EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0362

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/362 (2018. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8336

OJ L 81, 22.3.2019, p. 74–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/362/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/74


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/362

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 56. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 (2), apliecina, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 normas par darījumu reģistru reģistrēšanu ir stabils pamats regulējumam par darījumu reģistru reģistrēšanu. Lai šo regulējumu vēl vairāk nostiprinātu, Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013 būtu jāņem vērā nozarē notiekošās pārmaiņas.

(2)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus darījumu reģistru vidū un reģistra funkciju efektīvu veikšanu, ir būtiski izveidot konsekventu regulējumu par darījumu reģistru reģistrēšanu un reģistrācijas tvēruma paplašināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un Regulu (ES) 2015/2365 (3).

(3)

Darījumu reģistru veiktā pārbaudīšanas (verifikācijas) funkcija ir ļoti svarīga atvasināto instrumentu tirgu pārredzamībai un datu kvalitātes nodrošināšanai. Tādēļ ikvienam darījumu reģistram būtu jāpierāda, ka tas ir izveidojis atbilstīgas sistēmas un procedūras, kuras nodrošina tā spēju pārbaudīt atvasināto instrumentu līgumos sniegto ziņu pilnīgumu un patiesumu. Tādēļ šīs sistēmas un procedūras būtu jāprecizē, lai nostiprinātu reģistrācijas regulējumu. Tajās būtu jānosaka, kā attiecīgais darījumu reģistrs autentificē lietotājus, apstiprina (validē) datu shēmas, apstiprina datu ierakstīšanu, apstiprina (validē) datu loģiku un saturu, saskaņo informāciju par atvasinātajiem instrumentiem un sniedz atsauksmes saviem lietotājiem.

(4)

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj detalizētāka informācija par attiecīgajiem iekšējās kontroles mehānismiem un struktūrām, iekšējās revīzijas funkciju, kā arī revīzijas darba plānu, lai dotu EVTI iespēju novērtēt, kā šie faktori veicina darījumu reģistra darbības efektivitāti.

(5)

Lai dotu EVTI iespēju labāk novērtēt pieteikumu iesniedzošā darījumu reģistra potenciālo valdes/padomes locekļu un augstākās vadības pārstāvju reputāciju, pieredzi un prasmes, darījumu reģistram, iesniedzot pieteikumu, būtu jāsniedz papildu informācija par šīm personām, tai skaitā informācija par zināšanām un pieredzi IT pārvaldībā, darbībā un attīstībā.

(6)

Kopīgu resursu izmantošana darījumu reģistra ietvaros starp pārskatu sniegšanas pakalpojumiem attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, no vienas puses, un papildpakalpojumiem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar pārskatu sniegšanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem, no otras puses, var izraisīt operacionālo risku kaitīgu ietekmi uz citiem minētajiem pakalpojumiem. Datu apstiprināšanai (validēšanai), saskaņošanai, apstrādei un uzskaitei varētu būt nepieciešama iedarbīga operacionāla nošķiršana, lai novērstu šādu risku izplatīšanos. Tomēr tāda prakse kā, piemēram, sistēmu kopīga saskarne, kopīgs iestādēm paredzēto datu piekļuves punkts vai viena un tā paša personāla izmantošana pārdošanas, atbilstības nodrošināšanas vai klientu pakalpojumu palīdzības dienesta jomā, varētu būt mazāk pakļauta šādai kaitīgai ietekmei, un līdz ar to tām nebūtu katrā ziņā nepieciešama šāda operacionāla nošķiršana. Tādēļ darījumu reģistram būtu jāievieš atbilstīgas pakāpes operacionāls nošķīrums attiecībā uz resursiem, sistēmām vai procedūrām, kas tiek izmantoti dažādos komercdarbības virzienos. Šādam nošķīrumam būtu jāattiecas arī uz komercdarbības virzieniem, kas sniedz pakalpojumus, kuriem piemērojami citi Savienības tiesību akti vai trešo valstu tiesību akti. Tam arī būtu jānodrošina, ka reģistrācijas pieteikums ietver detalizētu un skaidru informāciju par papildpakalpojumiem vai citiem komercdarbības virzieniem, kurus darījumu reģistrs sniedz/uztur papildus savai pamatdarbībai – darījumu reģistra pakalpojumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(7)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 648/2012 mērķu ievērošanu, būtiska ir darījumu reģistra informācijas tehnoloģiju sistēmu stabilitāte, izturētspēja un aizsardzība. Atbilstoši tam darījumu reģistram būtu jāsniedz vispusīga un detalizētāka informācija par šīm sistēmām, lai dotu EVTI iespēju novērtēt savas informācijas tehnoloģiju sistēmas stabilitāti un izturētspēju. Ja darījumu reģistra funkciju veikšana ir uzticēta ārpakalpojumus sniedzošai trešai personai koncerna mērogā vai personai ārpus koncerna, darījumu reģistram būtu jāsniedz detalizēta informācija par attiecīgajiem ārpakalpojumu mehānismiem, lai dotu EVTI iespēju novērtēt atbilstību reģistrācijas nosacījumiem, tai skaitā informācija par pakalpojumu līmeņa vienošanos (līgumiem), attiecīgiem rādītājiem un par to, kā faktiski notiek šo rādītāju uzraudzīšana. Visbeidzot, ikvienam darījumu reģistram būtu jāsniedz informācija par mehānismiem, t. sk. kontroles mehānismiem, kurus tas ievieš, lai iedarbīgi pārvaldītu potenciālus kiberriskus un lai aizsargātu datus par kiberuzbrukumiem.

