Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0362

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/362 z 13. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (Text s významom pre EHP)

C/2018/8336

OJ L 81, 22.3.2019, p. 74–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/362/oj

22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/74


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/362

z 13. decembra 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 56 ods. 3,

keďže:

(1)

Skúsenosti pri uplatňovaní delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 150/2013 (2) preukázali, že ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 týkajúce sa registrácie archívov obchodných údajov predstavujú spoľahlivý základ pre vytvorenie rámca na registráciu archívov obchodných údajov. S cieľom ďalej posilniť tento rámec by sa v nariadení (EÚ) č. 150/2013 mal zohľadniť meniaci sa charakter tohto odvetvia.

(2)

Vytvorenie konzistentného rámca pre registráciu a rozšírenie registrácie archívov obchodných údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (3) je nevyhnutné na dosiahnutie rovnakých podmienok medzi archívmi obchodných údajov a na efektívne poskytovanie funkcií archívu.

(3)

Overovacia funkcia archívov obchodných údajov má prvoradý význam z hľadiska transparentnosti trhov s derivátmi a zabezpečenia kvality údajov. Archívy obchodných údajov by preto mali preukázať, že zaviedli vhodné systémy a postupy na overovanie úplnosti a správnosti údajov o zmluvách o derivátoch. Uvedené systémy a postupy by sa preto mali v záujme posilnenia rámca na registráciu podrobnejšie rozpracovať. Malo by sa v nich stanoviť, ako budú archívy obchodných údajov autentifikovať používateľov, overovať schému údajov, povoľovať zaznamenávanie údajov, overovať logiku a obsah údajov, zosúlaďovať údaje o derivátoch a poskytovať spätnú väzbu svojim používateľom.

(4)

Žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov by mali obsahovať podrobnejšie informácie o príslušných mechanizmoch a štruktúrach vnútornej kontroly, funkcii vnútorného auditu a pláne auditu s cieľom umožniť orgánu ESMA posúdiť, ako uvedené faktory prispievajú k efektívnemu fungovaniu archívu obchodných údajov.

(5)

V záujme toho, aby orgán ESMA mohol lepšie posúdiť dobrú povesť, skúsenosti a zručnosti členov rady, vrcholového manažmentu a príslušných vedúcich pracovníkov žiadajúceho archívu obchodných údajov, by mal žiadajúci archív obchodných údajov poskytnúť dodatočné informácie o uvedených osobách vrátane informácií o ich znalostiach a skúsenostiach s riadením informačných technológií, operáciami a vývojom.

(6)

Využívanie spoločných zdrojov v rámci archívu obchodných údajov medzi službami ohlasovania derivátov na jednej strane a doplnkovými službami alebo službami ohlasovania transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov na strane druhej môže viesť k prenosu prevádzkových rizík medzi jednotlivými službami. S cieľom vyhnúť sa takémuto prenosu rizík môže byť pri potvrdzovaní, zosúlaďovaní, spracúvaní a uchovávaní údajov potrebné účinné prevádzkové oddelenie. Určité postupy, ako sú spoločné systémy klientskeho rozhrania, spoločný prístupový bod k údajom pre orgány alebo využívanie tých istých zamestnancov pracujúcich v oblasti predaja, dodržiavania predpisov alebo v poradenskom stredisku pre služby klientom, však môžu byť menej náchylné na prenos rizík, a teda si nevyhnutne nevyžadujú prevádzkové oddelenie. Archívy obchodných údajov by preto mali stanoviť primeranú úroveň prevádzkového oddelenia medzi zdrojmi, systémami alebo postupmi používanými v rôznych obchodných líniách. Toto oddelenie by malo zahŕňať obchodné línie, ktoré poskytujú služby, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy Únie alebo tretej krajiny. Malo by sa ním takisto zabezpečiť, aby žiadosť o registráciu obsahovala podrobné a jasné informácie o doplnkových službách alebo iných obchodných líniách, ktoré archív obchodných údajov ponúka mimo svojich hlavných činností služieb archívov obchodných údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(7)

