Help Print this page 

Document DD_2007_06_002_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 02
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1991

L 373

29

 

 

31991L0672

 

 

 

Директива на Съвета от 16 декември 1991 година относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища

3

1991

L 374

7

 

 

31991L0674

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

7

1991

L 374

32

 

 

31991L0675

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година относно създаването на Комитет по застраховане

32

1992

L 074

1

 

 

31992R0684

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 684/92 на Съвета от 16 март 1992 година относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус

34

1992

L 076

14

 

 

31992L0013

 

 

 

Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор

43

1992

L 209

1

 

 

31992L0050

 

 

 

Директива 92/50 ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги

50

1992

L 228

1

 

 

31992L0049

 

 

 

Директива 92/49/EИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/EИО (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане)

53

1992

L 240

1

 

 

31992R2407

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 година относно лицензирането на въздушни превозвачи

76

1992

L 364

7

 

 

31992R3577

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 година относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки (морски каботаж)

83

1993

L 129

25

 

 

31993D0327

 

 

 

Решение на Комисията от 13 май 1993 година за определяне на условията, при които възложителите на обществени поръчки, разработващи географски зони с цел търсене или добиване на петрол, газ, въглища или други твърди горива, трябва да представят на Комисията информация за сключените договори

87

1993

L 141

1

 

 

31993L0006

 

 

 

Директива 93/6/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции

89

1993

L 146

1

 

 

31993R1461

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1461/93 на Съвета от 8 юни 1993 година относно достъпа до обществени поръчки на участници в тръжна процедура от Съединените американски щати

116

1993

L 165

1

 

 

31993L0016

 

 

 

Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация

139

1994

L 135

5

 

 

31994L0019

 

 

 

Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно схемите за гарантиране на депозити

163

1994

L 164

3

 

 

31994L0022

 

 

 

Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

173

1995

L 134

25

 

 

31995D0215

 

 

 

Решение на Съвета от 29 май 1995 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати относно държавните поръчки

179

1995

L 168

7

 

 

31995L0026

 

 

 

Директива 95/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 година за изменение на Директиви 77/780/ЕИО и 89/646/ЕИО в областта на кредитните институции, Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО в областта на застраховането, различно от животозастраховане, Директиви 79/267/ЕИО и 92/96/ЕИО в областта на животозастраховането, Директива 93/22/ЕИО в областта на инвестиционните посредници и Директива 85/611/ЕИО в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед засилване на разумния надзор

180

1995

L 183

4

 

 

31995R1836

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1836/95 на Съвета от 24 юли 1995 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕИО) № 1461/93 относно достъпа до обществени поръчки на участници в тръжни процедури от Съединените американски щати

187

1996

L 124

1

 

 

31996L0026

 

 

 

Директива 96/26/ЕО на Съвета от 29 април 1996 година относно допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, предназначени да улеснят упражняването на правото на свободно установяване на тези превозвачи за осъществяване на вътрешни и международни превози

196

1996

L 175

7

 

 

31996R1356

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1356/96 на Съвета от 8 юли 1996 година относно общите правила, приложими по отношение на превоза на стоки или пътници по вътрешни водни пътища между държавите-членки, с оглед установяването на свободно предоставяне на такива транспортни услуги

206

1996

L 235

31

 

 

31996L0050

 

 

 

Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността

208

1997

L 043

25

 

 

31997L0005

 

 

 

Директива 97/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 година относно презграничните кредитни преводи

216

1997

L 084

22

 

 

31997L0009

 

 

 

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите

222

1997

L 202

60

 

 

31997L0036

 

 

 

Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение

232

1997

L 291

35

 

 

31997L0050

 

 

 

Директива 97/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО относно улесняването на свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация

243

1997

L 321

30

 

 

31997D0784

 

 

 

Решение на Съвета от 22 април 1997 година относно сключването на Споразумение за възлагането на поръчки в областта на телекомуникациите и на Споразумение под формата на меморандум относно възлагането на поръчки от частни оператори в телекомуникациите между Европейската общност и Република Корея

246

1997

L 321

32

 

 

21997A1122(01)

 

 

 

МЕМОРАНДУМ

248

Top