(8)

Lai labāk sasniegtu Regulas (ES) Nr. 648/2012 mērķus attiecībā uz atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību, ikvienam darījumu reģistram būtu jāpierāda, ka tas piemēro noteikumus un nosacījumus attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistrā turētajiem datiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 (4). Šiem noteikumiem un nosacījumiem būtu jānodrošina iestādēm sniegto datu integritāte un tas, ka darījumu reģistri spēj nodrošināt piekļuvi datiem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013. Tādēļ darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu detalizēti jāizklāsta politikas un procedūras, saskaņā ar kurām dažādu veidu lietotāji iesniedz darījumu reģistram datus un piekļūst tajā turētiem datiem. Tā paša iemesla dēļ reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj apraksts par kanāliem un mehānismiem, kas tiek izmantoti, lai publiskotu informāciju par piekļuves noteikumiem attiecībā uz minētajā darījumu reģistrā turētajiem datiem. Darījumu reģistram būtu arī jāsniedz detalizētāka informācija par savām procedūrām, saskaņā ar kurām tiek pārbaudīts datu pilnīgums un pareizums.

(9)

Maksas saistībā ar darījumu reģistru sniegtajiem pakalpojumiem ir būtiska informācija, kas tirgus dalībniekiem dod iespēju izdarīt informētu izvēli. Tādēļ informācija par tām būtu jāiekļauj darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā.

(10)

Lai dotu EVTI iespēju izveidot darījumu reģistru jaudas un darbības rezultātu plānošanas pamatscenāriju, ikvienā reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj informācija, kas pierāda, ka pieteikumu iesniedzošā darījumu reģistra rīcībā ir finansiālie resursi, kas nepieciešami pastāvīgai darījumu reģistra funkciju veikšanai. Tā paša iemesla dēļ ikvienā reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj informācija par iedarbīgiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanas mehānismiem. Konkrētāk, ikvienam darījumu reģistram būtu jāsniedz informācija par saviem plāniem, procedūrām un mehānismiem attiecībā uz ārkārtas situāciju un krīzes pārvarēšanu, tai skaitā procedūrām, saskaņā ar kurām tiek nodrošināta sākotnējā darījumu reģistra pienācīga aizstāšana, ja tiek anulēta tā reģistrācija vai ja pārskatu sniedzošs darījumu partneris nolemj turpmāk pārskatus sniegt citam darījumu reģistram.

(11)

Tā kā tirgus dalībnieki un iestādes paļaujas uz darījumu reģistru uzturētajiem datiem, ikvienā darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu skaidri jāizklāsta stingri un iedarbīgi mehānismi attiecībā uz pamatdarbību un datu uzskaiti. Lai pierādītu to, kā tiek nodrošināta darījumu reģistra uzturēto datu konfidencialitāte un aizsardzība, kā arī lai dotu iespēju šos datus izsekot, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj speciāla atsauce attiecībā uz ziņojumu žurnāla uzbūvi.

(12)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10. panta kārtībā iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(13)

EVTI ir rīkojusi šo regulatīvo tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

(14)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013

1.

Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā iekļauj konkrēti šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese Savienībā;

b)

izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai cita veida apliecināti pierādījumi par dibināšanas vai reģistrācijas vietu un pieteikuma iesniedzēja komercdarbības jomu, kuri derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā;

c)

informācija par atvasināto instrumentu kategorijām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs vēlas reģistrēties;

d)

informācija par to, vai pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts vai saņēmis darbības atļauju no tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tas veic uzņēmējdarbību (ir nodibināts), un attiecīgās iestādes nosaukums un atļaujas vai reģistrācijas atsauces numurs;

e)

pieteikuma iesniedzēja statūti un attiecīgā gadījumā citi dibināšanas dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs sniegs darījumu reģistra pakalpojumus;

f)

tās sanāksmes protokols, kurā pieteikuma iesniedzēja valde/padome apstiprinājusi pieteikumu;

g)

to personu uzvārdi un kontaktinformācija, kas atbild par atbilstību, vai jebkuru citu tādu darbinieku uzvārdi un kontaktinformācija, kas iesaistīti pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtējumā;

h)

darbības programma, kas ietver arī norādes par galvenās komercdarbības norises vietu;

i)

meitassabiedrību identitāte un attiecīgā gadījumā koncerna (grupas) struktūra;

j)

jebkurš pakalpojums, izņemot darījumu reģistra darbību, ko pieteikuma iesniedzējs sniedz vai plāno sniegt;

k)

informācija par jebkuru juridisku, administratīvu, arbitrāžas vai jebkuru citu tiesvedību (neatkarīgi no tās veida), kurā pieteikuma iesniedzējs ir iesaistīts, jo īpaši attiecībā uz nodokļu un maksātnespējas lietām, kas var smagi skart tā reputāciju vai finanšu situāciju, vai jebkura informācija par pabeigtu procedūru, kas joprojām varētu būtiski ietekmēt darījumu reģistra izmaksas.”

2.

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Politikas nostādnes un procedūras

Ja pieteikuma ietvaros tiek sniegta informācija par politikām un procedūrām, pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka pieteikumā ir iekļaujamas šādas ziņas:

a)

norāde par to, ka valde/padome apstiprina politikas, ka augstākā vadība apstiprina procedūras un ka augstākā vadība ir atbildīga par politiku un procedūru īstenošanu un uzturēšanu;

b)

apraksts par to, kā tiek organizēta pieteikuma iesniedzēja darbinieku informēšana par politikām un procedūrām, kā ikdienā tiks nodrošināta un uzraudzīta atbilstība politikām, un par personu vai personām, kas atbildīgas par šādas atbilstības nodrošināšanu;

c)

dokumentācija, kas liecina par to, ka darbinieki un specializētais personāls ir informēti par šīm politikām un procedūrām;

d)

apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem gadījumā, kad ir pārkāpta politika un procedūras;

e)

norāde par ziņošanas procedūru EVTI par jebkuriem būtiskiem politiku vai procedūru pārkāpumiem, kuri var radīt situāciju, kad tiek pārkāpti sākotnējās reģistrācijas nosacījumi.”

3.

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja pieteikuma iesniedzējam ir mātesuzņēmums, tas:

a)

noskaidro šīs mātessabiedrības juridisko adresi;

b)

norāda, vai mātesuzņēmums ir saņēmis atļauju vai ir reģistrēts un pakļauts uzraudzībai, un, ja tas tā ir, norāda visus atsauces numurus un atbildīgās uzraudzības iestādes nosaukumu.”

4.

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Iekšējā kontrole

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver detalizētu informāciju par pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā informāciju par tā atbilstības nodrošināšanas funkciju, risku novērtēšanu, iekšējās kontroles mehānismiem un tā iekšējās revīzijas funkcijas darbības kārtību.

2.   Šā panta 1. punktā minētā detalizētā informācija ietver:

a)

pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles politikas un attiecīgas procedūras saistībā ar to konsekventu un iedarbīgu īstenošanu;

b)

politikas, procedūras un rokasgrāmatas par pieteikuma iesniedzēja sistēmu piemērotības un iedarbīguma uzraudzīšanu un izvērtēšanu;

c)

politikas, procedūras un rokasgrāmatas par pieteikuma iesniedzēja informācijas apstrādes sistēmu kontroli un aizsardzības pasākumiem;

d)

norādes par iekšējām struktūrām, kas atbildīgas par nozīmīgu iekšējās kontroles konstatējumu izvērtēšanu.

3.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums satur šādu informāciju attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja iekšējās revīzijas darbību:

a)

iekšējās revīzijas komitejas sastāvs, kompetences un atbildības jomas;

b)

tā iekšējās revīzijas funkcijas nolikums, metodika, standarti un procedūras;

c)

skaidrojums par to, kā tiek izstrādāts un piemērots iekšējās revīzijas nolikums, metodika un procedūras, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja darbību būtību un apmēru, to sarežģītību un riskus;

d)

darba plāns trim gadiem pēc pieteikuma datuma, kurā runa ir par pieteikuma iesniedzēja darbības būtību un apmēru, sarežģītību un riskiem.”

