľa odseku 2 alebo na základe finančného plnenia alebo plnenia v uhľovodíkoch.

2. V rozsahu, v akom si to vyžaduje bezpečnosť štátu, bezpečnosť obyvateľstva, zdravie obyvateľstva, bezpečnosť prepravy, ochrana životného prostredia, ochrana biologických zdrojov a národného bohatstva s umeleckou, historickou a archeologickou hodnotou, bezpečnosť zariadení a pracujúcich, plánované hospodárenie so zásobami uhľovodíkov (napríklad tempo spotrebúvania uhľovodíkov alebo optimalizácia ich využívania) alebo potreba zabezpečenia daňových príjmov v súvislosti s vykonávaním činností uvedených v článku 2 ods. 1, členské štáty môžu ukladať podmienky a požiadavky.

3. Členské štáty určia pravidlá plnenia, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, vrátane požiadaviek na účasť štátu tak, aby sa zabezpečilo, že sa zachová nezávislé riadenie subjektov.

Ak je však udelenie povolenia podmienené účasťou štátu na činnostiach a ak bola riadením tejto účasti poverená určitá právnická osoba alebo ak účasť riadi samotný štát, právnickej osobe ani štátu to nebráni prevziať práva a povinnosti spojené s takouto účasťou zodpovedajúcou jej významu za predpokladu, že právnická osoba ani štát sa nebudú podieľať na poskytovaní informácií ani vykonávať hlasovacie právo vo veci rozhodnutí vzhľadom na zdroje zaobstarávania pre subjekty, že právnická osoba, ani štát v súčinnosti s verejnoprávnym subjektom alebo subjektami nebude vykonávať väčšinové hlasovacie právo vzhľadom na iné rozhodnutia a že štát alebo právnická osoba budú pri hlasovaní vychádzať z transparentných, objektívnych a nediskriminačných zásad a nebudú brániť tomu, aby sa o riadení subjektu rozhodovalo na základe bežných komerčných zásad.

Ustanovenia predchádzajúceho pododseku však nebránia právnickej osobe ani štátu, aby namietali proti určitému rozhodnutiu prijatému držiteľmi povolenia, ktorým by sa nedodržiavali v povolení uvedené podmienky a požiadavky týkajúce sa politiky spotrebúvania zásob a ochrany finančných záujmov štátu.

Možnosť namietať proti určitému rozhodnutiu sa vykonáva nediskriminačne, najmä pokiaľ ide o investičné rozhodnutia a zdroje zásobovania subjektov. Tam, kde účasť štátu na činnostiach riadi právnická osoba, ktorá je takisto držiteľom povolení, členský štát prijme opatrenia, ktoré vyžadujú, aby táto právnická osoba viedla samostatne účty vo svojej komerčnej funkcii a samostatne v postavení, v ktorom riadi účasť štátu a zaručujú, že z tej časti právnickej osoby, ktorá zodpovedá za riadenie účasti štátu, sa informácie nebudú prelievať do tej časti, ktorá je vo vlastnom mene držiteľom povolení. Ak však tá časť právnickej osoby, ktorá zodpovedá za riadenie účasti štátu, zamestná časť, ktorá je držiteľom povolenia ako poradca, skôr uvedená časť môže poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie poradenskej činnosti. Držiteľom všetkých povolení, ktorých sa informácie týkajú, sa vopred oznámi, aké informácie sa týmto spôsobom poskytnú a budú mať dostatok času na vznesenie námietok.

4. Členské štáty dbajú na to, aby sa subjekty v rámci určitého povolenia kontrolovali len v takom rozsahu, aký je potrebný na zabezpečenie dodržiavania podmienok, požiadaviek a povinností, ktoré sa uvádzajú v odseku 1. Predovšetkým prijmú opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že žiadny zákon, iný právny predpis ani správne opatrenie či zmluva alebo záväzok od žiadneho subjektu nevyžaduje, aby poskytoval informácie o svojich zamýšľaných alebo skutočných zdrojoch zaobstarávania, pokiaľ sa tak nestane na žiadosť príslušných orgánov a výhradne so zreteľom na ciele, ktoré sa uvádzajú v článku 36 zmluvy.

Článok 7

Bez toho, aby sa boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa týkajú jednotlivých povolení alebo sú v nich obsiahnuté a ustanovení článku 3 ods. 5 písm. b), členské štáty do 1. januára 1997 zrušia zákonné, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa právo na získanie povolenia v určitej zemepisnej oblasti na území určitého členského štátu vyhradzuje jedinému subjektu.