Spoľahlivosť, odolnosť a ochrana systémov informačných technológií archívov obchodných údajov sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Archívy obchodných údajov by preto mali poskytovať komplexné a podrobnejšie informácie o týchto systémoch, aby umožnili orgánu ESMA posúdiť spoľahlivosť a odolnosť ich systémov informačných technológií. Ak poskytovanie funkcií archívu externe zabezpečujú tretie strany, a to buď na úrovni skupiny alebo mimo skupiny, archívy obchodných údajov by mali poskytnúť podrobné informácie o príslušných dohodách o externom zabezpečovaní činností, aby umožnili orgánu ESMA posúdiť dodržiavanie podmienok na registráciu vrátane informácií o všetkých dohodách o úrovni poskytovaných služieb, informácií o metrikách, ako aj o účinnom monitorovaní týchto metrík. Archívy obchodných údajov by napokon mali poskytovať informácie o mechanizmoch a kontrolách, ktoré zaviedli s cieľom účinne riadiť možné kybernetické riziká a ochraňovať údaje pred kybernetickými útokmi.

(8)

V záujme lepšieho dosiahnutia cieľov nariadenia (EÚ) č. 648/2012 týkajúcich sa transparentnosti trhu s derivátmi by archívy obchodných údajov mali preukázať, že uplatňujú podmienky prístupu k údajom vedeným v archívoch obchodných údajov v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 151/2013 (4). Uvedené podmienky by mali zabezpečiť integritu údajov poskytovaných orgánom a schopnosť archívov obchodných údajov poskytnúť prístup k údajom v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 151/2013. V žiadosti o registráciu by sa preto mali podrobne uvádzať politiky a postupy archívov obchodných údajov, podľa ktorých rôzne typy používateľov ohlasujú údaje vedené v archíve obchodných údajov a majú k nim prístup. Z rovnakého dôvodu by žiadosť o registráciu mala obsahovať opis kanálov a mechanizmov používaných na zverejňovanie informácií o pravidlách prístupu k údajom vedeným v danom archíve obchodných údajov. Archívy obchodných údajov poskytujú aj podrobnejšie informácie o svojich postupoch na overovanie úplnosti a správnosti údajov.

(9)

Informácie o poplatkoch spojených so službami poskytovanými archívmi obchodných údajov sú nevyhnutnými informáciami, ktoré účastníkom trhu umožňujú robiť informované rozhodnutia. Informácie o týchto poplatkoch by preto mali byť súčasťou žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov.

(10)

Aby orgán ESMA mohol stanoviť východiskovú hodnotu pre plánovanie kapacity a výkonnosti archívov obchodných údajov, žiadosti o registráciu by mali obsahovať informácie, ktoré preukazujú, že žiadajúci archív obchodných údajov má priebežne k dispozícii potrebné finančné zdroje na výkon svojich funkcií ako archív obchodných údajov. Z rovnakého dôvodu by žiadosť o registráciu mala obsahovať účinné opatrenia na zabezpečenie kontinuity podnikateľskej činnosti. Archívy obchodných údajov by mali najmä poskytovať informácie o svojich plánoch, postupoch a opatreniach na riadenie núdzových a krízových situácií vrátane postupov na zabezpečenie riadnej náhrady pôvodného archívu obchodných údajov, ak je mu odobraná registrácia alebo ak sa ohlasujúca protistrana rozhodne ohlasovať informácie inému archívu obchodných údajov.

(11)

Keďže na údaje uchovávané archívmi obchodných údajov sa spoliehajú účastníci trhu a orgány, v žiadosti archívu obchodných údajov o registráciu by mali byť jasne opísané prevádzkové opatrenia a opatrenia na uchovávanie údajov, ktoré by mali byť prísne a účinné. V záujme toho, aby sa preukázalo zachovanie dôvernosti a ochrany údajov uchovávaných v archíve obchodných údajov a umožnila sa ich vysledovateľnosť, by v žiadosti o registráciu mal byť zahrnutý osobitný odkaz týkajúci sa vytvorenia denníka ohlasovania.

(12)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Európskej komisii podľa postupu uvedeného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5).

