EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0362

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/362, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/8336

OJ L 81, 22.3.2019, p. 74–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/362/oj

22.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/74


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/362,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 56 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 (2) soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että kauppatietorekisterien rekisteröimistä koskevat asetuksen (EU) N:o 648/2012 säännökset muodostavat vakaan perustan kauppatietorekisterien rekisteröintikehykselle. Mainitun kehyksen vahvistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 150/2013 olisi otettava huomioon alan muuttuva luonne.

(2)

Sellaisen kehyksen luominen kauppatietorekisterien rekisteröimiselle ja rekisteröinnin laajentamiselle, joka on johdonmukainen niin asetuksen (EU) N:o 648/2012 kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (3) kanssa, on olennaista kauppatietorekisterien tasapuolisille toimintaedellytyksille ja kauppatietorekisterin toimintojen tehokkaalle tarjoamiselle.

(3)

Kauppatietorekisterien todentamistehtävä on olennaisen tärkeä johdannaismarkkinoiden avoimuuden ja laadun varmistamisen kannalta. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi osoitettava, että ne ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt, joilla tarkistetaan johdannaissopimuksia koskevien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus. Rekisteröintikehyksen lujittamiseksi tällaiset järjestelmät ja menettelyt olisi täsmennettävä. Niissä olisi esitettävä, miten kauppatietorekisterit tunnistavat käyttäjät, validoivat tiedot, antavat luvan tietojen tallentamiselle, validoivat tietojen logiikan ja sisällön, täsmäyttävät johdannaisia koskevat tiedot ja antavat palautetta käyttäjilleen.

(4)

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä yksityiskohtaisia tietoja olennaisista sisäisen valvonnan mekanismeista ja rakenteista, sisäisestä tarkastuksesta ja tarkastussuunnitelmasta, jotta EAMV voi arvioida kyseisten tekijöiden vaikutuksen kauppatietorekisterin toiminnan tehokkuuteen.

(5)

Jotta EAMV voisi arvioida hakijana olevan kauppatietorekisterin hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja asianomaisen henkilöstön hyvää mainetta, kokemusta ja osaamista, tämän olisi esitettävä lisätietoja kyseisistä henkilöistä, mukaan lukien tiedot tietämyksestä ja kokemuksesta tietotekniikan hallinnoinnissa, toiminnassa ja kehittämisessä.

(6)

Yhteisten resurssien käyttäminen kauppatietorekisterissä yhtäältä johdannaisraportointipalveluihin ja toisaalta oheispalveluihin tai arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointipalveluihin saattaa johtaa operatiivisten riskien leviämiseen näiden palvelujen välillä. Tietojen validointi, täsmäyttäminen, käsittely ja rekisterinpito voivat edellyttää tehokasta toiminnallista erottamista riskien leviämisen estämiseksi. Toisaalta tietyt käytännöt, kuten yhteinen alkuvaihe eri järjestelmille, viranomaisten pääsy tietoihin yhteisen yhteyspisteen kautta taikka saman henkilöstön työskenteleminen myynnissä, vaatimusten noudattamisessa tai asiakasneuvonnassa saattavat olla häiriöiden leviämisen kannalta vähemmän alttiita, eivätkä ne välttämättä edellytä toiminnallista eriyttämistä. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi vahvistettava liiketoiminnan eri osa-alueilla käytettävien resurssien, järjestelmien tai menettelyjen asianmukainen toiminnallinen eriyttäminen. Eriyttämisen olisi koskettava myös sellaisia liiketoiminnan osa-alueita, joihin sovelletaan muuta unionin tai kolmannen maan lainsäädäntöä. Sillä olisi varmistettava, että rekisteröintihakemus sisältää yksityiskohtaiset ja selkeät tiedot oheispalveluista tai muista liiketoiminnan osa-alueista, joita kauppatietorekisteri tarjoaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen ydintoimintojen lisäksi.