Článok 8

1. Keď sa o nich členské štáty dozvedia, oznámia Komisii všetky ťažkosti, s ktorými sa de jure alebo de facto subjekty zvyčajne stretávajú v prístupe k vyhľadávaniu, prieskumu a ťažbe uhľovodíkov v tretích krajinách a pri vykonávaní týchto činností. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa zachovávala dôvernosť obchodných údajov.

2. Komisia do 31. decembra 1994 podá Európskemu parlamentu správu o postavení subjektov v tretích krajinách a o stave rokovaní, do ktorých sa vstúpilo podľa odseku 3 s týmito krajinami alebo v rámci medzinárodných organizácií a od spomínaného dňa ju bude podávať pravidelne.

3. Vždy, keď Komisia buď zo správ uvedených v odseku 2 alebo na základe iných informácií zistí, že pokiaľ ide o prístup k činnostiam, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 alebo o ich vykonávanie, určitá tretia krajina nezaobchádza so subjektami spoločenstva porovnateľne s tým, ako spoločenstvo zaobchádza so subjektami z tejto tretej krajiny, môže spoločenstvu predložiť návrh na primerané splnomocnenie na rokovanie so zámerom získať pre subjekty spoločenstva porovnateľné príležitosti podieľať sa hospodárskej súťaži. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

4. Za okolností, ktoré sa uvádzajú v odseku 3, môže Komisia kedykoľvek navrhnúť, aby Rada jednému alebo viacerým členským štátom povolila odmietnuť udelenie povolenia subjektu, ktorý prakticky ovláda dotknutá tretia krajina a/alebo štátni príslušníci tejto krajiny.

Komisia môže takýto návrh predložiť z vlastného podnetu alebo na žiadosť určitého členského štátu.

Rada koná kvalifikovanou väčšinou čo najskôr.

5. Opatrenia, ktoré sa prijmú podľa tohto článku, sa nedotknú záväzkov spoločenstva v rámci medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú prístup k vykonávaniu vyhľadávania, prieskumu a ťažbe uhľovodíkov.

Článok 9

Každý členský štát uverejní a Komisii oznámi výročnú správu obsahujúcu informácie o zemepisných oblastiach, v ktorých sa začalo vyhľadávanie, prieskum a ťažba, o povoleniach, ktoré sa udelili, o subjektoch, ktorým boli udelené povolenia a ich zložení, a o odhadovaných zásobách, ktoré sa nachádzajú na jeho území.

Z tohto ustanovenia nevzniká pre členské štáty povinnosť uverejňovať dôverné informácie obchodnej povahy.

Článok 10

Členské štáty Komisii najneskôr do 1. mája 1995 oznámia príslušné orgány. Členské štáty Komisii bez zbytočného odkladu oznámia všetky ďalšie zmeny. Komisia uverejní zoznam príslušných orgánov a všetky zmeny, ktoré sa ich dotýkajú, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Táto smernica sa vzťahuje na povolenia, ktoré sa udelia odo dňa, ktorý sa ustanovuje v článku 14.

Článok 12

V článku 3 smernice 90/531/EHS sa dopĺňa tento odsek:

"5. Pokiaľ ide o využívanie zemepisných oblastí na účel vyhľadávania alebo ťažby ropy či zemného plynu, odseky 1 až 4 sa uplatňujú, ako je to uvedené nižšie, odo dňa, v ktorý dotknutý členský štát splní ustanovenia Európskeho parlamentu a smernicu Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov [7]:

a) podmienky stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené s účinnosťou od spomínaného dňa bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 3;

b) od členského štátu uvedeného v odseku 4 sa vyžaduje, aby oznámil len ustanovenia týkajúce sa splnenia podmienok, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 2 a 3."

Článok 13

Ustanovenia článkov 3 a 5 sa nevzťahujú na nové povolenia, ktoré do 31. decembra 2012 udelí Dánsko na oblasti, ktoré sa uvoľnia 8. júla 2012 po skončení platnosti povolenia vydané 8. júla 1962. Nové povolenia sa udelia na základe objektívnych a nediskriminačných zásad.

Tento článok teda nevytvára žiadny precedens pre členské štáty.

Článok 14

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 1995.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 15

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. mája 1994

Za Európsky parlament

predseda

E. Klepsch

Za Radu

predseda

C. Simitis

[1] Ú. v. ES C 139, 2.6.1992, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 19, 25.1.1993, s. 128.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. novembra 1992 (Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 145). Spoločné stanovisko Rady z 22. decembra 1993 (Ú. v. ES C 101, 9.4.1994, s. 14) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. marca 1994 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES C 241, 25.9.1986, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 139, 2.6.1992, s. 12.

[6] Ú. v. ES C 19, 25.1.1993, s. 128.

[7] Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.

--------------------------------------------------

Top