(13)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov orgánu ESMA vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(14)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 150/2013

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje najmä tieto informácie:

a)

obchodný názov žiadateľa a adresu sídla v Únii;

b)

výpis z príslušného obchodného alebo súdneho registra alebo inú formu overených dôkazov o mieste založenia a rozsahu obchodnej činnosti žiadateľa, platný k dátumu žiadosti;

c)

informácie o triedach derivátov, pre ktoré chce byť žiadateľ zaregistrovaný;

d)

informácie o tom, či príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený, žiadateľovi udelil povolenie alebo ho zaregistroval, a v takomto prípade názov orgánu a referenčné číslo týkajúce sa povolenia alebo registrácie;

e)

stanovy žiadateľa a prípadne ďalšiu zákonnú dokumentáciu, v ktorej sa uvádza, že žiadateľ má vykonávať služby archívu obchodných údajov;

f)

zápisnicu zo zasadnutia, na ktorom rada žiadateľa schválila žiadosť;

g)

meno a kontaktné údaje osoby/osôb zodpovednej/zodpovedných za dodržiavanie súladu s predpismi alebo akýchkoľvek iných zamestnancov zapojených do posudzovania dodržiavania súladu s predpismi zo strany žiadateľa;

h)

program operácií vrátane uvedenia miesta hlavných obchodných činností;

i)

identifikáciu všetkých dcérskych podnikov a prípadne štruktúru skupiny;

j)

všetky služby iné než funkcia archívu obchodných údajov, ktoré žiadateľ poskytuje alebo plánuje poskytovať;

k)

všetky informácie o akomkoľvek prebiehajúcom súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom sporovom konaní, na ktorom sa žiadateľ zúčastňuje, bez ohľadu na jeho druh, predovšetkým pokiaľ ide o daňové záležitosti alebo záležitosti týkajúce sa platobnej neschopnosti, a v ktorom môžu vzniknúť významné finančné alebo reputačné náklady, alebo o akomkoľvek ukončenom konaní, ktoré môže mať stále významný vplyv na náklady archívu obchodných údajov.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Politiky a postupy

Ak sa informácie týkajúce sa politík a postupov poskytujú ako súčasť žiadosti, žiadateľ zabezpečuje, že žiadosť obsahuje tieto položky:

a)

uvedenie informácie o tom, že rada schvaľuje politiky, že vrcholový manažment schvaľuje postupy a že vrcholový manažment je zodpovedný za vykonávanie a zachovávanie politík a postupov;

b)

opis spôsobu, ako žiadateľ organizuje komunikáciu o politikách a postupoch, ako sa bude každodenne zabezpečovať a monitorovať súlad s politikami, ako aj meno osoby alebo mená osôb zodpovednej/zodpovedných v tejto súvislosti za zabezpečovanie súladu;

c)

všetky záznamy, v ktorých sa uvádza, že zamestnanci a pridelení zamestnanci sú informovaní o týchto politikách a postupoch;

d)

opis opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade porušenia politík a postupov;

e)

uvedenie postupu, ktorým sa orgánu ESMA ohlási akékoľvek závažné porušenie politík alebo postupov, ktoré môže vyústiť do porušenia podmienok prvotnej registrácie.“

3.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak má žiadateľ materský podnik, žiadateľ:

a)

uvedie adresu sídla materského podniku;

b)

uvedie, či je materský podnik povolený alebo registrovaný a či sa naň vzťahuje dohľad, a ak to tak je, uvedie akékoľvek referenčné číslo a názov zodpovedného orgánu dohľadu.“

4.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Vnútorná kontrola

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje podrobné informácie týkajúce sa systému vnútornej kontroly žiadateľa vrátane informácií týkajúcich sa jeho funkcie dodržiavania súladu s predpismi, posudzovania rizík, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov jeho funkcie vnútorného auditu.

2.   Podrobné informácie uvedené v odseku 1 obsahujú:

a)

politiky a príslušné postupy žiadateľa v oblasti vnútornej kontroly týkajúce sa ich konzistentného a účinného vykonávania;

b)

akékoľvek politiky, postupy a manuály týkajúce sa monitorovania a hodnotenia primeranosti a účinnosti systémov žiadateľa;

c)

akékoľvek politiky, postupy a manuály týkajúce sa kontroly a zabezpečenia systémov žiadateľa v oblasti spracovania informácií;

d)

identifikačné údaje vnútorných orgánov poverených vyhodnocovaním príslušných zistení vnútornej kontroly.