(7)

Kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakaus, häiriönsietokyky ja suojaaminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 tavoitteiden noudattaminen. Sen vuoksi kauppatietorekisterien olisi annettava kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja näistä järjestelmistä, jotta EAMV voi arvioida kauppatietorekisterien tietoteknisten järjestelmien vakauden ja häiriönsietokyvyn. Kun kauppatietorekisterin tarjoaminen ulkoistetaan kolmansille osapuolille joko konsernin tasolla tai sen ulkopuolella, kauppatietorekisterien olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot olennaisista ulkoistamisjärjestelyistä, jotta EAMV voi arvioida rekisteröinnin ehtojen noudattamista, mukaan lukien tiedot mahdollisista palvelutasosopimuksista, mittareista ja siitä, miten näitä mittareita tosiasiallisesti seurataan. Kauppatietorekisterien olisi myös toimitettava tiedot mekanismeista ja tarkastuksista, joita ne käyttävät hallitakseen tehokkaasti mahdollisia kyberriskejä ja suojatakseen tietoja kyberhyökkäyksiltä.

(8)

Jotta voidaan paremmin saavuttaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 tavoitteet, jotka koskevat johdannaismarkkinoiden avoimuutta, kauppatietorekisterien olisi osoitettava, että ne soveltavat kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin pääsyyn delegoidussa komission asetuksessa (EU) N:o 151/2013 (4) vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä. Kyseisillä ehdoilla ja edellytyksillä olisi varmistettava viranomaisille toimitettujen tietojen eheys ja se, että kauppatietorekisterit pystyvät tarjoamaan pääsyn tietoihin komission delegoidun asetuksen (EU) No 151/2013 mukaisesti. Rekisteröintihakemuksessa olisi sen vuoksi esitettävä ne kauppatietorekisterin toimintatavat ja menettelyt, joiden mukaisesti erityyppiset käyttäjät raportoivat tietoja ja saavat pääsyn kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin. Samasta syystä rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä kuvaus kanavista ja mekanismeista, joiden avulla kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin pääsyä koskevat säännöt asetetaan julkisesti saataville. Kauppatietorekisterien on myös toimitettava tarkempia tietoja menettelyistään tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden tarkistamiseksi.

(9)

Kauppatietorekisterien tarjoamiin palveluihin liittyvät maksut ovat keskeisiä tietoja, joiden avulla markkinatoimijat voivat tehdä tietoihin perustuvia valintoja. Nämä maksut olisi mainittava kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa.

(10)

Jotta EAMV voi vahvistaa perustason kauppatietorekisterien valmiuksien ja tuloksellisuuden suunnittelulle, rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä tiedot sen osoittamiseksi, että hakijana olevalla kauppatietorekisterillä on tarvittavat rahoitusvarat kauppatietorekisterin tehtävien hoitamiseksi keskeytyksettä. Samasta syystä rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä tiedot tehokkaista liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista järjestelyistä. Kauppatietorekisterien olisi annettava tietoja hätätilanteiden ja kriisien hallintaa koskevista suunnitelmistaan, menettelyistään ja järjestelyistään, mukaan lukien menettelyt, joilla varmistetaan kauppatietorekisterin asianmukainen korvaaminen, jos kauppatietorekisterin rekisteröinti peruutetaan tai raportoiva vastapuoli päättää raportoida toiselle kauppatietorekisterille.

(11)

Koska markkinatoimijat ja viranomaiset ovat riippuvaisia kauppatietorekistereissä olevista tiedoista, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa olisi selkeästi oltava kuvattuna tiukat ja tehokkaat toimintaa ja rekisterinpitoa koskevat järjestelyt. Jotta voidaan osoittaa, miten kauppatietorekisteriin tallennettujen tietojen luottamuksellisuus ja suoja varmistetaan ja tietojen jäljitettävyys mahdollistetaan, rekisteröintihakemuksen olisi sisällettävä erityinen viittaus raportointilokin perustamisesta.

(12)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut Euroopan komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(13)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(14)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 150/2013 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttaminen

(1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on erityisesti sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

hakijan toiminimi ja virallinen osoite unionissa;

b)

hakemuksen esittämispäivänä voimassa oleva ote asianmukaisesta kauppa- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen oikeaksi todistettu todiste hakijan perustamispaikasta ja liiketoiminnan laajuudesta;

c)

tiedot johdannaislajeista, joiden osalta hakija hakee rekisteröintiä;

d)

tiedot siitä, onko hakijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntänyt sille toimiluvan tai rekisteröinyt sen, ja jos on, viranomaisen nimi ja toimilupaan tai rekisteröintiin mahdollisesti liittyvä viitenumero;

e)