5.

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Augstākā vadība un valdes/padomes locekļi

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju attiecībā uz katru augstākās vadības pārstāvi un katru valdes/padomes locekli:

a)

biogrāfijas kopiju;

b)

detalizētu informāciju par zināšanām un pieredzi IT vadības, darbības un attīstības jomā;

c)

precīzu informāciju par jebkuru kriminālu sodāmību saistībā ar finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos, konkrētāk, oficiālas izziņas veidā, ja dalībvalsts tādu izsniedz;

d)

pašdeklarāciju par labu reputāciju saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu, kurā katrs augstākās vadības loceklis un valdes loceklis deklarē, vai:

i)

viņš ir atzīts par vainīgu kādā noziedzīgā nodarījumā saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

ii)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums jebkādā regulatīvās iestādes vai valdības iestādes vai aģentūras uzsāktā disciplinārlietas procedūrā, vai pret viņu ir ierosināta šāda procedūra, kas vēl nav pabeigta;

iii)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs tiesas konstatējums civillietas tiesvedībā saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai par profesionālās ētikas pārkāpumiem vai krāpšanu komercdarbības pārvaldībā;

iv)

viņš ir bijis tāda uzņēmuma valdes loceklis vai augstākās vadības pārstāvis, kura reģistrāciju vai atļauju ir anulējusi regulatīvā iestāde;

v)

viņam tikušas atteiktas tiesības veikt darbības, kam nepieciešama regulatīvās iestādes apstiprināta reģistrācija vai atļauja;

vi)

viņš bijis tāda uzņēmuma valdes/padomes vai augstākās vadības loceklis, kurš kļuvis maksātnespējīgs vai bankrotējis tad, kad attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar uzņēmumu, vai gada laikā pēc tam, kad attiecīgā persona pārstājusi būt saistīta ar uzņēmumu;

vii)

viņš bijis tāda uzņēmuma valdes vai augstākās vadības loceklis, uz kuru attiecies nelabvēlīgs regulatīvās iestādes lēmums vai tās uzlikts sods;

viii)

uz viņu attiecies valsts pārvaldes, regulatīvās iestādes vai profesionālas struktūras uzlikts naudas sods, kāda no tām šo personu uz laiku atcēlusi no amata, atstādinājusi vai citādi sodījusi saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos vai saistībā ar finanšu vai datu sniegšanas pakalpojumiem;

ix)

viņš ir ticis atstādināts no direktora amata, atstādināts no darbības jebkurā vadītāja amatā, atlaists no algota darbinieka amata vai cita amata uzņēmumā saistībā ar amatpārkāpumiem un nelikumībām;

e)

deklarāciju par visiem iespējamiem interešu konfliktiem, kas var būt augstākajai vadībai un valdes locekļiem, veicot savus pienākumus, un kā šie konflikti ir pārvaldīti.”

6.

Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Piemērotība un godprātība

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja darbiniekiem:

a)

vispārīgu darījumu reģistra tieši nodarbinātā personāla sarakstu, tostarp darbinieku funkcijas un kvalifikāciju atbilstoši uzdevumiem;

b)

konkrētu aprakstu par informācijas tehnoloģiju jomas personālu, kas tiek nodarbināts darījumu reģistra pakalpojumu sniegšanā, kā arī par katra darbinieka funkcijām un kvalifikāciju;

c)

aprakstu par ikvienas iekšējās revīzijas, iekšējās kontroles, atbilstības nodrošināšanas un risku novērtēšanas jomā strādājošās personas funkcijām un kvalifikāciju;

d)

īpašo personāla pārstāvju un to personāla pārstāvju, kuri darbojas saskaņā ar ārpakalpojumu vienošanos, identitāti;

e)

ziņas par apmācību attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja politikām un procedūrām, kā arī darījumu reģistra komercdarbību, tai skaitā pārbaudes vai citādu formālu novērtējumu, kas nepieciešams attiecībā uz personālu saistībā ar darījumu reģistra darbības veikšanu.

Šā punkta b) apakšpunktā minētais apraksts ietver rakstveida pierādījumus par augstākās izglītības diplomiem un pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā attiecībā uz vismaz vienu vadošu darbinieku, kas atbildīgs par IT lietām.”

7.

Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Finanšu pārskati un komercdarbības plāni

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda finanšu un komercdarbības informācija par pieteikuma iesniedzēju:

a)

pilnīgi finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 (*1) 3. pantu;

b)

ja uz pieteikuma iesniedzēja finanšu pārskatiem attiecas obligātā revīzija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (*2) 2. panta 1. punkta izpratnē, tad finanšu pārskatos iekļauj revīzijas ziņojumu par gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem;

c)

ja pieteikuma iesniedzējam ir veikta revīzija, ārējā revidenta uzvārds un valsts reģistrācijas numurs.

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver finanšu komercdarbības plānu, kurā aplūkoti dažādi komercdarbības scenāriji attiecībā uz darījumu reģistra pakalpojumiem vismaz trīs gadus ilgā atsauces posmā, tai skaitā šādu papildu informāciju:

a)

sagaidāmā pārskatu sniegšanas aktivitātes pakāpe darījumu skaita izteiksmē;

b)

attiecīgās nemainīgās un mainīgās izmaksas, kas saistībā ar darījumu reģistra pakalpojumu sniegšanu apzinātas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

c)

vismaz 20 % liela pozitīva un negatīva novirze no konstatētā darbības pamatscenārija.

3.   Ja iepriekšējo gadu finanšu informācija, kas minēta 1. punktā, nav pieejama, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija par pieteikuma iesniedzēju:

a)

standartveida paziņojums, kas apliecina pienācīgus resursus un paredzamo uzņēmējdarbības statusu sešus mēnešus pēc reģistrācijas piešķiršanas;

b)

pagaidu finanšu pārskats, ja finanšu pārskats par attiecīgo laikposmu vēl nav pieejams;

c)

finanšu stāvokļa pārskats, piemēram, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla un naudas plūsmas izmaiņas un piezīmes, kas ietver kopsavilkumu par grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

4.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver revidētos gada finanšu pārskatus par mātessabiedrību par trim finanšu gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

5.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama arī šāda finanšu informācija par pieteikuma iesniedzēju:

a)

norāde par turpmākiem plāniem attiecībā uz meitassabiedrībām un to atrašanās vietu;

b)

apraksts par komercdarbību, ko pieteikuma iesniedzējs plāno veikt, norādot visu meitasuzņēmumu vai filiāļu darbību.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).”."

8.

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

“14. pants

Konfidencialitāte

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver iekšējās politikas, procedūras un mehānismus, kas novērš jebkādu informācijas, kas tiek uzturēta pieteikuma iesniedzošajā darījumu reģistrā, izmantošanu:

a)

nelikumīgiem mērķiem;

b)

konfidenciālas informācijas izpaušanai;

c)

ja nav atļauta informācijas izmantošana komerciālos nolūkos.

2.   Iekšējās politikas, procedūras un mehānismi ietver iekšējās procedūras par personāla pielaidi saistībā ar paroļu izmantošanu piekļuvei datiem, kurās norādīts personāla darbību nolūks, aplūkojamo datu diapazons un datu izmantošanas ierobežojumi, kā arī detalizēta informācija par ieviestajiem mehānismiem, t. sk. kontroles mehānismiem, kas paredzēti potenciālo kiberrisku iedarbīgai pārvaldīšanai un uzturēto datu aizsargāšanai no kiberuzbrukumiem.

3.   Ikviens pieteikuma iesniedzējs sniedz EVTI informāciju par procesiem, kas paredzēti, lai uzturētu žurnālu, kurā identificē ikvienu darbinieku, kas piekļūst datiem, aplūkoto datu raksturu un piekļuves nolūku.”

9.

Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Informācijas tehnoloģiju resursi un ārpakalpojumi

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver šādu informāciju saistībā ar informācijas tehnoloģiju resursiem:

a)

detalizēts apraksts par informācijas tehnoloģiju sistēmu, tai skaitā attiecīgas prasības attiecībā uz komercdarbību, funkciju un tehniskās specifikācijas, sistēmas arhitektūras un tehniskais plānojums, datu modelis un datu plūsmas, kā arī darbības un administratīvās procedūras un rokasgrāmatas;

b)

lietotājiem paredzētas ierīces, ko pieteikuma iesniedzējs izstrādājis nolūkā sniegt pakalpojumus attiecīgajiem lietotājiem, tostarp lietotāja rokasgrāmata un iekšējo procedūru apraksta kopijas;

c)

ieguldījumu un atjaunošanas politikas attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja informācijas tehnoloģiju resursiem;

d)

vienošanās par ārpakalpojumiem, ko noslēdzis pieteikuma iesniedzējs, tai skaitā:

i)

detalizēts sniedzamo pakalpojumu apraksts, tai skaitā izmērāms šo pakalpojumu tvērums, darbību detalizācija, kā arī nosacījumi, ar kuriem šīs darbības tiek veiktas, un to laika grafiks;

ii)

pakalpojumu līmeņa vienošanās (līgumi) ar skaidri izklāstītām funkcijām un atbildības jomām, rādītājiem un mērķiem attiecībā uz ikvienu darījumu reģistra galveno prasību saistībā ar ārpakalpojumiem, metodēm, kas izmantotas, lai uzraudzītu ārpakalpojumos nodoto funkciju pakalpojumu līmeni, un pasākumiem vai darbībām, kas veicami gadījumā, ja netiek sasniegti pakalpojumu līmeņa mērķi;

iii)