3.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie, pokiaľ ide o činnosti vnútorného auditu žiadateľa:

a)

zloženie každého výboru pre vnútorný audit, jeho právomoci a zodpovednosti;

b)

štatút, metodiky, normy a postupy týkajúce sa jeho funkcie vnútorného auditu;

c)

vysvetlenie, ako sú štatút, metodika a postupy týkajúce sa jeho funkcie vnútorného auditu vypracované a uplatňované, berúc do úvahy povahu, rozsah, komplexnosť a riziká činností žiadateľa;

d)

plán činnosti na tri roky od dátumu žiadosti zameraný na povahu a rozsah, komplexnosť a riziká činností žiadateľa.“

5.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Vrcholový manažment a členovia rady

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie, pokiaľ ide o každého člena vrcholového manažmentu a každého člena rady:

a)

kópiu životopisu;

b)

podrobné informácie o znalostiach a skúsenostiach s riadením informačných technológií, operáciami a vývojom;

c)

podrobnosti o akýchkoľvek trestnoprávnych odsúdeniach v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo v súvislosti s podvodom alebo spreneverou, najmä úradným osvedčením, ak je v príslušnom členskom štáte k dispozícii;

d)

vlastné vyhlásenie o dobrej povesti v súvislosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb, v ktorom každý člen vrcholového manažmentu a rady uvedie, či:

i)

bol odsúdený za trestný čin v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo v súvislosti s podvodom alebo spreneverou;

ii)

bol predmetom negatívneho rozhodnutia v akomkoľvek konaní disciplinárnej povahy, ktoré viedol regulačný alebo vládny orgán alebo agentúry, alebo či je predmetom akéhokoľvek takéhoto konania, ktoré nebolo uzatvorené;

iii)

bol predmetom negatívneho súdneho rozhodnutia v občianskoprávnom konaní pred súdom v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb alebo za pochybenie alebo podvod v riadení podniku;

iv)

bol členom rady alebo vrcholového manažmentu podniku, ktorému regulačný orgán odobral registráciu alebo povolenie;

v)

mu bolo odoprené právo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú registráciu alebo povolenie regulačným orgánom;

vi)

bol členom rady alebo vrcholového manažmentu podniku, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti alebo likvidácie v čase, keď táto osoba bola spojená s podnikom, alebo do jedného roku po tom, ako táto osoba prestala mať s týmto podnikom spojitosť;

vii)

bol členom rady alebo vrcholového manažmentu podniku, ktorý bol predmetom negatívneho rozhodnutia alebo sankcie regulačného orgánu;

viii)

bol iným spôsobom pokutovaný, bola mu pozastavená činnosť, bol vyhlásený za nespôsobilého alebo bol predmetom inej sankcie v súvislosti s podvodom, spreneverou alebo v spojitosti s poskytovaním finančných alebo dátových služieb zo strany vládneho alebo regulačného orgánu alebo profesijnej organizácie;

ix)

stratil spôsobilosť pôsobiť na mieste riaditeľa, spôsobilosť vykonávať riadiacu funkciu, bol prepustený zo zamestnania alebo iného miesta v podniku v dôsledku pochybenia alebo nezákonných postupov;

e)

vyhlásenie o akomkoľvek možnom konflikte záujmov, ktorý môžu členovia vrcholového manažmentu a členovia rady mať pri výkone svojich povinností, a o spôsobe, ako sa tieto konflikty riešia.“

6.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Vhodnosť a odbornosť

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie o zamestnancoch žiadateľa:

a)

všeobecný zoznam zamestnancov priamo zamestnaných archívom obchodných údajov s uvedením ich úloh a kvalifikácií podľa jednotlivých úloh;

b)

konkrétny opis zamestnancov priamo zamestnaných v oblasti informačných technológií, aby zabezpečovali služby archívu obchodných údajov, spolu s uvedením úloh a kvalifikácií každého jednotlivca;

c)

opis úloh a kvalifikácií každého jednotlivca zodpovedného za vnútorný audit, vnútorné kontroly, dodržiavanie súladu s predpismi a posudzovanie rizík;

d)

totožnosť pridelených zamestnancov a tých zamestnancov, ktorí pracujú v rámci dohody o externom zabezpečovaní činností;

e)

podrobnosti o odbornej príprave týkajúcej sa politík a postupov žiadateľa, ako aj činnosti archívu obchodných údajov vrátane všetkých skúšok alebo iného formálneho hodnotenia požadovaného pre zamestnancov, pokiaľ ide o výkon činností archívu obchodných údajov.