hakijan perustamiskirja ja tarvittaessa muut lakisääteiset asiakirjat siitä, että hakija aikoo tarjota kauppatietorekisteripalveluja;

f)

pöytäkirja kokouksesta, jossa hakijan hallitus hyväksyi hakemuksen;

g)

vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimi / vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot tai muun mahdollisen, hakijan vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevan henkilöstön nimet ja yhteystiedot;

h)

toimintasuunnitelma, mukaan luettuina tiedot siitä, missä pääasiallista liiketoimintaa harjoitetaan;

i)

tiedot tytäryrityksistä ja tarvittaessa konsernirakenteesta;

j)

kauppatietorekisterinä toimimisen ohella muut mahdolliset tehtävät, joita hakija tarjoaa tai aikoo tarjota;

k)

mahdolliset tiedot kaikista vireillä olevista tuomioistuin-, hallinto-, välimies- tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä – niiden luonteesta riippumatta – joissa hakija voi olla osallisena, etenkin verotus- ja maksukyvyttömyysasioissa, ja joista voi aiheutua merkittäviä taloudellisia kustannuksia tai maineelle haittaa, tai jo ratkaistuista menettelyistä, joilla voi edelleen olla merkittävä vaikutus kauppatietorekisterin kustannuksiin.”

(2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Toimintatavat ja menettelyt

Silloin kun tiedot toimintatavoista ja menettelyistä toimitetaan osana hakemusta, hakijan on varmistettava, että hakemus sisältää seuraavat tiedot:

a)

ilmoitus siitä, että hallitus hyväksyy toimintatavat, että ylin johto hyväksyy menettelyt ja että ylin johto on vastuussa toimintatapojen ja menettelyiden täytäntöönpanosta ja ylläpidosta;

b)

kuvaus siitä, miten sisäinen tiedottaminen toimintatavoista ja menettelyistä on hakijalla järjestetty, miten toimintatapojen noudattaminen varmistetaan ja miten sitä valvotaan päivittäin ja kuka tai ketkä ovat tästä vastuussa;

c)

mahdolliset asiakirjat, joista ilmenee, että palvelukseen otettu henkilöstö ja asianomaisia tehtäviä hoitava henkilöstö tuntevat toimintatavat ja menettelyt;

d)

kuvaus toimintatapoja ja menettelyjä rikottaessa toteutettavista toimenpiteistä;

e)

ilmoitus siitä, millaista menettelyä noudatetaan raportoitaessa EAMV:lle toimintatapojen tai menettelyjen olennaisesta rikkomisesta, joka voi johtaa alkuperäisen rekisteröinnin edellytysten rikkomiseen.”

(3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun hakijalla on emoyritys, hakijan on

a)

ilmoitettava emoyrityksen virallinen osoite;

b)

ilmoitettava, onko emoyrityksellä toimilupa tai onko se rekisteröity ja kuuluu valvonnan piiriin, ja jos näin on, mainittava mahdollinen viitenumero ja vastuullisen valvontaviranomaisen nimi.”

(4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Sisäinen valvonta

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot hakijan sisäisestä valvontajärjestelmästä, mukaan lukien tiedot vaatimuksenmukaisuutta valvovasta toiminnosta, riskinarvioinnista, sisäisen valvonnan menetelmistä ja sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista järjestelyistä.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuihin yksityiskohtaisiin tietoihin sisältyvät

a)

hakijan sisäisen valvonnan toimintatavat ja menettelyt, jotka liittyvät niiden johdonmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

b)

mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan järjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden seurantaa ja arviointia;

c)

mahdolliset toimintatavat, menettelyt ja käsikirjat, jotka koskevat hakijan tietojenkäsittelyjärjestelmien valvontaa ja turvaamista;

d)

olennaisten sisäisen valvonnan havaintojen arvioinnista vastaavien sisäisten elinten henkilöllisyys.

3.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan sisäisen tarkastuksen toiminnosta:

a)

mahdollisen sisäisen tarkastusvaliokunnan kokoonpano, toimivallat ja vastuut;

b)

sisäisen tarkastuksen toiminnon säännöt, menetelmät, normit ja menettelyt;

c)

selvitys siitä, miten sisäisen tarkastuksen sääntöjä, menetelmiä ja menettelyjä kehitetään ja miten niitä sovelletaan ottaen huomioon hakijan toiminnan luonne ja laajuus, monimutkaisuus ja riskit;

d)

hakemuksen esittämispäivän jälkeisiä kolmea vuotta koskeva työsuunnitelma, jossa käsitellään hakijan toiminnan luonnetta ja laajuutta, monimutkaisuutta ja riskejä.”