šādus mehānismus reglamentējošo līgumu kopijas.”

10.

Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

Palīgpakalpojumi

Ja pieteikuma iesniedzējs vai cits uzņēmums tā koncerna (grupas) ietvaros, vai uzņēmums, ar kuru pieteikuma iesniedzējam ir līgums attiecībā uz tirdzniecību vai pēctirdzniecības pakalpojumiem, piedāvā vai plāno piedāvāt papildpakalpojumus, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

apraksts par papildpakalpojumiem, ko veic pieteikuma iesniedzējs vai cits tā paša koncerna uzņēmums, un apraksts par jebkuru līgumu, kas darījumu reģistram varētu būt ar uzņēmumiem, kuri piedāvā tirdzniecības, pēctirdzniecības vai citus ar to saistītus pakalpojumus, kā arī tādu līgumu kopijas;

b)

procedūras un politikas, kas nepieciešamā pakāpē nodrošina pieteikuma iesniedzēja sniegto, Regulā (ES) Nr. 648/2012 minēto darījumu reģistra pakalpojumu operacionālu nošķiršanu no citiem komercdarbības virzieniem, tostarp tiem komercdarbības virzieniem, kas ietver pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Savienības vai trešās valsts tiesību aktiem neatkarīgi no tā, vai šo atsevišķo komercdarbības virzienu vada darījumu reģistrs, komercsabiedrība, kas pieder tā mātessabiedrībai vai cita komercsabiedrība, ar kuru tam ir līgums saistībā ar tirdzniecības vai pēctirdzniecības ķēdi vai komercdarbības virzienu.”

11.

Regulas 18., 19. un 20. pantu aizstāj ar šādiem:

“18. pants

Piekļuves noteikumu pārredzamība

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

politikas un procedūras, saskaņā ar kurām dažādu veidu lietotāji ziņo par datiem darījumu reģistrā un piekļūst tiem, tai skaitā jebkuru procesu, kurā attiecīgajam lietotājam varētu būt nepieciešams piekļūt, aplūkot vai grozīt darījumu reģistrā uzturēto informāciju;

b)

to noteikumu kopijas, kuros izklāstītas dažādu veidu lietotāju tiesības un pienākumi saistībā ar darījumu reģistrā uzturēto informāciju;

c)

aprakstu par dažādiem piekļuves līmeņiem, kas pieejami lietotājiem;

d)

piekļuves politikas un procedūras, saskaņā ar kurām citi pakalpojumu sniedzēji var izmantot nediskriminējošu piekļuvi informācijai, ko uztur darījumu reģistrs, ja attiecīgie darījuma partneri labprātīgi devuši atsaucamu rakstveida piekrišanu;

e)

aprakstu par kanāliem un mehānismiem, kurus darījumu reģistrs izmanto, lai publiskotu informācija par piekļuvi šim darījumu reģistram.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, konkretizē attiecībā uz šādiem lietotāju veidiem:

a)

iekšējie lietotāji;

b)

pārskatu sniedzoši darījumu partneri,

c)

pārskatu iesniedzošas struktūras;

d)

juridiskas personas, kas atbildīgas par pārskatu sniegšanu;

e)

darījumu partneri, kas nesniedz pārskatus;

f)

trešās personas, kas nesniedz pārskatus;

g)

juridiskās personas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā;

h)

attiecīgā gadījumā cita veida lietotājs.