Opis uvedený v písmene b) zahŕňa písomné dôkazy o akademickom vzdelaní a skúsenostiach v oblasti informačných technológií aspoň jedného vedúceho zamestnanca zodpovedného za oblasť informačných technológií.“

7.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Finančné správy a obchodné plány

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto finančné a obchodné informácie o žiadateľovi:

a)

úplný súbor finančných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov prijatých v súlade s článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*1);

b)

ak sú finančné výkazy žiadateľa predmetom štatutárneho auditu v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (*2), finančné správy zahŕňajú správu o audite ročných a konsolidovaných finančných výkazov;

c)

ak žiadateľ podlieha auditu, meno a vnútroštátne registračné číslo externého audítora.

2.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje finančný obchodný plán berúci do úvahy rôzne obchodné scenáre pre služby archívu obchodných údajov v priebehu minimálne trojročného referenčného obdobia, ako aj tieto doplňujúce informácie:

a)

očakávanú úroveň činnosti ohlasovania vyjadrenú počtom transakcií;

b)

príslušné fixné a variabilné náklady, ktoré boli identifikované s ohľadom na poskytovanie služieb archívov obchodných údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

c)

kladné a záporné odchýlky vo výške najmenej 20 % od určeného východiskového scenára činnosti.

3.   Ak historické finančné informácie uvedené v odseku 1 nie sú k dispozícii, žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie o žiadateľovi:

a)

pro forma vyhlásenie preukazujúce náležité zdroje a očakávanú obchodnú situáciu šesť mesiacov po udelení registrácie;

b)

priebežnú finančnú správu, ak finančné výkazy za požadované obdobie ešte nie sú k dispozícii;

c)

výkaz finančnej pozície, ako je súvaha, výkaz ziskov a strát, zmeny vlastného imania a zmeny v peňažných tokoch, ako aj poznámky obsahujúce súhrn účtovných politík a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

4.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje auditované ročné účtovné závierky akéhokoľvek materského podniku za tri finančné roky predchádzajúce dátumu žiadosti.

5.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov takisto obsahuje tieto finančné informácie o žiadateľovi:

a)

uvedenie akýchkoľvek plánov do budúcnosti týkajúcich sa založenia dcérskych podnikov a ich umiestnenia;

b)

opis obchodných činností, ktoré žiadateľ plánuje vykonávať, s bližším určením činností všetkých dcérskych podnikov alebo pobočiek.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“"

8.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Dôvernosť

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje vnútorné politiky, postupy a mechanizmy na zabránenie akémukoľvek použitiu informácií uchovávaných v žiadajúcom archíve obchodných údajov:

a)

na nezákonné účely;

b)

na poskytnutie dôverných informácií;

c)

ktorých obchodné použitie nie je povolené.

2.   Vnútorné politiky, postupy a mechanizmy zahŕňajú vnútorné postupy udeľovania povolení zamestnancom na používanie hesiel na prístup k údajom, pričom sa bližšie určí účel prístupu zamestnancov, rozsah prehliadaných údajov a všetky obmedzenia používania údajov, ako aj podrobné informácie o akýchkoľvek zavedených mechanizmoch a kontrolách s cieľom účinne riadiť možné kybernetické riziká a ochraňovať uchovávané údaje pred kybernetickými útokmi.

3.   Žiadatelia poskytnú orgánu ESMA informácie o procesoch vedenia záznamov, v ktorých sa identifikuje každý zamestnanec pristupujúci k údajom, čas prístupu, povaha sprístupnených údajov a účel.“

9.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Zdroje v oblasti informačných technológií a externé zabezpečovanie činností