(5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Ylin johto ja hallituksen jäsenet

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot kustakin ylimmän johdon ja hallituksen jäsenestä:

a)

jäljennös ansioluettelosta;

b)

yksityiskohtaiset tiedot tietotekniikan hallinnoinnissa, toiminnassa ja kehittämisessä saadusta tietämyksestä ja kokemuksesta;

c)

tiedot mahdollisista rikostuomioista, jotka liittyvät finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin, erityisesti virallisen todistuksen muodossa, jos sellainen on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa;

d)

hyvästä maineesta finanssi- tai datapalvelujen tarjoamisessa annettava oma ilmoitus, jossa kukin ylimmän johdon ja hallituksen jäsen ilmoittaa, onko

i)

hänet tuomittu rikoksesta, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai kavalluksiin;

ii)

sääntelyviranomaisen, viranomaisen tai valtion viraston käynnistämässä kurinpidollisessa tutkinnassa tehty hänelle vastainen päätös tai onko hän tällaisen vielä keskeneräisen tutkinnan kohteena;

iii)

tuomioistuimessa tehty hänelle vastainen ratkaisu siviilioikeudellisessa menettelyssä, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka epäasianmukaiseen käytökseen tai petokseen yrityksen johtamisen yhteydessä;

iv)

hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka rekisteröinnin tai toimiluvan sääntelyelin on peruuttanut;

v)

häneltä evätty oikeus harjoittaa toimintaa, joka edellyttää sääntelyelimen myöntämää rekisteröintiä tai toimilupaa;

vi)

hän ollut mukana sellaisen yrityksen hallituksessa tai ylimmässä johdossa, joka asetettiin maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyyn sinä aikana, kun kyseinen henkilö oli sidoksissa yritykseen, tai yhden vuoden kuluessa siitä, kun henkilön sidonnaisuus yritykseen päättyi;

vii)

hän kuulunut sellaisen yrityksen ylimpään johtoon tai hallitukseen, jonka osalta sääntelyelin teki sille vastaisen päätöksen tai jolle se määräsi seuraamuksen;

viii)

viranomainen, sääntelyelin tai ammattialajärjestö määrännyt hänelle sakkoja, keskeyttänyt hänen toimintansa, mitätöinyt hänen asemansa tai määrännyt hänelle muun seuraamuksen liittyen petoksiin tai kavalluksiin tai finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen;

ix)

hänet erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheen tai väärinkäytöksen vuoksi;

e)

ilmoitus mahdollisista eturistiriidoista, joita ylimmällä johdolla ja hallituksen jäsenillä voi olla tehtäviensä hoidossa, ja siitä, miten näitä eturistiriitoja hallinnoidaan.”

(6)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot hakijan henkilöstöstä:

a)

yleinen luettelo kauppatietorekisterin suoraan palvelukseen ottamasta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;

b)

erityinen kuvaus tietotekniikasta vastaavasta kauppatietorekisterin palvelujen tarjoamiseksi suoraan palkatusta henkilöstöstä, mukaan lukien kunkin työntekijän tehtävät ja pätevyys;

c)

kuvaus kunkin sellaisen henkilön tehtävistä ja pätevyydestä, joka vastaa sisäisestä tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta, vaatimustenmukaisuudesta ja riskinarvioinnista;

d)

asianomaisia tehtäviä hoitavan oman henkilöstön ja ulkoistamisjärjestelyn nojalla toimivan henkilöstön henkilöllisyys;

e)

tiedot hakijan toimintatapoja ja menettelyjä sekä kauppatietorekisterin liiketoimintaa koskevasta koulutuksesta, mukaan lukien mahdollinen tutkinto tai muunlainen virallinen arviointi, jota henkilöstöltä edellytetään kauppatietorekisterin toimien harjoittamiseksi.

Edellä b alakohdassa tarkoitettuun kuvaukseen on sisällyttävä vähintään yhden tietotekniikasta vastaavan kokeneen henkilöstön jäsenen antama kirjallinen todiste tietotekniikasta hankitusta tutkintotodistuksesta ja kokemuksesta.”