19. pants

Datu pilnīguma un pareizuma pārbaude

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

procedūras par to lietotāju identitātes autentiskuma pārbaudi, kuri izmanto piekļuvi darījumu reģistram;

b)

procedūras par to, kā pārbauda darījumu reģistram sniegto ziņu par atvasinātajiem instrumentiem pilnīgumu un patiesumu;

c)

procedūras par to, kā pārbauda pilnvarojumu un IT pielaidi struktūrai, kas sniedz pārskatu sniedzošā darījuma partnera uzdevumā;

d)

procedūras par to, kā pārbauda, vai par atvasinātajiem instrumentiem sniegtajā informācijā pastāvīgi tiek ievērota loģiskā secība;

e)

procedūras par to, kā pārbauda, vai par atvasinātajiem instrumentiem sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

f)

procedūras par datu saskaņošanu starp darījumu reģistriem – gadījumos, kad darījumu partneri sniedz pārskatus dažādiem darījumu reģistriem;

g)

procedūras par atsauksmju sniegšanu atvasināto instrumentu darījumu partneriem vai trešām personām, kuras sniedz pārskatus to uzdevumā, par pārbaudi, kas veikta saskaņā ar a)–e) apakšpunktu, un par f) apakšpunktā minētā saskaņošanas procesa iznākumu.

20. pants

Cenu politikas pārredzamība

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujams apraksts par šādiem jautājumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju:

a)

cenu noteikšanas politika, tai skaitā spēkā esošās atlaides, un nosacījumi, ar kādiem var piemērot šādus samazinājumus;

b)

maksu struktūra attiecībā uz jebkuru darījumu reģistra pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu, tostarp darījumu reģistra pakalpojumu un papildpakalpojumu paredzamās izmaksas, līdztekus sīkākai informācijai par metodēm, ko izmanto, lai ņemtu vērā atsevišķas izmaksas, kas pieteikuma iesniedzējam var rasties, sniedzot darījumu reģistra pakalpojumus un papildpakalpojumus;

c)

metodes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu informācijas pieejamību visu veidu lietotājiem, tai skaitā kopija par maksu struktūru, kurā darījumu reģistra pakalpojumi ir atsaistīti no papildpakalpojumiem.”

12.

Regulas 21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

Operacionālais risks

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

detalizēts apraksts par pieejamajiem resursiem un procedūrām, kas paredzētas, lai noteiktu un mazinātu operacionālo risku un jebkuru citu būtisku risku, kam pieteikuma iesniedzējs ir pakļauts, tostarp jebkuru attiecīgu politiku, metodikas, iekšējo procedūru aprakstu un rokasgrāmatu kopijas;

b)

to neto likvīdo aktīvu apraksts, kurus finansē no pašu kapitāla, lai segtu iespējamus vispārīgus komercdarbības zaudējumus nolūkā turpināt sniegt pakalpojumus, un novērtējums par finanšu resursu pietiekamību, lai segtu darbības izbeigšanas vai svarīgāko operāciju un pakalpojumu reorganizācijas izmaksas vismaz sešu mēnešu posmā;

c)

pieteikuma iesniedzēja darbības nepārtrauktības plāns un tā atjaunināšanas politika, tai skaitā:

i)

visi komercdarbības procesi, resursi, eskalācijas procedūras un saistītās sistēmas, kas ir kritiski nozīmīgas darījumu reģistra pieteikuma iesniedzēja pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp visi attiecīgie ārpakalpojumi un darījumu reģistra stratēģija, politika un mērķi šo procesu nepārtrauktības sasniegšanai;

ii)

spēkā esošie noteikumi, par kuriem panākta vienošanās ar citiem finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, tostarp citiem darījumu reģistriem;

iii)

noteikumi minimālā pakalpojuma apjoma nodrošināšanai attiecībā uz būtiskākajām funkcijām un šo procesu pilnīgai pabeigšanai paredzamo laiku;

iv)

maksimāli pieļaujamais komercdarbības procesu un sistēmu atjaunošanas laiks, ņemot vērā darījumu reģistru ziņošanas termiņu, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. panta 1. punktā, un datu apjoms, kas darījumu reģistram šajā periodā ir jāapstrādā;

v)

procedūras par to, kā rīkoties ar incidentu žurnalēšanu un pārbaudēm;

vi)

testēšanas programma un jebkuru testu rezultāti;

vii)

pieejamo alternatīvo tehnisko un operatīvo vietņu skaits, to atrašanās vieta, resursi salīdzinājumā ar galveno vietu un komercdarbības nepārtrauktības procedūras gadījumā, ja ir jāizmanto alternatīvas vietnes;

viii)

informācija par piekļuvi sekundārai komercdarbības vietai, kas dod personālam iespēju nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, ja nav zināma galvenā biroja atrašanās vieta;

ix)

plāni, procedūras un mehānismi attiecībā uz ārkārtas situāciju risināšanu un personāla drošības nodrošināšanu;

x)

plāni, procedūras un mehānismi attiecībā uz krīžu pārvaldību, tai skaitā vispārēju darbības nepārtrauktības pasākumu koordinēšanu un tās laikus un iedarbīgi veiktu aktivizēšanu konkrētā, paredzētā reģenerācijas laikposmā;

xi)

plāni, procedūras un mehānismi par to, kā paredzētā reģenerācijas laikposmā reģenerēt pieteikuma iesniedzēja sistēmas, datorprogrammatūras un infrastruktūras sastāvdaļas.”;

d)

apraksts par kārtību pieteikuma iesniedzēja darījumu reģistra darbības nodrošināšanai traucējumu gadījumā un darījumu reģistra lietotāju un citu trešo personu iesaisti šajā kārtībā.