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie týkajúce sa zdrojov v oblasti informačných technológií:

a)

podrobný opis systému informačných technológií vrátane príslušných obchodných požiadaviek, funkčných a technických špecifikácií, systémovej architektúry a technickej realizácie, modelu údajov a tokov údajov, ako aj operačných a administratívnych postupov a manuálov;

b)

používateľské zariadenia vytvorené žiadateľom s cieľom poskytovať služby príslušným používateľom vrátane kópie všetkých používateľských manuálov a vnútorných postupov;

c)

investičné politiky a politiky obnovy týkajúce sa zdrojov v oblasti informačných technológií žiadateľa;

d)

dohody o externom zabezpečovaní činností, ktoré žiadateľ uzavrel, vrátane:

i)

podrobného vymedzenia služieb, ktoré sa majú poskytovať, vrátane merateľného rozsahu týchto služieb, podrobnosti činností, ako aj podmienok, za ktorých sa tieto činnosti poskytujú, a ich harmonogramov;

ii)

dohôd o úrovni poskytovaných služieb, ktoré sa zabezpečujú externe, s jasnými úlohami a zodpovednosťami, metrikami a cieľmi pre každú hlavnú požiadavku archívu obchodných údajov, metódami používanými na monitorovanie úrovne služby externe zabezpečovaných funkcií, ako aj opatreniami, ktoré sa majú prijať v prípade nesplnenia cieľov na úrovni služieb;

iii)

kópie zmlúv, ktorými sa takéto dohody riadia.“

10.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Doplnkové služby

Ak žiadateľ, podnik v jeho skupine alebo podnik, s ktorým má žiadateľ zmluvu týkajúcu sa služby obchodovania alebo služby poobchodného spracovania, ponúka alebo plánuje ponúkať akékoľvek doplnkové služby, jeho žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie:

a)

opis doplnkových služieb, ktoré žiadateľ alebo podnik v jeho skupine vykonáva, a opis všetkých zmlúv, ktoré archív obchodných údajov môže mať so spoločnosťami ponúkajúcimi služby obchodovania, služby poobchodného spracovania alebo iné súvisiace služby, ako aj kópie takýchto zmlúv;

b)

postupy a politiky, ktoré zabezpečujú nevyhnutnú mieru prevádzkového oddelenia, pokiaľ ide o zdroje, systémy a postupy, služieb archívu obchodných údajov žiadateľa podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od ostatných obchodných línií vrátane tých obchodných línií, ktoré zahŕňajú poskytovanie služieb na základe právnych predpisov Únie alebo tretej krajiny, a to bez ohľadu na to, či samostatnú obchodnú líniu prevádzkuje archív obchodných údajov, spoločnosť patriaca do jeho holdingovej spoločnosti alebo ktorákoľvek iná spoločnosť, s ktorou má zmluvu v súvislosti s procesom obchodovania alebo procesom po obchodovaní alebo obchodnou líniou.“

11.

Články 18, 19 a 20 sa nahrádzajú takto:

„Článok 18

Transparentnosť pravidiel prístupu

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie:

a)

politiky a postupy, na základe ktorých rôzne typy používateľov ohlasujú údaje archívu obchodných údajov a majú k nim prístup, vrátane akéhokoľvek postupu, ktorý príslušní používatelia môžu potrebovať na prístup k informáciám uchovávaným archívom obchodných údajov, na nahliadnutie do nich alebo na ich úpravu;

b)

kópiu podmienok, ktoré určujú práva a povinnosti rôznych typov používateľov vo vzťahu k informáciám uchovávaným archívom obchodných údajov;

c)

opis rôznych kategórií prístupu, ktoré majú používatelia k dispozícii;

d)

politiky a postupy týkajúce sa prístupu, na základe ktorých môžu mať ostatní poskytovatelia služieb nediskriminačný prístup k informáciám uchovávaným archívom obchodných údajov, ak relevantné protistrany na to dali písomný, dobrovoľný a odvolateľný súhlas;

e)

opis kanálov a mechanizmov, ktoré používa archív obchodných údajov, aby zverejnil informácie týkajúce sa prístupu k uvedenému archívu obchodných údajov.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) sa uvádzajú pre tieto typy používateľov:

a)

interní používatelia;

b)

ohlasujúce protistrany;

c)

subjekty predkladajúce správu;

d)

subjekty zodpovedné za ohlasovanie;

e)

neohlasujúce protistrany;

f)

neohlasujúce tretie strany;

g)

subjekty uvedené v článku 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

h)

prípadne iné typy používateľov.