(7)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tilinpäätökset ja liiketoimintasuunnitelmat

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen ja liiketoimintaan liittyvät tiedot:

a)

tilinpäätöskokonaisuus, joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (*1) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja noudattaen;

b)

kun hakijan tilinpäätöksille on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (*2) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lakisääteinen tilintarkastus, tilinpäätöksiin on sisällyttävä vuotuista ja konsolidoitua tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus;

c)

jos hakija on tarkastettava yhteisö, ulkopuolisen tarkastajan nimi ja kansallinen rekisterinumero.

2.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä rahoitukseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää kauppatietorekisteripalvelujen tarjoamiseksi erilaisia liiketoimintaskenaarioita vähintään kolmen vuoden viitekaudelta ja joka sisältää seuraavat lisätiedot:

a)

raportoinnin odotettu taso liiketoimien määränä mitattuna;

b)

asiaankuuluvat kiinteät ja muuttuvat kustannukset, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen tarjoamiseen;

c)

havaitusta perustoimintaskenaariosta poikkeavat vähintään 20 prosentin positiiviset ja negatiiviset vaihtelut.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja aikaisempia taloudellisia tietoja ei ole saatavilla, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat hakijaa koskevat tiedot:

a)

pro forma -laskelma, josta käyvät ilmi kauppatietorekisterin omat resurssit ja ennakoitu liiketoimintatilanne kuusi kuukautta rekisteröinnin myöntämisen jälkeen;

b)

osavuosikatsaus, jos tilinpäätös ei ole vielä saatavilla pyydetyltä ajanjaksolta;

c)

laskelma taloudellisesta asemasta, kuten tase, tuloslaskelma, oman pääoman muutokset, kassavirtalaskelma ja liitetiedot, joihin sisältyy yhteenveto tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, ja muut selventävät liitetiedot.

4.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä mahdollisen emoyrityksen tarkastetut vuositilinpäätökset kolmelta hakemuksen esittämispäivää edeltävältä tilikaudelta.

5.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä myös seuraavat hakijaa koskevat rahoitukseen liittyvät tiedot:

a)

mahdolliset tulevat suunnitelmat tytäryritysten perustamiseksi ja sijoittamiseksi;

b)

kuvaus liiketoiminnasta, jota hakija aikoo harjoittaa, sekä mahdollisten tytäryritysten ja sivuliikkeiden toiminnan täsmentäminen.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).”"

(8)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä sisäiset toimintatavat, menettelyt ja mekanismit, joilla estetään hakijana olevaan kauppatietorekisteriin tallennettavien tietojen käyttö

a)

laittomiin tarkoituksiin;

b)

luottamuksellisten tietojen paljastamiseen;

c)

jos se ei ole sallittu kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Sisäisten toimintatapojen, menettelyjen ja mekanismien on sisällettävä sisäiset menettelyt, jotka koskevat henkilöstön lupaa käyttää salasanoja tietoihin pääsemiseksi ja joissa kuvataan, mihin tarkoituksiin henkilöstö käyttää tietoja, tarkasteltavien tietojen laajuus ja tietojen käytön mahdolliset rajoitukset, sekä yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevista mekanismeista ja tarkastuksista, joilla hallitaan tehokkaasti mahdollisia kyberriskejä ja suojataan tallennettuja tietoja kyberhyökkäyksiltä.

3.   Hakijoiden on toimitettava EAMV:lle tiedot prosesseista, joilla pidetään rekisteriä kaikista henkilöstön jäsenistä, jotka tutustuvat tietoihin, tietoihin tutustumisen ajankohdasta, tarkasteltujen tietojen luonteesta ja tietoihin tutustumisen tarkoituksesta.”