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujamas procedūras, ar kurām paredzēts nodrošināt sākotnējā darījumu reģistra pienācīgu aizstāšanu, ja to lūdz pārskatus sniedzošs darījuma partneris, vai ja to lūdz trešā persona, kura pārskatu sniedz tāda darījuma partnera uzdevumā, kas pārskatus nesniedz, vai ja šāda aizstāšana izriet no reģistrācijas anulēšanas, un procedūras par datu nodošanu un pārskatu sniegšanas plūsmu pāradresēšanu citam darījumu reģistram.”

13.

Regulas 22. pantu aizstāj ar šādu:

“22. pants

Datu uzskaites politika

1.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama informācija par datu saņemšanu un administrēšanu, tai skaitā politika un procedūras, ko ieviesis pieteikuma iesniedzējs, lai nodrošinātu:

a)

savlaicīgu un precīzu paziņotās informācijas reģistrāciju;

b)

uzskaiti ziņojumu žurnālā par visu paziņoto informāciju saistībā ar VFD noslēgšanu, grozījumiem vai atvasinātā instrumenta līguma darbības izbeigšanu;

c)

datu saglabāšanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē;

d)

datu pienācīgu nokopēšanu darbības nepārtrauktības mērķiem.

2.   Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikums ietver informāciju par datu uzskaites sistēmām, politiku un procedūrām, kuras izmanto, lai nodrošinātu, ka iesniegtie dati tiek atbilstoši grozīti un ka pozīcijas ir aprēķinātas pareizi saskaņā ar attiecīgām leģislatīvām vai regulatīvām prasībām.”

14.

Regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:

“23. pants

Datu pieejamības mehānismi

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujams apraksts par resursiem, metodēm un kanāliem, ko pieteikuma iesniedzējs izmanto, lai dotu piekļuvi informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 1., 3. un 5. punktu, un ir iekļaujama šāda informācija:

a)

procedūra par to, kā aprēķina summāros posteņus saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 (*3), un apraksts par resursiem, metodēm un kanāliem, ko darījumu reģistrs izmantos, lai atvieglotu tajā esošo datu pieejamību plašai sabiedrībai saskaņā Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 1. punktu, un apraksts par atjaunināšanas biežumu, kā arī speciālo rokasgrāmatu un iekšējo politiku kopijas;

b)

apraksts par resursiem, metodēm un ierīcēm, ko darījumu reģistrs izmanto, lai attiecīgajām iestādēm atvieglotu piekļuvi tā rīcībā esošajai informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktu, un par atjaunināšanas biežumu un kontroli un pārbaudi, ko darījumu reģistrs var izveidot piekļuves filtrēšanas procesam, kā arī jebkādu speciālu rokasgrāmatu un iekšējo procedūru apraksta kopijas;

c)

procedūra un apraksts par resursiem, metodēm un kanāliem, ko darījumu reģistrs izmanto, lai atvieglotu laikus, strukturēti un vispusīgi veiktu datu vākšanu no darījumu partneriem, darījumu partneru piekļuvi tā rīcībā esošajai informācijai par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 80. panta 5. punktu, kā arī speciālu rokasgrāmatu un iekšējo politiku kopijas.

(*3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem (OV L 52, 23.2.2013., 33. lpp.).”"

15.

Regulā iekļauj šādu 23.a pantu:

“23.a pants

Iestāžu tieša un tūlītēja piekļuve datiem

Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā minētajām iestādēm saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 tiek nodrošināta tieša un tūlītēja piekļuve darījumu reģistrā uzturētajai informācijai par atvasinātajiem instrumentiem;

b)

kārtība, kādā a) punktā minētajām iestādēm saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 tiek nodrošināta tieša un tūlītēja piekļuve darījumu reģistrā uzturētajai informācijai par atvasināto instrumentu līgumiem;

c)

procedūra šo iestāžu aplūkoto datu integritātes nodrošināšanai.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regulu (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem (OV L 52, 23.2.2013., 33. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top