Článok 19

Overovanie úplnosti a správnosti údajov

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie:

a)

postupy na overovanie totožnosti používateľov, ktorí majú prístup k archívu obchodných údajov;

b)

postupy na overovanie úplnosti a správnosti derivátov ohlasovaných archívu obchodných údajov;

c)

postupy na overovanie povolenia a IT oprávnenia subjektu, ktorý ohlasuje v mene ohlasujúcej protistrany;

d)

postupy na overovanie, že logické poradie údajov o ohlasovaných derivátoch je vždy zachované;

e)

postupy na overovanie úplnosti a správnosti údajov o ohlasovaných derivátoch;

f)

postupy na zosúladenie údajov medzi archívmi obchodných údajov, ak protistrany ohlasujú rôznym archívom obchodných údajov;

g)

postupy na poskytovanie spätnej väzby pre protistrany derivátov alebo tretie strany ohlasujúce v ich mene, ktorá sa týka overovaní vykonaných podľa písmen a) až e), ako aj výsledkov procesu zosúladenia podľa písmena f);

Článok 20

Transparentnosť v súvislosti s cenovou politikou

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje opis:

a)

žiadateľovej cenovej politiky vrátane všetkých existujúcich zliav a rabatov a podmienok využitia takýchto znížení ceny;

b)

žiadateľovej štruktúry poplatkov za poskytovanie akýchkoľvek služieb archívu obchodných údajov a doplnkových služieb vrátane odhadovaných nákladov na služby archívu obchodných údajov a doplnkové služby spolu s podrobnosťami o metódach účtovania oddelených nákladov, ktoré môžu žiadateľovi vzniknúť pri poskytovaní služieb archívu obchodných údajov a doplnkových služieb;

c)

žiadateľových metód používaných na zverejnenie informácií všetkým typom používateľov vrátane kópie štruktúry poplatkov, v ktorej sú služby archívu obchodných údajov a doplnkové služby oddelené.“

12.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Prevádzkové riziko

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje:

a)

podrobný opis dostupných zdrojov a postupov na identifikáciu a zmiernenie prevádzkového rizika a akýchkoľvek iných významných rizík, ktorým je žiadateľ vystavený, vrátane kópie všetkých príslušných politík, metodík, vnútorných postupov a manuálov;

b)

opis čistých likvidných aktív financovaných vlastným kapitálom na pokrytie prípadných strát z bežnej činnosti s cieľom pokračovať v poskytovaní služieb ako nepretržite pokračujúci podnik, posúdenie dostatočnosti jeho finančných zdrojov na účely krytia prevádzkových nákladov na likvidáciu alebo reorganizáciu kritických operácií a služieb počas obdobia najmenej šiestich mesiacov;

c)

plán na zabezpečenie kontinuity činnosti žiadateľa a politiku pre aktualizáciu tohto plánu vrátane:

i)

všetkých obchodných procesov, zdrojov, postupov eskalácie a súvisiacich systémov, ktoré majú kritický význam pre zabezpečenie služieb žiadajúceho archívu obchodných údajov, vrátane všetkých relevantných externe zabezpečovaných služieb, ako aj stratégie, politiky a cieľov archívu obchodných údajov na dosiahnutie kontinuity týchto procesov;

ii)

uzavretých dohôd s ostatnými poskytovateľmi infraštruktúry finančného trhu vrátane ostatných archívov obchodných údajov;

iii)

opatrení na zabezpečenie minimálnej úrovne služieb kritických funkcií a očakávaného času dokončenia plnej obnovy uvedených procesov;

iv)

maximálneho prijateľného času obnovy obchodných procesov a systémov, berúc do úvahy lehotu na ohlasovanie archívom obchodných údajov stanovenú v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a objem údajov, ktoré musí archív obchodných údajov v uvedenom dennom období spracovať;

v)

postupov zaznamenávania a preskúmavania incidentov;

vi)

testovacieho programu a výsledkov všetkých testov;

vii)

počtu dostupných alternatívnych technických a prevádzkových priestorov, ich umiestnenia, zdrojov v porovnaní s hlavnými priestormi a postupov na zabezpečenie kontinuity podnikateľskej činnosti zavedených pre prípad, že sa musia použiť alternatívne priestory;

viii)

informácií o prístupe k sekundárnym priestorom činnosti, aby mohli zamestnanci zabezpečiť kontinuitu služby, ak hlavné kancelárske priestory nie sú k dispozícii;

ix)

plánov, postupov a opatrení na riešenie núdzových situácií a zaistenie bezpečnosti zamestnancov;

x)

plánov, postupov a opatrení na riadenie kríz vrátane koordinácie celkového opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti a jeho včasnej a účinnej aktivácie v rámci daného cieľového času obnovy;

xi)

plánov, postupov a opatrení na obnovu systémových, aplikačných a infraštruktúrnych zložiek žiadateľa v rámci predpísaného cieľového času obnovy;

d)

opis opatrení na zabezpečenie činností archívu obchodných údajov žiadateľa v prípade výpadku a účasť používateľov archívu obchodných údajov a iných tretích strán na týchto opatreniach.