(9)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tietotekniikkaresurssit ja ulkoistaminen

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tietotekniikkaresursseihin liittyvät tiedot:

a)

tietotekniikkajärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien asiaankuuluvat liiketoimintaa koskevat vaatimukset, toiminnalliset ja tekniset eritelmät, järjestelmän arkkitehtuurin ja tekniikan suunnittelu, tietomalli ja tietovirrat sekä toimet ja hallinnolliset menettelyt ja käsikirjat;

b)

hakijan kehittämät käyttäjätoiminteet palvelujen tarjoamiseksi asianomaisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös mahdollisesta käyttäjän käsikirjasta ja sisäisistä menettelyistä;

c)

hakijan tietotekniikkaresursseihin soveltama investointi- ja uudistamispolitiikka;

d)

hakijan tekemät ulkoistamisjärjestelyt, mukaan lukien seuraavat:

i)

yksityiskohtaiset määritelmät tarjottavista palveluista, mukaan lukien näiden palvelujen mitattavissa oleva laajuus, toimintojen yksityiskohtaisuus sekä edellytykset, joilla kyseiset toiminnot suoritetaan, ja niiden aikataulut;

ii)

palvelutasosopimukset, joissa on selkeät tehtävät, vastuut, mittarit ja tavoitteet kutakin ulkoistettua kauppatietorekisterin keskeistä vaatimusta varten, ulkoistettujen toimintojen palvelutason seurantaan käytetyt menetelmät sekä toimenpiteet tai toimet, jotka toteutetaan, jos palvelutasoa koskevia tavoitteita ei saavuteta;

iii)

jäljennös tällaisia järjestelyjä koskevista sopimuksista.”

(10)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Oheispalvelut

Jos hakija, hakijan konserniin kuuluva yritys taikka yritys, jonka kanssa hakijalla on kaupankäyntipalveluja tai kaupan jälkeistä palvelua koskeva sopimus, tarjoaa tai aikoo tarjota oheispalveluja, kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kuvaus oheispalveluista, joita hakija tai sen konserniin kuuluva yritys suorittaa, ja kuvaus mahdollisesta sopimuksesta, joka kauppatietorekisterillä on kaupankäyntipalveluja, kaupan jälkeisiä palveluja tai muita asiaan liittyviä palveluja tarjoavien yritysten kanssa, ja jäljennökset tällaisista sopimuksista;

b)

menettelyt ja toimintatavat, joilla varmistetaan hakijan asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisteripalvelujen toiminnallinen erottaminen tarvittavalla tavalla muista liiketoiminnan osa-alueista resurssien, järjestelmien ja menettelyjen osalta, myös niistä liiketoiminnan osa-alueista, joihin sisältyy palvelujen tarjoaminen unionin tai kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, hoitaako kyseistä erillistä liiketoiminnan osa-aluetta kauppatietorekisteri, sen omistusyhteisöön kuuluva yritys tai mikä muu tahansa yritys, jonka kanssa kauppatietorekisterillä on sopimus kaupankäyntiketjussa tai kaupan jälkeisessä ketjussa tai kyseisillä liiketoiminnan osa-alueilla.”

(11)

Korvataan 18, 19 ja 20 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Pääsyä koskevien sääntöjen avoimuus

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

toimintatavat ja menettelyt, joiden mukaisesti erityyppiset käyttäjät raportoivat ja pääsevät käsiksi kauppatietorekisterin tietoihin, mukaan lukien prosessit, joita asianomaiset käyttäjät saattavat tarvita päästäkseen kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin, tutustuakseen niihin tai muuttaakseen niitä;

b)

jäljennös ehdoista ja edellytyksistä, joilla määritetään eri käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin nähden;

c)

kuvaus käyttäjiä varten olevista eri pääsyluokista;

d)

pääsyä koskevat toimintatavat ja menettelyt, joita noudattaen muut palveluntarjoajat voivat saada syrjimättömän pääsyn kauppatietorekisterissä oleviin tietoihin sillä edellytyksellä, että asianomaiset vastapuolet ovat antaneet siihen kirjallisen, vapaaehtoisen ja peruutettavissa olevan suostumuksensa;

e)

kuvaus niistä kanavista ja mekanismeista, joita kauppatietorekisteri käyttää tiedottaakseen julkisesti pääsystä kyseiseen kauppatietorekisteriin.

2.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot on tarkennettava seuraavien käyttäjätyyppien osalta:

a)

sisäiset käyttäjät;

b)

raportoivat vastapuolet;

c)

raportoivat yhteisöt;

d)

raportoinnista vastaavat yhteisöt;

e)

muut kuin raportoivat vastapuolet;

f)

muut kuin raportoivat kolmannet osapuolet;

g)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellut yhteisöt;

h)

tarvittaessa muuntyyppiset käyttäjät.

19 artikla

Tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden todentaminen

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

niiden käyttäjien henkilöllisyyden todentamismenettelyt, joilla on pääsy kauppatietorekisteriin;

b)

menettelyt, joilla todennetaan kauppatietorekisterille ilmoitettujen johdannaistransaktioiden täydellisyys ja oikeellisuus;

c)

menettelyt, joilla todennetaan raportoivan vastapuolen puolesta raportoivan yhteisön toimilupa ja tietotekninen lupa;

d)

menettelyt, joilla todennetaan, että ilmoitettujen johdannaisia koskevien tietojen looginen järjestys säilyy aina;

e)

menettelyt, joilla todennetaan raportoituja johdannaisia koskevien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus;

f)

menettelyt, joilla tiedot täsmäytetään kauppatietorekisterien välillä, jos vastapuolet tekevät ilmoituksia eri kauppatietorekistereihin;

g)

menettelyt, joilla annetaan palautetta johdannaisten vastapuolille tai niiden puolesta raportoiville kolmansille osapuolille a–e alakohdan mukaisesti tehdyistä tarkastuksista sekä f alakohdan mukaisen täsmäytyksen tuloksista.

20 artikla

Hinnoittelupolitiikan avoimuus

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä hakijan osalta kuvaus seuraavista:

a)

hinnoittelupolitiikka, mukaan lukien nykyiset alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi;

b)

mahdollisten kauppatietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvä maksurakenne, mukaan lukien kauppatietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen arvioidut kustannukset, sekä yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä, joita käytetään niiden kustannusten merkitsemiseksi erikseen tileihin, joita hakijalle voi aiheutua kauppatietorekisteripalvelujen ja oheispalvelujen tarjoamisesta;

c)

menetelmät, joita käytetään näiden tietojen esittämiseksi kaikentyyppisille käyttäjille, mukaan lukien jäljennös maksurakenteesta siten, että kauppatietorekisteripalvelut ja oheispalvelut on eriytetty.”

(12)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Toiminnallinen riski

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

yksityiskohtainen kuvaus käytettävissä olevista resursseista ja menettelyistä, joiden avulla on tarkoitus havaita ja vähentää toiminnallisia riskejä ja muita olennaisia riskejä, joille hakija on altistunut, mukaan lukien jäljennös kaikista asiaankuuluvista toimintatavoista, menetelmistä, sisäisistä menettelyistä ja käsikirjoista;

b)

kuvaus omasta pääomasta saaduista likvideistä nettovaroista, joilla katetaan mahdolliset yleiset liiketappiot, jotta palveluja voidaan tarjota keskeytymättä, ja arvio rahoitusvarojen riittävyydestä, kun tarkoituksena on kattaa kriittisten toimintojen ja palvelujen lopettamisen tai uudelleenorganisoinnin toimintakustannukset vähintään kuuden kuukauden ajanjaksolta;

c)

hakijan liiketoiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma ja suunnitelman päivittämistä koskevat toimintaperiaatteet, mukaan lukien seuraavat:

i)

kaikki liiketoimintaprosessit, resurssit, eskalointimenettelyt ja asiaan liittyvät järjestelmät, jotka ovat ratkaisevia hakijana olevan kauppatietorekisterin tarjoamien palvelujen varmistamiseksi, mukaan lukien mahdolliset ulkoistetut palvelut sekä kauppatietorekisterin strategia, toimintaperiaatteet ja tavoitteet näiden prosessien jatkamiseksi;

ii)

järjestelyt, jotka ovat käytössä muiden finanssimarkkinoiden rakenteiden tarjoajien kanssa, mukaan lukien muut kauppatietorekisterit;

iii)

järjestelyt, joilla varmistetaan palvelun vähimmäistaso kriittisissä toiminnoissa, ja näiden prosessien täysimääräiseen palautumiseen arviolta kuluva aika;

iv)

liiketoimintaprosessien ja järjestelmien pisin hyväksyttävissä oleva palautumisaika, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 kohdassa säädetty määräaika ilmoituksen tekemiseksi kauppatietorekisteriin ja sen tiedon määrä, joka kauppatietorekisterin on käsiteltävä kyseisen päivittäisen ajanjakson aikana;

v)

menettelyt, joilla käsitellään tapahtumatietojen kirjausta tai tarkastelua;

vi)

testausohjelma ja testien tulokset;

vii)