2.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje postupy na zabezpečenie riadnej náhrady pôvodného archívu obchodných údajov, ak o to požiada ohlasujúca protistrana, alebo ak o to požiada tretia strana ohlasujúca v mene neohlasujúcich protistrán, alebo ak táto náhrada je výsledkom odobrania registrácie, a zahŕňa postupy na prenos údajov a presmerovanie tokov ohlasovania do iného archívu obchodných údajov.“

13.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Politika uchovávania záznamov

1.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje informácie o prijatí a správe údajov vrátane všetkých politík a postupov, ktoré žiadateľ zaviedol na zabezpečenie:

a)

včasnej a správnej registrácie ohlasovaných informácií;

b)

uchovávania záznamov o všetkých ohlasovaných informáciách o uzatvorení, úprave alebo ukončení zmluvy o derivátoch v denníku ohlasovania;

c)

toho, že údaje sa uchovávajú online aj offline;

d)

toho, že údaje sú náležite zálohované na účely kontinuity podnikateľských činností.

2.   Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje informácie týkajúce sa systémov, politík a postupov uchovávania záznamov používaných na zabezpečenie toho, aby sa ohlasované údaje primerane upravovali a aby sa pozície vypočítavali správne v súlade s príslušnými požiadavkami právnych predpisov alebo regulačnými požiadavkami.“

14.

Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Mechanizmy pre dostupnosť údajov

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje opis zdrojov, metód a kanálov, ktoré žiadateľ používa na poskytnutie prístupu k informáciám v súlade s článkom 81 ods. 1, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a obsahuje tieto informácie:

a)

postup na vypočítavanie agregovaných pozícií v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 151/2013 (*3) a opis zdrojov, metód a kanálov, ktoré archív obchodných údajov použije s cieľom uľahčiť prístup verejnosti k údajom v ňom obsiahnutým v súlade s článkom 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a opis frekvencie aktualizácií spolu s kópiou akýchkoľvek konkrétnych manuálov a vnútorných politík;

b)

opis zdrojov, metód a zariadení, ktoré archív obchodných údajov používa s cieľom uľahčiť prístup k svojim informáciám pre príslušné orgány v súlade s článkom 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, frekvencie aktualizácií a kontrol a overovaní, ktoré môže archív obchodných údajov zaviesť na filtrovanie prístupu, spolu s kópiou akýchkoľvek konkrétnych manuálov a vnútorných postupov;

c)

postup a opis zdrojov, metód a kanálov, ktoré archív obchodných údajov používa s cieľom uľahčiť časovo štruktúrované a komplexné zhromažďovanie údajov od protistrán a prístup protistrán derivátov k jeho informáciám v súlade s článkom 80 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 spolu s kópiou konkrétnych manuálov a vnútorných politík.

(*3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 151/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce údaje, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť a sprístupniť, a prevádzkové normy na agregáciu a porovnávanie údajov a prístup k týmto údajom (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 33).“"

15.

Vkladá sa tento článok 23a:

„Článok 23a

Priamy a okamžitý prístup orgánov k údajom

Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje informácie:

a)

o podmienkach, za ktorých orgány uvedené v článku 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 majú priamy a okamžitý prístup k údajom o derivátoch uchovávaným v archíve obchodných údajov v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 151/2013;

b)

o postupe, na základe ktorého orgány uvedené v písmene a) majú priamy a okamžitý prístup k údajom o zmluvách o derivátoch uchovávaným v archíve obchodných údajov v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 151/2013;

c)

o postupe na zabezpečenie integrity údajov, ku ktorým majú prístup uvedené orgány.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 150/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 151/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce údaje, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť a sprístupniť, a prevádzkové normy na agregáciu a porovnávanie údajov a prístup k týmto údajom (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 33).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top