vaihtoehtoisten käytettävissä olevien teknisten ja operatiivisten sijoituspaikkojen lukumäärä, niiden sijainti, resurssit verrattuna keskuspaikkaan sekä käytössä olevat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat menettelyt siinä tapauksessa, että vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on käytettävä;

viii)

tiedot toissijaiselle liiketoimintapaikalle pääsystä, jotta henkilöstö voi varmistaa palvelun jatkuvuuden, jos keskustoimistoa ei voida käyttää;

ix)

suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hätätilanteiden käsittelemiseksi ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi;

x)

kriisien hallintaa koskevat suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt, mukaan lukien toiminnan jatkuvuutta koskevien yleisten toimien koordinointi ja nopea ja tehokas aktivointi tietyn palautumisaikatavoitteen sisällä;

xi)

suunnitelmat, menettelyt ja järjestelyt hakijan järjestelmän sekä sovellus- ja infrastruktuurikomponenttien palauttamiseksi toimintaan asetetun palautumisaikatavoitteen kuluessa.

d)

kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan, että hakijana olevan kauppatietorekisterin toiminta jatkuu häiriötilanteissa, ja kauppatietorekisterin käyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten osuus näissä järjestelyissä.

2.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä menettelyt, joilla varmistetaan alkuperäisen kauppatietorekisterin asianmukainen korvaaminen, jos raportoiva vastapuoli sitä pyytää, tai jos muiden kuin raportoivien vastapuolten puolesta raportoiva osapuoli sitä pyytää, tai jos tällainen korvaaminen on seurausta rekisteröinnin peruuttamisesta, ja siihen on sisällyttävä menettelyt tietojen siirtämiseksi ja raportoinnin uudelleensuuntaamiseksi toiseen kauppatietorekisteriin.”

(13)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Rekisterinpitoa koskevat toimintaperiaatteet

1.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä datan vastaanottoa ja hallinnointia koskevat tiedot, mukaan lukien toimintatavat ja menettelyt, jotka hakija on ottanut käyttöön varmistaakseen seuraavat seikat:

a)

ilmoitettujen tietojen oikea-aikainen ja täsmällinen rekisteröiminen;

b)

kaikkien johdannaissopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättymistä koskevien ilmoitettujen tietojen kirjaaminen raportointilokiin;

c)

tietojen säilyttäminen sekä online että offline;

d)

tietojen asianmukainen kopiointi liiketoiminnan jatkuvuutta ajatellen.

2.   Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä tiedot rekisterinpitojärjestelmistä, toimintatavoista ja menettelyistä, joilla varmistetaan, että ilmoitettuja tietoja mukautetaan asianmukaisesti ja että positiot lasketaan oikein asiaa koskevissa laeissa tai säännöksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti.”

(14)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Tietojen saatavuuteen liittyvät menetelmät

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita hakija käyttää antaakseen pääsyn tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisesti, sekä seuraavat tiedot:

a)

menettely kokonaispositioiden laskemiseksi komission delegoidun asetuksen (EU N:o 151/2013 (*3) mukaisesti ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen yleisön pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kuvaus päivitystiheydestä sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;

b)

kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja toiminteista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen asianomaisten viranomaisten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti, päivitystiheys, valvonta ja tarkastukset, joita kauppatietorekisteri saattaa hyödyntää pääsyn suodatusprosessissa, sekä jäljennös mahdollisista erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista;

c)

menettely ja kuvaus niistä resursseista, menetelmistä ja kanavista, joita kauppatietorekisteri käyttää helpottaakseen oikea-aikaista ja kattavaa tietojen keräämistä vastapuolilta, johdannaisten vastapuolten pääsyä kauppatietorekisterin tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 80 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä jäljennös erityisistä käsikirjoista ja sisäisistä toimintatavoista.

(*3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).”"

(15)

Lisätään 23 a artikla seuraavasti:

”23 a artikla

Viranomaisten suora ja välitön pääsy tietoihin

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

ehdot ja edellytykset, joilla asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin johdannaisia koskeviin tietoihin delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 mukaisesti;

b)

menettely, jolla a alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille annetaan suora ja välitön pääsy kauppatietorekisterissä oleviin johdannaissopimuksia koskeviin tietoihin delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 mukaisesti;

c)

menettely, jolla varmistetaan kyseisten viranomaisten käyttämien tietojen eheys.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top